🏡 องค์กรทันสมัย      ใสใจบริการ      ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ       เกิดคุณภาพทุกมิติ


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
2. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
2.1 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
2.2 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
2.3 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
3. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
3.1 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
3.2 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
4. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
4.1 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
4.2 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
4.3 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
5. พรบ.-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
6. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545
7. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
8. พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
9. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13
10. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
11. พระราชบัญญัติการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
12. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
13. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
14. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
15. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
16. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
17. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ - พ.ศ. 2547