ยินดีต้อนรับสู่ " สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง     " ยิ้ม ไหว้ ให้เกียรติกัน ทีมงานดี วจีไพเราะ "  
          

 
 

 

 

 

B-OBEC ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน


ระบบจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล (DMC)


ระบบรายงานการรับนักเรียน


ระบบบริหารงานบุคคล (HRMS)


ระบ
บสารสนเทศ
เพื่อการบริหารการศึกษา

 

 

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
กลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน


 

 

  

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 14000
อีเมล์ : admin@atg.go.th  โทร. 035-611371  แฟกซ์ : 035-366754