อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา
  > อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
  > การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2563
  > การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงาานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
   
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง