ยินดีต้อนรับสู่ " สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง     
                         

  

 

📃เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
📰 ประกาศ สพป.อ่างทอง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหาร สพป.อ่างทอง
สู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
📰 ประกาศ สพป.อ่างทอง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน สพป.อ่างทอง
📰 หนังสือนำส่งถึง สพป. สพม. และศึกษาธิการจังหวัด
📰 หนังสือนำส่งสถานศึกษาในสังกัด
📰 หนังสือนำส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
   

📃การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
‍️โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต
  👉 ภาพโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต
  👉 หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตฯ
  👉 กำหนดการโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต
     
ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย
  👉 เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย
  👉 ภาพข่าวเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน
  👉 หนังสือเชิญเข้าร่วมงานฯ
  👉 กำหนดการงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
  👉 ระเบียบวาระการประชุม
     
ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
  👉 ภาพการร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิก อบจ.
  👉 หนังสือเชิญร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
  👉 กำหนดการ
     
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ (เขตสุจริต)
  👉 ภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
  👉 ข่าวโครงการเขตสุจริต
  👉 การจัดกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (การเข้าแถวเคารพธงชาติ)
  👉 ปฏิทินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (เคารพธงชาติ)
     
โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ
  👉 ภาพประกอบโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  👉 ภาพข่าวประชุม ITA
  👉 รายละเอียดโครงการ
  👉 หนังสือเชิญประชุม
  👉 กำหนดการประชุม
     
การประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
  👉 ภาพประกอบเนื้อหาการชี้แจงการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
  👉 ภาพข่าวการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
  👉 การประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
  👉 กำหนดการประชุม
     
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
  👉 ภาพการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
  👉 หนังสือขอเชิญประชุม
  👉 ระเบียบวาระการประชุม
  👉 บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
  👉 รายงานการประชุม
  👉 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมบุคลากร สพป.อ่างทอง
     
การประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน
  👉 ภาพการประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนครั้งที่ 1-2564
  👉 ภาพข่าวการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน
  👉 หนังสือเชิญประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน
  👉 ระเบียบวาระการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน
  👉 รายงานการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน
  👉 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
บุคลากร สพป.อ่างทอง
     
การประชุม ก.ต.ป.น
  👉 ภาพการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
  👉 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
  👉 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ก.ต.ป.น.
  👉 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
  👉 ระเบียบวาระการประชุม
  👉 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
  👉 บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
     
     
     

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 14000
อีเมล์ : admin@atg.go.th  โทร. 035-611371  แฟกซ์ : 035-366754