การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลับสู่หน้าหลัก
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://dltv.ac.th/schedules
  - ตารางออกอากาศ
  - แผนการจัดการเรียนรู้ NEW DLTV
  - ชมรายการสด DLTV

พิธีเปิดอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV
(พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ) ประธานกรรมการบริหาร
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
  https://youtu.be/A-yl-QYelKo
แนวทางการดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV
ให้ได้มาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน
   https://is.gd/62tnOh
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV    https://is.gd/4t9g5m
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน ดูแลให้ความช่วยเหลือระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตระบบอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ครั้งที่ 1/2561 (19 ตุลาคม 2561)
- โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกล
  ผ่านดาวเทียม NEW DLTV

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
- ตารางกำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบ
- ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์ทางไกลฯ ออนไลน์
- รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก 96 โรงเรียน
- ภาพการประชุม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 192 คน
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
- ความเป็นมาของมูลนิธิฯ
- แนวทางการจัดการ NEW DLTV
  โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

- วีทีอาร์ โรงเรียนวัดบางใหญ่
ครูพระราชทาน
- การปรับจานดาวเทียม LNB
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
  NEW DLTV (พันเอก กฤษฏาวุฒิ โสภิกุล)
- ภาพการประชุม
สพป.อ่างทอง
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV สำหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก 96 โรงเรียน โดยเริ่มต้นภาคเรียนที่ 2/2561
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

- ภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
  NEW DLTV โรงเรียนวัดแปดแก้ว

- VTR การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
  โรงเรียนวัดแปดแก้ว อ.วิเศษฯ จ.อ่างทอง

-
VTR การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
   โรงเรียนวัดท่าโขลง อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนดูแลให้ความช่วยเหลือตรวจสอบ
อปุกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV

* คำสั่งคณะกรรมการฯ
* สรุปผลการประชุมคณะกรรมการฯ
* สรุปผลการตรวจสอบอุปกรณ์ สนับสนุน
   ดูแลให้ความช่วยเหลือ

นิเทศ DLTV

ครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV
* คำสั่งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ
* สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการฯ
* สรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
   ครั้งที่ 1/2561


สรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 - 31 มกราคม 2562 * สรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ

นิเทศ DLTV

ครั้งที่ 2

แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 15 ส.ค.62 - 10 ก.ย.62 * แบบนิเทศ DLTV ครั้งที่ 2
 

แจ้งปัญหาการใช้งาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
- ติดตั้งระบบ
- สัญญาณขัดข้อง
- วิธีซ่อมแซม

- http://dltv.ac.th/home/problems-list

  - ป้ายประชาสัมพันธ์สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
  ทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV
- ภาพประชาสัมพันธ์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ถ.เทศบาล 4 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง
โทร. 035611371 ต่อ 112 , 0823568144
e-mail : sk@atg.go.th