บทความทางวินัย

โดย... นิติกร สพป.อ่างทอง

 

    
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากับการรักษาวินัย เปิดอ่าน
บทความทางวินัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 เปิดอ่าน
บทความทางวินัย ประจำเดือนตุลาคม 2559 เปิดอ่าน
บทความทางวินัย ประจำเดือนสิงหาคม 2559 เปิดอ่าน
บทความทางวินัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 เปิดอ่าน
บทความทางวินัย ประจำเดือนมีนาคม 2559 เปิดอ่าน
บทความทางวินัย ประจำเดือนมกราคม 2559 เปิดอ่าน
บทความทางวินัย ประจำเดือนตุลาคม 2558 เปิดอ่าน
บทความทางวินัย ประจำเดือนธันวาคม 2558 เปิดอ่าน