คลังข้อสอบ

 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
  หน่วยที่ 1 ดาวน์โหลด
  หน่วยที่ 2 ดาวน์โหลด
  หน่วยที่ 3 ดาวน์โหลด
  หน่วยที่ 4 ดาวน์โหลด
  หน่วยที่ 5 ดาวน์โหลด
  เฉลยข้อสอบ ดาวน์โหลด

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
หน่วยที่ 1 ดาวน์โหลด
หน่วยที่ 2 ดาวน์โหลด
หน่วยที่ 3 ดาวน์โหลด
หน่วยที่ 4 ดาวน์โหลด
หน่วยที่ 5 ดาวน์โหลด
  เฉลยข้อสอบ ดาวน์โหลด