ยินดีต้อนรับสู่ " สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง     
                         

  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ปี 2545
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ปี 2553
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
พรบ.ระเบียบข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 ปี 2551
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 ปี 2553
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 4 ปี 2562
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546
พรบ.คุ้มครองเด็ก 2564
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการงโทษทางวินัยข้าราชการครูฯ 2543
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา 2550
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 2551
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 2550
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน 2561
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
   

 

 

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 14000
อีเมล์ : admin@atg.go.th  โทร. 035-611371  แฟกซ์ : 035-366754