ยินดีต้อนรับสู่ " สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง     
                         

  

 

   

นายมงคล  รุ่งสว่าง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
โทรศัพท์ : 06-5953-9490
อีเมล์ : director.atg63@gmail.com

นายสมเกียรติ  แก้วมณี
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง
โทรศัพท์ : 08-1515-0360
อีเมล์ : Somkiat250599@gmail.com
นางเฉลียว  เอี่ยมสกุล
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง
โทรศัพท์ : 08-1705-3134
อีเมล์ : Chalio@dlthailand.com
นายสุชาติ  ทองมา
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง
โทรศัพท์ : 08-9677-9964
อีเมล์ : dr.suchatth@gmail.com
นางมานพ  มณีโชติ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ : 08-6129-8731
อีเมล์ : marnop_kai@hotmail.com
นางนิทรา  อุ่นทรัพย์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาานบุคคล
โทรศัพท์ : 08-9112-9103
อีเมล์ : noonitra@hotmail.com
นางชลธิชา  พงษ์ศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์ : 08-9801-0630
อีเมล์ : chon1111@outlook.co.th
นางอรจิรา  พุ่มพฤษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : 08-6783-3684
อีเมล์ : cat250456@gmail.com
นางสาวอารีย์  บุญเสริม
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 08-7125-8745
อีเมล์ : areeg679@gmail.com
นายโสรส  มั่นดี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : 08-1852-4263
อีเมล์ : soross9@gmail.com
นางนันทยา  โสภณสรัญญา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
โทรศัพท์ : 08-3987-7959
อีเมล์ : alisasopon246@gmail.com
นางสมคิด  ชีระภากร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ : 08-2356-8144
อีเมล์ : somkid2512.2@gmail.com
นางหทัยรัตน์  ลักษณะจินดา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
โทรศัพท์ : 08-3014-0148
อีเมล์ : Hathai_jan@hotmail.com
   
  นางจันทรา  จันพันแจ้ง
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 08-6136-5445
อีเมล์ : juntra0969@gmail.com
 

 

 

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 14000
อีเมล์ : admin@atg.go.th  โทร. 035-611371  แฟกซ์ : 035-366754