ยินดีต้อนรับสู่ " สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง     
                         

  

 

✍นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
📓 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
     
     
✍การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
📓 การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต
  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
  ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น 12
  การฝึกอบรมครูผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ 2
  โครงการพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  โครงการพัฒนาวินัยและคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สพป.อ่างทอง
  การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
   
📓 การวางแผนอัตรากำลังคน
  การวางแผนกำลังคน - การบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา 1-64
  การบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา สังกัด สพป.อ่างทอง
   
📓 การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงาน
  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (การบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย)
  การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2563
  การสรรหาคนเก่งคนดีเพื่อปฏิบัติงาน
  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 14000
อีเมล์ : admin@atg.go.th  โทร. 035-611371  แฟกซ์ : 035-366754