ติดต่อเรา

 

ดร.มโน   ชุนดี
   ผอ.สพป.อ่างทอง
  

นโยบายและยุทธศาสตร์
ของ สพป.อ่างทอง
แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
รายละเอียดแผนงานโครงการ
รายงานการติดตามประเมินผล
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการติดตามประเมินผล
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
แผนผังบุคลากร
สพป.อ่างทอง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานส่วนบุคคล
โครงสร้างการบริหารงาน
One Stop Service
คู่มืออบรมจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ของข้าราชการ
GFMIS กระทรวงการคลัง
EGP กรมบัญชีกลาง
รายงานการวิเคราะห์
ความเสี่ยง
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2561
จดหมายข่าว (e-new)
ขับเคลื่อนเขตสุจริต
แบบสอบถามความพึงพอใจ
  

 

 

   

 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.อ่างทอง

---------------------

ประกาศเจตจำนงสุจริต(ภาษาไทย) 
ประกาศเจตจำนงสุจริต(ภาษาลาว)  

ประกาศเจตจำนงสุจริต(ภาษาญี่ปุ่น)

ประกาศเจตจำนงสุจริต(ภาษาอังกฤษ)

ข่าวประชาสัมพันธ์


 
 

สำนักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล 4 อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
โทร. 035611371 ต่อ 105
admin : sk@atg.go.th