ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง


เอกสารประกอบการสมัคร
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง
download
ใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ download
กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ download
รายละเอียดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ภาค ค
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
download