ยินดีต้อนรับสู่ " สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง     
                         

  

 

 

📅 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  📝 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของ สพป.อ่างทอง ปีงบประมาณ 2563
     


📃 ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    📝 เผยแพร่มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพป.อ่างทอง
    📝 ประกาศ สพป.อ่างทอง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
    📝 ประกาศ สพป.อ่างทอง เรื่อง แนวนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของ สพป.อ่างทอง
    📝 คู่มือเขตสุจริต สพป.อ่างทอง
    📝 โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    📝 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    📝 รายงานสรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564
    📝 โครงการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ งบประมาณ สพป.อ่างทอง
    📝 ภาพการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ สพป.อ่างทอง
    📝 การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงการดำเนินงาน

 

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 14000
อีเมล์ : admin@atg.go.th  โทร. 035-611371  แฟกซ์ : 035-366754