แจ้งเพื่อทราบ !!!     การขออนุญาตไปราชการในระบบ Smart Area ให้ขออนุญาตได้เฉพาะผู้บริหารของโรงเรียนเท่านั้น
                            ส่วนข้าราชการครู ลูกจ้าง เป็นอำนาจการพิจารณาอนุญาตไปราชการของผู้บริหารโรงเรียน