วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำจังหวัดอ่างทอง ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 โดยมี นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 3 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง >> คลิก...

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.มธุรส ประภาจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก นางนิจวดี เจริญเกียรติบวร ผู้ทรงคุณวุฒิ สพฐ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1 >> คลิก...

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาระบบ บริหารจัดการงานอำนวยการ โดยมี ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
>> คลิก...

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานดำเนินกิจกรรมสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (การเข้าแถวเคารพธงชาติ)
ประกอบด้วยกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ตามโครงการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอ่างทอง โดยมี ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ/หน่วยตรวจสอบภายในข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานหน้าเสาธง >> คลิก...

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 07.45 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวอารีย์ บุญเสริม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในฐานะที่พระองค์
ทรงเป็น "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง >> คลิก...

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น.นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม "Angthong History Rally วิถีไทย ไขประวัติศาสตร์
ณ วัดขุนอินทประมูล โดยมี นางสาวรัชดา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิด ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ผ่านการเรียนรู้
นอกสถานที่ แบบ Active Learning โดยการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดอ่างทอง ทั้ง 7 อำเภอ และในช่วงเย็น มีการเสวนา "เล่าเรื่องในวงข้าว" เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
จังหวัดอ่างทอง เพื่อสรุปผลการเรียนรู้ในแต่ละแหล่งเรียนรู้ ณ พระตำหนักคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง >> คลิก...

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สถานที่จัดพิธีเปิดและปิดโครงการ แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ จังหวัดอ่างทอง บูรณาการมาตรฐานการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำปีงบประมาณ 2566 การจัดกิจกรรม "Angthong History Rally วิถีไทย ไขประวัติศาสตร์"
ณ วัดขุนอินทประมูล และพระตำหนักคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง >> คลิก...

 

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับ คณะกรรมการ ประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธาน ว่าที่ร้อยตรี ฐิฏวุฒิ กลิ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิวงษ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง >> คลิก...

วันที่จันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง ลงพื้นที่ เยี่ยม ให้กำลังใจ คณะกรรมการ และนักเรียน ในการจัดการทดสอบด้านการอ่าน ของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวัดไชโย (เพิ่มเกษมสุวรรณ) อำเภอไชโย โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ อำเภอโพธิ์ทอง และโรงเรียนวัดโพธิวงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง >> คลิก...

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนและผู้บริหาร ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" แก้ปัญหา Learning Loss และยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย รักการอ่านอย่างยั่งยืน โดยมี นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก นางสาวเนาวะรัตน์ ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1 เป็นวิทยากร ผ่านระบบ Video Conference ณ หอประชุม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง >> คลิก...

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดี กับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง >> คลิก...

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ บุคลากรในสังกัด สพป.อ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง >> คลิก...

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ จังหวัดอ่างทอง บูรณาการมาตรฐานการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ประจำปีงบประมาณ 2566 การจัดกิจกรรม "Angthong History Rally วิถีไทย ไขประวัติศาสตร์"
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง >> คลิก...

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง ให้การต้อนรับ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ประธานกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พร้อมคณะ ในการประชุมการมอบนโยบาย การดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา "เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทาย:จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา" โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสานฝัน >> คลิก...  

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการ จัดการแข่งขันทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง >> คลิก...

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ลงพื้นที่ เยี่ยม ให้กำลังใจ คณะกรรมการดำเนินการสอบ และนักเรียนในการจัดการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลแสวงหา และโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง >> คลิก...

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ลงพื้นที่ เยี่ยม ให้กำลังใจ คณะกรรมการดำเนินการสอบ และนักเรียน ในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง >>คลิก...

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง ลงพื้นที่ เยี่ยม ให้กำลังใจ คณะกรรมการ ดำเนินการสอบ และนักเรียน ในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) อำเภอวิเศษชัยชาญ และสนามสอบโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง >> คลิก...

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ลงพื้นที่ เยี่ยม ให้กำลังใจ คณะกรรมการ ดำเนินการสอบ และนักเรียนในการจัดการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น และสนามสอบโรงเรียนอนุบาลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
>> คลิก...

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมคณะกรรมการ จัดสอบโอเน็ต ระดับศูนย์สอบ และกรรมการระดับสนามสอบ ประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ที่เป็นสนามสอบ กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ และตัวแทนศูนย์สอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน
๑๖ สนามสอบ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๙ สนามสอบ รวมทั้งสิ้น ๒๕ สนามสอบ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๒๐ คน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อชี้แจง และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ การดำเนินการ
สอบ ของกรรมการประจำสนามสอบ แต่ละสนามสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบ 2. เพื่อชี้แจงให้เห็นความสำคัญของการจัดสอบโอเน็ตและการนำผลการสอบ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีนางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 >> คลิก...

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือนักเรียน
(เด็กชายสิทธิชัย ทิมวงศ์) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสี่ร้อย ซึ่งบ้านพักอาศัยประสบอัคคีภัย เหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ผู้ปกครองเสียชีวิต 1 ราย ณ ชุมชนหมู่ที่ 4 ตำบลสี่ร้อย
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง >> คลิก...

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุม สรุปผลโครงการ 'Active Math" ตลอด 3 ปี และก้าวต่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยมี คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย กล่าวที่มาของโครงการ และ ความสำเร็จของโครงการในภาพรวม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 >> คลิก...

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู ครั้งที่ 6/2566 เพื่อรับทราบนโยบาย
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน จากนั้นประชุม
ทีมบริหารภายใน สพป.อ่างทอง เพื่อขับเคลื่อนด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป ที่ประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ และหน่วยตรวจสอบภายใน
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง >> คลิก...

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข เพื่อให้ผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ โดยมี นางอัจฉรา ผ่องกาย ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนวรดิษฐ์วิทยาสูตรให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้
แก่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง >> คลิก...

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานดำเนินกิจกรรมสวนครัวพอเพียง (ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ปีงบประมาณ 2566
เพื่อขับเคลื่อน การดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ /หน่วยตรวจสอบภายใน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนครัวพอเพียง สพป.อ่างทอง >> คลิก...

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (การเข้าแถวเคารพธงชาติ) ประกอบด้วย
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และกล่าวคำปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ตามโครงการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอ่างทอง จากนั้นจัดพิธีมอบเกียรติบัตร "บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติราชการ เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป โดยมี ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ/หน่วยตรวจสอบภายใน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานหน้าเสาธง สพป.อ่างทอง >> คลิก...

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินคัดเลือก นักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวัดมหานาม
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง >> คลิก...

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมรับฟังการให้คำปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะ 1 ปี โดยมี นายวิทยา ยางสุด
ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สพป.สิงห์บุรี ชั้น 3 >> คลิก...

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู ครั้งที่ 5/2566 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน จากนั้นประชุมทีมบริหารภายใน สพป.อ่างทอง เพื่อขับเคลื่อนด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป ที่ประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ และหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง >> คลิก...

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างเครือข่าย ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการถ่ายทอด องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงาน การขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะผ่านระบบการประเมิน วิทยฐานะดิจิทัล (ระบบ DPA) ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ผ่านโปรแกรม MS Teams ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง  >> คลิก...

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการ ขับเคลื่อนนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" แก้ปัญหา Learning Loss ด้วยการอ่าน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2565 ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการขับเคลื่อน การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ให้เป็นไปอย่างเข้มแข็ง และเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ผ่านระบบ Vedio Conference ด้วยโปรแกรม MS Teams ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง >> คลิก...

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง >> คลิก...

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ เยี่ยม ให้กำลังใจ และขอส่งกำลังใจให้กับ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และนักเรียน ที่ได้รับคัดเลือกการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สู่การแข่งขันระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี >> คลิก...


วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง และบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี "หัตถศิลป์สร้างสรรค์ มุ่งมั่นวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา เก่งกล้าเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม" เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทั้งด้านวิชาการ และด้านทักษะวิชาชีพ และเป็นเวที ที่ทำให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักเรียน จากหลากหลายพื้นที่ ซึ่งมีคณะครู และนักเรียน จำนวน 72 เขตพื้นที่การศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 27 แห่ง ในภาคกลางและภาคตะวันออกร่วมแข่งขัน โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี >> คลิก...

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาปฐมวัย โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ครูปฐมวัย ครั้งที่ 1/2566 เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และการประเมิน พัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนปฐมวัย มีแนวทางการจัดประสบการณ์ ตามแนวคิดมอนเตสซอรี สอดคล้องกับ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 และเพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนปฐมวัยสามารถมีผลงานการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่ดี(Best Practice) ในระดับการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง >> คลิก...

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมคณะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคล ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยแข็งแรง โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดช้าง ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.
นางสาวรัชดา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และคณะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรง
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดช้าง ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
More all...