โรงเรียนวัดยาง โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์์ โรงเรียนวัดเกษทอง
   
แถลงข่าวการจัดการศึกษาทางไกล DLTV โรงเรียนวัดท่าโขลง โรงเรียนวัดแปดแก้ว