...ยินดีต้อนรับสู่ สพป.อ่างทอง... " การศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ”
หน้าแรก    ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร สพป.อ่างทอง

 

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร สพป.อ่างทอง
=============================================

ที่ตั้ง 

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
       ถนนเทศบาล ๔  ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
       รหัสไปรษณีย์ ๑๔๐๐๐
       โทร ๐๓๕-๖๑๑๓๗๑  ๐๓๕-๖๑๑๙๙๕  ๐๓๕-๖๑๒๑๙๑ 
       โทรสาร ๐๓๕-๖๑๑๐๙๒
       Website : www.atg.go.th
พื้นที่เขตรับผิดชอบ

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รับผิดชอบการจัดการศึกษาในเขตอำเภอ   ๗ อำเภอ คือ
                อำเภอเมืองอ่างทอง
                อำเภอไชโย
                อำเภอป่าโมก
                อำเภอโพธิ์ทอง        
                อำเภอวิเศษชัยชาญ
                อำเภอสามโก้
                อำเภอแสวงหา

 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้จัดวางทิศทางองค์กรในการจัดการศึกษา โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลักขององค์กร เป้าประสงค์ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และจุดเน้นนโยบาย ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

“การศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ (Mission)

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

๓. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value)

“ยิ้ม ไหว้ ให้เกียรติกัน ทีมงานดี วจีไพเราะ”

 เป้าประสงค์ (Goals)

๑. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค

๓. ครูฯ เป็นผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นครูมืออาชีพ มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเต็มตามศักยภาพ

๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความเข้มแข็งเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพตามมาตรฐาน

๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มุ่งเน้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 ๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยที่สามารถนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

Call Center หมายเลข

035611371
035611995
035612191
หมายเลข FAX หน้าห้องผู้อำนวยการ 035611092
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ
* หน้าห้องผู้อำนวยการ
* กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


035611092
035611204

หมายเลขติดต่อภายใน
หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 111
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0/102
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 103 , 110
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 105
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 106
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 107
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 108
กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 108
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อ 112
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อ 112