ยินดีต้อนรับสู่ " สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง     " ยิ้ม ไหว้ ให้เกียรติกัน ทีมงานดี วจีไพเราะ "  
        
  

 

คู่มือการให้บริการ One Stop Service สพป.อ่างทอง
คู่มือบริการ การสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
คู่มือบริการ การขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานที่ กรณีเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี
คู่มือบริการ การขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานท
คู่มือบริการ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
แนวทางการปฏิบัติสำหรับการให้บริการ การจัดทำหนังสือรับรองประกอบการกู้เงินธนาคาร
แนวทางการปฏิบัติสำหรับการให้บริการ การจัดทำหนังสือรับรอง
แนวทางการปฏิบัติสำหรับการให้บริการ การรับหนังสือราชการ
แนวทางการปฏิบัติสำหรับการให้บริการการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แนวทางการปฏิบัติสำหรับการขอหนังสือรับรอง
   
   
   

 


 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 14000
อีเมล์ : admin@atg.go.th  โทร. 035-611371  แฟกซ์ : 035-366754