เผยแพร่/ผลงานครู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

12 มี.ค.62 ผลงานทางวิชาการของ นางดาวรุ่ง  บุญถนอม (ประกาศ)
เรื่อง กิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
เรื่อง กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
เรื่อง กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต
26 ต.ค.61

ผลงานวิจัยของ นางอนัญญา ทาระธรรม
เรื่อง การพัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของนักเรียนโรงเรียนวัดเนินหินแร่
(เหมยากรนุสรณ์) อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก (รายละเอียด)
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน
โรงเรียนวัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์) (รายละเอียด)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

17 พ.ค.59 ผลงานวิชาการของ นางอรจิรา  พุ่มพฤกษ์
เรื่อง : ผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง : รายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557
เรื่อง : การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
17 พ.ค.59 ผลงานวิชาการของ นางสายสุนีย์  ควรมิตร
เรื่อง : การควบคุมงบประมาณ
เรื่อง : การเบิกเงินต่าาเช้าบ้านข้าราชการ
17 พ.ค.59 ผลงานวิชาการของ นางธัญญรัตน์   จันทร์แก้ว
เรื่อง : การดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2559(e-Auction)
ผ่านระบบ (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 1
เรื่อง : กระบวนการบริหารพัสดุในสถานศึกษา
17 พ.ค.59 ผลงานวิชาการของ นางสาวปราณี  อยู่สุข
เรื่อง : การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง : รายงานการติดตาม สนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียน ตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง เพื่อการศึกษาและโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง : การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.2558 เพื่อพัฒนาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
17 พ.ค.59

ผลงานวิชาการของ นางอุทัย   จงประเสริฐ
เรื่อง : การคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2558 ระดับจังหวัด
เรื่อง : การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
เรื่อง : การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ลูกจ้างประจำ

21 ก.ย.58 ผลงานวิชาการของ นางสาวมณีรัตน์ สิทธิโชค
เรื่อง...การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นรายบุคคล (TAI)
เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
25 เม.ย.57 ผลงานวิชาการของ นายเพชรรัตน์   นิ่มพันธุ์
เรื่อง...  BEST PRACTICES วิธีปฏิบัติที่ดีในการยกระดับคุณภาพ
การเรีียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
28 ธ.ค.56 ผลงานวิชาการของ อัญชลี  ชูจิตร
เรื่อง...การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
โรงเรียนวัดรางฉนวนมิตรภาพที่ ๒๐๒
16 พ.ค.56 ผลงานวิชาการของ นางสาวศิริลักษณ์   เพ็งโอภาส
เรื่อง  การพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
(ละเอียดอุปถัมภ์)
12 ต.ค. 55 ผลงานวิชาการของ นายชัยวัฒน์    มั่นอก
เรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสาร
และสมบัติของสารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
30 ส.ค. 55 ผลงานวิชาการของ ดร.กรกมล  เหมทานนท์
เรื่อง รายงานการพัฒนามัลติมีเดียเสริมการเรียน
พระพุทธศาสนา)  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2