...ยินดีต้อนรับสู่ สพป.อ่างทอง... " การศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ”
หน้าแรก กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. คุรุสภา ศธจ.อ่างทอง กลุ่มภารกิจ/รายชื่อโรงเรียน พ.ร.บ.การศึกษา กฎหมายการศึกษา แสดงความคิดเห็น


โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลการติดต่อ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 

Q & A

QR CODE ติดต่อสอบ

แผนปฏิบัติราชการประจำปี
011 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานงบทดลอง
แผนการควบคุมภายใน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  * กลุ่มอำนวยการ
*
กลุ่มบริหารงานบุคคล
*
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
*
กลุ่มนโยบายและแผน
*
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
*
กลุ่มพัฒนาครูฯ
*
กลุ่มกฎหมายและคดี
*
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
*
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
*
หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  * คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
   One stop Sevice
* คู่มือมาตรฐานการให้บริการงานธุรการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แบบสอบถามความพึงพอใจ


สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ
แผนการใข้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารและ
พัฒนาบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ช้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสียงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ
มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อ่างทอง

 
 
 
 ภาพข่าวกิจกรรม สพป.อ่างทอง 
ข่าวการศึกษา......


ข่าวการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร.035-611371 แฟกซ์ 035-611092
e-mail : sk@atg.go.th
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์