...ยินดีต้อนรับสู่ สพป.อ่างทอง... " การศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ”
        หน้าหลัก


โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลการติดต่อ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 

Q & A

QR CODE ติดต่อสอบ

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานรายไตรมาส
>>ไตรมาสที่ 1
>>ไตรมาสที่ 2
>>ไตรมาสที่ 3
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานงบทดลอง
แผนการควบคุมภายใน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แบบสอบถามความพึงพอใจ


สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ
แผนการใข้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ.2562
รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารและ
พัฒนาบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ช้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสียงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ
มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ

 

 
 ภาพข่าวกิจกรรม สพป.อ่างทอง 
ข่าวการศึกษา......


ข่าวการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร.035-611371 แฟกซ์ 035-611092
e-mail : sk@atg.go.th
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์