รายงานการประชุม ผู้บริหารการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจและบุคลากร สพป.อ่างทอง
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมบุคลากร สพป.อ่างทอง
 

 

รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561