ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ

 

นางมานพ  มณีโชติ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางนิทรา   อุ่นทรัพย์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางชลธิชา  พงษ์ศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางวิภา   สาธิตะกร
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายณนพพล  เสนาะดนตรี
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายโสรส  มั่นดี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

นางจันทรา  จันท์พันแจ้ง
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน