ยินดีต้อนรับสู่ " สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง     
                         

  

 

✍ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
📰 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  📚 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร -หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
  📚 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร -หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู
  📚 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร -หลักเกณฑ์การย้ายและการโอนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาฯ
  📚 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร -การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว
   
📰 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  📚 การบรรจุและแต่งตั้ง -หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
  📚 การบรรจุและแต่งตั้ง -หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  📚 คู่มือหลักสูตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรองตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
📰 การพัฒนาบุคลากร
  📚 หลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
  📚 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   
📰 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
  📚 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร - หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  📚 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     
📰 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  📚 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส 2564
  📚 รางวัลโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ
     
     
✍ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563
  📜 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563
  📜 หนังสือแจ้งสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  📜 ผลการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2563 สพป.อ่างทอง
  📜 รายงานโครงการพัฒนาลูกจ้างประจำ 63
  📜 ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 14000
อีเมล์ : admin@atg.go.th  โทร. 035-611371  แฟกซ์ : 035-366754