หน้าแรก กระทรวงศึกษาธิการ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา สพฐ. คุรุสภา ติดต่อเรา
...ยินดีต้อนรับสู่ สพป.อ่างทอง...
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

    วิสัยทัศน์ (Vision)

      “ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มุ่งจัดการศึกษา
       ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นไทย ”

    พันธกิจ (Mission)
       
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
             และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
         2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
            ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
         3. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พื่อเสริมสร้าง
            ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา


      ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value)

            ยิ้ม ไหว้ ให้เกียรติกัน ทีมงานดี วจีไพเราะ

       

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร.035-611371 แฟกซ์ 035-611092