ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

นายมงคล  รุ่งสว่าง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
โทรศัพท์ : 06-5953-9490
อีเมล์ : director.atg63@gmail.com
นายสมเกียรติ  แก้วมณี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
โทรศัพท์ : 08-1515-0360
อีเมล์ : Somkiat250599@gmail.com
นางเฉลียว  เอี่ยมสกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
โทรศัพท์ : 08-1705-3134
อีเมล์ : chalio@ofthailand.com
นายสุชาติ  ทองมา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
โทรศัพท์ : 08-9677-9964
อีเมล์ :นางมานพ  มณีโชติ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ : 08-6129-8731
อีเมล์ : marnop_kai@hotmail.com

นางนิทรา  อุ่นทรัพย์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาานบุคคล
โทรศัพท์ : 08-9112-9103
อีเมล์ : noonitra@hotmail.com

นางชลธิชา  พงษ์ศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์ : 08-9801-0630
อีเมล์ : chon1111@outlook.co.th

 


นางอรจิรา  พุ่มพฤษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : 08-6783-3684
อีเมล์ : cat250456@gmail.com

นางสาวอารีย์  บุญเสริม
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 08-7125-8745
อีเมล์ : areeg679@gmail.com

นายโสรส  มั่นดี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : 08-1852-4263
อีเมล์ : soross9@gmail.com

 

 

นางจันทรา  จันพันแจ้ง
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 08-6136-5445
อีเมล์ : juntra0969@gmail.com
 
นางหทัยรัตน์  ลักษณะจินดา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
โทรศัพท์ : 08-3014-0148
อีเมล์ : Hathai_jan@hotmail.com


 

นางนันทยา  โสภณสรัญญา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทรศัพท์ : 08-3987-7959
อีเมล์ : alisasopon246@gmail.com
 
นางสมคิด  ชีระภากร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ : 08-2356-8144
อีเมล์ : somkid2512.2@gmail.com