>>วันพฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม 2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประกาศโรงเรียนวัดม่วงคัน
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (ดูรายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู (ดูรายละเอียด) 23/04/62

(KRS) คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[กลุ่มอำนวยการ ]
 >>>> คู่มือ 62 (PDF) 21 มี.ค. 62
 >>>> คู่มือ 62 (word) 21 มี.ค. 62

รายละเอียดข้อมูลการเลือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [14/03/62]
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
เรื่อง รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่งย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
[กลุ่มบริหารงานบุคคล ]
ประกาศโรงเรียนวัดสิทธาราม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
รับชมย้อนหลัง VDO Conference เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
การประเมินผลการปฏิบัติงาน [กลุ่มบริหารงานบุคคล ]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS)

 [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
  ดาวน์โหลดเอกสารการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย [กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ]
เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (รายละเอียดตำแหน่งว่าง) (คำร้องขอย้าย) [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร (ประกาศ) (เอกสารประมูล)  [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2562
(รายละเอียดตำแหน่งว่าง) (เอกสารประกอบการย้าย) [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกาศโรงเรียนวัดงิ้วราย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.301/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศคุรุสภา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
 [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น (รายละเอียดและครูมือ)  [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]