รายงานการประชุมประจำเดือน
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

============================================================================================================================

ครั้งที่ 2/2564 (8 เมษายน 2564) ผ่านระบบ Video Conference อ่านรายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2564 (25 กุมภาพันธ์ 2564) อ่านรายงานการประชุม
ครั้งที่ 2/2562 (24 กรกฏาคม 2563) อ่านรายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2562 (15 มิถุนายน 2563)
ผ่านระบบ  Video Conference
อ่านรายงานการประชุม
ครั้งที่ 6/2562 (29 พฤศจิกายน 2562) อ่านรายงานการประชุม
ครั้งที่ 5/2562 (4 ตุลาคม 2562) อ่านรายงานการประชุม
ครั้งที่ 4/2562 (8 สิงหาคม 2562) อ่านรายงานการประชุม
ครั้งที่ 3/2562 (10 มิถุนายน 2562) อ่านรายงานการประชุม
ครั้งที่ 2/2562 (14 มีนาคม 2562) อ่านรายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2562 (23 มกราคม 2562) อ่านรายงานการประชุม
ครั้งที่ 7/2561 (20 พฤศจิกายน 2561) อ่านรายงานการประชุม
ครั้งที่ 6/2561 (5 กันยายน 2561) อ่านรายงานการประชุม
ครั้งที่ 5/2561 (4 กรกฏาคม 2561) อ่านรายงานการประชุม
ครั้งที่ 4/2561 (25 พฤษภาคม2561) อ่านรายงานการประชุม
ครั้งที่ 3/2561 (11 เมษายน 2561) อ่านรายงานการประชุม
ครั้งที่ 2/2561 (27 กุมภาพันธ์ 2561) อ่านรายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2561 (25 มกราคม 2561) อ่านรายงานการประชุม
ครั้งที่ 6/2559 อ่านรายงานการประชุม
ครั้งที่ 2/2559 อ่านรายงานการประชุม
     
อ่านรายงานการประชุมก่อนค่ะ

อ่านรายงานการประชุมแล้ว
เข้ารับรองรายงานการประชุมด่านล่างนี้ค่ะ