“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 38/2563 ผ่านระบบ (Video Conference) หลังจากนั้นประชุมปรึกษาหารือ
งานตามภารกิจ ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563
เวลา 07.00 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.อ่างทอง
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรม ทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลาเวลา 18.00 น.
ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา
สพป.อ่างทอง ร่วมพิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อม โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ณ บริเวณสนาม
หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์
์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
ของ พลเอก ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย นางมานพ มณีโชติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ, นางสาวอารีย์ บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
,นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยคล้า
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เนื่องโรงเรียนประสบภัยพายุพัดฝ้าเพดานห้องเรียนชั้น ป.1 พังลงมา มีนักเรียน
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 2 คน และได้ลงพื้นที่ตรวจสถานที่จริงและได้มอบเงินช่วยเหลือให้นักเรียนที่บาดเจ็บ พร้อมให
้การช่วยเหลือในการซ่อมแซมต่อไป
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วย ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2563 ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประทานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)
โดย ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และคณะ ให้เกียรต
ิเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
วันพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.30 น. นางณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ ,
นางไพฑูรย์ จิตใส , นางสาวกิติยากร บุญอนันต์, นางสาวอนุสรา จันทนะ และนางสาวกมลพรรณ สินนอก
ได้รับมอบหมายให้ไป ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ณ อาคาร
สำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง .
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
การประชุมสัมมนาข้าราชการครูและลูกจ้างประจำอาวุโส ประจำปี 2563 โดยมี ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นผู้กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอบแทนคุณความดีของข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ ที่ต้องเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 มีจำนวน 104 คน ประกอบด้วย
1.รอง ผอ.สพป.อ่างทอง จำนวน 1 คน
2.ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 16 คน
3. ข้าราชการครู จำนวน 80 คน
4. บุคลคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 คน
5. ลูกจ้างประจำ จำนวน 6 คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
ันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป. , ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย ศึกษานิเทศก์
และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34 /2563 ผ่านระบบ VDO Conference
ดำเนินรายการโดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษา สพฐ.ด้านนโยบายและแผน เพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงาน
และประชุม ผอ.กลุ่มเพื่อทบทวนติดตาม ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่าทอง
วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมอบรมคร
ูจิตวิทยาประจำโรงเรียนและบรรยายพิเศษ โดยมีนางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กล่าวรายงานผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูที่ทำหน้าที่จิตวิทยาประจำสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน
รวม 144 คน ได้รับความอนุเคราะห์นางนพมาศ แจ่มกระจ่าง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพป.อ่างทอง,
นางสุพรรณี อินมะณี ครูแนะแนวโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี, นางจิราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ นักจิตวิทยากรจาก
โรงพยาบาลอ่างทอง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
ี่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา
สังกัด สพป.อ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2563 อบรมระหว่างวันที่ 14—15 กันยายน 2563 กิจกรรมอบรม
ค่ายทักษะชีวิต และรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) โดยมีนางอรจิรา พุ่มพฤกษ์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
จำนวน 39 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน และครูผู้ควบคุม รวม 39 คน วิทยากรจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ,พระมหาโตนด
เจ้าอาวาสวัดจันทร์ และนายเฉลิมชัย อ้อเสถียร อดีต ผอ.ร.ร.วัดราชปักษี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
สพป.อ่างทอง ./// https://qrgo.page.link/FNT5k
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
นางสาวอารีย์ บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนโยบายและแผน
ร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน โรงเรียนวัดท่า เพื่อดำเนินการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม และเลิกล้มและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายธานี โตทอง รก.ผอ.ร.ร.วัดท่า ร่วมประชุมและให้ข้อมูล ณ ศาลาการเปรียญ
วัดท่าสุทธาวาส อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
เปิดการอบรมโครงการขับเคลื่อนงานแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา 2563 โดยมี ผอ.เทพ ไทยธานี
ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดปราสาท ในฐานะผู้แทนศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 39 คน
มีนางสุพรรณี อินมณี ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”อำเภอโพธิ์ทอง
เป็นวิทยากร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง นำบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง สพป.อ่างทอง ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 โดยมี รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี ผอ.กลุ่มภารกิจให้การต้อนรับ.
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน
ผอ.สพปงอ่างทอง เป็นประธานและบรรยายพิเศษการเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจำ สังกัด
สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยลูกจ้างประจำในสังกัด จำนวน 46 คน ประชุมและ
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการฟาร์มและพื้นที่การเกษตร หัวข้อ “เคล็ดลับสู่ความสำเร็จการบริหารจัดการ
ฟาร์มนกกระทา ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน” โดยมคุณอเนก สีเขียวสด เจ้าของและผู้จัดการ บรรยาย ณ เอกนกฟาร์ม
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และกิจกรรมสัมมนากลุ่ม :การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนา
สมรรถนะลูกจ้าง วิทยากรจาก สพป.อ่างทอง.
ันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมี น.ส.จีราภรณ์ รอดเชี้อ
ศึกษานิเทศก์ นางสุนี บุญเลิศ นักจัดการงานทั่วไป ชนก. และนางสมคิด ชีระภากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชนก.
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการจัดเตรียมการประเมิน ITA Online
สำหรับสถานศึกษา โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครู เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงฯ จำนวน 130 คน ณ หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จย่า 90 https://qrgo.page.link/gV5Bx
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-11.30น. ท่าน ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รก.ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมาย
ท่านรองเฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นหัวหน้าคณะในนามหน่วยรับตรวจราชการ รับการตรวจราชการ
ละติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่2 ประจำปีงปม.2563 จำนวน 2 นโยบาย ได้แก่
นโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) นายทำนอง พรามมนัส ผอ.รร.วัดตลาดใหม่ ผู้นำเสนอ
และนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก น.ส.อารีย์ บุญเสริม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผู้นำเสนอ ณ ห้องประชุม
โรงเรียนวัดตลาดใหม่ อ.วิเศษฯ โดยท่านปัญญา แก้วเหล็ก รก.ผตร.ศธ.เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจราชการและ
ตรวจเยี่ยมฯดังกล่าว https://qrgo.page.link/SUfyJ
วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานเปิดประชุมปฏิบัติการ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา ตามแนวทางประเมิน PISA ปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาเทคนิควิธีการสำหรับดำเนินงาน
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม DEEP ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย Co-Leader DEEP ของ สพฐ. จัดโดยกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยครูผู้ดูแลระบบจำนวน 39 คน นายทะเบียนข้อมูลสารสนเทศ
จำนวน 39 คน รวม 78 คน โดยมีนายพิชิต ขำดี ศึกษานิเทศก์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และนายกฤษดา ทรัพย์ขำ
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นวิทยากร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
https://qrgo.page.link/uHBtk
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการปฐมนิเทศ และจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการบรรจุใหม่ ตามที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ได้สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก เข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.อ่างทอง จำนวน 41 ราย
โดยมี นางนิทรา อุ่นทรัพย์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล, นางสาวเจริญ วงษ์อ่อน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ให้คำแนะนำ ชี้แจง การทำเบียนประวัติข้าราชการและ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/dfuxt
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สังกัด สพป.อ่างทอง
ดำเนินการจัดโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในการนี้ ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อหยุดยั้งและลดระดับการขยายตัวของปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
และเพื่อเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตของผู้เรียนโดยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย
และห่างไกลยาเสพติด ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยลูกเสือและผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
จำนวน 39 โรงเรียน อบรมระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์ อำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ในฐานะประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ บุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย พ.อ.อ.ดร.กิติศักดิ์ เพ็งสกุล ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดอ่างทอง รองประธานฯ
ประชุมชี้แจงขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์แก่ผู้เข้าสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ในฐานะประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ บุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วย พ.อ.อ.ดร.กิติศักดิ์ เพ็งสกุล ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดอ่างทอง รองประธานฯ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการกำกับห้องสอบข้อเขียน และการสอบข้อเขียนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เวลา 06.30 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและร่วม
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเวลา 09.30 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา“12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” ณ บริเวณวัดท่าสุทธาวาส
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทองเวลา 17.30 น. ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวาย
พระพรชัยมงคล ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในสาระคณิตศาสตร์ ในการทดสอบระดับชาติ
O-NET โดยมี ดร.สมเกียรติ แก้วมณ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครู ให้ความรู้
ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมพัฒนาสาระคณิตศาสตร์ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.6
จำนวน 144 โรงเรียน จำนวน 165 คน ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางทิพย์วรรณ ช้างต่อ ครู คศ.3 โรงเรียน
อนุบาลวัดนางใน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในสาระคณิตศาสตร์ ในการทดสอบระดับชาติ NT
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครู ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมพัฒนาสาระคณิตศาสตร์ ผู้เข้ารับการอบรม
ประกอบด้วย ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.3 จำนวน 144 โรงเรียน จำนวน 165 คน ได้รับความอนุเคราะห์จาก
นายพงศธร อ่วมกลัด ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรต
ิสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
พิธีปฏิญาณตนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และกิจกรรม
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง โดยมี ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสังกัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.30 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย ดร.สมเกียรติ แก้วมณี, ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รองผอ.สพป.อ่างทอง และบุคลากรทางการศึกษา
สพป.อ่างทอง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2563 ดังนี้
   - เวลา 06.20 น. ร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
   - เวลา 07.45 น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
   - เวลา 08.20 น พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
   - เวลา 09.30 น. กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน”
   - เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
     ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อแจ้งนโยบาย
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อราชการจากจังหวัดอ่างทอง และมอบให้ผู้อำนวยการกลุ่มแจ้งภารกิจงาน
ของแต่ละกลุ่มเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดอ่างทอง กับผู้บริหาร
สถานศึกษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รับการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1
รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 /รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 / รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 (จำนวน 2 ท่าน) และ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
รวม 6 ท่าน โดย มีนายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.สระบุรีเขต 1 เป็นประธาน Coaching Team และมีบุคลากรทางการศึกษา
สพป.อ่างทอง ร่วมให้กำลังใจ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สระบุรี เขต 1
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.นพปฏล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย ดร.สมเกียรติ แก้วมณี,
ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง และผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วยตรวจสอบภายใน
ศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับคณะติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการของ ก.ต.ป.
ประจำกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางอุไร ร่มโพธิหยก ประธานกรรมการพร้อมคณะติดตาม
ในเรื่องการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ, การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และการจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 (COVID-19) และใน
ช่วงบ่ายลงพื้นที่โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง https://qrgo.page.link/pwz6c
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ดร.สมเกียรติ แก้วมณี
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมร่วมงาน
บำเพ็ญประโยชน์ “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 1/2563 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยคณะทำงานและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง.// https://qrgo.page.link/gtZ7j
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ดร.สมเกียรติ แก้วมณี
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ได้รับมอบหมายจาก ดร.นพปฏล บุญพงษ์ รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1/2563 ผ่านระบบ Teleconference
ณ ห้องประชุมอ่างทอง.// https://qrgo.page.link/gg72i
ประชุมเตรียมรับการติดตาม ตรวจสอบ ของ ค.ต.ป.กระทรวงศึกษาธิการ
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประประชุม สานฝัน
ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมวางแผน
รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ของ ค.ต.ป. ประจำ
กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนโยบายและแผน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมเอกสาร ข้อมูล ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน
โดย รับการประเมินในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ได้แก่ประเด็น
1. การพัฒนาครูด้านภาษาอังกฤษ
2. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
3. การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) https://qrgo.page.link/TDbKh
มอบเงินช่วยเหลือ
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมปลอบขวัญและ
ให้กำลังใจมอบเงินช่วยเหลือ ครอบครัวของ ด.ญ.กัณฐิกา พี่งแย้ม นักเรียนชั้น ป.4 และ ด.ช.สรวิชญ์ พึ่งแย้ม
นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ซึ่งบ้านพักตั้งอยู่ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง ได้เกิดอัคคีภัย
ได้รับความเสียหายทั้งหลัง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 https://qrgo.page.link/CtW4N
ประชุมเตรียมรับการติดตาม ตรวจสอบ ของ ค.ต.ป.กระทรวงศึกษาธิการ
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประประชุม สานฝัน ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมวางแผนรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
โครงการ ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนโยบายและแผน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมเอกสาร ข้อมูล ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน โดย รับการประเมิน
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ได้แก่ประเด็น
1. การพัฒนาครูด้านภาษาอังกฤษ
2. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
3. การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID -19) https://qrgo.page.link/TDbKh
ทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมด้วย ดร.สมเกียรติ แก้วมณี, ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล
รองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิ/หน่วยตรวจสอบภายในและผู้รับผิดชอบโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฎิบัติการฯ
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง./// https://qrgo.page.link/5C3mj
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง
วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 ดร.ธีรพงษ์ สารเสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ลงพื้นที่ตรวจค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง โดยมี ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วยคณะกรรมการลูกเสือ และนางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับและ ประชุมให้ข้อมูล หารือแนวทางการพัฒนากิจการลูกเสืออ่างทอง
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง https://qrgo.page.link/eKTQt
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้
ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง และคณะ ร่วมต้อนรับ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.ประธาน
คณะกรรมการติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-91) ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนฯ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง โดยมี พ.อ.อ.ดร.กิติศักดิ์ เพ็งสกุล ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดอ่างทอง
รายงานการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด โดยใช้กระบวนการ PRMT และปฏิบัติตามแนวทางของ สพฐ.อย่างครบถ้วน และ ได้มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งให้คำแนะนำ https://qrgo.page.link/TdKxw
เยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
นางธัญญ์นรี จันทร์เดชาสิริ ศึกษานิเทศก์ เยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อ
เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยมี พ.อ.อ.กิติศักดิ์ เพ็งสกุล ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดอ่างทอง
รายงานการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด โดยใช้กระบวนการ PRMT และปฏิบัติตามแนวทางของ สพฐ.อย่างครบถ้วน พร้อมนี้ได้มีประธานกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียน และนักเวชศาสตร์สังคม โรงพยาบาลอ่างทอง ได้มาร่วมรับฟัง ร่วมแสดงความคิดเห็นและเยี่ยมดูสภาพจริง ณ โรงเรียน
อนุบาลวัดอ่างทอง https://qrgo.page.link/xgmuj
ประชุมสวัสดิการออมทรัพย์ สพป.อ่างทอง
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมสานฝัน ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการออมทรัพย์ สพป.อ่างทอง เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงาน การรับ-จ่ายเงินประจำเดือน และพิจารณา
สมาชิกที่ขอยื่นกู้สามัญ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ สพป.อ่างทอง ว่าด้วยสวัสดิการออมทรัพย์ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริม
ให้สมาชิกออมทรัพย์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บริหารเงินกู้แก่สมาชิกที่เดือดร้อนด้านการเงิน และเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิก https://qrgo.page.link/ZZgKG
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานต้อนรับ นายดำเนิน เพียรค้า
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) พร้อมคณะ ในการประเมิน
สัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ของ ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ/หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังแนวคิด คำแนะนำ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้กำลังใจ
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/XtMvy
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้คณะกรรมการ
ดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลแบ่งสายออกเยี่ยม
นิเทศ ติดตาม ดูแล ความพร้อมในการจัดการเรียนทางไกลใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID -19)
ของนักเรียนในสังกัดทั้ง 7 อำภอ เพื่อดูแล ช่วยเหลือแก้ปัญหาร่วมกับ
สถานศึกษา โดยออกเยี่ยมระหว่างวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2563 และดู
ความพร้อมในการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
https://qrgo.page.link/ggaho
ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และ สสจ.อ่างทอง เยี่ยมดูแผน
การเปิดภาคเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองวันพุธที่ 27 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ได้รับมอบหมายจาก ดร.นพปฏล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมต้อนรับ นางบุญชอบ เกษโกวิท รองผู้อำนวยการ
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี พร้อมคณะ และผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอ่างทอง มาเยี่ยมเสริมพลังและดูแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
ภาคเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง และมอบสิ่งสนับสนุนชุดอุปกรณ์ป้องกัน
และทำความสะอาดส่วนบุคคลในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 โดยมี
พ.อ.อ.กิติศักดิ์ เพ็งสกุล ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดอ่างทอง รายงานแผนการเตรียม
ความพร้อมของโรงเรียน https://qrgo.page.link/Dpt1w
ความพร้อมของสถานศึกษา การเปิดภาคเรียนป้องกัน Covid-19
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
การประชุมแนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การเปิดภาคเรียน
ป้องกัน Covid-19 โดยมี ดร.สมเกียรติ แก้วมณี , ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล
รองผอ.สพป.อ่างทอง พ.อ.อ.กิติศักดิ์ เพ็งสกุล ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดอ่างทอง,
นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งโอภาส รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์),
นายบุญมา เปรมปรี ผอ.ร.ร. ชุมชนวัดศีลขันธารม, นายวีระชาติ มาลัย
ผอ.ร.ร.อนุบาลแสวงหา และผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสานฝัน
สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/rkvKy
สพป.อ่างทอง ประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกล
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์
การแพร่ระบาดติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของเขตพื้นที่
พร้อมด้วย ดร.สมเกียรติ แก้วมณี, ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกเยี่ยม กำกับ ติดตาม
ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน และแก้ปัญหาร่วมกับทางโรงเรียน โดยเฉพาะในกรณี
ที่นักเรียนไม่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล ณ ห้องประชุมสานฝัน
สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/JB9K2
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 19/2563 พร้อมด้วย
ดร.สมเกียรติ แก้วมณี, ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
รับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติ รวมถึงข่าวความเคลื่อนไหว
ณ ห้องประชุมสาน สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/tnCPM
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ช่วงเวลา 09.00 น.
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียนและ
ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล (ออน์ไลน์) และออนแอร์
ผ่านทีวีทางช่อง DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อ
ไวรัสโรนา 2019 (COVID -19) เพื่อดูสภาพจริง ณ บ้านนักเรียนชั้นอนุบาล
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ อำเภอป่าโมก
จังหวัดอ่างทอง และชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ อำเภอป่าโมก
ในโอกาสนี้ นางสาวจีราภรณ์ รอดเชื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทอง ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนในอำเภอป่าโมก ได้ออกนิเทศติดตามโรงเรียนในอำเภอป่าโมก
ได้ร่วมรับฟังการสรุปและได้แจ้งนโยบายแนวทางติดตามการเรียนการสอน
(ออน์ไลน์) และออนแอร์ ผ่านทีวีทางช่อง DLTV ของ สพป.อ่างทอง ด้โดยมี
นางพลอยกาญจน์ พึ่งเพียร ผอ.ร.ร.วัดศรีมหาโพธิ์ และคณะครูร่วม
ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนตามสภาพจริง./// https://qrgo.page.link/nmaud
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ซึ่ง
รับผิดชอบกำกับดูแล กลุ่มนโยบายและแผน เป็นประธานการประชุม
ทบทวนภารกิจ และมอบหมายงาน รวมทั้งแนวทางการทำงาน ของ
กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมนี้ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีและ
กล่าวต้อนรับ นายจิรภัทร กุลบุตร มาดำรงตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ณ ห้องประชุมสานฝัน
สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/cxwEc
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราฃการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
ดร.สมเกียรติ แก้วมณี ฐ ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป. อ่างทอง
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมรับชม “ รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2563 ผ่านระบบทางไกล
( Video Conference) เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบาย
การจัดการศึกษาจาก สพฐ. สู่การปฏิบัติ
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล
video conference ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
https://qrgo.page.link/TuQWc
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
ดร.เฉลี่ยว เอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ได้รับมอบหมายจาก ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง ในฐานะ
คณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงแรม
พ.ศ. 2547 พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทอง และคณะกรรมการ ออกตรวจสอบอาคารและสถานที่ตั้ง
โรงแรม ณ โรงแรมล้วนเจริญคอนโด ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเจ้าของกิจการต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัต
ิโรงแรม พ.ศ. 2557 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
https://qrgo.page.link/Nykcq
คณะกรรมการ เยี่ยมโรงเรียนประสบวาตภัย
วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายโรงเรียน
ประสบภัยธรรมชาติ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดราชปักษี และ โรงเรียน
วัดโพทูล อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ที่ได้รับความเสียหายจาก
ภัยธรรมชาติ (วาตภัย) โดยเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ได้เกิดมีพายุ
ฝนฟ้าคะนอง และ ลมกรรโชกแรง ทำให้หลังคาอาคารเรียน ฝ้า เพดาน
โรงอาหาร และห้องน้ำ ได้รับความเสียหายในการนี้ เพื่อพิจารณา
ดำเนินการของบประมาณซ่อมแซมให้ต่อไป โดยมีคณะครู ผู้รักษาการฯ
ทั้งสองโรงเรียนให้การต้อนรับและรายงานข้อมูล https://qrgo.page.link/98iuh
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4/2563 ของ สพฐ. วันพฤหัสบดี
ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
พร้อมด้วย ดร.สมเกียรต แก้วมณี, ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกคน และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4/2563 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบนโยบายจาก สพฐ. ในเรื่อง
ทิศทางการสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานการณ์โรงติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) เรื่องการจัด
การศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา และเรื่องรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่อออนไลน์ ระดับอนุนาล ระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/z9EQt
วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมเตรียม
ความพร้อมในการจัดสรรงบประมาณพัฒนาค่ายลูกเสือ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,915,000 บาท เพื่อปรับปรุง
ห้องน้ำรวม 1 หลัง โดยให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
https://qrgo.page.link/CNhii
วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล
รอง ผอ.สพป. อ่างทอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม /ศึกษานิเทศก์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม “ รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่
17/2563 ผ่านระบบทางไกล ( Video Conference) เพื่อรับทราบข่าวสาร
ข้อราชการ และนโยบายการจัดการศึกษาจาก สพฐ. สู่การปฏิบัติ จากนั้น
ได้ ประชุมหารือและแจ้งข้อราชการ ข่าวสาร ตลอดจนติดตามการดำเนินงาน
ที่ผ่านมา โดยได้ดำเนินการตามนโยบายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 โดยผู้เข้าประชุมสวมหน้ากากอนามัยและจัดที่นั่งให้ห่างกัน
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
https://qrgo.page.link/NKCJf
วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้เข้าประชุม
ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/Wp9vT
วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
ดร.สมเกียรติ แก้วมณี , ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมรับชม “ รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 16/2563 ผ่านระบบทางไกล
( Video Conference) เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายการจัด
การศึกษาจาก สพฐ. สู่การปฏิบัติ จากนั้น ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย
ตัวแทนกลุ่มภารกิจ เพื่อหารือและแจ้งข้อราชการ ข่าวสาร ตลอดจนติดตาม
การดำเนินงานที่ผ่านมา โดยได้ดำเนินการตามนโยบายมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยผู้เข้าประชุมสวมหน้ากากอนามัยและ
จัดที่นั่งให้ห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร ณ ห้องประชุมสานฝัน
สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/z2ZBd
วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
ดร.สมเกียรติ แก้วมณี , ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมรับชม “ รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 15/2563 ผ่านระบบ
ทางไกล ( Video Conference) เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และ
นโยบายการจัดการศึกษาจาก สพฐ. สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสานฝัน
สพป.อ่างทอง จากนั้น ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ตัวแทนกลุ่มภารกิจ
เพื่อหารือและแจ้งข้อราชการ ข่าวสาร ตลอดจนติดตามการดำเนินงาน
ที่ผ่านมา https://qrgo.page.link/eKdQv
วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่ม/
หน่วยศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมราชการ
ผ่านระบบทางไกล ( Video Conference) ในการจัดทำบันทึกข้อตกลง
MOU ระหว่าง นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. (ผู้รับข้อตกลง)
กับ นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง(ผู้ให้ข้อตกลง) โดยมี ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป. อ่างทอง (ผู้ได้รับมอบหมาย) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ กคศ.กำหนด ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
https://qrgo.page.link/EGxQx
วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่ม/
หน่วยศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม “ รายการ
พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 14/2563 ผ่านระบบทางไกล ( Video Conference)
เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายการจัดการศึกษาจาก
สพฐ. สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง จากนั้น
ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ตัวแทนกลุ่มภารกิจ เพื่อหารือและ
แจ้งข้อราชการ ข่าวสาร ตลอดจนติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมา
https://qrgo.page.link/9A39L
วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป .อ่างทอง พร้อมด้วย
ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผอ.กลุ่มภารกิจ ศึกษานิเทศก์
และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมร่วมรับฟังรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
ครั้งที่ 13/2563 ผ่านระบบ VDO Conference ดำเนินรายการโดย
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษา สพฐ.ด้านนโยบายและแผน
เพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงาน ข้อราชการ สู่การขับเคลื่อน
การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ “ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และ
ประชาชน” เพื่อรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสานฝัน
สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/qG28Q
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดตั้งจุดคัดกรองและจัดเจ้าหน้าที่วัดอุณหภูมิ
ร่างกาย ติดสติกเกอร์เมื่อผ่านการวัดไข้แล้ว เตรียมเจลล้างมือไว้บริการ
ทางเข้า- ออก ประตูอาคารสำนักงานฯ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสนอ น้ำยา
ทำความสะอาดโต๊ะทำงาน บุคลากรทุกคนติดป้ายแสดงตนตลอดเวลา
ปฏิบัติงาน และให้บุคลากรสวมหน้ากากอนามัย กำหนดให้ซื้อ/ขาย/รับสินค้า
ด้านนอกสำนักงาน เพื่อเป็นการป้องกันและดำเนินการตามกระทรวงสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด. https://qrgo.page.link/2MRqY

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล,
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมรับชม Video Conference รายการ โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษา
ด้านนโยบายและแผน สพฐ.ได้แจ้งข่าวสารการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
และ สพฐ. ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/sEYfy

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพร้อมด้วย ดร.สมเกียรติ แก้วมณี,
ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.ผู้อำนวยการกลุ่ม
หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference
เพื่อรับฟังข้อราชการเร่งด่วนจาก สพฐ. ณ ห้องประชุมสานฝัน
สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/t6a9W
สพป.อ่างทอง จัดBig Cleaning Day การป้องกันแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคน่า 2019 (COVID -19) วันพฤหัสบดีที่ 19
มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน มอบหมายให้ ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กำกับดูแลบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง
ในสังกัด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โต๊ะปฏิบัติงานของ
บุคลากร ประตูทางเข้า-ออก ภายใน-นอก สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง https://qrgo.page.link/cdFxb
วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง ดร.สมเกียรติ แก้วมณี , ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล
และศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทอง ได้แบ่งสายออกเยี่ยม
สนามสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
เพื่อให้กำลังใจนักเรียน คณะกรรมการ ซึ่งทางคณะกรรมการฯ
ได้ดำเนินการตามระเบียบของสำนักทดสอบทางการศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย https://qrgo.page.link/DZnLJ
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อทำความ
เข้าใจให้คณะกรรมการได้รู้แนวทางในการดำเนินการทดสอบ (NT)
ของนักเรียนชั้น ป.3 เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย โปร่งใส
ตามกรอบแนวทาง ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยคณะกรรมการ
ดำเนินการทดสอบทุกสนามสอบ ภาคเช้าได้แก่อำเภอเมือง, ไชโย,
ป่าโมก, โพธิ์ทอง ภาคบ่ายอำเภอวิเศษชัยชาญ, แสวงหาและสามโก้
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
https://qrgo.page.link/MMfr6

.

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น.
ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และบุคลากร
ทางการศึกษา สพป.อ่างทอง ร่วมรับฟังรายการ “พุธเช้า
ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 7/2563 ผ่านระบบ VDO Conference
ดำเนินรายการโดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษา สพฐ.
ด้านนโยบายและแผน เพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงาน
ข้อราชการ สู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
“ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน” เพื่อรับทราบนโยบายสู่
การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
htgo.page.link/RS2hEtps://qr

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 15.30 น.
กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการทำสัญญาจ้างฯ โดยมี
ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานและชี้แจงเรื่องการจัดสรร
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ในการทำสัญญาจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน 50 คน /ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม 17 คน
/พนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน 50 คน และอัตราจ้างครู
รายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ 30 คน
รวมทั้งสิ้น 147 คน ตามที่ สพฐ.ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณจำ
ปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเบิกให้จำนวน 1 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์
2563 ) โดยมี นางนิทรา อุ่นทรัพย์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและ
บุคลากร และรวบรวมเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/iZEKm
โครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.
ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีเปิดโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทำนองสรภัญญะ จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ระดังจังหวัด ณ วัดขุนอินทประมูล ตำบล
อินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมี
นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ
และนายอำเภอ เข้าร่วมโครงการ https://qrgo.page.link/PHsi5
มอบของให้ร้านกาชาดอ่างทอง
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.
ดร.นพปฏล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการการกลุ่มภารกิจ
และบุคลากรทางการศึกษา มอบพัดลม จำนวน 6 ตัว
เพื่อเป็นของรางวัลในร้านกาชาดพาโชค “งานของดี
เ มืองอ่างทองและงานกาชาด ประจำปี 2563” งานจัด
ระหว่างวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 1
มีนาคม 2563 โดยมี นายเรวัต ประสงค์ ผวจ.อ่างทอง
และนายกเหล่ากาชาด เป็นผู้รับมอบ https://qrgo.page.link/HmYXm
พุธเช้าครั้งที่ 5/2563
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น.
ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.อ่างทอง
และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับฟังรายการ “พุธเช้า
ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ VDO Conference
ดำเนินรายการโดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษา สพฐ.
ด้านนโยบายและแผน เพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงาน
ข้อราชการ สู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
“ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน” เพื่อรับทราบนโยบาย
สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
https://qrgo.page.link/hv7qh
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น.
ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานทำบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง พร้อมกับ ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างและ คณะครู นักเรียนชั้น ป.5 ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ข้าราชการ โดยมีพระครูกิตยาภินันท์ เจ้าอาวาวัดโบสถ์
ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง มารับบาตรและให้ข้อคิดหลักธรรม
และนำเจริญภาวนาจิต ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
สพป.อ่างทอง. https://qrgo.page.link/S8mCF
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.00น.
ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย ดร.สมเกียรติ แก้วมณี
รอง ผอ.สพป. ,ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติ
สวดมนต์ กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน ตามโครงการเขตสุจริตและพบปะ
แจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินการไปแล้วและการดำเนินงาน
ในอนาคตของ สพป.อ่างทอง ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.อ่างทอง
https://qrgo.page.link/vrMdL
วันเสาร์ที่ 1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง และ
ดร. สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.และคณะศึกษานิเทศก์
แบ่งสาย ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหัวหน้าสนามสอบ
กรรมการกลางและคณะกรรมการดำเนินการสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียน
ชั้น ป.6 และ ม. 3 โดยทุกสนามสอบได้ปฏิบัติตามระเบียบของ
สทศ. เพื่อให้การทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของ สทศ.และให้กำลังใจนักเรียน คณะกรรมการ
ที่ทำหน้าที่ดำเนินการสอบทุกสนาม. https://qrgo.page.link/F2XBp
วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563
โดยมี นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็น
ประธานเปิดและบรรยายพิเศษ, ผู้บริหารของ สพฐ. ได้แก่
นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขา กพฐ., นางวัฒนา ระงับทุกข์ ,
นายสนิท แย้มเกสร รองเลขา กพฐ., ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา ,
นายวัลลพ สงวนนาม ผช.เลขา กพฐ. พบปะ ผอ.สพป.
ทั่วประเทศประชุมหารือข้อราชการ ณ โรงแรมปริ๊นพาเลช
กรุงเทพมหานคร https://qrgo.page.link/3wSks
พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 7/2563
วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น.
ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ/ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับฟังรายการ
“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ VDO Conference
เพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงาน ข้อราชการ สู่การ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ “ตรงถึงครู
รู้ถึงนักเรียน และประชาชน” เพื่อรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/iQe3Z
วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพป.อ่างทอง จัดประชุม
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยแนวคิด ACTIVE
LEARNING (AL) โดยมี ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการ,
ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กล่าวรายงาน
ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูวิชาการโรงเรียน โรงเรียนละ
1 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากบริษัทอักษรเจริญทัศน์
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
https://qrgo.page.link/RyQmS
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.30 น.
ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง
ร่วมงานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563
วางพานพุ่ม สักการะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า
ประชาชน กลุ่มจิตอาสา โดยมี นายเรวัต ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ณ หอประชุม
อำเภอเมืองอ่างทอง https://qrgo.page.link/1aetL
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น.
ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงาน
วันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 ของอำเภอเมืองอ่างทอง โดยมี
นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
หลังจากพิธีสงฆ์นายดำรงศักดิ์ นาฎประเสริฐ ผู้นำอ่านโองการ
อัญเชิญบูรพาจารย์นางวัลภา นาฎประเสริฐ กล่าวนำสวดคำฉันท์
ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง นำกล่าวคำปฏิญาณตนของครู และผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทอง มอบเกียรติบัตร รางวัลของหน่วยงานต่างๆ
ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม https://qrgo.page.link/b7kzz
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 ดร.นพปฏล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป.รักษาราชการทน ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป. บุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้าง ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดอ่างทอง
ปี 2563โดยมีนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธาน มีส่วนราชการ/หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ร่วมจัดกิจกรรมให้กับเด็ก สำหรับ สพป.อ่างทอง ได้สนับสนุน
ทุนการศึกษา และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็ก ๆ ได้แก่
กิจกรรม ร้อง เล่น เต้น รำ ตอบปัญหาชิงรางวัล แจกอุปกรณ์
การเรียน แจกของเล่นต่าง ๆ เลี้ยงอาหาร ไอศกรีม และ
บุคลากรทางการศึกษาของ สพป.อ่างทอง ได้แต่งชุดนักเรียน
ย้อนอดีต สร้างความสุข สนุกสนานให้กับเด็กและผู้ปกครอง
ที่มาร่วมงาน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
https://qrgo.page.link/b8Byk
วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัล พระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับกลุ่ม
จังหวัดที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย จำนวน 11
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สิงห์บุรี, ชัยนาท,อ่างทอง,ลพบุรี
เขต 1,2, สระบุรี เขต 1,2 ,อุทัยธานี เขต 1, 2 , พระนครศรีอยุธยา
เขต 1,2 ) และ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
(สพม.เขต 3 /สพม.เขต 4 /สพม. เขต 5 และ สพม. เขต 42 )
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
https://qrgo.page.link/uVENR
วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ,ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับฟังรายการ
“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบ VDO Conference
ดำเนินรายการโดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบาย
และแผน สพฐ. เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบนโยบาย
การดำเนินงาน ข้อราชการ สู่การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ “ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน”
รับชม ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/qqYFT
วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.
ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมรับฟังรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 50/2562 ผ่านระบบ
VDO Conference ดำเนินรายการโดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. เป็นประธานการประชุม
เพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงาน ข้อราชการ สู่การขับเคลื่อน
การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ “ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน
และประชาชน” รับชม ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
https://qrgo.page.link/6tbT1
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางลำพึง ศรีมีชัย
ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ในการประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการ เพื่อดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อ
รับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา
2562 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 6 ณ ห้องประชุมสานฝัน
สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/6YhnS
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น.
ดร.นพปฏล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และเรื่องการจัดสรรทุนวันเด็กแห่งชาติ
ปี 2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง 2 ท่าน
ประธานกลุ่มโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษากลุ่มนโยบายและแผน /
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมสานฝัน
สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/xdVTA
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการขายทอดตลาดอาคารเรียน /
สิ่งปลูกสร้าง ของโรงเรียนวัดบางศาลา อำเภอไชโย และโรงเรียน
ชุมชนวัดพายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดย สพป.อ่างทอง
เป็นผู้รับมอบอำนาจจาก เลขา กพฐ. ได้ดำเนินการตามระเบียบ
โดยการประมูลด้วยวาจา มีผู้ประมูล โรงเรียนวัดบางศาลา ในราคา
ที่สูงสุด 300,000 บาท ประมูลโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง ในราคา
ที่สูงสุด 485,000 บาท การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้อง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/JUBiC
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.
ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รก.ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่มภารกิจ/
หน่วย บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง สพป.อ่างทอง
ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนิน
เลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เนื่องในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ณ บริเวณซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ..
https://qrgo.page.link/Efp8hวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็น
ประธานต้อนรับ นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผอ.โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร คณะครู
จำนวน 40 คน และนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จำนวน 662 คน มารถบัสจำนวน 18 คัน เดินทางมาจัด
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “ สร้างความดี ให้วัฒนา
มีจิตอาสาปันน้ำใจ เทิดไทยมหาวชิราลงกรณ” มีกิจกรรม
มอบทุนอาหารกลางวัน สิ่งของ และอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับ
นักเรียนในสังกัด สพป.อ่างทอง จำนวน 18 โรงเรียน มี
ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 524,786 บาท โดยมีตัวแทนครูและ
นักเรียน 100 คน ผอ.กลุ่มภารกิจ บุคลากรทางการศึกษา
สพป.อ่างทอง ผู้บริหารโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ และ
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ผอ.พลอยกาญจน์ พี่งเพียร
ผอ ร.ร.วัดศรีมหาโพธิ ผู้ประสานงาน ร่วมในพิธีเปิด
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง...
https://qrgo.page.link/5Ecv7

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ดร.นพปฏล บุญพงษ์
รก.ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย ดร.สมเกียรติ แก้วมณี
และบุคลากรทางการศึกษา สพป.อ่างทอง ร่วมพิธีเปิดงาน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 จังหวัดสมุทราปราการ และ
เยี่ยมให้กำลังใจตัวแทนนักเรียนของจังหวัดอ่างทอง
ที่เข้าร่วมแข่งขันระดับภาค https://qrgo.page.link/uCztp

วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รก.ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย ศึกษานิเทศก์
และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับฟังรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
ครั้งที่ 47/2562 เพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงาน ข้อราชการ
สู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ “ตรงถึงครู
รู้ถึงนักเรียน และประชาชน” ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
https://qrgo.page.link/wFhM7
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.45 น. ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธี ทำบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม
ข้าราชการ โดยมีพระครูถาวรวินัยวงษ์ เจ้าคณะอำเภอเมือง
ฝ่ายธรรมยุต รักษาการเจ้าอาวาสวัดปลดสัตว์ และ รักษาการ
เจ้าอาวาส วัดใหม่โคกมะรุม อำเภอวิเศษชัยชาญ เป็นผู้รับบาตร
และให้ข้อคิดหลักธรรม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/MV3y2
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิด
การอบรมกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ
ให้กับโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน
75 โรงเรียน รวม 150 คน วิทยากร อาจารย์พาคร วงอนุตรโรจน์
จากบริษัทอักษรเจริญทัศน์ โดยมีนายโสรส มั่นดี ผอ.กลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผล กล่าวรายงาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/AvCkH
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ ดร.สมเกียรติ แก้วมณี พร้อมด้วย
นางสาวอารีย์ บุญเสริม รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนฯ
นางสาวจิราภรณ์ รอดเชื้อ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร
ทางการศึกษากลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมหารือ
การบริหารจัดการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา6 กับคณะสำนักติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. นำโดย
ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช, ดร.ปัญญา แก้วกียูร, นายโรจนะ กฤษเจริญ
ที่ปรึกษาพิเศษ สพฐ., พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ เจ้าอาวาส
วัดสระแก้ว อำเภอป่าโมก, นายธานี โตทอง รก.ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 6
พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา, นายบรรจบ เฉลยมรรค ผอ.รร.บางเสด็จ,
นายวิทยา คมคาย นายกอบต.บางเสด็จ และคณะผู้แทนชุมชน
ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
https://qrgo.page.link/UmWZW