ตัวชี้วัด ข้อมูล - ประเด็นการประเมิน ข้อมูลหลักฐานการเผยแพร่
        ข้อมูลพื้นฐาน
1 โครงสร้าง 👨🏻‍⚖️ โครงสร้างการบริหารงาน
2 ข้อมูลผู้บริหาร ‍👨🏻‍⚖️ ข้อมูลผู้บริหาร
3 อำนาจหน้าที่ 📝อำนาจหน้าที่
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

📖 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565

5 ข้อมูลการติดต่อ 👩🏻‍🎤 ติดต่อเรา
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 📘 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
         การประชาสัมพันธ์
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 📰 ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
          การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8 Q&A 🗨 ถามตอบ Q&A
9 Social Network 🖥 Social Network
          การดำเนินงาน
10 แผนดำเนินงานประจำปี


📝 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565


📝 แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565

11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


📝 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน ไตรมาส 1-2 ปี 2565

📝 เอกสารรายงานผลการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน (3)

12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 📃 รายงานผลการดำเนินงานปี 2564
            การปฏิบัติงาน
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

📚 คู่มือการปฏิบัติงาน

            การให้บริการ
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 📚 คู่มือการให้บริการ สพป.อ่างทอง ปี 2565
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 📃 รายงานสถิการให้บริการ สพป.อ่างทอง ปี 2565
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 📃 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
17 E-Servic

🏬 บริการ E-Service

           แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 📝 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

📝 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2565

📝 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1-2 ปี 2565

20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 📃 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564
          การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 📄 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2565
22  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

📄 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 📑 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
24  รายงานผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 📑 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
           การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 📃 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 📄 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 📃 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สพป.อ่างทอง
28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 📑 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2564
            การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 📑 แนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 🗨 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 📰 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 🗨 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 📰 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
            เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ
 (No Gift Policy)

📄 ประกาศเจตจำนงสุจริตและนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

📄 ประกาศการงดรับและให้ของขวัญ

📄 ประชุมชี้แจงนโยบายการงดรับ-ให้ของขวัญ

📄 หนังสือนำส่งเพื่อเผยแพร่ประกาศ

35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 📃 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
            การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 📄 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565
37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 📑 การดำเนินการพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
             การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม 📃 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
             แผนป้องกันการทุจริต
39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 📝 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รอบ 6 เดือน
📑 รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานการป้องกัน
     การทุจริต รอบ 6 เดือน
41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 📑 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
            มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน 📑 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

📑 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใ
    ภายในหน่วยงาน

 

 

 

 

 

 


เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว
อำเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
14000

แผนที่


ติดต่อเรา

 •  035 611754
  กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0/102
  กลุ่มบริหารงานการเงิน ต่อ 103
  กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 105
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 104
  กลุ่มพัฒนาครูฯ ต่อ 112
  กลุ่มนิเทศฯ ต่อ 107
  กลุ่มส่งเสริมฯ ต่อ 106
  กลุ่มกฎหมายฯ ต่อ 108
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ต่อ 112
  หน่วยตรวจสอบฯ ต่อ 108
 •  035 611995
 •  atg-primary@atg.go.th
 •  จันทร์ – ศุกร์, 08.30 – 16:30 น.

 

 

 


fackbook