ดาวน์โหลดเอกสารทางราชการ สพป.อ่างทอง

แบบวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ 56 วรรคหนึ่ง
รายการมาตราฐานประกอบแบบก่อสร้าง
แบบ 8708 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (1)
แบบ บก 111
ใบมอบฉันทะ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
คู่มือหลักสูตรปฐมวัย 2560 อายุ 3-6 ปี
แบบขออนุมัติใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนบูรณาการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลฯ
- เพลงสรรเสริญพระบารมีรัชกาลที่ 10  
- คำกล่าวคำปฏิญานตนเป็นข้าราชการที่ดี  
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ”
(Implementation : From Policy to Practice)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
(Angthong  Primary Educational Service Area office )
 
- “My Vision For Educational Administration”