ประกาศโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู
รายละเอียดประกาศ (1 มิ.ย.62)

ประกาศโรงเรียนวัดนางเล่ว
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งโครงการครูอัตราจ้าง
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป รายละเอียดประกาศ (29 พ.ค.63)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน
-- ประกาศโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิชาเอกคอมพิวเตอร์  รายละเอียดประกาศฯ (7 เม.ย.63)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (เพิ่มเติม)
ประกาศฯ รายละเอียด/องค์ประกอบ แบบคำร้องขอย้าย (1 เม.ย.63)
สรุปผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2563 สรุปผลการประกวดฯ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
ประกาศรับย้าย รับโอน ประกาศตัวชี้วัดฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่งฯ (9 มี.ค.63)

ประกาศโรงเรียนวัดบ้านเพชร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนปฐมวัย [27 ม.ค.62]

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563
  ปฏิทิน รายะละเอียดตัวชี้วัด คำร้องขอย้าย   งบหน้า/เอกสารอ้างอิง
  หนังสือแจ้งโรงเรียน  รายละเอียดตำแหน่งว่าง (แก้ไข) บัญชีตำแหน่งว่าง [26 ธ.ค.62]

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3)
   เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว [23 ธ.ค.62]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่งย้ายและโอนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
และข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)

                ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
   เรื่อง  การขายทอดตลาดอาคารเรียน/สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนในสังกัด

หนังสือแจ้งเตรียมการจัดตั้งงบฯ ปี 64 [6/12/62]
       คำชี้แจงการของบฯ ปี 64
       
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2564 โครงการโรงเรียนคณภาพประจำตำบล

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)   [4/12/62]
หนังสือแจ้ง  ประกาศตำแหน่งว่าง  ประกาศองค์ประกอบ  คำร้องขอย้าย

หนังสือนำ(เตรียมการจัดตั้งงบฯปี 64 [4/12/62]  
     คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 (งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)   
     รายการปรับลดงบประมาณ ปี 2563 (สำหรับเป็นข้อมูลเสนอขอตั้งงบฯ ปี 63)

  ประกาศโรงเรียนวัดยางทอง
       เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ (หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)
        เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
      รายละเอียด 1 รายละเอียด 2

ประกาศโรงเรียนวัดทองเลื่อน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอน [25/11/62]
      ประกาศ + ปฏิทินการรับสมัคร   ใบสมัคร
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว [21/11/62]
        ประกาศ+ปฏิทินการรับสมัคร
ประกาศโรงเรียนวัดท่าตลาด
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โครงการ "ครูดีศรีอ่างทอง"
>
หนังสือแจ้งสถานศึกษาสังกัด สพป. > หนังสือแจ้งสถานศึกษาสังกัด สพม.
 แบบกรอกประวัติครูสายผู้สอน   แบบกรอกประวัติตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (กลุ่มพัฒนาครูฯ)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตร 38 ค (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (ประกาศ สพป.อ่างทอง) (ประกาศองค์ประกอบรับโอน)
(ประกาศเอกสารแนบท้าย) (แก้ไขประกาศผลการคัดเลือก รับย้าย - โอน)
(ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย
และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
) (11 ต.ค.62)

ประกาศโรงเรียนวัดยางทอง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
ประกาศโรงเรียนวัดบ้านเพชร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
ประกาศโรงเรียนวัดท่าตลาด
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

การยื่นคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดดังนี้ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
        หนังสือแจ้ง   บัญชีรายละเอียดตำแหน่ง   ประกาศ   แบบคำร้องขอย้าย

>>วันพฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม 2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประกาศโรงเรียนวัดม่วงคัน
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (ดูรายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู (ดูรายละเอียด) 23/04/62

(KRS) คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[กลุ่มอำนวยการ ]
 >>>> คู่มือ 62 (PDF) 21 มี.ค. 62
 >>>> คู่มือ 62 (word) 21 มี.ค. 62

รายละเอียดข้อมูลการเลือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [14/03/62]
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
เรื่อง รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่งย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
[กลุ่มบริหารงานบุคคล ]
ประกาศโรงเรียนวัดสิทธาราม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
รับชมย้อนหลัง VDO Conference เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
การประเมินผลการปฏิบัติงาน [กลุ่มบริหารงานบุคคล ]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS)

 [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
  ดาวน์โหลดเอกสารการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย [กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ]
เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (รายละเอียดตำแหน่งว่าง) (คำร้องขอย้าย) [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร (ประกาศ) (เอกสารประมูล)  [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2562
(รายละเอียดตำแหน่งว่าง) (เอกสารประกอบการย้าย) [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกาศโรงเรียนวัดงิ้วราย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.301/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศคุรุสภา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
 [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น (รายละเอียดและครูมือ)  [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]