วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.
นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประเมินข้าราชการคร
ูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ด้าน 1 และด้าน 2 นางสาวอุทุมพร มีเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าอิฐ
จากนั้นตรวจเยี่ยมติดตาม การจัดการเรียนการสอน ความปลอดภัย สภาพแวดล้อม
อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา และเน้นย้ำการอ่านของนักเรียน เพื่อให้
เกิดความพร้อมทุกๆด้านในการจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาการศึกษาได้อย่าง
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนวัดท่าอิฐ อำเภอโพธิ์ทอง
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิการยน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนแข่งขัน
"งานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 16 และงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ 70" ระดับกลุ่มโรงเรียนบ้านนายแท่น ณ โรงเรียนวัดบ้านแก อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.
นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์
สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 1/2565
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.
นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
อัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการ ให้กับโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทองงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2565
นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ ความเสียหายโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับความเสียหายจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและประชุมสรุปผลการตรวจสอบมีโรงเรียนได้รับความเสียหาย
จำนวน 13 โรงเรียน ใน 5 อำเภอ ของจังหวัดอ่างทอง ผ่านระบบ video conference
ณ ห้องประชุมอ่างทอง
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.
นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน
เพื่อเตรียมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570
และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กีรติ จันทรมณี
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นวิทยากร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
"ผอ.เขต ห่วงคุณภาพการศึกษา เดินหน้าสู่โรงเรียนคุณภาพ"
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 09.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง
ลงพื้นที่รับฟัง ชี้แจง ทำความเข้าใจ แนะแนวทาง สถานศึกษาขนาดเล็กเพื่อเดินหน้าสู่โรงเรียนคุณภาพ
และตรวจเยี่ยมติดตาม การจัดการเรียนการสอน ความปลอดภัย สภาพแวดล้อม อุปกรณ์ และสื่อ
การเรียนการสอนของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความพร้อมทุกๆด้านในการจัดการเรียนการสอน
สามารถพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนวัดโบสถ ์(ประภาสวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(มีเพิ่มวิทยาภูมิ) โรงเรียนวัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) โรงเรียนปลดสัตว์(เรือไทยสงเคราะห์)
โรงเรียนวัดมหาดไทย(ผลประมุขวิทยาคาร) อำเภอเมืองอ่างทอง

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 09.00 น.
นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม ความปลอดภัย
สภาพแวดล้อมอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา เพื่อให้เกิด
ความพร้อมทุกๆด้านในการจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาการศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนวัดขุมทองและโรงเรียนวัดบุญเกิด
อำเภอวิเศษชัยชาญ
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ
ครั้งที่ 1/2565 เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาก่อนเวาระการประชุม มีกิจกรรม
กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต กิจกรรมมอบรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมมอบทุนการศึกษามูลนิธิประถมศึกษาและกิจกรรมมอบเกียรติบัตรสถานศึกษา
ที่มีผลคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ จากการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
และ O - Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง
ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2565
ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
นพฤหัสบดีที่27 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง
มอบหมายให้ ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง สภาวะการฟื้นฟูการเรียนรู้ และเร่งรัดประสิทธิผล การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ผ่านระบบ meeting zoom ณห้องทำงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง
ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดอ่างทอง (ก.ท.จ.อ่างทอง) ครั้งที่ 10/2565
โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมป่าโมก ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารข้าราชการครู และลูกจ้าง ซึ่งได้รับผลกระทบ
จากระดับน้ำที่ท่วมสูงอย่างต่อเนื่อง ในอำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่
1 โรงเรียนวัดโคศุภราช (รัฐราษฎร์บำรุง)
2 โรงเรียนวัดไทรย์(เกษมจริยคุณ)
3 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(มีเพิ่มพิทยาภูมิ)
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานการประชุมบุคลากรภายในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เพื่อหารือข้อราชการและวางแผนการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานกล่าวต้อนรับนางสุธาริณี เรืองเกษม ลูกจ้างสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 2
ซึ่ง สพป.อ่างทอง ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีสอบแข่งขันได้จากหน่วยงานอื่น
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โดยมีนายวิสุทธิ์ สิงห์สูง รองผู้อำนวยการสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 พร้อมคณะร่วมแสดงความยินดี
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่ม เพื่อหารือข้อราชการและการจัดการศึกษา
ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อ่างทอง ณ ห้องประชุมสานฝัน
วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการ และลูกจ้าง
เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกณวราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจำปี 2565 ณ วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีโครงการบรรพชาสามเณร เพื่อน้อมถวายเป็นกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ
และลูกจ้าง ณ สำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดอ่างทอง แห่งที่ 2 วัดช้าง ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง ติตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ FaceBook ประชาสัมพันธ์ สพป.อ่างทอง
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง
ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองลงพื้นท
ี่เยี่ยมคณะกรรมการการสอบสัมภาษณ์โดยมี ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการสอบฯชี้แจงและกำกับการสอบฯ ณ ห้องประชุมธงทอง
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
นพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานรับฟังการประชุม พุธเช้าข่าว สพฐ. และการประชุม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
เพื่อรับนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาและข้อราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกล่าวเปิด
การประชุม มอบนโยบายฯ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสานฝัน
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง
เข้ากราบนมัสการ พระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทอง
เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ณ วัดอ่างทองวรวิหาร ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานให้การต้อนรับ นางสาวรัชดา ทองสุข
ในโอกาสเดินทางดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
โดยมี ดร.กัลยา มาลัย ผอ.สพป.อยุธยาเขต 1 กล่าวแสดงความยินดี พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง
ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธียกย่องเชิดชูข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง
ถอดประสบการณ์ ผู้ทรงคุณค่าแห่งวิชาชีพพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน โดยมี ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นผู้กล่าวรายงานฯ
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งในสำนักงาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
สนามสอบข้อเขียน หอประชุมสงฆ์วัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
และสนามสอบสัมภาษณ์ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
บรรยากาศการมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งในสำนักงาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ระหว่างวันที่ 12 – 16 กันยายน 2565
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมต้อนรับ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ในการประชุมหารือการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดอ่างทอง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาส
ทางการศึกษาของนักเรียนในจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ นายปราโมทย์ แก้วสุข ที่ปรึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง นายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง
ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามสถานการน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและการจัดการเรียนการสอน
เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
ณ โรงเรียนวัดราชปักษี อำเภอเมือง และโรงเรียนวัดต้นทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีแสดงมุทิตาจิต ในงาน"วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน"
ประจำปี พ.ศ. 2565 กลุ่มโรงเรียนศูนย์เจ้าพระยา เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรต
ิแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนศูนย์เจ้าพระยา
ณ โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการอบรมขับเคลื่อนงานแนะแนวที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาปีการศึกษา 2565 ศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง โดยให้ศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง
โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์) เป็นกลไกลสำคัญในการยกระดับการขับเคลื่อนฯ
โดยมี นายอำนาจ เทพวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)
กล่าวรายงานฯ มีนางสุพรรณี อินมะณี ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากร ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.นายมงคลรุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งในสำนักงานสังกัด สพป.อ่างทอง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.50 น.นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมโครงการกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อคนทั้งมวล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 จังหวัดอ่างทอง พร้อมร่วมสมทบทุนเลี้ยงอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 1,000 บาท โดยมีนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น.นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม
โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76จังหวัด ประจำปี 2565
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมาคมสภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ ร่วมกับจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงร์แสงศรี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ณ โรงเรียนสุวรรณราชหงษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิด
การอบรม โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันสื่อ Fake News มีนางณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชต
ิผอ.กลุ่มอำนวยการ กล่าวรายงานโครงการฯได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพ ครูโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี นางสุพรรณี อินมะณี ข้าราชการบำนาญ
นายพรพิพัฒน์ นาคประสงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผ่านโปรแกรม
Microsoft Teams ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
ันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมพิธีเปิด
พิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และเผยแพร่พระราชพิธีบรมราชาภิเษก อันเป็นพระราชพิธีสำคัญสู่การรับรู้ของประชาชน
ชาวไทย โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน มีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน ณ จวนผู้วาราชการจังหวัดอ่างทอง(หลังเก่า)
ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พ.อ.อ.กิติศักดิ์ เพ็งกุล ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง รอง ผอ.โรงเรียน
อนุบาลวัดอ่างทอง บุคลากร ลูกจ้าง และนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตข้าวสารอาหารแห้งเนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง

วันพุธที่ 6 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ผอ.กลุ่มภารกิจ ร่วมรับฟังการประชุม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2565 โดยมี
ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ
Video Conference ณ โต๊ะทำงานส่วนบุคคล อาคาร สพป.อ่างทอง ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19)
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครื่อข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษากับหน่วยงาน
ที่กำกับดูแลทุกระดับ มีนายณรงค์ สังข์สอาด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะ
ผอ.โรงเรียนวัดศีลขันธาราม และนายสิทธิพงษ์ บุญพงษ์ ผอ.โรงเรียนวัดนางเล่ว เครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพการศึกษาร่วมพิธีและร่วมลงนามพร้อมกันทั่วประเทศ ด้วยรูปแบบผสมผสานผ่านระบบ
(online e-sign และ face to face) ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้
ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย นางสาวอารีย์ บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวนาถอนงค์ อ่อนจิตร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวกิติวรรณ กองสุผล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลประเด็นการพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงาน
และการดำเนินงานของโรงเรียนชั้นประถมศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดอ่างทอง เพื่อนำเสนอต่อ
คณะกรรมาธิการการศึกษา ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานกล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศผู้รายงานตัว
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย สังกัด สพป.อ่างทอง จำนวน 5 ราย ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
เปิดการดำเนินกิจกรรม เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในการต่อต้านการทุจริต และปลุกจิตสำนึกสู่การเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมด้วย ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล
ดร.สุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทองบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง รวม 55 คน เข้าร่วมกิจกรรม
โดยมีนางณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ กล่าวรายงาน มีนายรัฐศาสตร์ ต้องเตือนตน
เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง เป็นวิทยากร
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง (ประธานกรรมการ)
พร้อมด้วยนายณรงค์ สังข์สอาด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ(กรรมการ) ร่วมดำเนินการกลั่นกรอง
ความเหมาะสมเบื่องต้นการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก
์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุม
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารกลุ่มภารกิจครั้งที่ 3/2565 พร้อมด้วย ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล
ดร.สุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่มภารกิจ ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 142 คน
เพื่อเพื่อแจ้งนโยบายเร่งด่วน สพฐ. ปีการศึกษา 2565 (Quick Policy) และการขับเคลื่อนนโยบายของ
สพป.อ่างทอง สู่สถานศึกษา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตร
ีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ ได้พบปะผู้บริหาร เพื่อร่วมปรึกษาหารือ
แนวทาง พัฒนาการศึกษาของจังหวัดอ่างทอง ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
(ละเอียดอุปถัมภ์) อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 14.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง ดร.สุชาติ ทองมา
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง นางสาวรัฐพร งามรุ่งโรจน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางนพมาศ แจ่มกระจ่าง
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมและ ให้กำลังใจนักเรียนและครอบครัว
ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. เด็กหญิงอรอุมา กล่อมมะโน อายุ 9 ปี นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดไผ่วง ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ (ผู้ป่วยติดเตียง) อาการสาหัส
พักอาศัยที่บ้านพัก ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มอบเงินช่วยเหลือจากทุนการศึกษา 60 ปี
ครองราชย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน 5,000 บาท และพี่น้องชาว สพป.อ่างทอง
ได้ร่วมบริจาคทำบุญซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้นักเรียนรายดังกล่าว 2. เด็กชายสหรัฐ บุญประกอบ
อายุ 8 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดไผ่วง ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยายนต์ (ได้รับบาดเจ็บ
เล็กน้อย) 3. เด็กชายตะวัน แสงทอง อายุ 10 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดไผ่วง
ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ (ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย)
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
พิธีเปิดการอบรมชิงปฏิบัติการด้านการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มโรงเรียนดอกแก้ว
โดยมีนางจันทรา จันท์พันแจ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรให้ความรู้
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดแปดแก้ว (สพันธ์พุ่มระชัฎกุล) อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมประชุม
คณะกรมการและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทองฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยมี
นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
รับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ โครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนร
ู้เชิงรุก (Active Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมผ่านระบบ video conference
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
กิจกรรมชี้แจงเสริมสร้างการรับรู้เรื่อง "เขตสุจริต"(ITA Online) ผ่านระบบ MS Teams ณ ห้องประชุม
สานฝัน สพป.อ่างทอง
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมประชุม
คณะกรรมการประเมินศักยภาพการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ผู้บริหาร(เพิ่มเติม) สังกัด สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง มีผู้บริหารสถานศึกษา ยื่นคำร้องขอย้ายใว้เดิม/
ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย คือ นางสาวอรวรรณ ฉ่ำชื่น ตำแหน่งรองผู้อำนวนการ
โรงเรียนสิงห์บุรี ขอย้ายไปโรงเรียนสตรีอ่างทอง ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
นายสุรสิทธิ์ ภูแฉล้ม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลลงพื้นที่ นิทเศ
ติดตาม การจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ในวันที่ 3 ของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อเน้นย้ำ
มาตรการความปลอดภัย 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข็มในสถานการณ
์การแพร ่ ระบาดของโรคติดเชื้อใวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ใว้วางใจ
ให้กับผู้ปกครองให้นักเรียนได้กลับมาเรียนในสถานศึกษาอย่างปลอดภัยสูงสุดจำนวน 3 โรงเรียน
ได้แก่ 1.โรงเรียนวัดบ้านเพชร 2.โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี (ประชารังสรรค์) 3.โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท
(นรสิงห์ประชาสรรค์) อำเภอแสวงหา อำเภอวิเศษชัยชาญ และอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
วันพุธที่ 18 พฤภาคม 2565 นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(สถานีแก้หนี้ครู) ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง ลงพื้นที่ นิทเศ
ติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ภาคเรียนที่ 1/2565 และเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัย
6+6+7 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อใวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่น ใว้วางใจให้กับผู้ปกครองให้นักเรียนได้กลับมาเรียนในสถานศึกษาอย่างปลอดภัยสูงสุด ได้แก่
1.โรงเรียนวัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์) 2.โรงเรียนวัดท่าโขลงมิตรภาพที่ 135 อำเภอโพธิ์ทอง
3.โรงเรียนบ้านดอนตาวง 4.โรงเรียนวัดโบสถ์(ประภาสวิทยาคาร) อำเภอสามโก้
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
และนายวีระชาติ มาลัย ผอ รร อนุบาลแสวงหา คณะกรรมการนิเทศฯ
ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรนา ณ โรงเรียนวัดทองเลื่อน และ โรงเรียนอนุบาลแสวงหา
กลุ่มโรงเรียนแสวงหาพัฒนา อำเภอแสวงหา

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.
นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในโรงเรียน
เพื่อให้ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุในโรงเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ กฏหมาย และปฏิบัติหน้าที่เกียวกับงานพัสดุ
ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง และสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง
เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผ่านระบบ Video conference Ms Teams
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสนับสนุน
และติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 ภายใต้
ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข โดยมี ดร.สุชาติ ทองมา
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก นายกฤษณะ ประฉิมมะ
ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านวังทับไทร สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นวิทยากร
ให้ความรู้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง นำบุคลากร สพป.อ่างทอง ปลูกต้นไม้ตามโครงการ
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
พ.ศ. 2565 โดยปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 2 ต้น และต้นพยูง
จำนวน 2 ต้น ณ บริเวณสวนผักพอเพียง สพป.อ่างทอง
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุม
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ
(โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมบุคลากร
สพป.อ่างทอง) ครั้งที่2/2565 ผ่านระบบ Video Conference ด้วย
ระบบ MS Teams ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.
นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานรับชมการถ่ายทอดสด
แถลงข่าว การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565
โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานเปิดแถลงข่าว ผ่านช่องทางการรับชม Obec Channel
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการศึกษา การผลิตสื่อการสอนด้วยโปรแกรม canva
การผลิตสื่อและการสร้างสื่อการสอนด้วย Google Site โดยได้รับเกียรติ
จาก นายอภิวัฒน์ วงศ์กัณหา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียน
หกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ให้กับ
ศึกษานิเทศก์ และครูในสังกัด สพป.อ่างทอง จำนวน 142 โรงเรียน
ผ่านระบบ Video Conference Ms teame
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล ดร.สุชาติ ทองมา
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผอ.กลุ่มภารกิจ ร่วมรับฟังการประชุมผู้อำนวยการ
เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบ
นโยบาย”ประเด็นด่วน การขับเคลื่อนการศึกษาไทย” -เตรียมความพร้อมเปิด
เทอม 1/2565 อย่างปลอดภัย -ค้นหาและติดตาม น้องที่หลุดออกจากระบบ
ให้กลับมาเรียน ผ่านระบบ Video Conference ณ หอประชุมฉลิมพระเกียรต
ิสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้
ดร.สุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
ครั้งที่ 1/2565 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อำเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ดร.สุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่
1/2565 ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30
นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้
ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เข้าร่วมประชุม
คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทองฯ
ประจำเดือนเมษายน 2565 ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผอ.กลุ่มภารกิจ
และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน
อเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียน อนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
อำเภอวิเศษชัยชาญ โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี
(ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานพิธ
ีฝ่ายสงฆ์ ประธานฝ่ายฆารวาสประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา
รองเลขาธิการคณะกรรการศึกษาขั้นพื้นฐาน, รองอธิบดีสำนักงบประมาณ
นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง , นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, โดยมี นายบุญมา เปรมปรี
ผอ.รร.อนุบาลวัดนางใน คณะครู กรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ร่วมในพิธี
หลังจากนั้น นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ได้มอบทุนการศึกษาครอบครัวนักเรียน
ที่มีความเปราะบาง จำนวน 129 ทุน ๆ ละ 1000 บาท ณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดป้ายศูนย์ความปลอดภัย
สพป.อ่างทอง โดยดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการระบบ
มาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)ตามประกาศ สพฐ.
ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 โดยมี ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ให้เกียรติ
ร่วมพิธี ณ หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ การปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ของโรงเรียนวัดไทรย์นิโคธาราม
(วินิตประชาสรรค์) ให้สามารถทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2565
ต่อไป ณ โรงเรียนวัดไทรย์นิโคธาราม(วินิตประชาสรรค์) อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.30 นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง เยี่ยมให้กำลังใจ การเตรียมงานพิธีวางศิลาฤกษ์
อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้เกียรติเป็นประธาน ในวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาล
วัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภภ์) อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564
จำนวนทั้งสิ้น 48 ราย โดยมี ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
กล่าวรายงานฯ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ ดร.สุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองและมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เพื่อ
พัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้คุณภาพนักเรียน ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานปฐมนิเทศผู้รายงานตัว
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
นพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทองเป็นประธานพิธีเปิดอบรม
โครงการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา กิจกรรมการดำเนินงาน
MOE SAFETY CENTER โดยมี ดร.สุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
กล่าวรายงานฯ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงาน MOE SAFETY
CENTER ประจำโรงเรียน ในสังกัดจำนวน 142 คน ผ่านระบบ Video
Conference MS Teams ณ ห้องประชุมสานฝัน
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในรูปแบบออนไลน์ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา โดยมีครูที่รับผิดชอบโครงการฯ จำนวน 142 คน
เข้าร่วมประชุม ผ่าน Video Conference ระบบ MS Teams มี
นายเอกลักษณ์ ทิมทอง ผอ.ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สพฐ.
ชี้แจงวิธีการใช้ Application “พาน้องกับมาเรียน” นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์
ผอ.สำนักนโยบายและแผน ชี้แจงแนวทางการติดตามค้นหาเด็กตกหล่น
และออกกลางคัน และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียนทางการศึกษา โดย นายสุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมประชุม
คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทองฯ
ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธาน ก่อนวาระการประชุม
ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรใหแก่ผู้ทำคุณประโยชน์
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2564 (โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ)
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง ประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา
2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 6 โดยมีนางนิจวดี เจริญเกียรติบวร ผู้ทรงคุณวุฒิ สพฐ.
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1
วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ ดร.สุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ร่วมต้อนรับ ดร.สุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทองและมอบนโยบาย
การปฏิบัติงานค่ายลูกเสือ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
สพป.อ่างทอง ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปรึกษาหารือแนวทางการเช่าที่ดิน
วัดลังกา (ร้าง) โดยมีผู้แทน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
ผอ.สำนักงาน กศน จังหวัดอ่างทอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอ่างทอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง
ร่วมรับฟังนโยบายและร่วมให้ข้อมูล
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง เยี่ยมโรงเรียนในอำเภอโพธิ์ทอง จำนวน 5 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนวัดบุญเกิด โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง โรงเรียนว้ดงิ้วราย
โรงเรียนวัดศรีกุญชร และโรงเรียนวัดบ้านสร้าง เพื่อติดตามการสอบ NT
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โดยยึดความปลอดภัย
ของเด็กเป็นสำคัญ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และ
ติดตามในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน การทำทางม้าลายหน้าโรงเรียน
ที่อยู่ติดกับถนน และการจัดโครงการเกษตรในสถานศึกษา
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนในอำเภอสามโก้
จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดดท่าชุมนุม โรงเรียนอนุบาลแสวงหา
โรงเรียนวัดบ้านพราน โรงเรียนวัดบ้านแก และโรงเรียนบ้านดอนกร่าง
โดยทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง เยี่ยมโรงเรียนในอำเภอสามโก้ จำนวน 4 โรงเรียน
เพื่อติดตามความพร้อมในการสอบ NT ปีการศึกษา 2564 ซึ่งจะ
ดำเนินการสอบในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 ทั้งนี้โรงเรียนได้ปฏิบัต
ิตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
และติดตามเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมจัดทำแผนการเรียน
การสอนของโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนหลัก
จำนวน 16 โรงเรียน โรงเรียนเครือข่าย 97 โรงเรียน โดยมี ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง นางสาวอารีย์ บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
ร่วมชี้แจงการจัดทำแผนการเรียนรวม ผ่านระบบ MS Teams ณ ห้องประชุมสานฝัน
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย ดร.สุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด
ร่วมประชุมทางไกล เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัด
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จากกลุ่มพันาระบบบริหาร สพฐ.
ณ ห้องประชุมศรีสุนทร ชั้น 2 รับฟัง ณ โต๊ะปฏิบัติหน้าของแต่ละบุคคล
ซึ่งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1
เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามประเด็นการตรวจติดตามฯ
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จังหวัดอ่างทอง เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2565) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ชองทุกภาคส่วน โดยมีนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสามโก้ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
วันพฤกัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมให้กำลังใจและต้อนรับคณะประเมินโครงการคัดเลือก
นักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัด (ที่ 6) ณ โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์
ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ ดร.สุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.อ่างทอง ร่วมประชุม คณะกรรมการลูกเสือ
จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมฯณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
สพป.อ่างทอง
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมให้กำลังใจและต้อนรับคณะประเมินโครงการ
คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัด (ที่ 6)
ณ โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม อำเภอชัยฤทธิ์ จังหวัดอ่างทอง
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานเปิดการประกวดโครงงานคุณธรรม
เฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 16 ปีการศึกษา
2564 โดยมี ดร.สุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กล่าวรายงาน ได้รับ
เกียรติจาก ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ. สพป.อ่างทอง นางสุรางค์ เทียนดี
นางจารุณี ปานแดง อดีต ศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทอง เป็นกรรมการตัดสิน
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.40 ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
ให้โอวาท และให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ แก่บุคคลที่มาบรรจุข้าราชการ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 4 ราย เพื่อบรรจุในโรงเรียนในสังกัด โดยมี
นางสาวนาถอนงค์ อ่อนจิต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการ
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมต้อนรับ
ณ ห้องประชุมสานฝัน
วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้การทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพมาตรฐานเดียวกัน ทั้งน ี้ได้เยี่ยมให้กำลังใจการประกอบอาหาร
กลางวันของคณะกรรมการศูนย์สอบและนักเรียน ณ โรงเรียนวัดม่วงคัน
อำเภอโพธิ์ทอง และโรงเรียนอนุบาลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้การทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ ได้เยี่ยมให้กำลังใจการรับนักเรียน
ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
อำเภอเมืองอ่างทอง และโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
อำเภอวิเศษชัยชา จังหวัดอ่างทอง
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการ
ประจำสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้การทดสอบเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพมาตรฐานเดียวกัน โดยมี
ดร.สุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง นายณรงค์ สังข์สอาด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายไตรรงค์ เฉวียงหงส์
ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและโครงการ
เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.อ่างทอง
ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางสาวอารีย์ บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน นำเสนอข้อมูลในที่ประชุมตามลำดับ
วาระการประชุม ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง


วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผอ.กลุ่มภารกิจ
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ให้การต้อนรับ นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา
ผู้เชียวชาญด้านการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะติดตาม
สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา ในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นที่ 1. "พาน้องกลับมาเรียน"
ประเด็นที่ 2. "โครงการโรงเรียนคุณภาพ" ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการ
จัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ให้กับคณะกรรมการจัดสอบระดับ
ศูนย์สอบ เพื่อให้การเตรียมการทดสอบดำเนินไปด้วยความถูกต้อง
มีความยุติธรรม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเน้นย้ำมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยมี
ดร.สุชาติ ทองมา รอง.ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นวิทยากรให้คำแนะนำ
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

วันอาทิตย์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐
นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง ในฐานะประธานกรรมการ
จัดสอบของจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม ควบคุมดูแล และสร้างขวัญกำลังใจ
ให้กับผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภาค ข) ซึ่ง สพฐ. มอบให้
สพป.อ่างทอง ดำเนินการจัดสอบของจังหวัดอ่างทอง โดยดำเนินการ
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙
(COVID ๑๙) อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีผู้เข้ารับการสอบจำนวน ๖๘๒ คน
ณ สนามสอบโรงโรงเรียนสตรีอ่างทอง โดยมีนายมงคล บกสกุล
ผู้อำนวนการโรงเรียนสตรีอ่างทองและคณะครูอำนวยความสะดวก
ด้านสถานที่
วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง เยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่
1.โรงเรียนโรงเรียนวัดลาด เป็ด(ราษฎ์บำรุง)
2.โรงเรียนวัดหลวง (วิทยาประชาสรรค์)
3.โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎ์วิริยะบำรุง)
4.โรงเรียนวัดศาลาดิน(วิศิษฐราษฎร์รังสรรค์)
5.โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์)
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานรับชมการประชุมทางไกล เพื่อชี้แจง
เกี่ยวกับการดำเนินการ รับ-ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคำตอบ
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ
(Video Conference) Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสานฝัน
วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง เยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(C OVID-19) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก
่1.โรงเรียนวัดบางจักร(แพสิริประชาสรรค์) 2.โรงเรียนวัดนางชำ
3.โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 4.โรงเรียนวัดโพธิ์ อำเภอวิเศษชัยชาญ
วันอังคารที่ 1กุมภาพันธ์ เวลา 09.20 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง เยี่ยมให้กำลังใจการฝึกอบรมโครงการลูกเสือ
จิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนวัดมหานาม โรงเรียนวัดนางเล่ว
โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ และโรงเรียน
วัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) และก่อนเดินทางกลับได้ให้กำลังใจ
การประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด
โรงเรียนวัดมหานาม อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนวัดบ้านป่าห่างไกลยาเสพติด โดยมีนายอลงกต แก่นคิรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านป่ากล่าวรายงาน ณ โดมโรงเรียนวัดบ้านป่า
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ร่วมประชุม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
ครั้งที่ 1/2565 ที่ สพฐ.จัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและ
เด็กออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ผ่านระบบ Video Conference
โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสานฝันวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัดอ่างทองฯ ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม ก่อนเข้าวาระการประชุม
ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสู่การเรียนรู้ในสภาพจริง
ณ จังหวัดอ่างทอง รวมทั้งสิ้น 7 ราย ได้แก่
1.นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
2.นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
3.นางณัฐธัญ กาหลง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
4.นายทินกร บุญเงิน พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
5.นายบุญมา เปรมปรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
6.นายทศวรรษ ขวัญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสีบัวทอง
7.นางวีดารัตน์ พานทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลิ้นทอง (จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง)
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย นางสาวอารีย์ บุญเสริม
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางไพฑูรย์ จิตใส นักวิเคราะนโยบายและแผน
ร่วมตอนรับ ท่านอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และนำเสนอการจัดการศึกษาในภาพรวมของจังหวัดอ่างทอง
และตอบข้อซักถามการฉีดวัคซีนต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของนักเรียนและบุคลากรในสังกัด สพป.อ่างทอง
ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง ได้มอบหมายให้ ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานร่วมการประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อพัฒนา
บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสถานะผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และชี้แจงแนวทาง
การติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง , ผอ.กลุ่มภารกิจ และบุคลากร
ในสังกัด ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 08.30
นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 66 โดยมี
นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
พร้อมมอบรางวัลคุรุสดุดี,รางวัลครูผู้สอนดีเด่น,รางวัลประกวดร้องเพลง
พร้อมจัดทำมิวสิกวีดีโอ"เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา"และรางวัลครูดีในดวงใจ
ตามลำดับ ได้รับคำขวัญ "วันครู" จากนายกรัฐมนตรี ว่า "พัฒนาครู
พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" ณ ห้องประชุมสังเวียน พัฒนมงคล โรงเรียนสตรีอ่างทอง
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม เวลา 13.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานกล่าว
เปิดการอบรม เรื่อง การบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย
(MOE Safety Conference) ผ่านระบบ Video Conference โดยมี
นางสาวรัฐพร งามรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายสุขเกษม พันธ์นา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เจ้าหน้าที่ดูแล
เรื่องความปลอดภัย นางนพมาศ แจ่มกระจ่าง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง นางสมคิด ชีระภากร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร นายกฤษดา มีสกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และครูวิทยากรพี่เลี้ยง
ประจำศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดอบรมให้กับครูโรงเรียนในสังกัด จำนวน 142 โรงเรียน
ณ ห้องประชุมสานฝัน
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์
เลขาธิการ ก.ค.ศ. ลงพื้นที่อย่างไม่เป็นทางการ ติดตามผลการขับเคลื่อน
การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(เกณฑ์ PA) และให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางการดำเนินงานโดยมีนาย มงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง กล่าวรายงาน
มีผู้เข้ารับฟังจำนวน 50 คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

วันที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น.
นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง นำบุคลากรและลูกจ้าง
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและกิจกรรมจิตอาสา
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
8 มกราคม 2565 โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธาน ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
วันนศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวขาญ สพฐ.
พร้อมคณะติดตามการใช้พื้นที่เป็นฐาน และใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงพื้นท
ี่จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง กล่าวต้อนรับ และรายงาน
การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ ฯ (COVID-19) โดยศูนย์เฉพาะกิจ
การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ (COVID-19) ของ สพป.อ่างทอง
จากนั้นลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อำเภอเมือง และโรงเรียนชุมชน
วัดศีลขันธาราม อำเภอโพธิ์ทอง เพื่อติดตามการใช้พื้นที่เป็นฐานฯ.

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธี
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
พิธีถวายบังคม พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่ม พิธีมอบหนังสือพระราชทาน
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ กิจกรรม “จิตอาสารู้รักสามัคคี รักสิ่งแวดล้อม
พัฒนาคุณภาพชีวิต”โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธาน
วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้โคกหนองนา บ้านลูกพ่อ ร.9
ตั้งอยู่บนที่นาขนาด 7 ไร่ 2 งาน ณ หมู่ 5 ตำบลมหาดไทย อ.เมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายจรัส แตงน้อย เป็นผู้บริจาคที่นาให้กับโรงเรียน
วัดลิ้นทอง (จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) ปัจจุบันมีนางวีดารัตน์ พานทอง
เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลิ้นทอง พร้อมด้วยนายสมทรง พันธ์ไม้
ประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์ที่จะ
ทำให้ที่นาผืนนี้เกิดคุณประโยชน์ต่อชุมชนตำบลมหาดไทยและจังหวัด
อ่างทอง จึงได้ขุดโคกหนองนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน และได้รับความร่วมมือจาก เกษตร
และสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด สถานี
พัฒนาที่ดินจังหวัด พัฒนาชุมชน สหกรณ์จังหวัด สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัด
ประชาสัมพันธ์จังหวัด การท่องเที่ยวจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป ด้านกสิกรรมธรรมชาติ
2. เพื่อปลูกพืชผักและผลไม้ปลอดสารเคมีสำหรับโครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียนวัดลิ้นทอง
3. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ของจังหวัดอ่างทอง

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีนายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง
กล่าวรายงานถึงพระมหากรุณาธิคุณทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์
เพื่อให้การช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ปรับสถานศึกษา เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว
หรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็น
ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิมเพื่อจัดการเรียน
การสอน จำนวน 6 โรงเรียนประกอบด้วย 1.โรงเรียนวัดไทรย์ (เกษมจริยคุณ)
2.โรงเรียนวัดลิ้นทอง (จอมวิสิษฐ์ราชบำรุง) 3. โรงเรียนวัดเอกราช(ประชารัฐนุกูล)
4.โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์) 5. โรงเรียนวัดโพธิ์ทูล
6.โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงกาพัฒนา
สมรรถนะลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวพร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ผอ.กลุ่มภารกิจร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยนางนันทยา โสภณสรัญญา
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากล่าวรายงาน
ถึงวัตถุประสงค์ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 120 คน แบ่งเป็นภาคเช้า
จำนวน 76 คน และภาคบ่ายจำนวน 68 คน ซึ่งเป็นการจัดอบรมตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID -19)
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ในฐานะรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสา
ในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย
หน่วยงานทางการศึกษาสังกัด สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง จำนวน 14 โรง สังกัดอาชีวศึกษา
3 โรง สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง (การศึกษาเอกชน) 3 โรงเรียน ๆ
ละ 2 คน รวม 40 คน วิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 15 คน
ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID -19 อย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเปิด
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบ
Video Conference (Microsoft Teams) พร้อมด้วย ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล
รอง ผอ.สพป.อ่างทอ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การเปิด
โรงเรียนตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ,มาตรการ
Sandbox : Safety Zone in school และแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในการป้องกันโรคโควิด -19 ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายวัลลพ สงวนนาม
รองเลขาธิการ กพฐ. และคณะเยี่ยม สพป.อ่างทอง เพื่อรับฟังรายงาน
โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย โดยมีนายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง
ดร.สมเกียรติ แก้วมณี , ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล ดร.สุชาติ ทองมา
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผอ.กลุ่มภารกิจ ให้การต้อนรับรายงานข้อมูลเบื้องต้น
จากนั้นนำคณะลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม อำเภอไชยโย
และโรงเรียนวัดถนน อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เพื่อให้กำลังใจ
คณะผู้บริหาร คณะครู ลูกจ้าง พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
อ่างทอง “Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ
ต้อนรับเปิดเทอม”วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.
นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล
รอง ผอ.สพป. อ่างทอง ร่วมงาน “Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน
เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” เขตตรวจสุขภาพที่ 4 โดยมี
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงสี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา 2019 (COVID) ให้แก่นักเรียน/นักศึกษา
อายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช./ปวส.) ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เพื่อ
ลดความรุนแรงและการเสียชีวิตด้วยโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน
จังหวัดอ่างทอง ณ ขุมมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP)
วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีมอบแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ให้กับโรงเรียน
ขนาดเล็ก จำนวน 92 โรงเรียน พร้อมด้วย ดร.สมเกียรติ แก้วมณี ,
ดร.สุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง คณะศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทอง
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบ นายโสรส มั่นดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงาน
โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนเป็นตัวรับมอบ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.3๐ น. ที่ห้องประชุมสานฝัน
นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 ผ่านระบบ Zoom Meeting
จากห้องประชุมเจ้าสามพระยา (ชั้น ๓) สพป.ชัยนาท โดยมีนางสาวลออ วิลัย
ผอ.สพป.ชัยนาท ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำ
เขตตรวจราชการที่ ๒ กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา
ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ เป็นประธานและมอบนโยบาย
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์
(ประชาสัมพันธ์น้อย ) ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาที่ทำหน้าที่ธุรการกลุ่ม รวม
10 กลุ่มงาน จำนวน 16 คน เพื่อช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการ
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มภารกิจอย่างรวดเร็วและทันสมัย โดยมี ดร.เฉลียว เอียมสกุล
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
การแก้ไขปัญหาข่าวปลอม Anti-Fake New , นางณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่องการเขียนข่าว การสร้างจดหมาย
ข่าวออนไลน์ด้วย Microsoft Publisher และนายสิทธิชัย ภคภัทร ผอ.ร.ร.วัดถนน
อำเภอป่าโมก การผลิตสื่อออนไลน์ด้วย Smart Phone โดยมี ดร.สมเกียรติ แก้วมณี
ดร.สุชาติ ทองมาก รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่มภารกิจ ร่วมในพิธีเปิด ผ่านระบบ
Video Conference ด้วยระบบ MS Teams จากห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง
มอบหมายให้ ดร.สุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
นางสาวจงกล จิตรสมพงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.และนักเรียนทุน
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2564 โดยชมรม
แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง มีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลาง
จังหวัดอ่างทอง
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการดำเนินการประชุมเสวนากลุ่ม
(Focus Group Discussion : FGD) เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลโครงการโรงเรียน
ร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Conference ของ
กลุ่มนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 2 โดยมี
ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นผู้ดำเนินการสนทนากลุ่ม
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง.
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมเกียรติ แก้วมณี
รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อม ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล,
ดร.สุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง, ผอ.กลุ่มภารกิจทุกกลุ่มและศึกษานิเทศก์
เข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียน
การสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน โดย ดร.อัมพร พินะสา
เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารสพฐ. ณ ที๋โต๊ะปฺฏิบัติงาน
และที่พักอาศัยของบุคลากรทึ่ปฏิบัติงาน work from home
วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เวลา 10.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 3/2564 โดยมี
ดร.สมเกียรติ แก้วมณี , ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล , ดร.สุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เป็นเลขานุการ และคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ
ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference.
วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.
นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการเสวนา
เชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ ตามโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา
แนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(MS Teams) โดยมี ดร.สุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กล่าวรายงาน เพื่อ
พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และจะใช้เป็นเกณฑ์ตัวชี้วัด
ในการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ด้วย “อัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ” มีโรงเรียนเข้าร่วมเสวนาเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์
จำนวน 142 โรงเรียน ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระมหาสยาม ปภสสโร
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดอ่างทอง ,ดร.อัจฉรา คหินทพงศ์ อดีต
ผอ.ร.ร.วิถีพุทธชั้นนำ/พระราชทานรุ่นที่ 1, นายเจษฎา สิงหรา เลขาศูนย์พัฒนาคุณธรรม
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วย ดร.สมเกียรติ แก้วมณี ,ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล, ผอ.สพป.อ่างทอง ,
ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย บุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม “รายการ พุธเช้า
ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 30/2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยนายอัมพร พินะสา
เลขาธิการ กพฐ. เพื่อรับทราบข้อนโยบายสำคัญการจัดการศึกษาในสถานการณ
์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และนำนโยบายสู่การปฏิบัต
ิให้ประสบผลสำเร็จ รับชม ณ ที่โต๊ะปฏิบัติงานและที่พักของแต่ละบุคคล
ที่ปฏิบัติงาน work from home.///
คณะกรรมการ Coaching Team ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2
วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13:00 - 16:30 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล
รอ ง ผอ.สพป.อ่างทองพร้อมคณะกรรมการ Coaching Team ประกอบด้วย
นายกิตติรัตน์ กลัดแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ นายวีระชาติ มาลัย ผอ.รร.อนุบาลแสวงหา
ประชุม conference กับผู้บริหารที่รับการประเมินสัมฤทธิผล จำนวน 11 ท่าน
เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และการ
รับการประเมินสัมฤทธิผล ในระยะเวลา 1 ปีซึ่งเป็นการประชุมให้คำแนะนำ
เป็นครั้งที่ 2
วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย นางนิทรา อุ่นทรัพย์ ผอ.กลุ่ม
บริหารงานบุคคล, นางสาวนาถอนงค์ อ่อนจิตร นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง (ด้านการบริหารงานบุคคล)
ครั้งที่ 7/2564 โดยมี นายลิขิต ทองนาถ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ผ่านระบบวิดีโอ Microsoft Teams จากห้องประชุม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง .///
แถลงข่าว “จุดยืนลดภาระทางการศึกษา” วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เวลา 08.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล,
ดร.สุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผอ.กลุ่มภารกิจ และสถานศึกษา ร่วมชม
การแถลงข่าว “จุดยืนลดภาระทางการศึกษา” ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต โดยมี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการช่วยเหลือเยี่ยวยาด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ที่ปฏิบัติงาน
และสถานศึกษา
ประชุมคณะกรรมการกำหนดประเภทโรงเรียน เพื่อขับเคลื่อน
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564
เวลา 09.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
นางเฉลียว เอี่ยมสกุล นายสมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 14 กลุ่ม นายโสรส มั่นดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
นางสาวอารีย์ บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนายจิรภัทร กุลบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
กำหนดประเภทโรงเรียน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 1/2564
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. และบุคลากรทางการศึกษา
สพป.อ่างทอง ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อนำไปจัดเป็นปัจจัยพื้นฐาน เพื่อนำไป
มอบให้กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ในการช่วยเหลือ พี่น้องชาว
จังหวัดอ่างทอง และโรงเรียนในสังกัด จำนวน 8 โรงเรียน ที่จัดเป็นสถานท
ี่กักกันเพื่อสังเกตอาการของกลุ่มผู้ป่วย โควิด -19 ( Local Quarantine)
และเป็นศูนย์พักคอย ผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 ( Community Isolation)
การให้คำปรึกษาแนะนำ (Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง รับการให้คำปรึกษา/แนะนำ (Coaching Team)
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในระยะเวลา 1 ปี ผ่านระบบทางไกลแอปพลิเคชัน (Zoom) เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสานฝัน
สพป.อ่างทอง
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชุมสร้างความรู้
ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่ยั่งยืน ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วย ดร.สมเกียรติ แก้วมณี ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล
ดร.สุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง โดยมีนางสาวอารีย์ บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
กล่าวรายงาน นายจิรภัทร กุลบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชนก.ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสมคิด ชีระภากร ดูและระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 27/2564
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล, รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ ครั้งที่ 27/2564 “สพฐ.
วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” เพื่อรับทราบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อน
นโยบายด้านการศึกษาของ สพฐ. โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.
โดยรับชม ณ โต๊ะทำงานของแต่ละบุคล และที่พักอาศัยของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
work from home ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID -19
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเอกสารการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพื่อร่วมตรวจสอบ
ข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ผ่านระบบ Video Conference
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง

สพป.อ่างทอง ดำเนินการขายทอดตลาดอาคารประกอบ /สิ่งปลูกสร้าง
อ่างทอง วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมาย
ให้นางชลธิชา พงศ์ศรี ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ เป็นประธาน พร้อมด้วย
นางอรนุช ชูเทียน นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ , นางสาวสุพัฒนา อวยชัย
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ร่วมดำเนินการขายทอดตลาดอาคารประกอบ /สิ่งปลูกสร้าง
จำนวน 3 รายการ ให้เป็นไปตามประกาศของ สพป.อ่างทอง ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564
ด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์ ยุติธรรม ดังนี้
1. บ้านพักครู ของโรงเรียนบ้านลำสนุ่น จำนวน 1 หลัง
2. บ้านพักศึกษาธิการอำเภอไชโย จำนวน 1 หลัง
3. อาคารสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวน 1 หลัง
การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมประมูลได้ปฏิบัติตามประกาศฯ
และ สพป.อ่างทอง จัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID -19.///
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. , ผอ.กลุ่มภารกิจ ศึกษานิเทศก์
และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2564
จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา
และนำสู่การปฏิบัติ โดยรับชม ณ โต๊ะทำงานของแต่ละบุคลและที่พักอาศัยของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน work from home ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19
วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมบุคลากร เพื่อชี้แจงการตอบ
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนางปริฉัตร เผยศิริ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติ และนางสมคิด ชีระภากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมทางไกล ร่วมชี้แจงตัวชี้วัดที่ 9 และ 10
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมเกียรติ แก้วมณี
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
ดร.สุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง นายโสรส มั่นดี ผอ.กลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมทางไกล
Video Conference เรื่อง การส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 COVID-19 ด้วยนวัตกรรมการนิเทศทางไกล โดยมี
ดร. กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รอง เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน.
วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล ศึกษานิเทศก์ ผอ.ร.ร.และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมประชุม
Video Conference เพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่
อ่านออกเขียนได้ทุกคน” เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ
โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รมช.ศธ เป็นประธาน และบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย
ดร.อัมพร พินะสา เลขา กพฐ.บรรบายแนวทางการขับเคลื่อน นโยบาย “เด็กไทย
วิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. ,ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ ครั้งที่ 24/2564 “สพฐ.
วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” เพื่อรับทราบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านการศึกษาของ สพฐ. โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ที่โต๊ะทำงาน
และที่พักของบุคคลที่ปฏิบัติงาน work from home เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ
2564 (Integrity and Transparency Assessment: ITA Online 2021)
เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการประเมินฯและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร
โดยมี นายสมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่มภารกิจ บุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม พร้อมมอบหมายงานให้รับผิดชอบตามตัวชี้วัด
และการดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนไดเสียภายใน (IIT) ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

สพป.อ่างทอง ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 1/2564
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ครั้งที่ 1/2564 และได้แนะนำประธานกลุ่มโรงเรียนชุดใหม่ โดย สพป.อ่างทอง มีกลุ่มโรงเรียนทั้งสิ้น
14 กลุ่มโรงเรียน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
อ่างทอง ประชุม คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2564
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท
ี่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายสุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอ ง
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ เอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ พร้อมด้วย
ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า'90 ทั้งนี้ก่อนเข้าวาระ
การประชุมประธานได้มอบเกียรติบัตรแต่งตั้งให้แก่คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ด้วย
เยี่ยมโรงเรียน ในวันเปิดวันแรก
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง
นายสมเกียรติ แก้วมณี นางเฉลียว เอี่ยมสกุล นายสุชาติ ทองมา และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่
เยี่ยมสถานศึกษาในในเขตที่รับผิดชอบ ในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อทราบ
การบริหารจัดการของโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) ซึ่งทุกโรงเรียนได้มีมาตรฐการในการป้องกัน COVID -19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้
นักเรียนมีความปลอดภัยและได้ให้ขวัญและให้กำลังใจ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผอ.กลุ่มภารกิจทุกกลุ่ม ร่วมรับชมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง
รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานและมอบนโยบาย จากนั้น ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ได้แจ้ง
ข้อราชการเร่งด่วน (Quick Win) ได้แก่ความปลอดภัยของนักเรียน การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ
และการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และการติดตามการจัดการเรียนการสอน
ในการเปิดภาคเรียนและทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
สพป.อ่างทอง

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.นายสมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วย นางสาว กิติวรรณ กองสุผล ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย และแนวทาง
การดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบ conference โดยมี
ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นผู้มอบนโยบาย ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง

วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบสภาพสิ่งปลูกสร้างที่ขออนุญาตรื้อถอน ลงพื้นที่ 2 โรงเรียน
เพื่อดูสภาพจริง เพื่อพิจารณา ได้แก่ ร.ร.อนุบาลวัดสระเกษ ขอรื้อถอนอาคารเรียน และ
ร.ร.อนุบาลเมืองอ่างทอง ขอรื้อถอนบ้านพักครู 5 หลัง
บรรจุและแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย จำนวน 5 ราย
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
พร้อมด้วยนายสมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พบปะให้โอวาท ให้คำชี้แจง แนะนำในการปฏิบัติหน้าท
ี่ในสถานศึกษา หลักการทำงาน ให้แก่ครูผู้ช่วย จำนวน 5 ราย ในโอกาสที่ได้บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 8 (บัญชี กศจ.อื่น
จำนวน 1 ราย และ บัญชี กศจ.อ่างทอง จำนวน 4 ราย )
สพป.อ่างทอง ประชุมลูกจ้างกลุ่มอำนวยการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
พร้อมด้วย นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง, นางมานพ มณีโชติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และ
นางสาวสุประวีณ์ ทิพย์พิมล นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ ประชุมลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานจ้างเหมาและยามรักษาความปลอดภัย กลุ่มอำนวยการ สพป.อ่างทอง ทุกคน (10 คน)
เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานในหน้าที่ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานในภาพรวมของ สพป.อ่างทอง
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
ประชุมติดตามผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานเขต
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง
มอบหมายให้ นายสมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป., ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
/หน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีนางสาวอารีย์ บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางมานพ มณีโชติ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ ชี้แจงข้อมูล ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เยี่ยมให้คำแนะนำการศึกษาโดยครอบครัว
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ นายสุชาติ ทองมา
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง และคณะกรรมการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา โดยครอบครัว เยี่ยมครอบครัว
นางสาวรสวรรณ ตันโยง ผู้ปกครองของเด็กหญิงอมลวรรณ คงโภชน์ ที่ขอจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อดูความพร้อม ร่วมคิด ร่วมให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการจัดการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และหลักสูตร ณ บ้านเลขที่ 53/3 ม.1 ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18 /2564
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป./ ผอ.กลุ่มภารกิจ
และหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ
“สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ครั้งที่ 18/2564 ผ่าน You Tube Obec Channel เพื่อรับทราบนโยบาย
ในการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COCID-19 ) โดย
ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องทำงานและสถานที่ของแต่ละบุคคลที่ปฏิบัติงาน
work from home ซึ่งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ ( covid-19)
ประชุม Video Conference ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายสำคัญ การเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง รับชมการแถลงข่าวการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย นายสมเกียรติ แก้วมณี ,
นางเฉลียว เอี่ยมสกุล ,นายสุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง , ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย ร่วมรับฟังการแถลงข่าว
การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17 /2564
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป./
ผอ.กลุ่มภารกิจและหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม
รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ครั้งที่ 17/2564 ณ ห้องทำงานและสถานท
ี่ของแต่ละบุคคลที่ปฏิบัติงาน work from home ซึ่งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
( covid-19) เพื่อรับทราบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา จาก สพฐ.
วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564
สพป.อ่างทอง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวนฉัตรมงคล
4 พฤษภาคม 2564 โดยประดับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ
ประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลือ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน
และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ บนหน้าเวบไซต์ จังหวัดอ่างทอง ตลอดเดือนพฤษภาคม 2564
และในโอกาสนี้ นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง ได้นำบุคลากรทางการศึกษา ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม
้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ผอ.สพป.อ่างทอง รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อมุ่งพัฒนางานโดยรักษามาตรฐานเป็นสำคัญวันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564
เวลา 13.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนา
การศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team)
เขตตรวจราชการที่ 2 ประกอบด้วย นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธาน นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา
และ นายสมภูมิ บ่ายเที่ยง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินด้วยการตรวจเอกสาร, สรุปผลงาน VTR และ ประเมินผ่านระบบ
Video Conference การประเมินมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนางานและรักษามาตรฐานการประเมินเป็นสำคัญ โดยมี
รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วนตรวจสอบภายใน พ.อ.อ.ดร.กิติศักดิ์ เพ็งสกุล ผอ.ร.ร. อนุบาลวัดอ่างทอง
และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลและเป็นกำลังใจ ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
ประชุม กศจ.ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย นางนิทรา อุ่นทรัพย์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวอารี บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวนาถอนงค์ อ่อนจิตร
นักทรัพยากรบุคคล ชนพ. ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 3/2564 โดยม
ีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
ทำบุญวันสงกรานต์ ปี 2564
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีทำบุญงาน
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย “วันสงกรานต์” ประจำปี 2564 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.อ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่ม
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง มีกิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล (ปิ่นโต) สรงน้ำพระพุทธรูป
เพื่อสืบทอดประเพณีไทย เพื่อเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต ในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการเว้นระยะห่าง สวมแมส
ล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2564
วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 08.00 น. นายสมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป. ,ผอ.กลุ่มภารกิจ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ครั้งที่ 14/2564 เพื่อรับทราบนโยบาย
และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. จากนั้นประชุม
ทีมผู้บริหาร เพื่อแจ้งข้อราชการ หารือ และติดตาม ภารกิจงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมสานฝัน
สพป.อ่างทอง
โครงการจิตอาสา กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการจิตอาสา กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาลากลางจังหวัดอ่างทอง และกิจกรรม 5 ส
Big Cleaning Day ทำความสะอาด ปรับภูมาทัศน์ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัด โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ณ บริเวณ หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง ร่วมกิจกรรม 5ส Big Cleaning Day
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานจัดกิจกรรม 5 ส.
Big Cleaning Day พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน บุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้าง เพื่อทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
และห้องปฏิบัติงานภายในสำนักงาน
สพป.อ่าทอง ประชุมการดำเนินงานโรงเรียน/สถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็น ประธานพิธีเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโรงเรียน/สถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ จังหวัดอ่างทอง โดยมี
นายเสกสรร สวัสดี หัวหน้ากลุ่มงานอุบัติเหตุและบริหารแพทย์ฉุกเฉินฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ รวมถึงพัฒนาแผนงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุรีฯ
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 39 โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา 14 โรงเรียน สถาบันอาชีวะศึกษา 3 แห่ง รวม 56 คน วิทยากรจากสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี,
นักวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ,นางประภาภัทร แสงทอง ผอ.ร.ร.วัดมงคลธรรมนิมิต สพป.อ่างทอง และเผยแพร
่ออกอากาศถ่ายทอดสดผ่านระบบ Video Conference ไปยังสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา07.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมงานรัฐพิธี วันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานพิธี “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564”
โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาด
จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ และข้าราชการ จากนั้นมีพิธี มอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น
จังหวัดอ่างทอง จำนวน 10 คน เป็นข้าราชการครูในสังกัด สพป.อ่างทอง จำนวน 4 คน ได้แก่ 1. นายชัยวัฒน์ มั่นอก ผอ.ร.ร.
วัดแปดแก้ว (สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) 2. นางอัญชลี ชูจิตร ผอ.ร.ร.วัดแก้วกระจ่าง 3. นางวสาวี รอดวารี ครูโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
4. นายพงศธร อ่วมกลัด ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่าทอง
สพป.อ่างทอง ประชุมแนวปฏิบัติการรับ – ส่งหนังสือราชการ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban)
วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ นายสมเกียรติ แก้วมณี
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมแนวปฏิบัติการรับ – ส่ง หนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban) พร้อมด้วย
นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป. อ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มที่ปฏิบัติหน้าที่รับ – ส่งหนังสือราชการ
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติการรับ – ส่งหนังสือราชการ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงรับ – ส่ง ภายในของแต่ละกลุ่มภารกิจใน สพป.อ่างทอง ซึ่งจะประกาศ
ใช้พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง .///
ันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายสุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางจันทรา จันท์พันแจ้ง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และนางสาว จีราภรณ์ รอดเชื้อ ศึกษานิเทศก์ และนางสาวรัฐพร งามรุ่งโรจน์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ออกนิเทศ การกำกับ ติดตาม ประเมินผลโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณปี 2563 จากกองทุนอาหารกลางวัน
เพื่อนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ของโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ โรงเรียนวัดนางเล่ว และโรงเรียนวัดกำแพง อำเภอไชโย
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมีนาคม 2564
วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและ
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทองฯ ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธาน ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประขุมได้มอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัด สพป.อ่างทอง จำนวน
2 รายการ ได้แก่
1. มอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กที่เข้ารับพิจารณาเป็นเด็กดีเด่น จากสมาคมสงเคราะห์ฯ จำนวน 3 ราย โดยสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
2. มอบประกาศเกียรติบัตรและค่าตอบแทนโครงการสร้างสำนึกเด็กยุคใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 จำกิจกรรมประกวด
วาดภาพระบายสี และการประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา จำนวน 25 คน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความขาดแคลนและจำเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ความขาดแคลนและจำเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ที่จัดส่งข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 73 โรงเรียน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง นายโสรส มั่นดี
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางสมคิด ชีระภารก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชนก. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ แล
ะนางสาวอารีย์ บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมประชุมโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดโดย สำนกงาน ป.ป.ท.เขต 1 เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต
และขยายผลเพื่อพัฒนากระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอทุกอำเภอ ณ ห้องประชุม
วิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
ผอ.สพป.อ่างทองตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT
วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย นายสมเกียรติ แก้วมณีนางเฉลียว เอี่ยมสกุล นายสุชาติ ทองมา
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง และคณะศึกษานิเทศก์ แบ่งสายตามพื้นที่ (Area ) ที่ดูแลเพื่อเยี่ยมสนามสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน
ซึ่งการดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแนวทางการจัดสอบของ สพฐ. พร้อมนี้ได้นิเทศการบริหารจัดการเรียนการสอน
การอ่านออกเขียนได้ การอ่านคล่องเขียนคล่อง การคิดเลขเป็น และการดูแลเรื่องความปลอดภัยกับนักเรียนในสถานศึกษา.
“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 12/2564
วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย นายสุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา สพป.อ่างทอง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 12/2564 โดย ดร.อัมพร พินะสา
เลขาธิการ กพฐ. เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายการจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สู่การปฏิบัติ จากนั้นประชุมทีมบริหารเพื่อติดตาม รายงาน ข้อราชการโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ และแจ้งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
ผอ.เยี่ยมให้กำลังใจ 3 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนวัดนางเล่ว ,โรงเรียนวัดท่าตลาด และโรงเรียนวัดหัวตะพาน
วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เยี่ยมให้กำลังใจสถานศึกษาในสังกัด
จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดนางเล่ว อำเภอไชโย โรงเรียนวัดท่าตลาด อำเภอโพธิ์ทอง และโรงเรียนวัดหัวตะพาน อำเภอ
วิเศษชัยชาญ เยี่ยมห้องเรียน โครงการอาหารกลางวัน อาคารสถานที่ ความสะอาด ความปลอดภัยของนักเรียน และเยี่ยมชม
โครงการเกษตรของโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และลูกจ้าง
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (ภาคเช้า)
วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ
การประชุมโครงการ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรองผู้อำนวยการเขต
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และนายสุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กล่าวรายงาน เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการทดสอบ
เพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ผู้เข้าร่วมประชุมภาคเช้าเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบจากอำเภอป่าโมก อำเภอวิเศษชัยชาญ
อำเภอสามโก้ และอำเภอแสวงหา โดยมี นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์ ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรต
ิสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
“เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้ (Open House) โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ นางเฉลียว เอี่ยมสกุล
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานเปิดค่าย เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ (Open House) โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประจำปี
การศึกษา 2563 โดยมี พ.อ.อ.ดร.กิติศักดิ์ เพ็งสกุล ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดอ่างทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา และเพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
ในชีวิตประจำวัน หลังพิธีเปิดชมการแสดงของนักเรียน และเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 ฐาน ณ อาคารโดมสำนึกรักบ้านเกิด
โรงเรียนอนุาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง ดำเนินกิจกรรมโครงการเขตสุจริต
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
นำข้าราชการ ลูกจ้าง สพป.อ่างทอง ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ หน้าเสาธง ร่วมร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และกล่าวคำปฏิญาญเขตสุจริต ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อขับเคลื่อนโครงการเขตสุจริต ปลูกผังความรักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ และพบปะแจ้งข้อราชการพร้อมด้วยรองสุชาติ ทองมา ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563
วันเสาร์ที่ 13-14 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย นายสมเกียรติ แก้วมณี, นางเฉลียว เอี่ยมสกุล
นายสุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป. คณะศึกษานิเทศก์ แบ่งสายเยี่ยมการจัดการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-NET นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้กำลังใจนักเรียน คณะกรรมการประจำสนามสอบ
ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบแนวปฏิบัติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โปร่งใส และได้มีมาตรการป้องกันไวรัส COVID-19
ประชุมกลั่นกรองโครงการ งปม. ครั้งที่ 3/2564
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมพิจารณา
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 3/2564 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจ/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
ประชุมโครงการจัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับสนามสอบ
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ระดับสนามสอบ ดำเนินการสอบ O-NET นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการระดับสนามสอบทุกคน โดยแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบเช้าประกอบด้วยคณะกรรมการจัดสอบ
อำเภอไชโย, อำเภอป่าโมก, อำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอแสวงหา สำหรับรอบบ่าย ได้แก่ อำเภอเมืองอ่างทอง , อำเภอวิเศษชัยชาญ
และอำเภอสามโก้ โดยมี นายโสรส มั่นดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลกล่าวรายงาน เพื่อให้คณะกรรมการฯ มีความเข้าใจ
แนวปฏิบัติตามมาตรฐาน ของ สทศ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ซึ่งกำหนดให้มีการสอบในวันที่ 13 -14
มีนาคม พร้อมนี้นายสุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ,นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมชี้แจงทำความเข้าใจ
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
ประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม
บุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบตัวชี้วัดร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
ประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง, นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมฯ และคณะกรรมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 12 ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวง เพื่อคณะกรรมการฯ จะได้ร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
สัมมนางานวิชาการครบรอบ 10 ปี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน”
วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเปิดงาน สัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน”
และปาฐกถาพิเศษ รูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น (ZOOM) เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย โดมีนางสาว จีราภรณ์ รอดเชื้อ ศึกษานิเทศก์ ทำหน้าที่ผู้นำท้องถิ่น (Local Network : LN) และ นางปิรัญญา บุญศักดิ์
พร้อมด้วย นางสาวชมพูนุช เพ็งพุฒิ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ทำหน้าที่วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer : LT)
ร่วมรับชมการถ่ายทอดฯ ทาง ( ZOOM) เพื่อทราบถึงนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน แนวคิดต่อยอดกิจกรรม ไปขยายผลให้กับครูในโรงเรียน
ที่เข้าโครงการฯ (141 โรงเรียน) ณ ห้องประชุมอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2564
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. ,ผอ.กลุ่มภารกิจ ศึกษานิเทศก์
ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ครั้งที่ 10/2564 เพื่อรับทราบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านการศึกษาของ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. จากนั้นประชุมทีมผู้บริหาร เพื่อแจ้งข้อราชการ หารือ และติดตาม ภารกิจงาน
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร
เป็นประธาน การประชุมคณะอำนวยการการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มจังหวัดที่ 6 ครั้งที่ 1/2564 (ครั้งที่ 2) ประกอบด้วย 11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ได้แก่ สพป.อ่างทอง, สิงห์บุรี, ชัยนาท, ลพบุรี เขต 1-2, สระบุรี เขต 1-2 , โดยมี
นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วยนายสุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ในฐานะเจ้าภาพดำเนินการประชุม
ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
นิเทศ โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ และ โรงเรียนวัดสว่าง
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย นายโสรส มั่นดี
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล นิเทศ กำกับ ติดตาม และเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอน การดำเนินการโครงการ
อาหารกลางวัน ของโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ และโรงเรียนวัดสว่าง อำเภอโพธิ์ทอง ได้ฝากการเตรียมความพร้อมในการสอบ
RT, NT, O-NET ความปลอดภัยของนักเรียน ครู ในสถานศึกษา และการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นท
ี่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และรับฟังสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา จากหน่วยรับตรวจในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
โดยนายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง รายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการในภาพรวมของ สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง, นางสาวอารีย์ บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบาย และแผนและนางไพฑูรย์ จิตใส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชนก ร่วมรับการตรวจราชการ ณ สำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง
วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร
โรงเรียนวัดทองเลื่อน อำเภอแสวงหา และได้เยี่ยมชมการปลูกพืชผักสวนครัวในโรงเรียน (ได้รับประกาศเกียรติบัตรจากจังหวัดอ่างทอง
เป็นโรงเรียนต้นแบบระดับจังหวัด ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร) และเยี่ยมห้องเรียนดูการเรียนการสอน พร้อมน
ี้ได้ฝากการเตรียมความพร้อมในการสอบ RT, NT, O-NET ความปลอดภัยในสถานศึกษาทั้งครูและนักเรียน
วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมพิธีถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดา
แห่งมาตรฐานการช่างไทย ในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.อ่างทอง โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธาน ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
นำข้าราชการ ลูกจ้าง สพป.อ่างทอง ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธง ร่วมร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ
กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และกล่าวคำปฏิญาญเขตสุจริต ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อขับเคลื่อน
โครงการเขตสุจริต
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุม
ผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 1/2564 เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยร่วมกัน
กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต มีพิธีมอบรางวัลเกียรติบัตร จำนวน 11 รายการ แนะนำผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ จำนวน 16 คน
และทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ (MOU) สพป.อ่างทอง ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง กับ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 144 โรงเรียน และผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรต ิสมเด็จย่า 90
สพป.อ่างทอง
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2564
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. /ผอ.กลุ่มภารกิจ
ศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ครั้งที่ 8/2564 เพื่อรับทราบนโยบาย และแนวทางการ
ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. จากนั้นประชุมทีมผู้บริหาร เพื่อแจ้งข้อราชการ
หารือ และติดตาม ภารกิจงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.อ่างทอง และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.อ่างทอง
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการเขต , ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย, ศึกษานิเทศก์ , ประธานเครือข่ายปฐมวัย ,ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา, ผู้แทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพบปะให้โอวาท
และหลักการทำงาน ได้แก่ การครองตน ครองคน ครองงาน ให้กับข้าราชการครู ในการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชครูบรรจุใหม่
(เมื่อ 14 ธ.ค.63) จำนวน 26 คน โดยมีนางนิทรา อุ่นทรัพย์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวเจริญ วงษ์อ่อน นักทรัพยากรบุคคล
ได้ชี้แจงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และทำหลักฐานสิทธิจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล , ทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ
ถึงแก่ความตาย, การสมัครเป็นสมาชิก กบข. และให้แนะนำตัว ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายสัมมนาการณ์ บุญเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เป็นประธานการประชุมสรุปผลการจัดทำแผนการบูรณาการด้านการศึกษาของจังหวัดอ่างทอง โดยนางเฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
วันพุธที่ 17 มภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ)สพป.ลพบุรี เขต 2 โดยมี นายมโน ชุนดี
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธาน ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
นำข้าราชการ ลูกจ้าง สพป.อ่างทอง ร่วมทำบุญซื้อกระเบื้องมุงหลังคา หอสวดมนต์ วัดอ่างทองวรวิหาร
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 09.45 นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพปงอ่างทอง เป็นประธานการประชุมฝึกอบรมหลักสูตร
การใช้งานระบบ New GFMIS Thai ผ่านระบบ on line ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รับชม ณ ห้องประชุมอ่างทอง
กิจกรรมเคารพธงชาติ ตามโครงการเขตสุจริต https://qrgo.page.link/C9yh3
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 08.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
นำข้าราชการ ลูกจ้าง สพป.อ่างทอง ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธง ตามโครงการเขตสุจริสต ร่วมร้องเพลงชาติไทย
สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และกล่าวคำปฏิญาญเขตสุจริต ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา
เพื่อขับเคลื่อนโครงการเขตสุจริต ปลูกผังความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แก่ บุคลากรและพบปะแจ้งข้อราชการ ณ หน้าอาคารสำนักงาน
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย นางนิทรา อุ่นทรัพย์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายศักดา บรรดาศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่เลขานุการ ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 2 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษ์) และโรงเรียนวัดท่าชุมนุม อำเภอสามโก้ ในโอกาสที่เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ได้พบปะ
ผู้บริหาร ครู นักเรียน โดยสถานศึกษาได้มีมาตรการการป้องการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 ) อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ผอ.สพป.อ่างทอง ได้ฝากให้ผู้บริหารและคณะครูดูแลในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนด้วยทั้งภัยธรรมชาติและภัยมนุษย์
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ นางเฉลียว เอี่ยมสกุล
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมประชุมประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นท
ี่เขตตรวจราชการที่ 1 (จังหวัดอ่างทอง) โดยมีนายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2564
วันพุธที่ 10 พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. /ผอ.กลุ่มภารกิจ
และหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ครั้งที่ 6/2564
เพื่อรับทราบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.
จากนั้นประชุมทีมผู้บริหาร เพื่อแจ้งข้อราชการ หารือ และติดตาม ภารกิจงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
MOU เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา /
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สถานศึกษาแกนนำ
และสถานศึกษาร่วมพัฒนา โดยมี รองผอ.สพป.อ่างทอง ผู้อำนวยกลุ่มภารกิจขอ งสพป.อ่างทอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๙๐ สพป.อ่างทอง
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 1/2564 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 6 ประกอบด้วย 11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย สพป.อ่างทอง,สิงห์บุรี,ชัยนาท ลพบุรี เขต 1-2, สระบุรี เขต 1-2 ,
อุทัยธานี เขต 1-2 พระนครศรีอยุธยา เขต 1-2 และ สพม.เขต 3,4,5,12 ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ นายสุชาติ ทองมา
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง และนายโสรส มั่นดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ร่วมต้อนรับนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี และคณะนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้มามอบของขวัญวันเด็กแก่นักเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนวัดหนองกร่าง อำเภอสามโก้ โรงเรียนวัดบ้านเพชร อำเภอแสวงหา และโรงเรียนวัดโบสถ์(ประชานุกูล) อำเภอโพธิ์ทอง
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. คณะผู้กำกับด้านนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
นำโดย นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ได้มาติดตามนโยบายจัดทำแผนการบูรณาการด้านการศึกษาของจังหวัดอ่างทอง โดย นายโอภาส ต้นทอง
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง กล่าวต้อนรับและนำเสนอบริบทพื้นที่ของจังหวัดอ่างทอง นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง รายงาน
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัด นายสัมนาการณ์ บุญเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
รายงานแผนการบูรณาการด้านการศึกษาของจังหวัดอ่างทอง พร้อมนี้นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง นางสาวอารีย์ บุญเสริม
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายจิรภัทร กุลบุตร นักวิเคราห์นโยบายและแผน ชนก ได้ร่วมประชุมพร้อมข้อมูล ณ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ
"ตันติวิทยาภูมิ" หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองในจังหวัดอ่างทอง ได้แก่
ร.ร.วัดโคศุภราช / ร.ร.โยธินบูรณะ/ร.ร.วัดไชโย/ ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธาราม/ ร.รปาโมกข์วิทยาภูมิ และร.ร.ชุมชนวัดปราสาท
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ครั้งที่ 2/2564
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาทบทวนโรงเรียนเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ให้เป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกโรงเรียนเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษา ผู้เข้าประชุม
ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.อ่างทอง, ประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 14 กลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
กิจกรรมเคารพธงชาติ ตามโครงการเขตสุจริต
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ เวลา 08.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
นำข้าราชการ ลูกจ้าง สพป.อ่างทอง ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธง ร่วมร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำ
ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และกล่าวคำปฏิญาญเขตสุจริต ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อขับเคลื่อนโครงการเขตสุจริต
ปลูกผังความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แก่ บุคลากรในสังกัดและมอบการ์ดอวยพรบุคลากรที่มีเดือนเกิดในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และได้พบปะให้บุคลากรแจ้งข้อราชการความเคลื่อนไหวและให้ทุกคนระวังการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สพป.อ่างทอง
วันที่ 25-28 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID 19) และการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
(COVID -19) โดยแบ่งสายออกเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วย น.ส.อารีย์ บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมกับ ศธจ.อ่างทอง ในการร่วมรับการลงพื้นที่โรงเรียนเป้าหมาย
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนดีสี่มุมเมือง ของ ดร.สัมมนาการณ์ บุญเรือง ผอ.สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา รวม 4 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนวัดไชโย 2. โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 3.โรงเรียน
อนุบาลบ้านลำสนุ่น และ 4.โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท ซึ่งเป็นโรงเรียนเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ของ
สพป.อ่างทอง ตามแผนการบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดอ่างทอง
วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ครั้งที่ 1/2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า'90 ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.อ่างทอง
ประธานกลุ่มโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
สพป.อ่างทอง
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผอ.กลุ่มภารกิจทุกกลุ่ม และศีกษานิเทศ เพื่อกำหนด
แนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุม
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ครั้งที่1/2564
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของ สพป.อ่างทอง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และให้ข้อเสนอแนะในการทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
สพป.อ่างทอง

ันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง พร้อมด้วยนางสาวอารีย์ บุญเสริม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.อ่างทอง
เข้าร่วมประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดอ่างทอง (การบริหารจัดการ
โรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนดีสี่มุมเมือง) โดยมี นายสัมนาการณ์ บุญเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
พุธเข้า ครั้งที่ 3/2564
วันพุธที่20 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.
ผอ.กลุ่มภารกิจและหน่วยตรวจ ศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 3/2564 เพื่อรับทราบนโยบาย
การจัดการศึกษาของ สพฐ. “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขา กพฐ. ทั้งนี้ ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมาย
ให้ทุกกลุ่มภารกิจเข้าร่วมประชุมพุธเช้า โดยดูผ่าน youtube / feacbook / และที่พักของแต่ละคน เนื่องจากปฏิบัติงาน
Work From Home เพื่อป้องกันและเว้นระยะห่าง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19)
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ นายสมเกียรติ แก้วมณี
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมงานรัฐพิธี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าโมกข์วรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2564
วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ นางเฉลียว เอี่ยมสกุล
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมงานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2564 โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ณ หอประชุม
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 13 มกราคม 2564 นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง มอบรางวัลพระพฤหัสบดี ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ใหัแก่ นางสุณี บุญเลิศ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สพป.อ่างทอง ให้ได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 50,000 บาท
2. รางวัลระดับจังหวัด กลุ่มที่ 1 ครูและคณาจารย์ ให้แก่ นางวรรณนภา ธุววิทย์ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม และ น.ส.สุมาลี จิลดล ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดมะขาม สพป.อ่างทอง
ให้ได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท
3. รางวัลระดับจังหวัด กลุ่มที่ 3 ผู้บริหาสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ให้แก่ นายบรรจบ เฉลยมรรค ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางเสด็จวิทยาคม ให้ได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท
วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. /ผอ.กลุ่มภารกิจ
และหน่วยตรวจ ศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ.
“สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขา กพฐ. ทั้งนี้ ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ทุกกลุ่มภารกิจเข้าร่วมประชุมพุธเช้า
โดยดูผ่าน youtube / feacbook / และที่พักของแต่ละคน เนื่องจากปฏิบัติงาน Work From Home เพื่อป้องกันและเว้นระยะห่าง
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19)
วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เป็นประธานการประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (Video Conference)
โดยมี นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง นางสาวอารีย์ บุญเสริม ผู้อำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน นายจิรภัทร กุลบุตร ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 นำโดย
นายบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม และนางสาวนภัทร์ สังข์ทอง สพม.5 เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสานฝัน นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
ให้โอวาทและปฐมนิเทศผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 จำนวน 5 ราย ผู้บรรจุฯ ได้เลือกสถานศึกษาได้แก่
1 ร.ร.วัดหมื่นเกลา อำเภอแสวงหา
2.ร.ร.วัดโพธิ์วงษ์ อำเภอเมือง
3.ร.ร.วัดวัดน้ำเย็น อำเภอแสวงหา
4.ร.ร.วัดทองเลื่อน อำเภอแสวงหา
5.ร.ร.วัดโพธิ์ราษฎร์ อำเภอโพธิ์ทอง

การประชุมชี้แจงนโยบาย และซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค (covid-19)
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงนโยบาย
และซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ นายสุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง (ในฐานะผู้แทน
สำนักงานลูกเสือจังหวัดอ่างทอง) พร้อมด้วย นาย เกรียงศักดิ์ บุญเชิด ผอ.โรงเรียนวัดมหานาม (ในฐานะผู้แทนสมาคมลูกเสือบ้านนายแท่น)
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน มีผู้เข้าอบรม 250 คน โดยมีนายสุทิน แก้วพนา
เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริการงานค่ายลูกเสือมีความรู้ด้านการวางแผนพัฒนาค่ายลูกเสือยั่งยืน
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการค่ายลูกเสือให้มีมาตรฐานพร้อมในการให้บริการ
3. เพื่อสำรวจปัญหาและอุปสรรคของค่ายลูกเสือสำหรับการปรับปรุง
4. เพื่อติดตามและประเมินผลการนำหลักการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

ประชุมคณะอำนวยการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 6
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 6 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายอนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนเป็นประธาน ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ผอ.เขต เยี่ยมโรงเรียนวัดสามโก้
วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เยี่ยมโรงเรียนวัดสามโก้ เพื่อให้ขวัญและกำลังใจผู้บริหาร ครู ในการเรียนการสอน เยี่ยมชมโครงการอาหารกลางวัน ดูการเรียนการสอน
ฝากเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน และกำชับ ให้โรงเรียนดำเนินการตามแนวทางและมาตรการการดำเนินงานในการป้องกันโรค
โควิด 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด โดยมีนายปณิธาน ภูษาทอง ผอ.ร.ร.นำเยี่ยมชมและรายงานข้อมูล
รอง.ผอ.สพป.เยี่ยม โรงเรียนวัดลั่นทม และ โรงเรียนวัดศรีกุญชร
วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. นายสุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่าทอง พร้อมด้วย นายโสรส มั่นดี
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล เยี่ยม โรงเรียนวัดลั่นทม และโรงเรียนวัดศรีกุญชร และ อำเภอโพธิ์ทอง เพื่อให้ขวัญและ
กำลังใจผู้บริหาร ครู รวมถึงการพัฒนาด้านวิชาการ ด้านอาคาร สถานที่ ด้านผู้เรียน ความสะอาด ความปลอดภัย เน้นการอ่าน
ออกเขียนได้นักเรียนชั้น ป.1 และฝากให้โรงเรียนดำเนินการตามแนวทางและมาตรการการดำเนินงานในการป้องกันโรคโควิด 2019
(COVID - 19) อย่างเคร่งครัด https://qrgo.page.link/5s4KJ
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 48/2563
วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ นายสมเกียรติ แก้วมณี
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพร้อมด้วย รองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 48/2563 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการจาก สพฐ.
หลังจากนั้นประชุมทีมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนการทำงาน และงานที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
จังหวัดเคลื่อนที่
วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนในการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเหล่ากาชาดจังหวัด
ในรูปแบบจังหวัดเคลื่อนที่ โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ออกหน่วย ณ วัดสามโก้
อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
กิจกรรมเคารพธงชาติ ตามโครงการเขตสุจริต
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.อ่างทอง
นายสมเกียรติ แก้วมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง นำข้าราชการ ลูกจ้าง สพป.อ่างทอง
ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธง ร่วมร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และกล่าวคำปฏิญาญเขตสุจริต ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อขับเคลื่อนโครงการเขตสุจริต ปลูกผังความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
แก่บุคลากรในสังกัดและพบปะบุคลากร โดยแจ้งการระบาดของเชื้อไวรัสโรโรนา 19 จึงให้ทุกคนต้องระวังป้องกันตนเอง
และปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัดและขอให้ตรวจสอบข่าว
ที่ได้รับก่อนแชร์ข่าว เพื่อมิให้เป็นที่ตระหนกตกใจ
ผอ.สพป.อ่างทอง เยี่ยมให้กำลังใจ 6 โรงเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เยี่ยมโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนกระทุ่มราย อำเภอเมือง, โรงเรียนวัดแปดแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ,โรงเรียนวัดคำหยาด
อำเภอโพธิ์ทอง, โรงเรียนวัดสามประชุม อำเภอโพธิ์ทอง,โรงเรียนวัดหัวสะแกตก อำเภอแสวงหาและโรงเรียนวัดเกษทอง อำเภอสามโก้
เพื่อให้ขวัญและกำลังใจผู้บริหาร ครู ได้เยี่ยมห้องเรียน การจัดโครงการอาหารกลางวัน ด้านอาคารสถานที่ ความสะอาด ความปลอดภัย
เน้นย้ำ การสอบ O-NET ป.6, ม.3 และฝากให้โรงเรียนดำเนินการตามแนวทางและมาตรการการดำเนินงานในการป้องกัน โรคโควิด 2019
(COVID - 19)

กิจกรรมเข้าค่ายและเดินทางไกล ลูกเสือสำรอง
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ทองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายลูกเสือ และเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง กลุ่มโรงเรียนดอกแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ โดยมีนายชัยวัฒน์ มั่นอก
ประธานกลุ่มโรงเรียนดอกแก้ว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อนำลูกเสือสำรองชั้น ป.1 – ป.3 จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 1. ร.ร.วัดหัวตะพาน
2. ร.ร.วัดวันอุทิศ 3.ร.ร.วัดทำนบ 4.ร.ร.ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 5. ร.ร.วัดราชสกุณา 6. ร.ร.วัดขุมทอง และ 7.ร.ร.วัดแปดแก้ว จำนวน 285 คน
ได้ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 โดยฝึกทักษะผ่านกระบวนการเรียนรู้ในวิชาลูกเสือสำรอง ได้เรียนรู้
การอยู่รวมกันอย่างมีความสุขและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดแปดแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ระดับชั้นมัธยมตอนต้น โดยมี
ีนางสาวจงกล จิตรสมพงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
“เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 โครงงาน ไปเข้าค่ายระดับภูมิภาคและเพื่อปลูกฝัง
คุณธรรมให้เด็กนักเรียนมีจริยธรรม ความขยัน ประหยัด มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง เปิดโครงงานคุณธรรม

เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิก อบจ.และนายก อบจ.
วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ร่วมงาน เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง “20 ธันวา กลับบ้าน ใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่นอย่างสุจริตโปร่งใส” พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา โดยมีนางรุ่งรัตน์ มีสมศักดิ์ ผอ.การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กล่าวรายงาน นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดและเป็นประธานปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์
เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 20 คัน ณ บริเวณ
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
ประชุม “งานของดีเมืองอ่างทองและงานกาชาดประจำปี 2564” ครั้งที่ 2
วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
มอบหมายให้ นายสุชาติ ทองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พร้อมด้วย นายโสรส มั่นดี
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ร่วมประชุม “งานของดีเมืองอ่างทองและงานกาชาดประจำปี 2564” ครั้งที่ 2 โดยได้มอบหมายให้
สพป.อ่างทอง เป็นคณะทำงานคณะที่ 6 ฝ่ายการแสดงและประกวดร้องเพลงของนักเรียน “งานของดีเมืองอ่างทองและงานกาชาดประจำปี 2564”
โดยมีนายศักดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง กำหนด
จัดงานระหว่างวันที่ 26 ก.พ.64 - 7 มี.ค.64
พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 47/2563 https://qrgo.page.link/SQeK8
วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
มอบหมายให้ นายสมเกียรติ แก้วมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานร่วมประชุมทางไกล
ผ่านระบบ (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 47/2563 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วยตรวจสอบภายใน
ศึกษานิเทศก์และ บุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับฟังนโยบายข่าสาร แนวทางการปฏิบัติงาน หลังจากนั้นประชุมทีมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อน
การทำงาน และงานที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
ลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ ทองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ได้รับมอบหมายให้เป็นประธาน โครงการ “ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง โดยมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 100 คน จาก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
ชุมชนวัดศีลขันธาราม, โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ, โรงเรียนชุมชนวัดน้ำอาบ, และโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ อำเภอโพธิ์ทอง ร่วมบำเพ็ญประโยชน์
ทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้ รอบค่ายลูกเสือให้น่าอยู่

รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. นายสมเกียรติ แก้วมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เป็นประธานพบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.อ่างทอง จำนวน 26 ราย ได้แสดงความยินดี และแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่การสอน และสังคม
ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง โดยมีสถานศึกษาที่ได้รับการเลือกจากผู้ได้รับการบรรจุ จำนวน
26 โรงเรียน ตามเอกสารดังแนบ

ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดเรียงลำดับรูปแบบ (Model) และ พิจารณากำหนดจำนวนรูปแบบ (Model) โรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การจัดเรียงลำดับรูปแบบ (Model) และ พิจารณากำหนดจำนวนรูปแบบ (Model) โรงเรียนคุณภาพของชุมชนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทองเพื่อจะเสนอต่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ด้านการพัฒนาการศึกษา คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอ่างทอง และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการเขต, ประธานกลุ่มโรงเรียน
ทั้ง 14 กลุ่ม ,ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพของชุมชน จำนวน 13 โรงเรียน, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนโยบายและแผน
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
พิจารณาจัดเรียงลำดับรูปแบบ (Model) โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อพิจารณาจัดเรียงลำดับรูปแบบ (Model) โรงเรียน
คุณภาพของชุมชน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ผอ.สพป.อ่างทอง เยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านพราน
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เยี่ยมโรงเรียนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านพราน อำเภอแสวงหา ในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เพื่อให้ขวัญและกำลังใจ และได้เน้นย้ำให้โรงเรียนดำเนินการตามแนวทางและมาตรการการดำเนินงานในการป้องกันโรคโควิด 2019
(COVID - 19) อย่างเคร่งครัด ด้วยความห่วงใย เพื่อความปลอดภัยของครูและนักเรียน
ผอ.สพป.อ่างทอง เยี่ยมโรงเรียนประสิทธิวิทยา
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เยี่ยมผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ อำเภอแสวงหา ในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ขวัญ
และกำลังใจ และได้เน้นย้ำให้โรงเรียนดำเนินการตามแนวทางและมาตรการการดำเนินงานในการป้องกันโรคโควิด 2019 (COVID - 19)
อย่างเคร่งครัด ด้วยความห่วงใย เพื่อความปลอดภัยของครูและนักเรียน
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนสามโก้ ณ หอประชุมอำเภอสามโก้ อำเภอสามโก้
จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายประเสริฐ ลูกฟัง ผอ.ร.ร.อนุบาลบ้านลำสนุ่น ประธานกลุ่มโรงเรียนสามโก้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
์การจัดอบรมเพื่อเป็นการเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีแนวทางการการดำเนินงานร่วมกัน
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกชั้นทุกโรงเรียนและเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ”( PLC) อีกทั้งเป็นการสร้างความคุ้นเคย ความรักความสามัคคีระหว่างครูภายในกลุ่มโรงเรียนสามโก้
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอ่างทอง จัดโดยสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดอ่างทองเพื่อกระตุ้นเตือน
ให้สังคมและทุกภาคส่วนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ประสานความร่วมมือในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศและสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืน โดยม
ีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณีีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงานและร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
พร้อมกับนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเป็นการแสดงจุดยืน ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องในงาน
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 46/2563
วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์
และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 46/2562 ทาง Video Conference เพื่อรับทราบ
ข้อราชการ จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขา กพฐ จากนั้นได้มอบให้ นายสมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ประชุมแจ้ง
ข้อราชการต่าง ๆ และติดตามการขับเคลื่อนงานของทุกกลุ่มภารกิจ/หน่วย ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สำหรับโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง, ประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง
14 กลุ่ม ร่วมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ โดยมีนางสาวอารีย์ บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ชี้แจงข้อมูล ณ ห้องประชุม
สานฝัน สพป.อ่างทอง
กิจกรรมเคารพธงชาติ ตามโครงการเขตสุจริต
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
นำข้าราชการ ลูกจ้าง สพป.อ่างทอง ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธง ร่วมร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำ
ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และกล่าวคำปฏิญาญเขตสุจริต ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อขับเคลื่อนโครงการเขตสุจริต
ปลูกผังความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แก่ บุคลากรในสังกัดและมอบการ์ดอวยพรบุคลากรที่มีเดือนเกิดในเดือนธันวาคม เพื่อเป็น
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และได้ให้บุคลากรทุกคนระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบัน
มีผู้ติดเชื้ออยู่ใกล้ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ณ สพป.อ่างทอง
5 ธันวาคม 2563 สพป.อ่างทอง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563
ณ สนามหน้าศากลางจังหวัดอ่างทอง ดังนี้ เวลา 06.30 น. นายสุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 07.45 น. นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เวลา 09.00 น. บุคลากรทางการศึกษา เป็นตัวแทน สพป.อ่างทอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาลำน้ำ คูคลอง (คลองเฉลิมพระเกียรติ) เวลา 18.00 น. นายสมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โครงการปลูกป่าจังหวัดอ่างทอง
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (สพป.อ่างทอง)
ร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดโดยสำนักงานทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง เพื่อผลิกฟื้นผืนป่าเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) สร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ
โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ณ บริเวณพุทธสถานวัดแจ้ง หมู่ที่ 1
ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
พิธีมหามงคลรวมศาสนา
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น. นายสมเกียรติ แก้วมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาและหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทั้ง 3 ศาสนา พุทธ คริสต์ อิสราม
ร่วมพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” จังหวัดอ่างทอง
โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
การประชุมทางไกลจัดทำ MOU การปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธาน เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยมี
นางสาวลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ในฐานะประธานกรรมการและผู้ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 (ชัยนาท ปทุมธานี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) เป็นประธานการประชุม และ
ร่วมเป็นสักขีพยานในการจัดทำบันทึกข้อตกลง
บรรจุครูจากทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 รอบ 2 จำนวน 4 ราย
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากทุน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 รอบ 2 จำนวน 4 ราย โดย ได้เลือกสถานศึกษาได้แก่
1. โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ อำเภอป่าโมก
2. โรงเรียนวัดแปดแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ
3. โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด อำเภอวิเศษชัยชาญ
4. โรงเรียนวัดจันทรมณี อำเภอแสวงหา
และได้แนะนำในการปฏิบัติตน, ปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยมีนายสมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง,
นางนิทรา อุ่นทรัพย์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้คำแนะนำชี้แจง ณ ห้องประชุมสานฝัน
สพป.อ่างทอง
“พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 44/2563
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
พร้อมด้วย นายสมเกียรติ แก้วมณี, นางเฉลียว เอี่ยมสกุล, นายสุชาติ ทองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม Video Conference รายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 44/2563
เพื่อรับทราบนโยบายสำคัญ ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานวางพวงมาลา
และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563 โดยมี นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง กล่าวรายงาน และประธานได้ให้โอวาท แก่ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชา จากนั้นได้ตรวจเยี่ยม กองลูกเสือ-เนตรนารี
พร้อมด้วย นายสุชาติ ทองมา รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และสถานศึกษา
ในจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธี รวม 645 คน ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง
“พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 43/2563
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
พร้อมด้วย นายสมเกียรติ แก้วมณี, นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และ
บุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม Video Conference รายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 43/2563 เพื่อรับทราบนโยบายสำคัญ จาก
ดร.อัมพร พินะสา เลขา กพฐ รวม 3 เรื่อง ได้แก่ 1. การรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 2.การจัดทำเอกสารของครูในโรงเรียน และ
3. โอกาสทางการศึกษาของนักเรียน จากนั้นประชุมแจ้งข้อราชการต่าง ๆ และติดตามการขับเคลื่อนงานของทุกกลุ่มภารกิจ/หน่วย
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
การฝึกอบรมวิชา ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ นายสุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป. อ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชา ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน 2563
เป็นการฝึกแบบอยู่ค่ายพักแรม โดยที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกิจการลูกเสือและปฏิบัติทักษะทางลูกเสือได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ อธิบายการเป็นผู้นำของผู้บังคับบัญชาลูกเสือและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ รวม 57 คนส ชาย 32 คต หญิง 25 คน วิทยากรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.อ่างทองและสมาคมลูกเสือบ้านนายแทน อบรม รวม วิทยากร 27 คน ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง
อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
ประชุมพิจารณาเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ประจำปี พ.ศ. 2564
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง
เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2564
โดยมีนางนิทรา อุ่นทรัพย์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดและเกณฑ์คุณสมบัติ ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
“พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 43/2563
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
พร้อมด้วย นายสมเกียรติ แก้วมณี, นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และ
บุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม Video Conference รายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 43/2563 เพื่อรับทราบนโยบายสำคัญ
จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขา กพฐ รวม 3 เรื่อง ได้แก่ 1. การรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 2.การจัดทำเอกสารของครูในโรงเรียน
และ 3. โอกาสทางการศึกษาของนักเรียน จากนั้นประชุมแจ้งข้อราชการต่าง ๆ และติดตามการขับเคลื่อนงานของทุกกลุ่มภารกิจ/หน่วย
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
ประชุมจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ในระยะเวลา 6 เดือนแรก
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เป็นประธานการประชุมแจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 สำหรับจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ในระยะเวลา 6 เดือนแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม –
31 มีนาคม 2564) ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายสมเกียรติ แก้วมณี, นางเฉลียว เอี่ยมสกุล, นายสุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนและที่เกี่ยวข้อง ประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 14 กลุ่ม เพื่อร่วมพิจารณาจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการให้กับ
โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมในสังกัด
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นายสุชาติ ทองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง การเสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
ประเมินผลการดำเนินงาน
“น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปลูกผักสวนครัว
เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563 นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563 พร้อมด้วย
นายสุชาติ ทองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง , ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็น
คณะดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อมอบหมายภารกิจ
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง
“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง พร้อมด้วย รองสมเกียรติ แก้วมณี และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ
วางพานพุ่มดอกไม้สด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน
“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 14 พฤศจิกายน ของทุกปี โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธาน ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ผอ.สพป.อ่างทอง “โครงการเด็กไทยต้องไม่จมน้ำ”
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม “โครงการเด็กไทยต้องไม่จมน้ำ” โดยมีนางชรินรัตน์ จิตตสุโภ
ผอ.โรงเรียนกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ รวมถึงให้นักเรียนมีทักษะในการเอาชีวิตรอด
จากการจมน้ำและนักเรียนมีความรู้พื้นฐานในการช่วยเหลือ ผู้จมน้ำและการปฐมพยาบาล โดยมีวิทยากรจากมูลนิธิเสมอกัน
กู้ภัยสุพรรณบุรีและ อาจารย์พัฒนพงษ์ ธงหาร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีนักเรียนชั้น ประถมศึกษา
ปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 118 คน ครู 11 คน เข้าร่วมโครงการ ดดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพระตำหนัก
ร่วมพิธีเปิด ณ โรงเรียนวัดยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ผอ.สพป.อ่างทอง เยี่ยมสถานศึกษาเตือนภัยการระบาดของไวรัส RSV
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ จำนวน 2 โรงเรียนได้แก่
1. โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น อำเภอสามโก้
2. โรงเรียนอนุบาลป่าโมก อำเภอป่าโมก
เพื่อแจ้งผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ให้ความสำคัญในเรื่องการเตือนภัยไวรัส RSV โดยแจ้งให้สถานศึกษายังค
งเข้มมาตรการการควบคุม เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน การจัดตั้งจุดล้างมือ การใส่หน้ากากอนามัย
การรักษาระยะห่างและเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของนักเรียน หากสงสัยให้รับแจ้งผู้ปกครอบเพื่อพบแพทย
์ดูแลและวินิจฉัยต่อไป
ผอ.สพป.อ่างทอง เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
วันที่ 9- 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง เยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเพื่อพบปะข้าราชการครู ผู้บริหาร นักเรียน ดูการเรียนการสอน
และให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูเพื่อช่วยกันพัฒนาการศึกษานักเรียนในจังหวัดอ่างทอง โดยได้เข้าเยี่ยมโรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ อำเภอโพธิ์ทอง
2. โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อำเภอโพธิ์ทอง
3. โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อำเภอแสวงหา
4. โรงเรียนวัดสีบัวทอง อำเภอแสวงหา
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
การประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบในการดำเนินงานจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียน จำนวน 79 คน
(ยกเว้นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) โดยมีนางสาว อารีย์ บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจง
กระบวนการดำเนินงาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
รับมอบอาคารเรียนวัดพายทอง
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบอาคารเรียนมูลนิธิร่วมกตัญญู 34
ตามที่มูลนิธิร่วมกตัญญู อนุเคราะห์สร้างอาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
มูลค่า 4,800,000 บาท และห้องน้ำครู จำนวน 2 ห้อง มูลค่า 100,000 บาทให้กับโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง
เพื่อใช้ทดแทนอาคารเรียนที่เกิดอัคคีภัย เมื่อปี พ.ศ. 2562 โดยมี ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง (ประธานมูลนิธิ
ร่วมกตัญญู) กล่าวรายงาน นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานรับมอบในนาม
ชาวจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายสิทธิพงษ์ บุญพงษ์ ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดพายทอง หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
นายอำเภอป่าโมก ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.อ่างทอง
ศิษย์เก่าและปัจจุบัน ผู้ปกครองนักเรียนร่วมรับมอบ.////
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผอ.กลุ่มภารกิจ ประธานกลุ่มโรงเรียน
ทั้ง 14 กลุ่มและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับ นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง
และ นายสุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ซึ่งมีกำหนดเดินทางมารายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2563
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทอดกฐินสามัคคี
ประจำปี 2563 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน ณ วัดสนธิรรมิการาม
ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 น. ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน พร้อมด้วย
ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา สพป.อ่างทอง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อม
รำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
เยี่ยมโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ ได้ออกเยี่ยมโรงเรียนวัดมหานาม
อำเภอไชโย ประสบภัยธรรมชาติฝนตกหนัก มีพายุฝนฟ้าคะนอน ทำให้หลังคาโรงเรียนแบบ 105/29 หลังคา
มีน้ำรั่วซึม ทำให้แผ่นฝ้าอุ้มน้ำหลุดร่วงมา และยังมีบางส่วนแตกเป็นรอยร้าว ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย
ของนักเรียน ทำให้นักเรียนต้องย้ายไปเรียนใต้ถุนอาคารและชานโรงเรียนที่เป็นที่แปรงฟัน
ซึ่งคณะกรรมการให้ทางโรงเรียนดำเนินการเสนอของบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานต่อไป
21 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า
วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 น. ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน
มอบหมายให้ ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญ
ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งและวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง
พุธเช้าครั้งที่ 39
วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา08.00 น. ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 39/2563 ผ่านระบบ (Video Conference) ณ ห้องประชุมสานฝัน
สพป.อ่างทอง .
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร. สมเกียรติ แก้วมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธาน
การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ระดับจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน ได้ทำการประเมิน
นักเรียน ณ โรงเรียนวัดนางเล่ว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการ ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมาย
ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เข้าประชุม คณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 (cluster 1) โดยมี นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
เป็นประธาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง พบปะข้าราชการครูบรรจุใหม่ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 85 คน หลังจากที่มารายงานตัว
กับศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนเสียชีวิต
วันพุธที่ 14 ต.ค.2563 เวลา 110.00 น. ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วยนางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
และนางนพมาศ แจ่มกระจ่าง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เยี่ยมบ้าน
เด็กชายธีรภัทร สีนวล นักเรียนชั้น .ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า อำเภอแสวงหา ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต
์พลิกคว่ำ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 พร้อมนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียน
วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา08.00 น. ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วยตรวจสอบภายใน
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 38/2563 ผ่านระบบ
(Video Conference) หลังจากนั้นประชุมปรึกษาหารืองานตามภารกิจ ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอ
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563
เวลา 07.00 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.อ่างทอง
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรม ทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลาเวลา 18.00 น.
ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา
สพป.อ่างทอง ร่วมพิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อม โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ณ บริเวณสนาม
หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์
์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
ของ พลเอก ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย นางมานพ มณีโชติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ, นางสาวอารีย์ บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
,นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยคล้า
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เนื่องโรงเรียนประสบภัยพายุพัดฝ้าเพดานห้องเรียนชั้น ป.1 พังลงมา มีนักเรียน
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 2 คน และได้ลงพื้นที่ตรวจสถานที่จริงและได้มอบเงินช่วยเหลือให้นักเรียนที่บาดเจ็บ พร้อมให
้การช่วยเหลือในการซ่อมแซมต่อไป
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วย ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2563 ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประทานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)
โดย ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และคณะ ให้เกียรติ
ิเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
วันพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.30 น. นางณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ ,
นางไพฑูรย์ จิตใส , นางสาวกิติยากร บุญอนันต์, นางสาวอนุสรา จันทนะ และนางสาวกมลพรรณ สินนอก
ได้รับมอบหมายให้ไป ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ณ อาคาร
สำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง .
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
การประชุมสัมมนาข้าราชการครูและลูกจ้างประจำอาวุโส ประจำปี 2563 โดยมี ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นผู้กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอบแทนคุณความดีของข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ ที่ต้องเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 มีจำนวน 104 คน ประกอบด้วย
1.รอง ผอ.สพป.อ่างทอง จำนวน 1 คน
2.ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 16 คน
3. ข้าราชการครู จำนวน 80 คน
4. บุคลคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 คน
5. ลูกจ้างประจำ จำนวน 6 คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
ันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป. , ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย ศึกษานิเทศก์
และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34 /2563 ผ่านระบบ VDO Conference
ดำเนินรายการโดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษา สพฐ.ด้านนโยบายและแผน เพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงาน
และประชุม ผอ.กลุ่มเพื่อทบทวนติดตาม ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่าทอง
วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมอบรมคร
ูจิตวิทยาประจำโรงเรียนและบรรยายพิเศษ โดยมีนางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กล่าวรายงานผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูที่ทำหน้าที่จิตวิทยาประจำสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน
รวม 144 คน ได้รับความอนุเคราะห์นางนพมาศ แจ่มกระจ่าง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพป.อ่างทอง,
นางสุพรรณี อินมะณี ครูแนะแนวโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี, นางจิราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ นักจิตวิทยากรจาก
โรงพยาบาลอ่างทอง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
ี่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา
สังกัด สพป.อ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2563 อบรมระหว่างวันที่ 14—15 กันยายน 2563 กิจกรรมอบรม
ค่ายทักษะชีวิต และรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) โดยมีนางอรจิรา พุ่มพฤกษ์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
จำนวน 39 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน และครูผู้ควบคุม รวม 39 คน วิทยากรจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ,พระมหาโตนด
เจ้าอาวาสวัดจันทร์ และนายเฉลิมชัย อ้อเสถียร อดีต ผอ.ร.ร.วัดราชปักษี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
สพป.อ่างทอง ./// https://qrgo.page.link/FNT5k
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
นางสาวอารีย์ บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนโยบายและแผน
ร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน โรงเรียนวัดท่า เพื่อดำเนินการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม และเลิกล้มและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายธานี โตทอง รก.ผอ.ร.ร.วัดท่า ร่วมประชุมและให้ข้อมูล ณ ศาลาการเปรียญ
วัดท่าสุทธาวาส อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
เปิดการอบรมโครงการขับเคลื่อนงานแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา 2563 โดยมี ผอ.เทพ ไทยธานี
ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดปราสาท ในฐานะผู้แทนศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 39 คน
มีนางสุพรรณี อินมณี ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”อำเภอโพธิ์ทอง
เป็นวิทยากร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง นำบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง สพป.อ่างทอง ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 โดยมี รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี ผอ.กลุ่มภารกิจให้การต้อนรับ.
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน
ผอ.สพปงอ่างทอง เป็นประธานและบรรยายพิเศษการเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจำ สังกัด
สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยลูกจ้างประจำในสังกัด จำนวน 46 คน ประชุมและ
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการฟาร์มและพื้นที่การเกษตร หัวข้อ “เคล็ดลับสู่ความสำเร็จการบริหารจัดการ
ฟาร์มนกกระทา ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน” โดยมคุณอเนก สีเขียวสด เจ้าของและผู้จัดการ บรรยาย ณ เอกนกฟาร์ม
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และกิจกรรมสัมมนากลุ่ม :การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนา
สมรรถนะลูกจ้าง วิทยากรจาก สพป.อ่างทอง.
ันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมี น.ส.จีราภรณ์ รอดเชี้อ
ศึกษานิเทศก์ นางสุนี บุญเลิศ นักจัดการงานทั่วไป ชนก. และนางสมคิด ชีระภากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชนก.
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการจัดเตรียมการประเมิน ITA Online
สำหรับสถานศึกษา โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครู เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงฯ จำนวน 130 คน ณ หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จย่า 90 https://qrgo.page.link/gV5Bx
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-11.30น. ท่าน ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รก.ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมาย
ท่านรองเฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นหัวหน้าคณะในนามหน่วยรับตรวจราชการ รับการตรวจราชการ
ละติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่2 ประจำปีงปม.2563 จำนวน 2 นโยบาย ได้แก่
นโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) นายทำนอง พรามมนัส ผอ.รร.วัดตลาดใหม่ ผู้นำเสนอ
และนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก น.ส.อารีย์ บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผู้นำเสนอ ณ ห้องประชุม
โรงเรียนวัดตลาดใหม่ อ.วิเศษฯ โดยท่านปัญญา แก้วเหล็ก รก.ผตร.ศธ.เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจราชการและ
ตรวจเยี่ยมฯดังกล่าว https://qrgo.page.link/SUfyJ
วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานเปิดประชุมปฏิบัติการ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา ตามแนวทางประเมิน PISA ปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาเทคนิควิธีการสำหรับดำเนินงาน
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม DEEP ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย Co-Leader DEEP ของ สพฐ. จัดโดยกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยครูผู้ดูแลระบบจำนวน 39 คน นายทะเบียนข้อมูลสารสนเทศ
จำนวน 39 คน รวม 78 คน โดยมีนายพิชิต ขำดี ศึกษานิเทศก์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และนายกฤษดา ทรัพย์ขำ
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นวิทยากร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
https://qrgo.page.link/uHBtk
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการปฐมนิเทศ และจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการบรรจุใหม่ ตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ได้สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก เข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.อ่างทอง จำนวน 41 ราย
โดยมี นางนิทรา อุ่นทรัพย์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล, นางสาวเจริญ วงษ์อ่อน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ให้คำแนะนำ ชี้แจง การทำเบียนประวัติข้าราชการและ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/dfuxt
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สังกัด สพป.อ่างทอง
ดำเนินการจัดโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในการนี้ ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อหยุดยั้งและลดระดับการขยายตัวของปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
และเพื่อเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตของผู้เรียนโดยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย
และห่างไกลยาเสพติด ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยลูกเสือและผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
จำนวน 39 โรงเรียน อบรมระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์ อำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ในฐานะประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ บุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย พ.อ.อ.ดร.กิติศักดิ์ เพ็งสกุล ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดอ่างทอง รองประธานฯ
ประชุมชี้แจงขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์แก่ผู้เข้าสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ในฐานะประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ บุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วย พ.อ.อ.ดร.กิติศักดิ์ เพ็งสกุล ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดอ่างทอง รองประธานฯ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการกำกับห้องสอบข้อเขียน และการสอบข้อเขียนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เวลา 06.30 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและร่วม
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเวลา 09.30 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา“12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” ณ บริเวณวัดท่าสุทธาวาส
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทองเวลา 17.30 น. ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวาย
พระพรชัยมงคล ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในสาระคณิตศาสตร์ ในการทดสอบระดับชาติ
O-NET โดยมี ดร.สมเกียรติ แก้วมณ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครู ให้ความรู้
ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมพัฒนาสาระคณิตศาสตร์ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.6
จำนวน 144 โรงเรียน จำนวน 165 คน ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางทิพย์วรรณ ช้างต่อ ครู คศ.3 โรงเรียน
อนุบาลวัดนางใน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในสาระคณิตศาสตร์ ในการทดสอบระดับชาติ NT
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครู ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมพัฒนาสาระคณิตศาสตร์ ผู้เข้ารับการอบรม
ประกอบด้วย ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.3 จำนวน 144 โรงเรียน จำนวน 165 คน ได้รับความอนุเคราะห์จาก
นายพงศธร อ่วมกลัด ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรต
ิสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
พิธีปฏิญาณตนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และกิจกรรม
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง โดยมี ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสังกัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.30 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย ดร.สมเกียรติ แก้วมณี, ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รองผอ.สพป.อ่างทอง และบุคลากรทางการศึกษา
สพป.อ่างทอง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2563 ดังนี้
   - เวลา 06.20 น. ร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
   - เวลา 07.45 น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
   - เวลา 08.20 น พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
   - เวลา 09.30 น. กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน”
   - เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
     ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อแจ้งนโยบาย
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อราชการจากจังหวัดอ่างทอง และมอบให้ผู้อำนวยการกลุ่มแจ้งภารกิจงาน
ของแต่ละกลุ่มเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดอ่างทอง กับผู้บริหาร
สถานศึกษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รับการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1
รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 /รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 / รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 (จำนวน 2 ท่าน) และ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
รวม 6 ท่าน โดย มีนายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.สระบุรีเขต 1 เป็นประธาน Coaching Team และมีบุคลากรทางการศึกษา
สพป.อ่างทอง ร่วมให้กำลังใจ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สระบุรี เขต 1
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.นพปฏล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย ดร.สมเกียรติ แก้วมณี,
ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง และผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วยตรวจสอบภายใน
ศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับคณะติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการของ ก.ต.ป.
ประจำกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางอุไร ร่มโพธิหยก ประธานกรรมการพร้อมคณะติดตาม
ในเรื่องการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ, การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และการจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 (COVID-19) และใน
ช่วงบ่ายลงพื้นที่โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง https://qrgo.page.link/pwz6c
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ดร.สมเกียรติ แก้วมณี
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมร่วมงาน
บำเพ็ญประโยชน์ “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 1/2563 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยคณะทำงานและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง.// https://qrgo.page.link/gtZ7j
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ดร.สมเกียรติ แก้วมณี
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ได้รับมอบหมายจาก ดร.นพปฏล บุญพงษ์ รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1/2563 ผ่านระบบ Teleconference
ณ ห้องประชุมอ่างทอง.// https://qrgo.page.link/gg72i
ประชุมเตรียมรับการติดตาม ตรวจสอบ ของ ค.ต.ป.กระทรวงศึกษาธิการ
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประประชุม สานฝัน
ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมวางแผน
รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ของ ค.ต.ป. ประจำ
กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนโยบายและแผน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมเอกสาร ข้อมูล ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน
โดย รับการประเมินในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ได้แก่ประเด็น
1. การพัฒนาครูด้านภาษาอังกฤษ
2. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
3. การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) https://qrgo.page.link/TDbKh
มอบเงินช่วยเหลือ
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมปลอบขวัญและ
ให้กำลังใจมอบเงินช่วยเหลือ ครอบครัวของ ด.ญ.กัณฐิกา พี่งแย้ม นักเรียนชั้น ป.4 และ ด.ช.สรวิชญ์ พึ่งแย้ม
นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ซึ่งบ้านพักตั้งอยู่ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง ได้เกิดอัคคีภัย
ได้รับความเสียหายทั้งหลัง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 https://qrgo.page.link/CtW4N
ประชุมเตรียมรับการติดตาม ตรวจสอบ ของ ค.ต.ป.กระทรวงศึกษาธิการ
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประประชุม สานฝัน ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมวางแผนรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
โครงการ ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนโยบายและแผน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมเอกสาร ข้อมูล ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน โดย รับการประเมิน
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ได้แก่ประเด็น
1. การพัฒนาครูด้านภาษาอังกฤษ
2. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
3. การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID -19) https://qrgo.page.link/TDbKh
ทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมด้วย ดร.สมเกียรติ แก้วมณี, ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล
รองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิ/หน่วยตรวจสอบภายในและผู้รับผิดชอบโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฎิบัติการฯ
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง./// https://qrgo.page.link/5C3mj
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง
วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 ดร.ธีรพงษ์ สารเสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ลงพื้นที่ตรวจค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง โดยมี ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วยคณะกรรมการลูกเสือ และนางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับและ ประชุมให้ข้อมูล หารือแนวทางการพัฒนากิจการลูกเสืออ่างทอง
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง https://qrgo.page.link/eKTQt
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้
ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง และคณะ ร่วมต้อนรับ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.ประธาน
คณะกรรมการติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-91) ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนฯ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง โดยมี พ.อ.อ.ดร.กิติศักดิ์ เพ็งสกุล ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดอ่างทอง
รายงานการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด โดยใช้กระบวนการ PRMT และปฏิบัติตามแนวทางของ สพฐ.อย่างครบถ้วน และ ได้มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งให้คำแนะนำ https://qrgo.page.link/TdKxw
เยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
นางธัญญ์นรี จันทร์เดชาสิริ ศึกษานิเทศก์ เยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อ
เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยมี พ.อ.อ.กิติศักดิ์ เพ็งสกุล ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดอ่างทอง
รายงานการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด โดยใช้กระบวนการ PRMT และปฏิบัติตามแนวทางของ สพฐ.อย่างครบถ้วน พร้อมนี้ได้มีประธานกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียน และนักเวชศาสตร์สังคม โรงพยาบาลอ่างทอง ได้มาร่วมรับฟัง ร่วมแสดงความคิดเห็นและเยี่ยมดูสภาพจริง ณ โรงเรียน
อนุบาลวัดอ่างทอง https://qrgo.page.link/xgmuj
ประชุมสวัสดิการออมทรัพย์ สพป.อ่างทอง
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมสานฝัน ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการออมทรัพย์ สพป.อ่างทอง เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงาน การรับ-จ่ายเงินประจำเดือน และพิจารณา
สมาชิกที่ขอยื่นกู้สามัญ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ สพป.อ่างทอง ว่าด้วยสวัสดิการออมทรัพย์ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริม
ให้สมาชิกออมทรัพย์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บริหารเงินกู้แก่สมาชิกที่เดือดร้อนด้านการเงิน และเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิก https://qrgo.page.link/ZZgKG
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานต้อนรับ นายดำเนิน เพียรค้า
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) พร้อมคณะ ในการประเมิน
สัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ของ ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ/หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังแนวคิด คำแนะนำ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้กำลังใจ
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/XtMvy
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้คณะกรรมการ
ดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลแบ่งสายออกเยี่ยม
นิเทศ ติดตาม ดูแล ความพร้อมในการจัดการเรียนทางไกลใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID -19)
ของนักเรียนในสังกัดทั้ง 7 อำภอ เพื่อดูแล ช่วยเหลือแก้ปัญหาร่วมกับ
สถานศึกษา โดยออกเยี่ยมระหว่างวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2563 และดู
ความพร้อมในการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
https://qrgo.page.link/ggaho
ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และ สสจ.อ่างทอง เยี่ยมดูแผน
การเปิดภาคเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองวันพุธที่ 27 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ได้รับมอบหมายจาก ดร.นพปฏล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมต้อนรับ นางบุญชอบ เกษโกวิท รองผู้อำนวยการ
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี พร้อมคณะ และผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอ่างทอง มาเยี่ยมเสริมพลังและดูแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
ภาคเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง และมอบสิ่งสนับสนุนชุดอุปกรณ์ป้องกัน
และทำความสะอาดส่วนบุคคลในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 โดยมี
พ.อ.อ.กิติศักดิ์ เพ็งสกุล ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดอ่างทอง รายงานแผนการเตรียม
ความพร้อมของโรงเรียน https://qrgo.page.link/Dpt1w
ความพร้อมของสถานศึกษา การเปิดภาคเรียนป้องกัน Covid-19
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
การประชุมแนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การเปิดภาคเรียน
ป้องกัน Covid-19 โดยมี ดร.สมเกียรติ แก้วมณี , ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล
รองผอ.สพป.อ่างทอง พ.อ.อ.กิติศักดิ์ เพ็งสกุล ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดอ่างทอง,
นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งโอภาส รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์),
นายบุญมา เปรมปรี ผอ.ร.ร. ชุมชนวัดศีลขันธารม, นายวีระชาติ มาลัย
ผอ.ร.ร.อนุบาลแสวงหา และผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสานฝัน
สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/rkvKy
สพป.อ่างทอง ประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกล
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์
การแพร่ระบาดติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของเขตพื้นที่
พร้อมด้วย ดร.สมเกียรติ แก้วมณี, ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกเยี่ยม กำกับ ติดตาม
ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน และแก้ปัญหาร่วมกับทางโรงเรียน โดยเฉพาะในกรณี
ที่นักเรียนไม่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล ณ ห้องประชุมสานฝัน
สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/JB9K2
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 19/2563 พร้อมด้วย
ดร.สมเกียรติ แก้วมณี, ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
รับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติ รวมถึงข่าวความเคลื่อนไหว
ณ ห้องประชุมสาน สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/tnCPM
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ช่วงเวลา 09.00 น.
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียนและ
ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล (ออน์ไลน์) และออนแอร์
ผ่านทีวีทางช่อง DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อ
ไวรัสโรนา 2019 (COVID -19) เพื่อดูสภาพจริง ณ บ้านนักเรียนชั้นอนุบาล
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ อำเภอป่าโมก
จังหวัดอ่างทอง และชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ อำเภอป่าโมก
ในโอกาสนี้ นางสาวจีราภรณ์ รอดเชื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทอง ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนในอำเภอป่าโมก ได้ออกนิเทศติดตามโรงเรียนในอำเภอป่าโมก
ได้ร่วมรับฟังการสรุปและได้แจ้งนโยบายแนวทางติดตามการเรียนการสอน
(ออน์ไลน์) และออนแอร์ ผ่านทีวีทางช่อง DLTV ของ สพป.อ่างทอง ด้โดยมี
นางพลอยกาญจน์ พึ่งเพียร ผอ.ร.ร.วัดศรีมหาโพธิ์ และคณะครูร่วม
ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนตามสภาพจริง./// https://qrgo.page.link/nmaud
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ซึ่ง
รับผิดชอบกำกับดูแล กลุ่มนโยบายและแผน เป็นประธานการประชุม
ทบทวนภารกิจ และมอบหมายงาน รวมทั้งแนวทางการทำงาน ของ
กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมนี้ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีและ
กล่าวต้อนรับ นายจิรภัทร กุลบุตร มาดำรงตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ณ ห้องประชุมสานฝัน
สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/cxwEc
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราฃการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
ดร.สมเกียรติ แก้วมณี ฐ ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป. อ่างทอง
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมรับชม “ รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2563 ผ่านระบบทางไกล
( Video Conference) เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบาย
การจัดการศึกษาจาก สพฐ. สู่การปฏิบัติ
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล
video conference ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
https://qrgo.page.link/TuQWc
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
ดร.เฉลี่ยว เอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ได้รับมอบหมายจาก ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง ในฐานะ
คณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงแรม
พ.ศ. 2547 พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทอง และคณะกรรมการ ออกตรวจสอบอาคารและสถานที่ตั้ง
โรงแรม ณ โรงแรมล้วนเจริญคอนโด ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเจ้าของกิจการต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัต
ิโรงแรม พ.ศ. 2557 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
https://qrgo.page.link/Nykcq
คณะกรรมการ เยี่ยมโรงเรียนประสบวาตภัย
วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายโรงเรียน
ประสบภัยธรรมชาติ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดราชปักษี และ โรงเรียน
วัดโพทูล อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ที่ได้รับความเสียหายจาก
ภัยธรรมชาติ (วาตภัย) โดยเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ได้เกิดมีพายุ
ฝนฟ้าคะนอง และ ลมกรรโชกแรง ทำให้หลังคาอาคารเรียน ฝ้า เพดาน
โรงอาหาร และห้องน้ำ ได้รับความเสียหายในการนี้ เพื่อพิจารณา
ดำเนินการของบประมาณซ่อมแซมให้ต่อไป โดยมีคณะครู ผู้รักษาการฯ
ทั้งสองโรงเรียนให้การต้อนรับและรายงานข้อมูล https://qrgo.page.link/98iuh
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4/2563 ของ สพฐ. วันพฤหัสบดี
ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
พร้อมด้วย ดร.สมเกียรต แก้วมณี, ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกคน และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4/2563 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบนโยบายจาก สพฐ. ในเรื่อง
ทิศทางการสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานการณ์โรงติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) เรื่องการจัด
การศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา และเรื่องรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่อออนไลน์ ระดับอนุนาล ระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/z9EQt
วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมเตรียม
ความพร้อมในการจัดสรรงบประมาณพัฒนาค่ายลูกเสือ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,915,000 บาท เพื่อปรับปรุง
ห้องน้ำรวม 1 หลัง โดยให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
https://qrgo.page.link/CNhii
วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล
รอง ผอ.สพป. อ่างทอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม /ศึกษานิเทศก์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม “ รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่
17/2563 ผ่านระบบทางไกล ( Video Conference) เพื่อรับทราบข่าวสาร
ข้อราชการ และนโยบายการจัดการศึกษาจาก สพฐ. สู่การปฏิบัติ จากนั้น
ได้ ประชุมหารือและแจ้งข้อราชการ ข่าวสาร ตลอดจนติดตามการดำเนินงาน
ที่ผ่านมา โดยได้ดำเนินการตามนโยบายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 โดยผู้เข้าประชุมสวมหน้ากากอนามัยและจัดที่นั่งให้ห่างกัน
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
https://qrgo.page.link/NKCJf
วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้เข้าประชุม
ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/Wp9vT
วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
ดร.สมเกียรติ แก้วมณี , ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมรับชม “ รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 16/2563 ผ่านระบบทางไกล
( Video Conference) เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายการจัด
การศึกษาจาก สพฐ. สู่การปฏิบัติ จากนั้น ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย
ตัวแทนกลุ่มภารกิจ เพื่อหารือและแจ้งข้อราชการ ข่าวสาร ตลอดจนติดตาม
การดำเนินงานที่ผ่านมา โดยได้ดำเนินการตามนโยบายมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยผู้เข้าประชุมสวมหน้ากากอนามัยและ
จัดที่นั่งให้ห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร ณ ห้องประชุมสานฝัน
สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/z2ZBd
วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
ดร.สมเกียรติ แก้วมณี , ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมรับชม “ รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 15/2563 ผ่านระบบ
ทางไกล ( Video Conference) เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และ
นโยบายการจัดการศึกษาจาก สพฐ. สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสานฝัน
สพป.อ่างทอง จากนั้น ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ตัวแทนกลุ่มภารกิจ
เพื่อหารือและแจ้งข้อราชการ ข่าวสาร ตลอดจนติดตามการดำเนินงาน
ที่ผ่านมา https://qrgo.page.link/eKdQv
วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่ม/
หน่วยศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมราชการ
ผ่านระบบทางไกล ( Video Conference) ในการจัดทำบันทึกข้อตกลง
MOU ระหว่าง นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. (ผู้รับข้อตกลง)
กับ นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง(ผู้ให้ข้อตกลง) โดยมี ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป. อ่างทอง (ผู้ได้รับมอบหมาย) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ กคศ.กำหนด ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
https://qrgo.page.link/EGxQx
วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่ม/
หน่วยศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม “ รายการ
พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 14/2563 ผ่านระบบทางไกล ( Video Conference)
เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายการจัดการศึกษาจาก
สพฐ. สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง จากนั้น
ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ตัวแทนกลุ่มภารกิจ เพื่อหารือและ
แจ้งข้อราชการ ข่าวสาร ตลอดจนติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมา
https://qrgo.page.link/9A39L
วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป .อ่างทอง พร้อมด้วย
ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผอ.กลุ่มภารกิจ ศึกษานิเทศก์
และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมร่วมรับฟังรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
ครั้งที่ 13/2563 ผ่านระบบ VDO Conference ดำเนินรายการโดย
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษา สพฐ.ด้านนโยบายและแผน
เพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงาน ข้อราชการ สู่การขับเคลื่อน
การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ “ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และ
ประชาชน” เพื่อรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสานฝัน
สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/qG28Q
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดตั้งจุดคัดกรองและจัดเจ้าหน้าที่วัดอุณหภูมิ
ร่างกาย ติดสติกเกอร์เมื่อผ่านการวัดไข้แล้ว เตรียมเจลล้างมือไว้บริการ
ทางเข้า- ออก ประตูอาคารสำนักงานฯ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสนอ น้ำยา
ทำความสะอาดโต๊ะทำงาน บุคลากรทุกคนติดป้ายแสดงตนตลอดเวลา
ปฏิบัติงาน และให้บุคลากรสวมหน้ากากอนามัย กำหนดให้ซื้อ/ขาย/รับสินค้า
ด้านนอกสำนักงาน เพื่อเป็นการป้องกันและดำเนินการตามกระทรวงสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด. https://qrgo.page.link/2MRqY

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล,
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมรับชม Video Conference รายการ โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษา
ด้านนโยบายและแผน สพฐ.ได้แจ้งข่าวสารการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
และ สพฐ. ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/sEYfy

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพร้อมด้วย ดร.สมเกียรติ แก้วมณี,
ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.ผู้อำนวยการกลุ่ม
หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference
เพื่อรับฟังข้อราชการเร่งด่วนจาก สพฐ. ณ ห้องประชุมสานฝัน
สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/t6a9W
สพป.อ่างทอง จัดBig Cleaning Day การป้องกันแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคน่า 2019 (COVID -19) วันพฤหัสบดีที่ 19
มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน มอบหมายให้ ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กำกับดูแลบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง
ในสังกัด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โต๊ะปฏิบัติงานของ
บุคลากร ประตูทางเข้า-ออก ภายใน-นอก สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง https://qrgo.page.link/cdFxb