1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
2. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2562
3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
4. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ปี 2545
5. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ปี 2553
6. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
7. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
8. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
9. พรบ.ระเบียบข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
10. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 ปี 2551
11. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 ปี 2553
12. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 4 ปี 2562
13. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546
14. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
15. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
16. พรบ.คุ้มครองเด็ก 2564
17. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา 2550
18. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 2551
19. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 2550
20. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน 2561
21. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการงโทษทางวินัยข้าราชการครูฯ 2543
22. การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
23. การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
24. หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

 

 

 

 

 

 

 


เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว
อำเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
14000

แผนที่


ติดต่อเรา

 •  035 611754
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0/102
  กลุ่มบริหารงานการเงิน ต่อ 103
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 105
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 104
  กลุ่มพัฒนาครูฯ ต่อ 112
  กลุ่มนิเทศฯ ต่อ 107
  กลุ่มส่งเสริมฯ ต่อ 106
  กลุ่มกฎหมายฯ ต่อ 108
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ต่อ 112
  หน่วยตรวจสอบฯ ต่อ 108
 •  035 611995
 •  atg-primary@atg.go.th
 •  จันทร์ – ศุกร์, 08.30 – 16:30 น.

 

 

 


fackbook