วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ร.นพปฎล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงให้คำแนะนำการชำระหนี
หลังเกษียณอายุราชการแก่ผู้กู้ที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2562 โดยมีผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาอ่างทอง
และคณะได้มาพบปะและชี้แจงให้คำแนะนำแก่ผู้กู้ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการชำระหนี้หลังเกษียณอายุราชการ ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง :

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ ดร.สมปอง คงอ่อน รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรม และจริยธรรมข้าราชการ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง โดยมีพระครูสุทธิกิจจาทร เลขานุการ
เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เจ้าอาวาส วัดอ่างทองวรวิหาร
เป็นผู้รับบาตรและให้ข้อคิดหลักธรรม ในเรื่องอานิสงส์ของการสวดมนต์
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/GXg41
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วย นายภารดร ปริศนานันทกุล , นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง, นายรัฐฐะ สิริธรังสี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ทีมงานลูกเสือ
จังหวัดอ่างทอง และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อ่างทอง
และผู้มีเกียรติร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มาตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง โดยมี
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง กล่าวรายงานประวัติความเป็นมาของ
ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง อ.เมือง
จังหวัดอ่างทอง https://qrgo.page.link/gsQ4k
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมเสวนาการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ และบรรยายพิเศษ
โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมจำนวน 144 คน ได้รับเกียรติจาก
นางสมถวิล รัตนบาลผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ เป็นวิทยากรพิเศษ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทอง
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 https://qrgo.page.link/YiJNC
วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมเป็นเกียรติใน พิธีเปิดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ
มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2562
รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัด โดยมี นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ณ โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3
วัดชัยมงคล https://qrgo.page.link/zW28A
วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมข้าราชการ พร้อมด้วย
ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง โดยมีพระคร
ูถาวรวินัยวงษ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองฝ่ายธรรมยุต รักษาการเจ้าอาวาส
วัดปลดสัตว์ และ รักษาการเจ้าอาวาสวัดใหม่โคกมะรุม เป็นผู้รับบาตร
และให้ข้อคิดหลักธรรม ในเรื่องศีล 5 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/so3E8

คลิกรูปภาพ
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น.
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุม
กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส
ทางการศึกษา) และมอบนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์)
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง https://qrgo.page.link/c4jPr

คลิกรูปภาพ
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมประชุมคณะกรรมการ
สรรรหาและคัดเลือก “ครูดีศรีอ่างทอง” ประจำปี 2562
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดอ่างทอง โดยม
ีนายสวัสดิ์ เลิศเจริญศิลป์ เป็นประธานกรรมการ
https://qrgo.page.link/DzQ3a

คลิกรูปภาพ
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น.
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานทำบุญ
ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรม และจริยธรรมข้าราชการ โดยมี พระครูกิตตยาภินันท์
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ตำบลย่านซื่อ เจ้าคณะตำบลมหาดไทย
อำเภอเมือง เป็นผู้รับบาตรและให้ข้อคิดหลักธรรม ในเรื่อง
“ความพอเพียง” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/sviKf

คลิกรูปภาพ
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิด
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ตามโครงการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และบรรยายพิเศษ
โดยมีดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กล่าวรายงาน
ถึงวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียน
การสอนและใช้สื่อการเรียนที่หลากหลายแก่ครูผู้สอน สามารถ
นำความรู้ ทักษะ โดยใช้สื่อการเรียนการสอน และเพื่อให้นักเรียน
ชั้น ป.1-3 อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นทุกคน อย่างมีคุณภาพ
ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูที่สอนชั้น ป.1-3 จำนวน 144 คน โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล อาจารย์ประจำศูนย์พัฒนากา
รศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น
วิทยากร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
https://qrgo.page.link/xyvJX

คลิกรูปภาพ
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมการใช้
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ offline ตามนโยบายรัฐบาล
โดยมี ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กล่าวรายงาน
ถึงวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับ
ประชาชนให้กับสถานศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่เจ้าหน้าที่
ธุรการโรงเรียน รวมทั้งส้น 140 คน โดยมี นางสมคิด ชีระภากร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ
และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายประกอบสื่อ Power point ศึกษาสื่อ
ประกอบการประชุมและลงมือปฏิบัติ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่า 90 https://qrgo.page.link/1SxH3

คลิกรูปภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานเปิดการประกวดโครงงาน
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำความดี ถวายในหลวง”
โดยมี นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รอง ผอ.สพป.กล่าวรายงาน โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กนักเรียนมีจริยธรรม ความขยัน
ประหยัด มีวินัย สุภาพ สามัคคี และมีน้ำใจสามารถนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีตัวแทนกลุ่มโรงเรียนส่งเข้าประกวด
จำนวน 9 กลุ่มโรงเรียนเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา จำนวน 1 โครงงาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่า 90 https://qrgo.page.link/ttYiG


คลิกรูปภาพ
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานเปิดการอบรม
เชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง (วิทยาการคำนวณ และเทคโนโลยี
ในชีวิตประจำวัน) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.สมเกียรต แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน ระดับ
ปฐมวัย ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 88 โรงเรียน จำนวน 91 คน อบรมระหว่าง
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 วิทยากรได้แก่ นางสาวกันตวรีร์ ตันติมาลา
ครู ร.ร.อนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี/ นางสุมณฑา ตั้งทรัพย์
ครูร.ร.บ้านดอนข่อย , นางสาวดนยา อาวารี ครู ร.ร.วัดภาชี
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 /นางปริญญา บุญศักดิ์
ครู ร.ร.อนุบาลวัดนางใน และนางสาวจีราภรณ์ รอดเชื้อ
ศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทอง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/cFZkh


คลิกรูปภาพ
ศึกษาดูงาน ร.ร.อนุบาลวัดอู่ตะเภา รุ่นที่ 2
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
นำผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
ศึกษาดูงานตามโครงการ “ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการศึกษา”
รุ่นที่ 2 จำนวน 86 คน ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี โดยมี นายพิทักษ์ ประสิทธิเวชานนท์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม
และบรรยายสรุปในภาพรวม ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี https://qrgo.page.link/WLtFL

คลิกรูปภาพ
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น.
ดร.มนโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง นำข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม
ข้าราชการ โดยมีพระครูวินัย ถาวรวงษ์ รักษาการเจ้าอาวาส
วัดปลดสัตว์ เจ้าคณะอำเภอเมืองฝ่ายธรรมยุต เป็นผู้รับบาตร
และให้ข้อคิดหลักธรรม ในเรื่องกิเลส ซึ่งมี
1. โลภะ ความยากได้ของบุคคลอื่นมาเป็นของตน
2. โทสะ ความเกรี้ยวกราดขาดคุณธรรม
.3. โมหะ ความหลง หลงผิด
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
https://qrgo.page.link/kSDNv

คลิกรูปภาพ
ศึกษาดูงาน ร.ร.อนุบาลวัดอู่ตะเภา รุ่นที่ 1
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษา
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน
ตามโครงการ “ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการศึกษา” รุ่นที่ 1
จำนวน 87 คน ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี โดยมี นายพิทักษ์ ประสิทธิเวชานนท์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม
และบรรยายสรุปในภาพรวม ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี https://qrgo.page.link/dHDG3

คลิกรูปภาพ
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น.
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานทำบุญ
ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมข้าราชการ ในการรักษาศีล 5 โดยได้รับ
ความเมตตาจากพระครูสุทธิกิจจาทร เจ้าอาวาสวัด
อ่างทองวรวิหาร เจ้าคณะอำเภอแสวงหา รองเจ้าคณะ
จังหวัดอ่างทอง เป็นผู้รับบาตรและให้ความรู้ในเรื่อง
การถวายสังฆทาน การกรวดน้ำ และการปล่อยปลา
ณ หอประชุมเฉลิม พระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
https://qrgo.page.link/3Wekh

คลิกรูปภาพ
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.30 น.
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมาย ให้
ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจำปีพุทธศักราช 2562 ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร
พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 68 รูป, พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
การเป็นข้าราชการที่ดีและ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
โดยมีนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธาน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
https://qrgo.page.link/QC5ef

คลิกรูปภาพ
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น.
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีทำบุญ
ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม โดยมีข้าราชการและลูกจ้าง สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมาร่วมทำบุญด้วย
รวม 70 คน โดยได้รับความเมตตาจากพระราชพัฒนาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย รองเจ้าคณะ
จังหวัดอ่างทอง มารับบาตรและให้ข้อคิดในเรื่องให้รู้จัก
หน้าที่ของตน รู้จักใช้ทรัพย์สินที่หามาได้และการคบเพื่อน
และควรเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/iN9Yg

คลิกรูปภาพ
วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียน ประจำปี 2562 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย
ประธานกลุ่มโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ
และผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 42 คน โดยได้แบ่ง
คณะกรรมการออกเป็น 14 สาย ๆ ละ 3 คน เพื่อติดตาม
และประเมินผลประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน สังกัด สพป.อ่างทอง
ประจำปี 2562 โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2562
https://qrgo.page.link/iejYs


คลิกรูปภาพ
ันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562
โดยมี ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กล่าวรายงาน
ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย รุ่นที่ 1-8 จำนวน 88 โรงเรียน
รุ่นที่ 2 จำนวน 54 โรงเรียน รวมผู้เข้าอบรม 142 คน เป็นการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับครูผู้สอน โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 อบรม
ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 และเป็นการอบรมทดแทน
ครูเกษียณอายุราชการหรือเปลี่ยนงานใช้วิธีการโดยถ่ายทอดสด
ออกอากาศผ่านช่องทาง You Tubeของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร
์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน ระดับ
ปฐมวัยให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
https://qrgo.page.link/TyViV

คลิกรูปภาพ

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. ดร.มโน ชุนดี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ตามโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ โดยมีพระครูถาวรวินัยวงษ์
เจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง ธรรมยุต และรักษาการเจ้าอาวาส
วัดปลดสัตว์ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เป็นผู้รับบาตรและให้ข้อคิด
หลักธรรมใน เรื่องการให้ทาน การรักษาศีล และการฟังธรรม ณ
หอประชุมเฉลิมพระเกียติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
https://qrgo.page.link/z5dPJ
คลิกรูปภาพ

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดร.สมปอง คงอ่อน
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ได้รับมอบหมายจาก ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.อ่างทองเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการและการยื่นขอรับ
บำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’
Electronic Filing) ปีงบประมาณ 2562 และบรรยายพิเศษ ซึ่งเป็น
ข้าราชการจำนวน 143 คน ลูกจ้างประจำ 7 คน เนื่องจากบางท่าน
ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ตนเองและทายาท
จะได้รับหลังเกษียณ จึงได้จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบ ข้อกฎหมาย สิทธิประโยชน์ เงินสวัสดิการต่างๆ โดยมี
ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง บรรยายเรื่องการเกิดสิทธั้
ิบำเหน็จบำนาญ และสิทธิในสวัสดิการต่าง นายเสนาะ อำไพ ศึกษานิเทศก์
เรื่องวิธียื่นแบบคำขอเพื่อรับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการและขอรับเงิน
กบข.ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง./// https://qrgo.page.link/B5o83


คลิกรูปภาพ

อ่างทอง อบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวพบปะ
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับการอบรมเรื่อง “สถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยมี ดร.มโน ชุนดี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เป็นประธาน ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 800 คน ตั้งแต่เวลา
09.00 -12.00 น. โดยมีวิทยากรจากหลักสูตจิตอาสา 904
“หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์”
ณ ห้องประชุมสังเวียน พัฒน มงคล โรงเรียนสตรีอ่างทอง
อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง./// https://qrgo.page.link/r2N7y

คลิกรูปภาพ
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ปีงบประมาณ 2562 ผู้เข้ารับการประชุม
เป็นบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.อ่างทอง จำนวน 62 คน เพื่อ
พัฒนาบุคลากรในสังกัดให้ตระหนักถึงคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน และเสริมสร้างจิตสำนึกของผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนได้ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต
และยึดหลักคุณธรรม เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง เป็น “เขตสุจริต” https://qrgo.page.link/yZb7D

คลิกรูปภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.อ่างทองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้เข้าประชุม
ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการรองรับในติดตามและประเมินผล
การบริหารและการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/qw68N


คลิกรูปภาพ
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ โดยได้รับความ
เมตตาจากพระโสภณปริยัติเมธี เจ้าอาวาสวัดนางในธัมมิการาม อำเภอ
วิเศษชัยชาญ เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง เป็นผู้รับบาตรและให้ข้อคิดหลักธรรม
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง.///
https://qrgo.page.link/kN8cq


คลิกรูปภาพ
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายศรีรัตน์ รัตนราศรี
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้น้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
โดยประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ
ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง
ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สำหรับส่วนกลาง
ภาคเช้าพิธีทางศาสนา ณ ศาลาวชิราวุธ ภาคบ่ายประกอบพิธีทบทวน
คำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือจากทั่วประเทศ ณ สนามศุภชลาศัย
สนามกีฬาแห่งชาติ ./// https://qrgo.page.link/VdMeL


คลิกรูปภาพ
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะวิทยากรฝึกอบรม
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษาได้จัดทำโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน เฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ได้กำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 20 -22 มิถุนายน
2562 ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีคณะ
วิทยาลูกเสือเข้าร่วมประชุมจำนวน 28 คน ณ ห้องประชุมสานฝัน
สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/uyGer


คลิกรูปภาพ
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดร.สมปอง คงอ่อน
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการแข่งขันทักษะภาษาไทย
ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
ปี 2562 โดย ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป. กล่าวรายงานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถและทักษะของนักเรียนด้านภาษาไทย ในทุกระดับ
(ป.1- ม.3) ที่เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียน 14 กลุ่ม รวมเข้าแข่งขัน 98 คน
เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับประเทศ
ประกอบด้วย การคัดลายมือ การเขียนเรื่องจากภาพ การเขียนเรียงความ
การแต่งคำประพันธ์ และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทย โดยมี นางปทุมทิพย์ จุลปานนท์, นางจารุณี ปานแดง
อดีตศึกษานิเทศ สพป.อ่างทอง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง https://qrgo.page.link/GNd9b


คลิกรูปภาพ
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 – 15.00 น. ดร.มโน ชุนดี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองพร้อมคณะ
ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัด จำนวน
3 โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ขวัญและกำลังใจ
พร้อมติดตามความพร้อมในด้านการบริหาร, ด้านบุคลากร,อาคาร
สถานที่,ด้านผู้เรียนและอื่น ๆ ได้แก่
1. โรงเรียนท่า เรียนรวมกับ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 อำเภอป่าโมก
2. โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม เรียนรวมกับ โรงเรียนชุมชน
   วัดศีลขันธาราม อำเภอโพธิ์ทอ ง
3. โรงเรียนวัดข่อย เรียนรวมกับโรงเรียนวัดบุญเกิด อำเภอโพธิ์ทอง
   เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบาย สพฐ.และจุดเน้น
   การศึกษาของ สพป.อ่างทอง ในการอ่านออกเขียนได้ การยก
    ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.///
    https://qrgo.page.link/gn7X9

คลิกรูปภาพ
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.45 น.
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ฮ่างทอง นำข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สพป.อ่างทอง ลงนามถวายพระพร
ชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง.// https://qrgo.page.link/KGbfU

คลิกรูปภาพ
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น.
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานทำบุญ
ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ โดยได้รับความเมตตาจ
ากพระครูกิตตยาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์, เจ้าคณะ
ตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง มารับบาตรและ
ให้ข้อคิดหลักธรรม ในเรื่อง การทำบุญใหญ่ คือการทำบุญ
ครั้งเดียวทำครบ 3 ประการ ได้แก่ ทำบุญตักบาตร ทำทาน/
รักษาศีล /และเจริญจิต (ทำสมาธิ) ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง.//
https://qrgo.page.link/ZBBkj


คลิกรูปภาพ
วันที่ 10 -15 พฤษภาคม 2562
สพป.ฮ่างทอง ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน ตามโครงการ
สานฝันวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านของทุกสถานศึกษา เพื่อรับรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
ด้านการสอน และรายงานผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2561
ในรุ่นที่ 2 ผู้เข้าประกอบประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูขาดแคลน
ขั้นวิกฤติ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ธุรการโรงเรียน ครูอัตราจ้าง และครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินโดยกำหนด
จุดอบรม ดังนี้
  - วันที่ 10 พ.ค.62 อำเภอวิเศษชัยชาญ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
(ละเอียดอุปถัมภ์)
  - วันที่ 13 พ.ค.62 อำเภอโพธิ์ทอง ณ ห้องประชุมวัดขุนอินทประมูล
ภาคบ่าย อำเภอสามโก้ ณ หอประชุมอำเภอสามโก้ วันที่ 14 พ.ค.62
ภาคเช้า อำเภอเมืองอ่างทอง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
สพป.อ่างทอง ภาคบ่าย อำเภออำเภอไชโย,อำเภอป่าโมก
  - วันที่ 15 พ.ค.62 ภาคเช้า อำเภอแสวงหา ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง รวมทั้ง 7 อำเภอ 1,875 คน
โดยในจุดประชุมอำเภอโพธิ์ทอง ,เมืองอ่างทอง ,ไชโย,ป่าโมก ได้รับเกียรติจาก
นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มาเป็นประธานเปิดเพื่อพบปะ
ข้าราชการครู โดยมี ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง กล่าวรายงาน
./// https://qrgo.page.link/Dmbz4

คลิกรูปภาพ
วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น.
ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานตักบาตร
ข้าวสาร อาหารแห้ง ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมข้าราชการ โดยมีพระมหาโตนด กันตาโภ
เจ้าอาวาสวัดจันทร์ อำเภอโพธิ์ทอง ได้เมตตามารับบาตร
และให้ข้อคิดหลักธรรมในเรื่อง “ธรรมะ” คนที่มีธรรมอยู่ในใจ
เมื่อเจอปัญหาก็จะแก้ได้ ปล่อยวางได้ ไม่ยึดติด ใจจึงไม่ทุกข์
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง.
https://qrgo.page.link/1DkM

คลิกรูปภาพ
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กปี งปม.2562
วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.45 น.
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ตามแผนการบริหารจัดโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน
ต่ำกว่า 40 คน และมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) ร่วมกันของโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562
ตามแผน ได้แก่ โรงเรียนวัดท่า เรียนรวมกับ โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 6 /โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม เรียนรวมกับ
โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม/ โรงเรียนวัดข่อย เรียนรวม
กับโรงเรียนวัดบุญเกิด โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหลักและโรงเรียนมารวม
และคณะกรรมการของ สพป.อ่างทอง ร่วมประชุมและเป็น
สักขีพยาน ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
https://qrgo.page.link/zg4k

คลิกรูปภาพ
พุธเช้า..ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 15/2562
วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.
ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 15/2562 ผ่าน
ระบบ VDO Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขา กพฐ.
และคณะผู้บริหารของ สพฐ. เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทาง
การดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การ
ปฏิบัติและมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง.
https://qrgo.page.link/B4Vf

คลิกรูปภาพ
พุธเช้า..ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 14/2562
วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย ศึกษานิเทศก์
และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า
...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 14/2562 ผ่านระบบ VDO Conference
โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขา กพฐ. และคณะผู้บริหาร
ของ สพฐ. เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน
ด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และ
มีคุณภาพ ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง.
https://qrgo.page.link/ykii

คลิกรูปภาพ
วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.
ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.”
ครั้งที่ 12/2562 ผ่านระบบ VDO Conference โดย ดร.บุญรักษ์
ยอดเพชร เลขา กพฐ. และคณะผู้บริหารของ สพฐ. เพื่อรับทราบ
นโยบาย แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติ และมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมสานฝัน
สพป.อ่างทอง./// https://goo.gl/SZ77zG

คลิกรูปภาพ
วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. ,
ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง
ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ตามโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ข้าราชการ โดยได้รับ
ความเมตตาจาก พระครู กิตะยาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์
ตำบลย่านซื่อ เจ้าคณะตำบลมหาดไทย ได้มารับบาตรและ
ให้ข้อคิดหลักธรรมในเรื่อง “คุณธรรม” ทุกคนที่มีความรู้ยิ่ง
มีความรู้ ต้องมีคุณธรรม คือความดีจากจิตใจควบคู่กันไปด้วย
ที่เรียกว่าความรู้คู่คุณธรรม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง./// https://goo.gl/qM1yLj

คลิกรูปภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุม
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม
ภารกิจ/หน่วย ครั้งที่ 2/2562 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีเดือนเกิดในเดือนมีนาคม และเมษายน และได้รับเกียรติ
จาก ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ได้มาพบปะ
กับผู้บริหาร, สำนักงานสรรพากรจังหวัดอ่างทอง ได้มาให้ความรู้ความเข้าใจ
เรื่อง ระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ E-Donation จากนั้นนำเข้าสู่ระเบียบวาระ
การประชุม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 https://goo.gl/t7kiKY

คลิกรูปภาพ
วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. ,ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร
อาหารแห้ง ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ข้าราชการ
โดยได้รับความเมตตาจาก ดร.พระสมุห์เดือน ปัญญจาโร ผู้ช่วย
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์วรดิตถ์ , ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้จัดการ
โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูท ได้มารับบาตรและให้ข้อคิด
หลักธรรมในเรื่องความสำคัญของ “ศีลห้า” ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 https://goo.gl/qWWL9U

คลิกรูปภาพ
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.
ดร.สมปอง คงอ่อน รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการเขต ,
ผอ.กลุ่มภารกิจ บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง
เคารพธงชาติ สวดมนต์ และนำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ตามโครงการ
เขตสุจริต ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป. อ่างทอง https://goo.gl/vMGnYK

คลิกรูปภาพ

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
ี่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้รับมอบหมายจาก
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง ให้เป็นประธานพิธีเปิด
การอบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ปีการศึกษา 2562 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูผู้ทำหน้าที่งานวิชาการ
จำนวน 160 คน ในสังกัด สพป.อ่างทองและสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กัญญา
วัฒนถาวร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ศูนย์พัฒนาการนิเทศและ
เร่งรัดคุณภาพการศึกษา สพฐ. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
สพป.อ่างทอง.///https://goo.gl/Q61JSW

คลิกรูปภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น.
ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานการปฐมนิเทศ และ
กล่าวต้อนรับแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ในกา
รสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 31 ราย ดร.สมปอง คงอ่อน
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคลกล่าวแนะนำการ
ปฏิบัติตน, นางสารี คงอ่อน ผอ.ร.ร.วัดท่าชุมนุม อำเภอสามโก้
ในฐานะวิทยากรพี่เลี้ยง ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการดูแล ส่งเสริม
สนับสนุน ระหว่างการอบรม ทั้งนี้ สพป.อ่างทอง ได้มอบดอกไม้
แสดงความยินดีกับผู้บริหารใหม่ทั้ง 31 ราย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่า 90 ////https://goo.gl/5H3kZX

คลิกรูปภาพ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่มภารกิจ
ทุกกลุ่ม /ศึกษานิเทศก์ / ประธานกลุ่มโรงเรียน/ประธานเครือข่าย
ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมทางไกล VDO Conference ซึ่ง สพฐ.ได้ชี้แจ้ง
แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นท
ี่การศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติ รับชม
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง.///
นางณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
ภาพ/ข่าว https://goo.gl/kvh99r


คลิกรูปภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น.
นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
การประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สพป.อ่างทอง
ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) โดยมีการจับฉลากแบ่งสาย
กีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาฯ ครั้งที่ 8 นี้ มอบหมายให้กลุ่มโรงเรียน
อำเภอโพธิ์ทอง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 25-29
มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม เพื่อ
ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสุขภาพ
พลานามัยที่ดีด้วยการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เป็นการ
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน
จำนวน 8 ทีมได้แก่ กีฬาสากล ได้แก่
1 ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป และ รุ่นอายุ 45 ปี ลงมา
2.วอลเลย์บอล ทีมชาย และทีมหญิง ไม่จำกัดอายุ
3.กีฬาสนุกเกอร์
4. เปตอง ทีมชายคู่ ทีมหญิงคู่และทีมผสม
กีฬาพื้นบ้าน ได้แก่
1.ชักกะเย่อ
2.กระโดดเชือก
3.วิ่งผลัดกระสอบ
4.วิ่งผลัดฮูลาฮูป
https://goo.gl/xdgBnQ

คลิกรูปภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) และ
บรรยายพิเศษ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร
โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล รวม 70 คน โดยมีนายโสรส มั่นดี
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ นายเสนาะ
อำไพ ศึกษานิเทศก์ และนางวิภา สาธิตะกร
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เป็นวิทยากร ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง https://goo.gl/MLifYi

คลิกรูปภาพ
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 11.30 น.
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย ดร.สมปอง คงอ่อน,
ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ,นายโสรส มั่นดี
ผอ.กลุ่มนิเทศฯและนางชลธิชา พงษ์ศรี ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ เยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี
พ.ศ. 2561 สังกัด สพป.อ่างทอง จำนวน 31 คน โดยมีนางสารี คงอ่อน
ผอ.ร.ร.วัดท่าชุมนุม วิทยากรพี่เลี้ยงให้การต้อนรับและแนะนำว่าที่
ผู้บริหารใหม่ ณ รร.โฮมแอนด์ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
.///นางณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
ภาพ/ข่าว https://goo.gl/DPw7hw

คลิกรูปภาพ
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิด
กิจกรรมค่ายทักษะทางวิชาการ “เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้
(Open House)” โดยมีนายฉลอง อำพันเรือง ผอ.ร.ร.
อนุบาลวัดอ่างทอง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะในการเรียนรู้
ที่สูงขึ้น และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่ผู้เรียน
สามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ ณ อาคารโดม
สำนึกรักบ้านเกิด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง https://goo.gl/XJ5mSK

คลิกรูปภาพ
ันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 09.30 น.
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย รอง ผอ.
สพป.อ่างทอง, ผอ.กลุ่มภารกิจ ผู้แทนกลุ่มภารกิจและ
ศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ....ข่าว สพฐ.”
ครั้งที่ 8 /2562 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาจาก
สพฐ. และประชุมภายในเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน
ของกลุ่มภารกิจต่าง ๆ และแนวทางการดำเนินงาน
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง https://goo.gl/SZ77zG

คลิกรูปภาพ
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น.
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธี
เปิดการแข่งขัน กีฬา กรีฑา นักเรียน กลุ่มโรงเรียน
ศูนย์เจ้าพระยา ประจำปปีการศึกษา 2561 โดยมี
นายศราวุธ ดีชัย ผอ.ร.ร.อนุบาลเมืองอ่างทอง ประธานกลุ่ม
โรงเรียนศูนย์เจ้าพระยากล่าวรายงาน เพื่อจะพัฒนาผู้เรียน
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความ
เจริญทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและห่างไกล
ยาเสพติด การแข่งขันประกอบด้วยโรงเรียนในกลุ่ม 10 โรงเรียน
แข่งขันกีฬา 9 ชนิด เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์
2562 โดยมีคณะกรรมการตัดสินจากโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดราชปักษี อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
https://goo.gl/txZsso

คลิกรูปภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร
คณะครูและเจ้าหน้าที่ และเยี่ยมการสอบการอ่าน (RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ภาคเช้า) โรงเรียน
วัดหัวสะแกตก, โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ , (ภาคบ่าย) โรงเรียน
วัดบ้านแกอำเภอแสวงหา. และโรงเรียนวัดสนธิธรรม อำเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง https://goo.gl/QzWyEV

คลิกรูปภาพ
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.
ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
บุคลากรทางการศึกษา สพป.อ่างทอง ร่วมพิธีสดุดี
ศรีแผ่นดิน ถิ่นนรสิงห์ “พันท้ายนรสิงห์” ประจำปี 2562
โดยมีนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ
ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น ณ บริเวณอนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์
ตำบลนรสิงห์ อำเภอ ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง https://goo.gl/Nzw3DF

คลิกรูปภาพ
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.
ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 7/2562 ผ่านระบบ
VDO Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขา กพฐ. และ
คณะผู้บริหารของ สพฐ. เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการ
ดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
และมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง https://goo.gl/PfP6Ke

คลิกรูปภาพ
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. ,
ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง
ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ตามโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ข้าราชการ โดยได้รับ
ความเมตตาจาก พระมหาโตนด กันตาโภ เจ้าคณะตำบล
คำหยาด เจ้าอาวาสวัดจันทร์ อำเภอโพธิ์ทอง ได้มารับบาตร
และให้ข้อคิดหลักธรรม ในเรื่อง ของ “บุญ” การสะสมบุญ
การที่เราเกิดมาดีเพราะมีบุญ อยู่ดีเพราะมีคุณ ไปดีเพราะ
มีต้นทุน / ทำบุญด้วยความตั้งใจ เต็มใจ จะปลื้มใจ สุขใจ
อิ่มใจ และสบายใจ / สวดมนต์ให้จำ ทำบุญให้จริง นิ่งให้เป็น
เย็นให้นาน นิพานให้แจ้ง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง https://goo.gl/qWWL9U

คลิกรูปภาพ
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ทีjหอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 เวลา 08.30 น. ดร.สมปอง คงอ่อน
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2561 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ครูชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการของห้องสอบ
รวม 171 คน โดยมี นายโสรส มั่นดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ,นายเสนาะ อำไพ ,
นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์ ศึกษานิเทศก์ ชี้แจ้งการดำเนินการสอบ
เพื่อให้เป็นด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์
ของ สพฐ. https://goo.gl/Sw8bDQ

คลิกรูปภาพ
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมคณะ ร่วมประชุม
“เดินหน้า สกสค.ครั้งที่ 1” โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธาน ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
และเยี่ยมชมเต็นท์นิทรรศการ สกสค.จังหวัดอ่างทอง โดย
มีนายสมหมาย เก่งการ ผอ.สกสค.อ่างทอง และคณะร่วม
ต้อนรับ https://goo.gl/fv4Btg

คลิกรูปภาพ
วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น.
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ สพป.อ่างทอง
(กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกวันอังคาร) โดย
ได้รับความเมตตาจาก ดร.พระสมุห์เดือน ปัญญจาโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโบสถ์วรดิตถ์ ,ผู้อำนวยโรงเรียนและ
ผู้จัดการโรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูท ได้มารับบาตรและ
ให้ข้อคิดหลักธรรม ในเรื่อง “การให้” การตักบาตรถือว่า
เป็นการให้ การให้เป็นการฝึกไม่ให้เห็นแก่ตัว (เห็นแก่
ส่วนรวม) ผู้ที่ให้ย่อมเป็นที่รัก การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกัน
และกันการทำงานก็จะประสบผลสำเร็จ. https://goo.gl/6WkFgU

คลิกรูปภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น.
ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง นำคณะ รอง ผอ.สพป.และ บุคลากร
ทางการศึกษาสพป.อ่างทอง ปฏิบัติหน้าที่ ประจำร้านกาชาด
และประกาศรางวัล- รับรางวัล บนเวที งานของดีเมืองอ่างทอง
และงานกาชาด ประจำปี 2562 https://goo.gl/2KvkNS

คลิกรูปภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น.
ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู
และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนบ้านชะไว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
โดยมีนายสุรโชติ ชั่งใจ ผอ.โรงเรียนให้การต้อนรับ รายงาน
ข้อมูล และนำเยี่ยมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 https://goo.gl/K5a4KU

คลิกรูปภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู
และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม อำเภอไชโย
จังหวัดอ่างทอง โดยมี นางมัสฐ์ชนก ปลั่งสอน ผอ.โรงเรียน
และคณะครูให้การต้อนรับรายงานข้อมูล
และนำเยี่ยมชมห้องเรียน https://goo.gl/dp7bMb

คลิกรูปภาพ
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.
ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานการ
ประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 014 ของโรงเรียน
วัดจันทร์นิรมิตร มีผู้เข้าร่วมประมูลรวม 15 ราย ได้ดำเนิน
การประมูลทำด้วยความโปร่งใส ณ ห้องประชุมสานฝัน
สพป.อ่างทอง https://goo.gl/o1PRGb

คลิกรูปภาพ
วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อม รอง ผอ.สพป.
และบุคลากรทางการศึกษารวมรณรงค์ใช้ถุงผ้า ตระกร้า
ปิ่นโต แทนถุงพลาสติก ใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำโดย
การล้างและนำกลับมาใช้ใหม่ ใช้แก้วน้ำส่วนตัวในการดื่ม
แทนการใช้แก้วพลาสติก บุคลากรทุกคนแยกขยะทุกครั้ง
ก่อนทิ้ง ทิ้งขยะตามประเภทขยะ ไม่ใช้กล่องโฟมตาม
มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
Zero Waste Office https://goo.gl/s8wmbd

คลิกรูปภาพ
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น.
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพ.อ่างทอง เป็นประธาน
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2561 ซึ่ง สทศ กำหนดสอบพร้อมกัน
ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 2 - 3 มกราคม 2562
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน
4 กลุ่มสาระคือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ให้แก่หัวหน้าสนามสอบ คณะกรรมการกลาง
ตัวแทนศูนย์สอบ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 เพื่อชี้แจงการจัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด
สนามสอบระดับชั้น ป.6 จำนวน 22 สนามสอบ 113 ห้องเรียน ๆละ
30 คน จำนวนเด็กเข้าสอบ 3,170 คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน
14 สนามสอบ 44 ห้องๆละ 30 คน เด็กเข้าสอบ 1,152 คน โดยมี
นายโสรส มั่นดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล, นายเสนาะ อำไพ
ศึกษานิเทศก์ ร่วมชี้แจงรายละเอียด แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการสอบ การดำเนินการสอบครั้งนี้มีนโยบายสุจริต ยุติธรรม ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง https://goo.gl/kDvoxa

คลิกรูปภาพ
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น.
นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.เป็นประธานการประชุม
คณะอำนวยการเพื่อดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 6
ประกอบด้วย สพป. อ่างทอง, สิงห์บุรี, ชัยนาท อยุธยา เขต 1-2,
สระบุรี เขต 1-2, ลพบุรี เขต 1-2 , อุทัย เขต 1-2 และ สพม.3 ,
สพม.4 ,สพม.5 และสพม.42 โดยมี ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นรองประธาน เพื่อสรุปผลการประเมิน ณ ห้องประชุมสานฝัน
สพป.อ่างทอง https://goo.gl/6LEvkd

 
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ 1/2562 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้มอบที่ระลึก
แก่ผู้ที่มีเดือนเกิดในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ และพิธี มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองและ
เหรียญทองแดง งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ
ปีการศึกษา 2561 ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ จังหวัดนครปฐม พิธีมอบ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง https://goo.gl/PqMziF
คลิกรูปภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 23-24 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00-15.00 00 น.
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารและ
คณะครูโรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์) โรงเรียนวัดเกษทอง
และโรงเรียนวัดหนองกร่าง อำเภอสามโก้ และโรงเรียนวัดรุ้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง และติดตามการเตรียมการสอบ
O-NET ชั้น ป.6 และการสอบ NT ในชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2561
โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับและนำเยี่ยมห้องเรียน
https://goo.gl/PqMziF

คลิกรูปภาพ
วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น.
ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม ข้าราชการการ โดยมี พระมหาโตนด กันตาโพ
เจ้าคณะตำบลคำหยาด เจ้าอาวาสวัดจันทร์ อำเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง มาให้ข้อคิดหลักธรรมในเรื่อง การทำบุญ
การสะสมบุญจะนำความสุขมาให้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรต
ิสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง.//https://goo.gl/ShBKGJ

คลิกรูปภาพ
MOU โรงเรี่ยนคุณภาพประจำตำบล
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น.
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง และผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมีพลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยาน
ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ตึกสันติไมตรี
ทำเนียบรัฐบาล https://goo.gl/ybqNx8

คลิกรูปภาพ
สพป.อ่างทอง พัฒนาข้าราชการครูฯ ด้วยระบบ Tepe Online
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 ดร.สมปอง คงอ่อน
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมการพัฒนา
ข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ด้วยระบบ Tepe Online ด้วยกระบวนการ PLC โดย มี
นายเสนาะ อำไพ ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรให้ความรู้
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง https://goo.gl/tzmubg
เยี่ยมโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิตและโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น.
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เยี่ยมผู้บริหารและคณะคร
ูโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต และโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง และติดตามการเตรียม
ความพร้อมการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
การสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2561 https://goo.gl/no5dJ7


คลิกรูปภาพ
วันที่ 16 มกราคม 2562 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมงานงานครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 จังหวัดอ่างทอง โดยมี
นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
หลังจากพิธีสงฆ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง อ่านสารของ
นายกรัฐมนตรี / นายสาโรช สิทธิโชติ ผู้นำอ่านโองการ
อัญเชิญบูรพาจารย์ / นายวินัย ปานแดง ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ทำนองสรภัญญะ
ผู้ร่วมงานยืนสงบนิ่ง 1 นาที ( เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
ที่ล่วงลับไปแล้ว) นายฉลอง อำพันเรือง ครูอาวุโสในประจำการ
นำกล่าวคำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา จากนั้น
ประธานได้มอบเกียรติบัตร รางวัลของหน่วยงานต่าง ๆ ณ อาคาร
สำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง https://goo.gl/PqMziF

คลิกรูปภาพ
วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น.
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีทำบุญ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมข้าราชการ โดยในวันอังคารนี้ได้รับความ
เมตตาจาก ดร. พระครูโสภณธรรมวิจารย์ เจ้าอาวาส
วัดพิจารณ์โสภณ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง มาให้
ข้อคิดหลักธรรมในเรื่องความสามัคคี ณ หอประชุมเ
ฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 https://goo.gl/v1VpjP

คลิกรูปภาพ
งานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดอ่างทอง ปี 2562
วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุม
อำเภอเมืองอ่างทอง ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมงาน
วันเด็กแห่งชาติ โดยมี นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
อ่านสาร พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และ กล่าวเปิดงาน จากนั้นมีพิธีมอบทุนการศึกษาพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 429 ทุน
และเยี่ยมชมกิจกรรมของส่วนราชการ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง ได้จัดเต็นท์กิจกรรมเล่นเกม, ตอบคำถาม
เพื่อรับรางวัล, การแสดงความสามารถหลายๆ ด้าน เพื่อมอบของขวัญ
ของรางวัล มีขนม ไอศกรีม ตุ๊กตา หนังสือ ให้กับเด็กที่มาร่วมงาน โดยมี
เด็กมาร่วมกิจกรรมเต็นท์ของ สพป.อ่างทองมากและมีความสุข สนุกสนาน
ได้รับของขวัญ ของรางวัลกลับไป
https://goo.gl/5QK4WJ

คลิกรูปภาพ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562
นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
มอบรางวัลแหวนทองคำ ตามโครงการครูดีศรีอ่างทอง
ประจำปี 2561 มีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 5 คน ได้แก่
โดยมีคุณสวัสดิ์ เลิศเจริญศิลป์ เจ้าของรางวัล และครอบครัว
ร่วมแสดงความยินดี
    1. สายงานบริหารสถานศึกษา ประเภทโรงเรียนที่มีจำนวน
นักเรียนมากกว่า 120 คน ได้แก่ นางสาวรัชดา ทองสุข ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดนางเล่ว สพป.อ่างทอสง
    2. สายงานบริหารสถานศึกษา ประเภทโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน
น้อยกว่า 120 คน ได้แก่ นางสาวกาญจนา ใจยืน ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดวงษ์ภาศน์ สพป.อ่างทอง
     3. สายงานการสอน ประเภทโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากกว่า
120 คน ได้แก่
         3.1 นายชาญณรงค์ เผือกเพี้ยน ครู โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม.5
         3.2 นางสุพัทตรา ศิริทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ สพป.อ่างทอง
     4. สายงานการสอน ประเภทโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า
120 คน ได้แก่ นางสาวกมลฉัตร กลัดแก้ว ครู โรงเรียนวัดข่อย
https://goo.gl/uFVdEv


คลิกรูปภาพ
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2562
วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 -09.00 น.
ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่มภารกิจ,
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ
“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2/2562 เพื่อรับทราบนโยบาย
การจัดการศึกษาจาก สพฐ.และประชุมการดำเนินงานของ
กลุ่มภารกิจต่าง ๆ ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป. อ่างทอง
https://goo.gl/vwWUig

คลิกรูปภาพ
วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น.
ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานพิธีตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม
โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชพัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะ
จังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร มาให้ข้อคิดหลักธรรม
และรับบาตร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
https://goo.gl/eAf2Jx

คลิกรูปภาพ
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.
ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 6 ประจำป
ีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายศรีรัตน์ รัตนราศรี
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กล่าวรายงาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง https://goo.gl/84RgNn

คลิกรูปภาพ
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น.
ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการเขต
ผอ.กลุ่มภารกิจ บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง เคารพธงชาติ
และนำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ
พลังของแผ่นดิน ตามโครงการเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าเสาธง
สพป. อ่างทอง https://goo.gl/6YAHjx

คลิกรูปภาพ
วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.
ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมิน
ผลการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม DLTV ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อนิเทศ
ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือโรงเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
จำนวน 96 โรงเรียน ที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
รูปแบบใหม่ (NEW DLTV) ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย
รองผู้อำนวยการเขต, ผอ.กลุ่มภารกิจ ,ศึกษานิเทศก์
และ CEO สพป.อ่างทอง ณ ห้องประชุม สานฝัน
สพป.อ่างทอง https://goo.gl/Z2ndBa

คลิกรูปภาพ
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น.
ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธาน
ให้โอวาท คำแนะนำ แก่ข้าราชการครูที่มารายงานตัว
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้า รับราชการ เป็นข้าราชการครู
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.อ่างทอ ง จำนวน 27 ราย
ณ ห้องประชุมสานฝัน https://goo.gl/1ytVaM

คลิกรูปภาพ
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น .
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทองเป็นประธานการประชุม
บุคลากรทางการศึกษาและ ลูกจ้าง ในวาระพิเศษ เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมการรณรงค์การจัดการขยะ
ในหน่วยงาน โดยมีนางสารี่ คงอ่อน ผอ.ร.ร.วัดท่าชุมนุม
อำเภอสามโก้ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ
รองชนะเลิศ ระดับประเทศและมาให้ความรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการดำเนินการจัดการขยะ ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 9 https://goo.gl/mCzuAw

คลิกรูปภาพ
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 11. 00 น.
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เยี่ยมให้กำลังใจคณะครู
โรงเรียน วัดโพทูล/ โรงเรียน วัดโคศุภราช และโรงเรียน
กระทุ่มราย อำเภอเมืองอ่างทอง และติดตามการอ่านออก
เขียนได้ ในชั้น ป.1 คิดเลขเป็นในชั้น ป.3 การเตรียม
ความพร้อมในการสอบ O –NET และ NT และติดตามการ
ใช้ NEW DLTV https://goo.gl/fyTUH8

คลิกรูปภาพ
ประชุมคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เวลา 09.30 น. นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการ เพื่อดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน
และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 6
โดยมี ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง กล่าวต้อนรับในฐานะ
เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผอ.สพป. ในกลุ่มจังหวัดที่ 6 (อ่างทอง
สิงห์บุรี,ชัยนาท,พระนครศรีอยุธยา เขต 1,2 ,ลพบุรี เขต 1,2 ,สระบุรี
เขต 1,2, อุทัยธานี เขต 1,2 , ,สพม.เขต 3,4,5 และ 42 และผู้แทนที่
ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง

คลิกรูปภาพ
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานรับชม VDO Conference รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."
ครั้งที่ 48/2561 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. /ผอ.กลุ่มภารกิจ/
ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสานฝัน
สพป.อ่างทอง

คลิกรูปภาพ
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น.
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้
ดร.นพปฏล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็น
ประธานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทุกวันอังคาร โดยได้รับความ
เมตตาจาก พระครูพิบูลย์พัฒนพิมล เจ้าอาวาส วัดตาลเจ็ดช่อ
ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง มาให้ข้อคิด
หลักธรรมและรับบาตร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
สพป.อ่างทอง

คลิกรูปภาพ
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เยี่ยมให้กำลังใจ
ผู้บริหาร ครู และธุรการโรงเรียน โรงเรียนวัดโบสถ์
อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายชัยชาญ พงษ์พัฒน์
ผอ.โรงเรียนให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลพื้นฐาน

คลิกรูปภาพ
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และ
ธุรการโรงเรียน โรงเรียนวัดไทรย์ (เกษมจริยคุณ) อำเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง โดยมี รก. ผอ.โรงเรียนให้การต้อนรับและ
รายงานข้อมูลพื้นฐาน

คลิกรูปภาพ
“พุธเช้า...ข่าว สพฐ” ครั้งที่ 47/2561วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. ดร.มโน ชุนดี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
พร้อมด้วย พ.ต.อ. ชูตระกูล ยศมาดี รอง ผบก.ภ.จังหวัดอ่างทอง,
ผู้แทนจากสถานีตำรวจทุกสถานีในจังหวัดอ่างทอง รวม 11 สถานี
และรองผู้อำนวยการเขต, ผอ.กลุ่มภารกิจ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง รวม 30 คน ร่วมรับชม Video Conferenec รายการ
“พุธเช้า...ข่าว สพฐ” ครั้งที่ 47/2561 ในวาระพิเศษเป็นการหารือและ
ปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง สพฐ. กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในเรื่อง
การดูแลและคุ้มครองนักเรียน, การขับเคลื่อนงานต้านยาเสพติดทั่วประเทศ
แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสานฝัน
สพป.อ่างทอง (ชมย้อนหลัง คลิก)

คลิกรูปภาพ
โรงเรียนประฃารัฐ
วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ดร.มโน ชุนดี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดทำแผน
เพื่อใช้งบประมาณโครงการโรงเรียนประชารัฐ ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐ จำนวน 40 โรงเรียนและ
ได้รับเกียรติจาก คุณอุษาวสันต์ อุดมรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้า
สัมพันธ์ บริษัททรู หัวหน้าSchool partnerและทีม ICT talent
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

คลิกรูปภาพ
ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ดร.มโน ชุนดี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหาร
งานวิชาการ/ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ให้แก่ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด
จำนวน 145 รูป ณ หอประชุมสงฆ์วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง

คลิกรูปภาพ
คณะกรรมการกลั่นกรองจำนวนนักเรียน
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
จำนวนนักเรียน ตามนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงาน
ในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้
ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ณ ห้องประชุมสานฝัน
สพป.อ่างทอง

คลิกรูปภาพ
เรื่องที่ 1 ตักบาตรอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย รอง ผอ. ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย และ
บุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ข้าราชการ โดยได้รับ
ความเมตตาจาก พระโสภณปริยัติเมธี เจ้าอาวาสวัดนางในธัมมิการาม
อำเภอวิเศษชัยชาญ เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ให้ความ
เมตตารับบาตรและให้ข้อคิดหลักธรรม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรต
ิสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

คลิกรูปภาพ

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น.  สพป.อ่างทอง ร่วมกิจกรรม
ปั่นจักรยาน"Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดอ่างทอง ณ สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดอ่างทอง โดยเริ่มปั่นจักรยานในเวลา 15.00 น. จากจุดเริ่มต้น
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ไปยังวัดท่าสุทธาวาส มายังจุด
สิ้นสุด (ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง) และร่วมกิจกรรม รับน้ำพระราชทาน
หน้าเวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดอ่างทองคลิกรูปภาพ
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สมปอง คงอ่อน
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 170 คน และผู้เข้าอบรมรับชมการ
ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Conferenec รับฟังนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
โดย นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเวลา 13.30.น. ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.อ่างทอง ได้พบปะผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
กฎระเบียบแบบแผนของทางการ ให้มีมนุษย์สัมพันธ์ และทำหน้าที่ตัวเองให้ด
ีที่สุด ณ ห้องประชุมธงทอง ร.ร.อนุบาลวัดอ่างทอง

คลิกรูปภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น.
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 2 /2561
พร้อมด้วย นายโสรส มั่นดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล โดยมี
นายธีรวุธ จิระโภคิน ผอ.ร.ร.วัดยางมณี กล่าวต้อนรับ นายณุภาพล ตรีธนะ
ประธานเครือข่ายมัธยม กล่าวรายงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการยกระดับ
คุณภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ก่อนเข้าสู่
วาระการประชุมได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้บริหารโรงเรียน
พัฒนาเครือข่ายฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
จำนวน 7 ราย และเยี่ยมห้องเรียนซึ่งนักเรียนสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561
ณ โรงเรียนวัดยางมณี อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

คลิกรูปภาพ
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.
นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานวางพวงมาลา
และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
และมอบเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น, ตรวจเยี่ยม กองลูกเสือ-
เนตรนารี ทุกกองที่มาร่วมงานฯ รวม 670 คน ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง

คลิกรูปภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วยคณะประกอบด้วย นายโสรส มั่นดี
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมิน นางหทัยรัตน์ ลักษณะจินดา นิติกร
เยี่ยมให้กำลังใจผู้รักษาการฯ คณะครู โรงเรียนวัดลิ้นทอง อำเภอเมืองอ่างทอง
ในจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยขอ ให้มีความร่วมมือกัน มีความรัก
ความสามัคคี และติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ชั้น ป.1 เน้นครู
ป..3 ในเรื่องการสอบ NT และการสอบ O-NET และพบนักเรียนทุกชั้นแบบ
บูรณาการในโอกาสทำกิจกรรมทำกระทง (วันลอยกระทง) เด็กนักเรียนมีความสุข
ในการทำกิจกรรมร่วมกัน มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเพณีวันลอยกระทง

คลิกรูปภาพ
พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 45/2561
วันพุธที่ 21 พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น.
ดร.สมปอง คงอ่อน รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน พร้อมด้วย
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 45/2561 ผ่าน
ระบบ VDO Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็น
ประธานการประชุมและและคณะ ดำเนินรายการ เพื่อรับทราบนโยบาย
การจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ รับชม
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอ

คลิกรูปภาพ
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น.
นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2561 และได้มอบดอกไม้แสดงความยินดี
กับโรงเรียนวัดท่าชุมนุม ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปี 2560
ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก/ มอบเกียรติบัตรรางวัลพระราชทาน รางวัล
ชมเชย ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็ก ได้แก่
นักเรียนโรงเรียนวัดสีบัวทอง, มอบโล่และเกียรติบัตรให้ครูแสงเทียน
แห่งศรัทธา พัฒนาการศึกษาอ่างทอง และดำเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุม ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม เพื่อให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาได้ทราบและถือปฏิบัติ

คลิกรูปภาพ
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมบุคลากรทางการศึกษา สพป.อ่างทอง ครั้งที่ 7/2561 เพื่อมอบนโยบายและติดตามงาน

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย รอง ผอ. ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย และบุคลากร
ทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรม และจริยธรรม ข้าราชการ โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูวิสิฐสังฆกิจ
เจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ วัดกุญชรชาติการาม (วัดช้าง) ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก
จังหวัดอ่างทอง มารับบาตรและให้ข้อคิดหลักธรรมในเรื่องบุญมี 3 อย่าง ได้แก่
1. ทาน 2. ศีล 3. ภาวนา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วยรอง ผู้อำนวยการเขต ผอ.กลุ่มภารกิจ บุคลากรทางการศึกษาแลt
เลูกจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี
ตามโครงการเขตสุจริต และได้พบปะแจ้งข้อราชการ แนวปฏิบัติจากที่ประชุม
ผอ.เขตทั่วประเทศ กับข้าราชการ ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.อ่างทอง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้
ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย นายโสรส มั่นดี
ผอ.กลุ่มนิเทศก์ฯ และนางสมคิด ชีระภากร นักวิเคราห์นโยบายและแผนฯ
รวมทั้งนายชัยวัติ มั่นอก ผอ.โรงเรียนวัดแปดแก้ว แถลงข่าวการเปิด
ภาคเรียน 1 พ.ย.2561 โดยให้โรงเรียนขนาดเล็ก 96 โรงเรียน จัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV ณ โรีงเรียนวัดแปดแก้ว
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV โดยมีนายสมเกียรติ แก้วมณี
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
ให้ได้มาตรฐาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบ
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 192 คน
มีนายปราโมทย์ สุวรรณเวก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป.สุพรรณบุรี
เขต 1 เป็นวิทยากร ให้ความรู้และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย NEW DLTV ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผน
พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564
และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.อ่างทอง ครั้งที่
1/2561 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย,
ศึกษานิเทศก์, คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO),
ผู้แทน ก.ต.ป.น.,และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 41/2561
วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 41/2561
ผ่านระบบ VDO Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.
เป็นประธานการประชุมและและคณะ ดำเนินรายการ เพื่อรับทราบนโยบาย
การจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ รับชม
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 14
และงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ อาคารโดมโรงเรียน
อนุบาลวัดอ่างทอง โดยนายฉลอง อำพันเรือง ผอ.ร.ร.อนุบาลให้การต้อนรับ
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง กล่าวรายงานเพื่อเตรียมตัวแทนนักเรียนไปเข้าร่วม
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 การจัดการประกวด/แข่งขัน ระหว่างวันที่ 10-12
ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง,โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง,
โรงเรียนวัดราชปักษี และโรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล 3

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผอ.กลุ่ม/หน่วย
และบุคลากรทางการศึกษาร่วมรบชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.
ครั้งที่ 39/2561 ผ่านระบบ VDO Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการ กพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาเพือนำไปสู่
การปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน รับชม ณ ห้องประชุมสานฝัน
สพป.อ่างทอง.////

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร สำหรับ
อังคารนี้เป็นวันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 10 ตรงกับวันสารทไทย ได้รับ
ความเมตตาจากพระครูสุทธิกิจจาทร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เป็นผู้รับบิณฑบาตรและให้ข้อคิดหลักธรรมในเรื่อง
อานิสงส์ของการสวดมนต์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง
ครั้งที่ 14 และงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผู้เข้า
ประชุมเป็นคณะกรรมการาตัดสิน 8 กลุ่มสาระ 3 กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน
รวม 500 คน ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง โดยจะมีสนามแข่ง
4 สนามได้แก่โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง/ อนุบาลเมืองอ่างทอง/ โรงเรียน
วัดราชปักษี/โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล เพื่อให้คณะกรรมการตัดสิน
ด้วยความเป็นธรรม.

วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 38/2561 ผ่านระบบ
VDO Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธาน
การประชุมและและคณะ ดำเนินรายการเพื่อรับทราบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน
ด้านการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยรับชม
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง.////

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. /ผอ.กลุ่มภารกิจและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
ร่วมทำบุญตักบาตร ทุกวันอังคาร ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสุวัฒนวรกิจ เจ้าอาวาสวัดช้าง,
เจ้าคณะตำบลบ้านแห, เลขานุการเจ้าคณะ อำเภอเมือง เป็นผู้รับบิณฑบาต
และให้ข้อคิดหลักธรรม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง.///

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสมปอง คงอ่อน รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างช่ัวคราวตำแหน่ง
ธุรการโรงเรียน ของ สพป.อ่างทอง ผุ้เข้าประชุมประกอบด้วยธุรการโรงเรียน
จำนวน 59 ราย

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานต้อนรับและให้โอวาท คำแนะนำ การแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2561 จำนวน 16 ราย พร้อมด้วย
นายสมปอง คงอ่อน รอง ผอ.สพป. ดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล, นางนิทรา อุ่นทรัพย์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลพร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการทำทะเบียนประวัติ
และที่เกี่ยวข้องอื่น

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจ ครั้งที่ 6/2561 โดยได้นำผู้บริหารสถานศึกษากล่าวคำปฏิญาณการเป็น
ข้าราชการที่ดีและนำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม โดยได้ขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.
สู่การปฏิบัติตามโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV  
โดยในปีการศึกษา 2562 ได้มอบนโยบายให้ โรงเรียนในสังกัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ครบทุกโรงเรียน 100 % เพื่อแก้ไขปัญหา
ครูไม่ครบชั้นและได้เชิญนางพรรณี สีม่วง ผอ.ร.ร.วัดโพธิ์เกรียบ อำเภอโพธิ์ทอง
ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
รูปแบบ NEW DLTV ในการแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น และมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับ
ประเทศทุกกลุ่มสาระ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

NEW DLTV
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น นายสมปอง คงอ่อน
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการรับชมการถ่ายทอดสด การประชุม
ผอ.สพป./ สพม.ทั่วประเทศ พร้อมด้วยรองผอ.สพป./ผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ร่วมรับชม การถ่ายทอดสด ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV
พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขา กพฐ.กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร

“ครูดี ศรี สพฐ.”
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “ครูดี ศรี สพฐ.” เพื่อจัดทำสารคดี
ชุด “ครูดี ศรี สพฐ.” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ครูสายผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งผลให้การดำเนินงานของ
สพฐ.บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการพิจารณาฯ คณะกรรมการมีมติ
เป็นเอกฉันท์พิจารณาคัดเลือก นางทิพวรรณ ช้างต่อ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางในฯ
อำเภอวิเศษชัยชาญ

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
มอบหมายให้ นายสมชัย ปานผาสุข รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการพัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2561 โดยมีนางนิทรา อุ่นทรัพย์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลกล่าวรายงาน เพื่อพัฒนาลูกจ้าง และให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ, กฎหมายที่ควรรู้ และศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้
ค่ายสุรสีห์ ตามแนวทางพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกาญจนบุรี
มีลูกจ้างประจำเข้ารับการอบรม จำนวน 72 คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง และในเวลา 11.00 น. ผอ.สพป.อ่างทอง ได้เยี่ยม
พบปะให้กำลังใจลูกจ้าง

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา เรื่องการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาไทย
และเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-NET วิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอบภาษาไทย ป.6 จำนวน 70 คน โดยมีอาจารย์ประเทือง
คล้ายสุบรรณ์ (อดีตอาจารย์ ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา) เป็นวิทยากร นายไพบูลย์
ปรากฏผล ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดนางในกล่าว ณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางในฯ

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมอบรมสัมมนาการจัดทำบัญชีระบบควบคุมการเงิน
และบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อยและบรรยายพิเศษ โดยนางจันทรา จันท์พันแจ้ง
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทบทวน
การเงิน การบัญชีและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบันทึกบัญชีของระบบ
บัญชีโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน ผู้เข้ารับ
การอบรมเป็นครูที่รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีของสถานศึกษา จำนวน 146 คน
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย บุคลากรทางการศึกษา และ พ.ต.ท.ภิมล มากกุญชร
สว.ฝอ.ภ.จว.อ่างทอง รับชมรายการ “พุธเช้า....ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 32/2561 โดย
ดร.บุญรักษ์ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.และคณะดำเนินรายการ พร้อมนโยบาย
สู่การปฏิบัติ ผ่าน VDO Conference โดยมีหัวข้อความร่วมมือของ สพฐ. กับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการเฝ้าระวังการเล่นพนันอย่างต่อเนื่อง
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
และคณะ ร่วมต้อนรับ ดร.อนุสรณ์ ฟูเจริญ และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม ได้มาติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
และศูนย์ไทยคม ของโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ อำเภอโพธิ์ทอง โดยมี นางพรรณี สีม่วง
ผอ.โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบผู้บริหารสถานศึกษาให้การต้อนรับและรายงานผลการ
ดำเนินงานของโรงเรียนในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจัดการศึกษาทางไกล
DLTV เพื่อการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วยรอง
ผอ.สพป./ผอ.กลุ่มภารกิจบุคลากรทางการศึกษา และลกจ้าง สพป.อ่างทอง ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ณ สพป.ลำพูน เขต 1
โดยมี ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต1 และคณะให้การต้อนรับและ
บรรยายพิเศษและร่วมแลกเปลียนเรียนร้บเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึง
คุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อจะได้ขับเคลื่อนการทำงานไปสู
่เป้าหมายขององค์กร

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
มอบหมายให้ นายสมปอง คงอ่อน รอง ผอ.สพป. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม
เชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค
์และค่านิยมของชาติ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย
บุคลากร สพป.อ่างทองและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด รวม 204 คน วิทยากร
ดร.สมชาย พวงโต และนางประภาพรรณ พูลเจริญศิลป์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี
ซึ่งเป็นทีม Roving Team เขตตรวจราชการที่ 2 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่า 90

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
มอบหมายให้ นายสมปอง คงอ่อน รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพร้อมด้วย
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ
“พุธเช้า....ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 31/2561 ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง

รับมอบสระ ว่ายน้ำสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา10.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี รับมอบสระ ว่ายน้ำสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ ชุดยาสามัญและอุปกรณ์ห้องพยาบาล และเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ โครงการซัมซุงประกันชีวิต   We Love & Share ให้น้องปลอดภัย ห่วงใยชุมชน โดยมี ศ.ดร.ศิลา ชอง ประธานมูลนิธิพระคุณกรุงเทพ เป็นตัวแทนซัมซุง, ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ เป็นตัวแทนกระทรวงศึกษา และนายสุดใจ มอญรัต ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ณ โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ และโรงเรียนวัดวันอุทิศ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

กลุ่มโรงเรียนวิเศษเมืองอ่างทอง
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิเศษเมืองอ่างทอง ปีการศึกษา 2561 โดยมี นายธีรวุธ จิระโภคิน ประธานกลุ่มโรงเรียนวิเศษเมืองทอง กล่าวรายงาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 ให้สูงขึ้นร้อยละ 3 กลุ่มกลุ่มสาระ ณ โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์)

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายโสรส มั่นดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯรักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางหัวข้อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องน้ำ เทคโนโลยีและการเรียนรู้แบบบันไดเวียน (Learning Spiral) เพื่อต่อยอดการจัดกิจกรรมเรื่องน้ำ เทคโนโลยี เรื่องการตั้งคำถาม การเรียนรู้แบบบันไดเวียน ผู้เข้ารับการประชุมประกอบด้วยครูปฐมวัยที่รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โรงเรียนละ 1 คน รวม 76 คน วิทยากรให้ความรู้จากศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน

โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ เพื่อพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ให้มีความรู้และทักษะในการบริหารงาน ตนเอง และทีมงานให้บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการอบรมพัฒนาและศึกษาดูงาน ดังนี้ วันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) สพป.เพชรบุรี เขต 2 และศูนย์การเรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี

นิทรรศการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium)
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธี เปิดนิทรรศการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) และนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการที่ 2 (สพป.อ่างทอง ลพบุรี เขต 1, เขต 2, ชัยนาท, สิงห์บุรี, สพม.5)

ประกวดโครงงานคุณธรรม
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง ปีการศึกษา 2561 มีกลุ่มโรงเรียนส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 6 กลุ่มโรงเรียน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการเขต ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 28/2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.และคณะดำเนินรายการพร้อมนโยบายสู่การปฏิบัติ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง และบุคลากรทางการศึกษา สพป.อ่างทอง นำเทียนจำนำพรรษาและปัจจัยบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดต่าง ๆ รวม 9 วัดได้แก่
1. วัดอ่างทองวรวิหาร
2. วัดสระแก้ว อำเภอป่าโมก
3. วัดแปดแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ
4. วัดโบสถ์ อำเภอสามโก้
5. วัดบ้านพราน อำเภอแสวงหา
6. วัดเกาะ อำเภอโพธิ์ทอง
7. วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย
8. วัดมหานาม อำเภอไชโย
9. วัดตาลเจ็ดช่อ อำเภอเมืองอ่างทอง

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ,เจ้าคณะอำเภอแสวงหา ,เจ้าอาวาสวัดอ่างทอง เป็นผู้รับบิณฑบาต และให้ข้อคิดหลักธรรม พร้อมนี้ ชาว สพป.อ่างทอง ได้ถวายเทียนจำนำพรรษาสำหรับวัดอ่างทองวรวิหารด้วย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำข้อสอบของครูผู้สอน
ระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้ครูมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบออนไลน์สำหรับ
ในการทำข้อสอบเพื่อพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษา และให้ผู้บริหารและครู
ตระหนักถึงความสำคัญของการสอบและผลการสอบ PISA 2018 และเพื่อติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน และครู
ผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนละ
3 คน รวม 117 คน คณะวิทยากรประกอบด้วย นายเสนาะ อำไพ, นายโสรส มั่นดี,
นางจารุณี ปานแดง ศึกษานิเทศก์ และนางสมคิด ชีระภากร นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า90 สพป.อ่างทอง

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.45 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
มอบหมายให้ ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานเปิดการอบรม
เชิงปฏิบัติการ พัฒนาความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.อ่างทอง ระหว่างวันที่ 10 -11 กรกฎาคม 2561
โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 20 คน รวม 60 คน   โดยมีนางสมคิด ชีระภากร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการเป็นวิทยากร เพื่อให้บุคลากรในหน่วยทุกระดับ
ได้พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศ และบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 และสอดคล้องกับเป้าประสงค์
ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องวิทยบริการ สพป.อ่างทอง

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วย รองผอ.สพป.อ่างทอง ผอ.กลุ่มภารกิจและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
ร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ทุกวันอังคาร สำหรับวันอังคารนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูประภัสสรสีลคุณ เจ้าอาวาส
วัดลาดเค้า อำเภอป่าโมก มาบรรยายธรรมและให้ข้อคิดในเรื่องหลัก การบริหารจัดที่ได้รับ
จากภารกิจพาทีมหมูป่ากลับบ้าน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
พิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตนักเรียน มีนายศรีรัตน์ รัตนราศรี
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อหยุดยั้งและลดระดับการขยายตัวของ
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 คือยึดมั่นในประชาธิปไตย
มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็ก
และเยาวชนได้อย่างยั่งยืน สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้เข้าอบรม
เป็นนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนละ 3 คน รวม 120 คน วิทยากร
จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้
นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีนายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
มีกิจกรรมเดินรณรงค์แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด การชุมนุมรวมพลังประกาศเจตนารมณ์เอาชนะ
ยาเสพติด การประกวดและการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE การแสดงนิทรรศการของ
ส่วนราชการต่าง ๆ ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานแก่ครูผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายและบรรยายพิเศษ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครูผู้รับผิดชอบเรื่องระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่
รวมทั้งสิ้น 159 คน วิทยากร ได้รับความร่วมมือจาก นายสมพงษ์ อิ่มอรชร กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พีซี ดิจิตอบ ซิสเท็ม จำกัด กิจกรรมการอบรมเป็นแบบบรรยายให้ความรู้ ประกอบสื่อ
Powerpoint ศึกษาเอกสารประกอบการอบรมการและฝึกปฏิบัติ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
รองผอ.สพป.อ่างทอง ผอ.กลุ่มภารกิจและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ร่วมโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกวันอังคาร โดยได้รับความเมตตา
จากพระครูสุทธิกิจจาทร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง , เจ้าคณะอำเภอแสวงหา, เจ้าอาวาส
วัดอ่างทองวรวิหาร เป็นผู้บรรยายธรรมในเรื่องความรัก ความสามัคคีและความกตัญญูและ
รับบิณฑบาต ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธี
เปิดการอบรมโครงการพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารบุคลากรและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานใน
สพป.อ่างทอง เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายปกครอง และผลประโยชน์ทับซ้อน ,เพื่อเสริมสร้างวินัย จรรยาบรรณคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อป้องกันการขัดแย้งและปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่อันจะนำไปสู่
การฟ้องร้องทางปกครอง การอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มอบหมายให้
นายสมปอง คงอ่อน รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนาปลูกข้าว
เพื่อเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างแหล่งเรียนรู้ โดยมีนายกมล ศิริบรรณ ผู้เชี่ยวชาญ
สพฐ.,อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนร่วมกันแบบเครือข่าย ระหว่างโรงเรียนวัดยาง อำเภอแสวงหาส สพป.อ่างทอง
โรงเรียนค่ายบางระจัน สพป.สิงห์บรี , กศน.อำเภอแสวงหา และ กศน.ค่ายบางระจัน
วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่มภารกิจและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุม
ทาง Conference “พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ...ข่าว สพฐ” ครั้่งที่ 23/2561
ณ ห้องประชุมสานฝัน
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น . ดร.มโน ชุนดี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธาน
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมตักบาตร ทุกวันอังคาร พร้อมด้วย
รองผู้อำนวยการเขต, ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง
ใน สพป.อ่างทอง โดยวันอังคารนี้ ได้รับความเมตตาจากพระมหาทะสันติ มหาลาโภ
เปรียญธรรม 6 ประโยค รองเจ้าอาวาสวัดสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
เป็นผู้ให้ข้อคิดหลักธรรม
วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น. นายสมปอง คงอ่อน
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
รองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา
เข้ารับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่
22/2561 ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับฟังและรับมอบนโยบายห้าม
นักเรียน ข้าราชการครู เล่นพนันบอลในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสานฝัน
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. นายสมปอง คงอ่อน
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร
สำหรับอังคารนี้ได้รับความเมตตาจาก พระครูโสภิต ศีลวัตร มาบรรยายธรรม
ได้ให้ข้อคิดในเรื่อง พรมวิหารสี่ เพื่อใช้กับตนเอง ตลอดจนเป็นการส่งเสริม
ความปรองดอง สมานฉันท์ การสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ
สร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยชายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ,
ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และ
รองผู้อำนวยการ สพป.อ่างทอง , ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ รวม 32 คน
เพื่อแจ้งการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา O-NET และ NT ในสังกัด สพป.อ่างทอง
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
ประชุมผ่านระบบ Conference เรื่อง การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 11.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดอ่างทอง ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมประชุมผ่านระบบ
Conference เรื่อง การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
และนโยบาย สพฐ. ในเรื่อง
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธาน
พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
ของผู้ทีจะเกษียณอายุราชการและการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร สำหรับอังคารนี้หลวงตาเพลิน วัดต้นสน อำเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง มาบรรยายธรรม ได้ให้ข้อคิดในเรื่อง เจตนา, กิเลส และสติ เพื่อใช้กับตนเอง
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความปรองดอง สมานฉันท์ การสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
และสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยชายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
;วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รับการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ครั้งที่ ๑ โดยมี นายกำจัด คงหนู ผอ.สพป.นนทบุรีเขต 1 เป็นประธาน นายดำหริ งิมสันเทียะ
ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต เป็นกรรมการ และดร.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์)
อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๕ เป็นกรรมการ ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง จากนั้น ผอ.สพป.อ่างทอง ได้รายงาน
ละองค์ประกอบ ตัวชี้วัด โดยมีรองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมรายงาน
ตามภารกิจแต่ละกลุ่ม ตามรายการประเมินที่กำหนด ก่อนการประเมินได้รับชมวงดนตรี
ของโรงเรียนวัดสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายสมปอง คงอ่อน
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นผู้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.อ่างทอง ดำเนินโครงการเขตสุจริตกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบปะพี่น้องบุคลากรทางการศึกษาให้ข้อคิดในการทำงาน ณ บริเวณ
ด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธาน
พิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะชีวิต ลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรม ว่ายน้ำเพื่อชีวิต
(LIFE SAVING) เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด มีทักษะในการเอาชีวิตรอด
และรู้จักเข้าใจวิธีการในการช่วยชีวิตผู้อื่นจากการประสบเหตุ หรือพบอุบัติเหตุทางน้ำ
ได้ถูกต้องตามวิธีการและมาตรฐานสากล กลุ่มเป้าหมายเป็นลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
อยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 จำนวน 240 คน แบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 80 คน ภาคเช้า
ศึกษาด้านทฤษฎี ภาคบ่าย ฝึกปฏิบัติจริง ณ สระว่ายน้ำเทศบาลเมืองอ่างทอง
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบันการพลศึกษาจังหวัดอ่างทอง และ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง.///
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2561
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2561 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ
การประชุมได้นำกล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และได้มอบของขวัญ
เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้ที่มีเดือนเกิดในเดือนพฤษภาคม
จากนั้นได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ประชุมบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.อ่างทอง
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานการบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.อ่างทอง ครั้งที่ 4/2561 ก่อนเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุมได้นำกล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และได้มอบ
ของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้ที่มีเดือนเกิดในเดือน
พฤษภาคม จำนวน 5 ราย จากนั้นได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการเขต, ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมต้อนรับ ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2, นายกิตติ บุญเชิด
ผอ.สพม.1 และคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) มาติดตามและ
ให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะแก่ ผอ.สพป.อ่างทอง ในการประเมิน
ผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ในระยะเวลา 1 ปี รอบที่ 2 (6 เดือนแรก)
โดย ผอ.สพป.อ่างทอง ได้นำเสนอผลงาน ณ ห้องประชุม สานฝัน สพป.อ่างทอง
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับการพิจารณา
รวม จำนวน 56 คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
พุธเช้า “ข่าว สพฐ. “ ครั้งที่ 18
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขต
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า
ข่าวโรงเรียน” รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2561โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา
และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสานฝัน

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับในวันอังคารนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (ดร.ไพเราะ ฐิตะสีโล) เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว เจ้าคณะอำเภอป่าโมก เป็นผู้รับบิณฑบาตและให้ข้อคิด หลักธรรม การปฏิบัติหน้าที่ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธาน
เปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 145 คน ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเป็นประธานการรับชมการถ่ายทอดสด
การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการเขต,ประธานกลุ่มโรงเรียน 14 กลุ่ม และครูบรรจุใหม่ระหว่าง
ปีการศึกษา 2558 -2561 จำนวน 28 คน ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ดร.มโน ชุนดี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561
เพื่อชี้แจงการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผล ณ ห้องประชุมอ่างทอง

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30. น. ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขต
ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมทางไกลทาง Conference
รายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ” .
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป. อ่างทอง

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานและบรรยายพิเศษ
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่
(วซ.21/2560) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (วซ.21/2560) ให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครุ รวม 282 คน แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เยี่ยมโรงเรียน /ห้องเรียน จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียน
วัดอรัญญิกาวาส 2.โรงเรียนวัดปลดสัตว์ 3. โรงเรียนวัดจำปาหล่อ 4. โรงเรียนวัดโพธิ์วงษ์
อำเภอเมืองอ่างทอง เพื่อให้ขวัญและกำลังใจผู้บริหารและครู พนักงานราชการ และลูกจ้าง
เพื่อทราบปัญหาความต้องการ ความสำเร็จของเรียนที่มีความภาคภูมิใจและข้อเสนอแนะ
ของโรงเรียนที่ต้องการรับการสนับสนุน

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร
ทางการศึกษา เข้ารับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 16/2561
ผ่านระบบ VDO Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง นำรองผู้อำนวยการเขต ,
ผู้อำนวยการกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาและ ลูกจ้าง ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร) และในวันอังคารนี้
ฟังธรรมข้อคิดจากพระคุณเจ้าพระครูสุทธิกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร
เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานเปิดการอบรม
เชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2561 รวม 2 วัน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูปฐมวัย
จาก 144 โรงเรียน วิทยากร รศ.ดร.สุนี บุญพิทักษ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90

วันที่ 11 เมษายน 2561รองผู้อำนวยการเขต ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
รดน้ำขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 3/2561

วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน
เมษายน 2561 และมอบของขวัญให้กับผู้ที่มีเดือนเกิดในเดือนมีนาคมและ เมษายน
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

;วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานการประชุมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน การเงิน บัญชีและพัสดุ เพื่อเตรียมพร้อมในการตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 38 คน จากตัวแทนกลุ่มโรงเรียนละ 4 คน ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง

วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมทางไกล พุธเชา ....ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. รองนพปฎล บุญพงษ์ / รองสมเกียติ แก้วมณี/
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง สพป.อ่างทอง ร่วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยทำความสะอาดบริเวณภายนอกอาคารสำนักงาน

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.45 น. ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
โดยมีนายโสรส มั่นดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน
ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนละ 2 คน โดยมี รศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ เป็นวิทยากร
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561   เวลา 08.00 น. ดร.มโน  ชุนดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง นำบุคลากรทางการศึกษาเคารพธงชาติ  กล่าวคำปฏิญาณตนเป็น
ข้าราชการที่ดี ตามโครงการเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.อ่างทอง

วันที่ 30 มีนาคม 61 สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอ่างทอง จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์
ครู บุคลากรทางการศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน (ปิดกล่องชอล์ก) โดยมี ดร. มโน ชุนดี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นประธาน  โดยมีการแข่งขัน
ในนามทีมกลุ่มโรงเรียน รวม 14 กลุ่ม และทีม สพป.อ่างทอง รวม 15 กลุ่ม เพื่อส่งเสริม
ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อ่างทอง จำนวน 1,900 คน
ได้มีสุขภาพพลานามัยที่ดีด้วยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา  และมีโอกาสปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในช่วงปิดภาคเรียน ณ สนามโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง.

สพป.อ่างทอง จัดประชุมใหญ่ครูก่อนปิดภาคเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประชุมใหญ่ครูก่อนปิดภาคเรียน เพื่อชี้แจง
นโยบายสู่การปฏิบัติและแนวทางขับเคลื่อน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
พนักงานลูกจ้าง ในสังกัดกว่า 1, 900 คน เพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัด   ดร.มโน ชุนดี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพป.) อ่างทอง เปิดเผยว่า สพป.อ่างทอง ได้กำหนดประชุมครูก่อนปิดภาคเรียนตามโครงการสานฝันวันปิดภาคเรียน เพื่อชี้แจงนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพื่อนำไปปฏิบัติและสนองนโยบายได้ถูกต้อง
ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร
์และคณิตศาสตร์ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ธุรการโรงเรียน ครูอัตราจ้างในสถานศึกษา
และครูผู้ทรงคุณค่าแก่แผ่นดิน รวมทั้งสิ้น 1,950 คน คน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จตุพล ชมพูนิช
เป็นวิทยากรพิเศษ , นายสมหมาย เก่งการ ผอ.สกสค.จังหวัดอ่างทอง พบสมาชิก ช.พ.ค.และ ชพส
จากนั้น ผอ.สพป.อ่างทอง พบปะเพื่อนครู.///

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติ ตามโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ได้แก่ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ และนำกล่าวปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และได้พบปะให้ข้อคิดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 น. เวลา 09.00 น.  ดร.มโน  ชุนดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมสร้างความเข้าใจ “หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560” ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสอนปฐมวัย ในสังกัดและโรงเรียนเอกชน รวมทั้งสิ้น 314 คน  และร่วมประชุมทาง www.youtube.com/obectvonline    หลังจากนั้น นายนายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง และนายเสนาะ  อำไพ  ศึกษานิเทศก์ ได้สรุปการจัดทำหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560     สู่หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยในสังกัด   ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานประชุมชี้แจงการสอบ NT ( National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2560 ให้กับหัวหน้าสนามสอบ รวมทั้งหมด 99 สนามสอบ โดยมีนายโสรส มั่นดี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ชี้แจงแนวทางการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน National Test
เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนวทาง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแนวทางปฏิบัติกรณีต่าง ๆ
ของผู้เข้าสอบ กรณีพิเศษ กรณีกระดาษคำตอบชำรุด หรือกรณีเด็กขาดสอบ หรือกรณีข้อมูลของ
นักเรียนคลาดเคลื่อน รวมถึงข้อปฏิบัติในการสอบของผู้เข้าสอบ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นายสมปอง คงอ่อน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เป็นประธานการประชุมทางไกล Video Conference ขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ Boot Camp ระดับภูมิภาค ผู้เข้าประชุม
ประกอบด้วย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ศึกษานิเทศก์
สพป.อ่างทอง และเจ้าหน้าที่ ณ ICT ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ดร.มโน ชุนดี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มอบหมายให้
นายนพปฎล บุญพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เป็นประธานร่วมประชุมทางไกล ระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่องการมอบนโยบาย
การบริหารจัดการระบบอินเตอร์เนตของสถานศึกษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
สพป.อ่างทอง

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง มอบหมายให้ นายนพปฎล บุญพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานร่วมรับชมการประชุมผ่านระบบ (Video Conference)
การรายงานการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา /ครู
ที่รับผิดชอบการรับนักเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 145 คน ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มอบหมายให้ นายนพปฏล บุญพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาของเด็กปฐมวัย
โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 16 โรงเรียน โดยมี
นายฉลอง อำพันเรือง ผอ.ร.ร.อนุบาลกล่าวรายงาน ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง

วันที่ 16 มกราคม 2561 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ดังนี้
   - อำเภอเมือง จัดที่ โรงเรียนสตรีอ่างทอง/
   - อำเภอวิเศษชัยชาญ จัดที่โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”
   - อำเภอป่าโมก จัดที่ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวัดปาโมกข์
   - อำเภอไชโย จัดที่ โรงเรียนราชสถิต/โรงเรียนวัดนางเล่ว
   - อำเภอโพธิ์ทอง จัดที่โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”
   - อำเภอแสวงหา จัดที่โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพปอ่างทอง พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดอ่างทอง ปี 2561โดยมีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน และ สพป.อ่างทอง ได้จัดเต็นท์กิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็ก ๆ เช่น
ตอบปัญหาชิงรางวัล แจกอุปกรณ์การเรียน แจกของเล่นต่าง ๆ กิจกรรมสร้างความสนุกสนาน
ร้อง เล่น เต้น รำ สร้างความสุขสนุนสนานให้กับเด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน ร่วมกับบุคลากร
ทางการศึกษาของ สพป.อ่างทอง  นำโดยนายเสนาะ อำไพ ศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทองและคณะ

ผอ.สพป.อ่างทอง ขับเคลื่อนนโยบายสู่สถานศึกษา
วันที่ 8-9 มกราคม พ.ศ. 2561 ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทองพร้อมคณะ เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดอำเภอป่าโมก เพื่อให้กำลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่การสอนของครู รวมทั้งมอบนโยบายการศึกษา ของ สพป.อ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน6 โดยตั้งเป้าหมายให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3

ประชุมทางไกล Conference ผอ.สพป.ทั่วประเทศ
วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทองพร้อมด้วย นายสุดใจ  มอญรัต  ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการ
สถานศึกษาทุกโรง  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์  เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ICT  และ
บุคลากรทางการศึกษา สพป.อ่างทอง ร่วมประชุมทางไกล (Conference)  จากกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานการนำมอบของขวัญของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ โดยรับชม
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

             พุธเช้าข่าว สพฐ.
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560   เวลา 08.00 น. นายมโน  ชุนดี  ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
รอง ผอ.สพป.ผอ.กลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อ่างทอง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า” 
ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุมสานฝัน  โดยมี  ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร 
เลขาธิการ กพฐ. ดำเนินรายการ

             วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  เวลา 09.00 น. ดร. มโน  ชุนดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  เยี่ยมคารวะ และแนะนำตัวต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 2 ท่าน ได้แก่ นายประมวล  มุ่งมาตร, 
นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี   และหัวหน้าส่วนราชการ   ณ ห้องประชุม
โพธิ์ทอง  ศาลากลางจังหวัดอ่าทอง

           วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 11.00 น.
นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง  พร้อมด้วย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.อ่างทอง ร่วมต้อนรับ ดร.มโน  ชุนดี  ผอ.สพป.อ่างทอง
คนใหม่ และประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 14 กลุ่มโรงเรียน 
ณ หอประชุม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

             วันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2560 นายสมปอง  คงอ่อน 
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ 2561 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท  อำเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.,
ผอ กลุ่มทุกกลุ่ม,ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา, ประธานกลุ่มโรงเรียนและประธานกลุ่มเครือข่าย ผู้แทน กตปน.
และผู้แทนภาคประชาชน รวมผู้อบรมทั้งสิ้น  45  คน


พุธเช้า “ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5
        วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  เวลา 08.00 
นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง ติดตามรับชม VDO Conference รายการ
"พุธเช้า...ข่าวสพฐ."  ครั้งที่ 5 ออกอากาศประจำทุกวันพุธ   
โดย ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธาน  
มีรอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา
ที่เป็นตัวแทนกลุ่ม เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  
ณ ห้องประชุมสานฝัน  สพป.อ่างทอง


วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  เวลา 09.00 น.
    นายสมปอง  คงอ่อน รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง  เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาครั้งที่ 8/2560  ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ
การประชุมได้มอบโล่เกียติยศ โรงเรียนที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็น
       1. โรงเรียนต้นแบบ โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 5
       2. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประกวด Science Show
       3. มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการสอบ O -NET ประจำปี 2559
       4.การประดับเครื่องหมายอินทรธนู ให้กับข้าราชการครู
ตำแหน่งครูผู้ช่วย 17 คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง


วันที่ 10  พฤศจิกายน 2560         
          สพป.อ่างทอง เข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนางลำพึง  ศรีมีชัย เป็น
ประธาน นางจันทิรา จิตรชื่น ผอ.สนง.ป.ป.ช.ประจำ
จังหวัดอ่างทอง เป็นกรรมการ และนางนางกนกพร มินทะขัติ 
เลขานุการ   โดยนายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.
รักษาราชการแทน ผอ.สพป. ให้การต้อนรับพร้อมคณะ
ข้าราชการและ บุคลากรทางการศึกษา  และ ประเมิน
ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และประเมิน
ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ณ ห้องวิทยบริการ สพป.อ่างทอง


พุธเช้า “ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 3
        วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  เวลา08.00 
นายสมปอง  คงอ่อน รอง ผอ.สพป.  รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง  ติดตามรับชม VDO Conferenceรายการ
  "พุธเช้า...ข่าวสพฐ."  ครั้งที่ 3 ออกอากาศประจำทุกวันพุธ
โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร   เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน  
มีรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุม โดย
พร้อมเพรียงกัน    ณ ห้องประชุมสานฝัน  สพป.อ่างทองวันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น.
        นายสมปอง คงอ่อน รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง และคณะเยี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ที่ประสบน้ำท่วมขัง
โดยในวันนี้ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑล
ทหารบกที่ 13 และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 สำนักงาน
พัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับเทศบาล
จะดำเนินการล้อมพื้นที่เพื่อสูบน้ำออก และจะเปิดเรียนในวันที่
6 พฤศจิกายน 2560

วันศุกร์ที่  ๒๒  กันยายน ๒๕๖๐
       นายสมบัติ  กลิ่นกุหลาบ ผอ.กลุ่มอำนายการ
และคณะเป็นตัวแทน  สพป.อ่างทอง ได้นำดอกไม้จันทน์
ส่งมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ในนามผู้บริหาร
และผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา
ในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทอง  ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) รวมดอกไม้จันทน์
ที่นำมาส่งมอบในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งสิ้น
จำนวน  ๖๔,๘๐๐   ดอก


วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560
       นายสมเจตน์   จงศุภวิศาลกิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมสัมมนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำอาวุโส
ประจำปี 2560 จำนวน 153 ราย และได้มอบประกาศเกียรติคุณ
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมท้งได้ร่วม
แสดงมุทิตาจิต ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
สพป.อ่างทอง

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560
        นายสมปอง  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง
ครั้งที่ 13 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา 2560 ภาคเช้าและภาคบ่าย

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560
       นายสมปอง คงอ่อน รอง ผอ.สพป.
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร“กฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
รวม 300 คน  โดยมี นางสาวปทิตตา เลาหพิบูลย์รัตนา
ผอ.การส่วนตรวจสอบและกำกับการคลัง สำนักงานคลังเขต 1
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากร


วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560
       นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 5/2560
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้มอบเกียรติบัตรให้กับ
คณะทำงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ก็ได้ทีมผู้บริหารอำเภอโพธิ์ทอง 5 ท่านและช่างสี 12 ท่าน
และมอบนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาไทย
ตามโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ปี 2560 โดยมอบให้ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นตัวแทน
ของนักเรียน จำนวน  20  โรงเรียน


วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560
       นายสมชัย ปานผาสุข รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนคณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว (แบบอินเดีย) เพื่อให้ครูมีความเข้าใจเทคนิค
การคิดเลขเร็ว (แบบอินเดีย) มีทักษะ การบวก การลบ
การคูณ และหาร และนำเทคนิคคิดเลขเร็ว(แบบอินเดีย)
ไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ผู้เข้าประชุม
เป็นครูสอนคณิตศาสตร์โรงเรียนละ 1 คน รวม 145 คน
อบรมระหว่างวันวันที่ 14-15 สิงหาคม 2560


วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
      นายสมชัย  ปานผาสุก  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.อ่างทอง
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. ร่วมพิธี
ตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณ หน้าศาลากลางหลังเก่า
เวลา ๐๘.๓๐ น.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง เวลา ๑๙.๐๐ น.
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัย
ถวายพระพระชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
       สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
28 กรกฎาคม 2560 สพป.อ่างทอง จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐาน
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดับพุ่มดอกไม้พร้อมทั้ง
ตั้งธูปเทียนและกรวยดอกไม้รวมถึงโต๊ะเก้าอี้และสมุดลงนาม
ถวายพระพร โดยมีนายสมปอง  คงอ่อน รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง ได้นำข้าราชการ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาสพป.อ่างทอง ร่วมลงนามถวายพระพร
เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณและ
แสดงความสามัคคี ณ ห้องรับรอง สพป.อ่างทอง


วันศุกร์ที่  28 กรกฎาคม 2560
       เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
เวลา 06.30  น.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.อ่างทอง  ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและ
ปล่อยปลา เวลา 07.50  น. ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล
3 ศาสนา เวลา  10.00 น. ร่วมลงนามถวายพระพร
ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง และที่ห้องรับรอง สพป.อ่างทอง


วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
       นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เข้ารับโล่รางวัล
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ปี 2560 เนื่องจาก สพป.อ่างทอง มีผลการประเมิน
การอ่านเขียน ชั้น ป.1 สูงกว่าระดับประเทศ
10 อันดับแรก 3 ปีต่อเนื่อง จาก พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา  จังหวัดชลบุรี


วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
       นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
เปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2560
กิจกรรมที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา
ทุกโรงเรียนในสังกัด  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
สพป.อ่างทอง และในวันที่ 25 – 26  กรกฎาคม 2560 ศึกษาดูงาน
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง  จังหวัดอุดรธานี


วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
       นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
พิธีเปิดประชุม โครงการพัฒนาวินัย และคุณธรรม
จริยธรรม ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ข้าราชการครู  146โรงเรียนๆละ 2 คน รวม  292 คน
วิทยากรจาก  สำนักงาน  ปปช ประจำจังหวัดอ่างทอง
ณ ห้องประชุมสังเวียนพัฒนมงคล  โรงเรียนสตรีอ่างทอง


วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
       นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานเปิด
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแนวทางการเขียน
แผนการจัดประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย
จำนวน 170 คน วิทยากร ได้แก่ อาจารย์ภัทราวรรณ จันทร์เนตร
ประธานสาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา


วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
       นายนพฎล  บุญพงษ์  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนเกิด
เดือนกรกฎาคม 2560 ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
      นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนา
การบริหารจัดการสำนักงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
Amss++Smart Areaรอบเช้ากลุ่มอำนวยการและ
การบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
      นายสมปอง   คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
ผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ปีการศึกษา 2559   ณ  ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง


วันพฤหัสบดีที่  6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
      นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการสะเต็มศึกษา
(รุ่นที่ 2) การอบรมออกเป็น 4 รุ่น  รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 2
อบรม ครูจำนวน 76  คน เพื่อให้ความรู้เรื่องสะเต็มศึกษา
และนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรม
การเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพื่อสร้างเยาวชนรองรับยุคประเทศไทยวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
       นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานเปิด
โครงการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) กิจกรรมการแข่งขันภาษาอังกฤษ 3 รายการ
ได้แก่ 1. Impromptu Speech 2. Story telling 3. Multi-Skills
Competition เพื่อคัดเลือกตัวแทนในแต่ละกลุ่มเข้าร่วมแข่งขัน
ในงานศิลปหัตถกรรมครั้งต่อไป


วันนี้ (15 มิถุนายน 2560
       นายสมปอง  คงอ่อน
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย
เพื่อน้อมรำลึกถึง พระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ปี  ๒๕๖๐ กิจกรรมแข่งขันประกอบด้วยการเขียน เรียงความ
แต่งกลอนสี่, คัดลายมือ เขียนตามคำบอกและการอ่านออกเสียง
โดยเพื่อนำผลงานของนักเรียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศส่งไปยัง
สถาบันภาษาไทยไปร่วมคัดเลือกในระดับประเทศ


วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560
       นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานประชุมโครงการวิจัย  “การพัฒนาโรงเรียนดี
ประจำตำบล สร้างคน สร้างชาติ” และได้กล่าวต้อนรับ
คณะกรรมการจาก สพฐ.  ณ ห้องประชุมสานฝัน


วันที่ 12 มิถุนายน 2560
      นายสมปอง  คงอ่อน
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่4/2560
ขับเคลื่อนการบริหารงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และมอบวุฒิบัตรให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและนักเรียน
ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และ( NT) ชั้นประถมปีที่ 3 ปีการศึกษา
2559 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน เมื่อ12  มิถุนายน 2560
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

วันที่  30  พฤษภาคม 2560
       นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง  เป็นประธาน
พิธีเปิดประชุมเชิงชี้แจงระบบการประเมินแนวใหม่เพื่อ
เตรียมความพร้อมแก่สถานศึกษาที่รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่
โดยจัดประชุม 2 รุ่นๆ ละ วัน ในวันที่ 30
และ 31 พฤษภาคม 2560   ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน และครูผู้รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษา อีกโรงเรียนละ 1  คน
ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า
90


วันที่  29  พฤษภาคม 2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานพิธีทำบุญปฏิบัติธรรมโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
 กิจกรรมทำบุญปฏิบัติธรรม เดือนเกิด ประจำเดือน
พฤษภาคม 2560  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90


วันที่  29  พฤษภาคม 2560
      นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
รักษาการ ผอ.สพป. อ่างทอง ร่วมพิธีเปิด โครงการ
"ค่ายพลังแห่ง บวร." : บ้าน วัด โรงเรียน จังหวัดอ่างทอง
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด  "โรงเรียนรักษาศีล 5
ครอบครัวอบอุ่นจังหวัดอ่างทอง" รุ่นที่ 2 ระยะที่ 3 ค่ายที่ 1
โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทอง
และอำเภอไชโย  โรงเรียนละ 12 คน  รวมจำนวน 132 คน
เข้ารับการอบรม โดย  นายประมวล  มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานพิธีเปิด ณ วัดช้าง  อ.เมืองอ่างทอ

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
        ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อ่างทอง
 เป็นประธาน
เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพป.อ่างทอง รุ่นที่ 1
ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ
โรงเรียนคุณธรรมจำนวน 86 โรงเรียน 162 คนรุ่นที่ 2
อบรมวันที่ 27 พฤษภาคม 2560  จำนวน 166 คน รุ่นที่ 3
อบรมวันที่ 28 พฤษภาคม 2560  จำนวน176 คนโดยมี
ว่าที่ ร.อ.อรรรพ  คงสมนาม  ผอ.ร.ร.ชุมชนแก่งเสือเต้น
และคณะเป็นวิทยากร


วันที่ 25  พฤษภาคม 2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต
พิชิตภัยในวัยเรียน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
ป.ป.ส. มีนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน
เป็นเวลา 3  วัน  ณ  ค่ายนวภพ  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี


วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
       นายสุดใจ  มอญรัต  ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมกิจกรรมลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือมีความรู้
เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตและห่างไกลยาเสพติด
และยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันโดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจาก ป.ป.ส.มีลูกเสือเข้ารับ
การอบรม จำนวน  300  คน เป็นเวลา  3  วัน
ณ ค่ายนวภพ  อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 


วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
      นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงโครงการสถานศึกษารักษาศีล 5
เชิงคุณภาพ ระยะที่ 3  จังหวัดอ่างทอง  โดยมีนายวีร์รวุทธ์
ปุตระเศรษณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
ณ พระอุโบสถวัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง


วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
       นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
ด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2560  เพื่อชี้แจง
แนะนำ ให้ความรู้ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูล
สารสนเทศ ทางการศึกษาและลูกจ้างชั่วคราว (ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ธุรการโรงเรียน)มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงาน
ด้านระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ.
ที่พัฒนาขึ้น ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น
รุ่น ละ 2 วัน สำหรับรุ่นที่ 1 วันที่ 22-23  พฤษภาคม 2560
ประกอบด้วย อำเภอเมือง  ป่าโมก  โพธิ์ทอง และสามโก้
รวมทั้งสิ้น  106  คน
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง


วันที่  21  พฤษภาคม 2560
    นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธี
เปิดโครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน
ในสังกัดมีการ ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้มีทักษะในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเต็มตามศักยภาพสามารถอยู่ในสังคม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข
โดย นางสุพรรณี  อินมะณี ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนโพธิ์ทอง
“จินดามณี” มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่
ครูที่ปรึกษาโรงเรียนละ 1 คน รวม 146 คน  ณ  หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90วันที่  20  พฤษภาคม 2560
       นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาความเข้มแข็ง
ระบบแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี
2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูแนะแนวให้มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถจัดบริการแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยวิทยากร จากกองส่งเสริมการมีงานทำ  มาให้ความรู้แก่ครู
ผู้รับผิดชอบงานแนะแนว โรงเรียนละ 1 คน  รวม 146 คน

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90


วันที่ 11  พฤษภาคม 2560
     บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด มอบหนังสือส่งเสริมการอ่าน
ให้ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด สพป.อ่างทอง  จำนวน 10 แห่ง
มูลค่า 141,000 บาท
  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90


วันที่  11  พฤษภาคม  2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานมอบเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2559 ระดับ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90


วันที่  11  พฤษภาคม  2560
       นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโครงการ
การบริหารจัดการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม  ครั้งที่ 3/2560 ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90


วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
       นายสุดใจ  มอญรัต ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดและอบายมุข
ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
จำนวน 146 คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
สพป.อ่างทอง


วันที่  5  พฤษภาคม 2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความความโรงเรียนในสังกัด
ก่อนเปิดภาคเรียน
  ณ  ร.ร.วัดลาดเค้า  , ร.ร.วัดท่า
ร.ร.วัดจันทร์นิรมิตร  และ ร.ร.วัดไผ่ล้อม


วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐
      นายสุดใจ มอญรัต ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสถานศึกษา
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีผลการดำเนินงาน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
รับโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. และเกียรติบัตรปีการศึกษา
๒๕๕๘ ประเภทหน่วยงาน ประเภทสถานศึกษา และ
ประเภทบุคคล โดย  หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานมอบ
  ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


วันที่  22 และวันที่ 23  เมษายน  2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
ตรวจติดตามการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ปี พ.ศ.
2560  สังกัดสำนักงานศึกษาธิการสิงห์บุรี
ณ  สนามสอบโรงเรียนสิงห์บุรี การดำเนินการสอบ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


วันที่  20  เมษายน 2560
      นายสุดใจ   มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานประชุมกรรมการคุมสอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ในวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90


วันที่  22  เมษายน  2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ประชุมคณะกรรมการ
คุมสอบและตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.
2560 ณ สนามสอบ
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองมีผู้มาเข้าสอบทั้งสิ้นจำนวน 
771  คน
ขาดสอบ 
26  คน การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


วันที่  19  เมษายน 2560
      นายสุดใจ   มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
เป็นประธานประชุมชี้แจง
ทำความเข้าใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด สพป.อ่างทอง 
เกี่ยวกับการเกลี่ยอัตรากำลังรองรับจัดตั้ง
สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90


      ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาเปตอง
โรงเรียนวัดสีบัวทอง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
3
การแข่งขันกีฬาเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิค ระดับภูมิภาค
ภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2560
โดยการนำของ นายบุญยิ่ง  เชื้อนิล  ผอ.ร.ร.วัดสีบัวทอง และ
คุณครูพัชนี  คุณครูมาโนชย์ ผู้ฝึกสอน


โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ลูกเสือ เนตรนารี
กิจกรรม
“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”(LIFE SAVING)
ตามนโยบาย สพฐ. และมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในการป้องกันนักเรียนจมน้ำ
การสาธิตทักษะชีวิต (Life skills)
การเอาชีวิตรอดทางน้ำ  เทคนิคการช่วยชีวิตด้วยการ ตะโกน
โยน ยื่น การลอยตัว การใช้ชูชีพ และการเคลื่อนตัว
    โดย
วิทยากรจากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง
 ผู้เข้ารับ
การอบรมประกอบด้วย ครู และนักเรียน จำนวน 4 รุ่น รวม
300 คน ระหว่างวันที่ 9
– 12 เมษายน
2560  ณ  สระว่ายน้ำ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง


วันที่  10  เมษายน 2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธาน มอบเกียรติบัตรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น
ประจำปี พ.ศ.2559
  ประเภท  ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
จำนวน  6  ราย  ได้แก่
1. นางกานต์สินี  เอี่ยมดี  ครูโรงเรียนวัดถนน
2. นางเกษะณี  สอนภู  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว
3. นายธีรพงศ์  ทองพันชั่ง  ครูโรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
4. นายเชษฐพันธ์  ฟองสวัสดิ์  ครูโรงเรียนวัดงิ้วราย
5. นายวัชระ  ทองนิล  ครูโรงเรียนวัดห้วยคันแหลน
6. นางสมคิด  พุ่มพวง  ครูโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง


วันที่ 10 เมษายน 2560
     นายสุดใจ มอญรัต ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ ร.ร.อนุบาลวัดนางใน
ผู้ส่งผลงานเพื่อพิจารณาลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ
ปี
2560  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90


วันที่ 10 เมษายน 2560
นายสุดใจ มอญรัต ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ ร.ร.วัดนางเล่ว
ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90


วันที่  10  เมษายน 2560
       นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โครงการการบริหารจัดการ
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ครั้งที่ 2/2560  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90

วันที่  8  เมษายน 2560
       นายสมเกียรติ    แก้วมณี  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารและครู
โรงเรียนเอกชนจังหวัดอ่างทอง เรื่องการวัดและประเมิน
ตามสภาพจริง (
Authentic Assessment) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560   โดย สพป.อ่างทอง ร่วมกับคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอ่างทอง ผู้เข้ารับการอบรม
จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมขันตยาภิวัฒน์โรงเรียนวัดสระแก้ว
(รุ่งโรจน์ธนกุล อุปถัมภ์)


วันที่ 23 มีนาคม 2560
       นายสุดใจ  มอญรัต  ผู้อำนวยการลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง   ร่วมพิธีเปิดงาน
ชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ  องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
โดย  หม่อมหลวงปนัดดา   ดิศกุล   รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิด   มีลูกเสือในสังกัด
สำนักงานลูกเสือจังหวัดอ่างทอง   จำนวน  150  คน
ร่วมงานชุมนุมลูกเสือและเข้าค่ายพักแรม ระหว่างวันที่
23-27 มีนาคม 2560  ณ   ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  จังหวัดชลบุรีวันที่  22  มีนาคม 2560
       นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดห้องศาสตร์พระราชาและ
เป็นประธาน มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา  2559   ณ  ร.ร.วัดท่าชุมนุม


วันเสาร์ที่ 18  มีนาคม พ.ศ. 2560
       นายสุดใจ  มอญรัต ผอ.สพป.อ่างทอง
ประธานการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ปี พ.ศ. 2560 มีผู้มีสิทธิเข้าสอบ ทั้งสิ้น 72  คน มาสอบ 72 คน
โดยมี ดร.ต่อศักดิ์   บุญเสือ ผอ.สพป. ลพบุรีเขต 2 ได้มาเยี่ยม
สนามสอบวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ดำเนินการสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 ณ สนามสอบ
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประกาศผลสอบภายในวันที่
24 มีนาคม 2560  ดูได้จากทาง www. atg.obec.go.th


วันที่  17 มีนาคม 2560
        นายนันทภพ  เคหา  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เพื่อหลักประกัน โอกาสทางการเรียนรู้
(ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2
 เพื่อขยายผล
การจัดเก็บข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน ผ่านระบบ
สารสนเทศ โดย  นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
ได้พบปะพูดคุยและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้ารับการอบรม
ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อคัดกรองนักเรียนยากจนที่สมควร
ได้รับการช่วยเหลือตามเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือทุกคน
โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน  2 รุ่น  โรงเรียนละ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 146 คน  ณ  ห้องประชุมธงทอง  ร.ร.อนุบาลวัดอ่างทอง

วันที่  10  มีนาคม 2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
นายสมเกียรติ  แก้วมณี  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ตรวจเยี่ยม
การจัดการเรียนการสอน  พร้อมติดตามการอ่านคล่องเขียนคล่อง
และการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน  ณ  ร.ร.วัดสามโก้


วันที่  10  มีนาคม 2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการบัณฑิตน้อย
ณ  โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ


วันที่  9  มีนาคม 2560
      นายนพปฏล  บุญพงษ์  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาการอ่านและการเขียน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มโรงเรียนพระตำหนัก  กิจกรรม
เข้าค่ายภาษาไทย  มีนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน  150  คน
ณ  ร.ร.วัดโพธิ์ทอง


วันที่   8  มีนาคม  2560
      นายสมปอง  คงอ่อน รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ   (
National Test: NT)  ชั้น ป.3
ปีการศึกษา 2559  ณ ศูนย์สอบ สถานศึกษาในสังกัด
ตามที่ สพฐ. กำหนด  เพื่อวัดความสามารถพื้นฐานสำคัญ
3  ด้าน คือ ด้านภาษา(
Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy)
และด้านเหตุผล (
Reasoning Abilities)   มีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น
จำนวน  2
,716  คน


วันที่  7   มีนาคม 2560
      นายนพปฏล  บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีมอบถุงเท้ากีฬาให้กับนักเรียน โดย
บริษัท ถุงเท้าไทย จำกัด  นำมามอบให้กับโรงเรียนในสังกัด
สพป.อ่างทอง  จำนวน  40  แห่ง  ณ  ร.ร.วัดโบสถ์ (ประชานุกูล)


วันที่  7  มีนาคม 2560
      นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผวจ.หวัดอ่างทอง
และนายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมให้กำลังใจ
นักเรียน ร.ร.วัดหนองยาง  และ ร.ร.วัดจำปาหล่อ เข้าร่วม
ประกวดแข่งขันกิจกรรมการประกวด
TO BE NUMBER ONE
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2560 และการนำเสนอ
ผลงานการดำเนินโครงการ
TO BE NUMBER ONE จังหวัดอ่างทอง
ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน  พัทยา  ชลบุรี


วันที่ 7 มี.ค.2560
      ว่าที่ ร. ต.จิรวัฒน์ นาคพนม  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
เป็นประธานพร้อมคณะ จนท.ออกพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจ
กับชุมชน ตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียน.ขนาดเล็ก
ที่มีนักเรียน ต่ำกว่า40คน ณรร.วัดจันทราราม อ.โพธิ์ทองวันที่  1  มีนาคม 2560
      นายนพปฏล  บุญพงษ์  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง  เป็นประธานพิธีเปิดค่ายอบรมภาษาอังกฤษกลุ่มโรงเรียนพระตำหนัก
โดย  นายธีรวุฒิ  บุญสอน ผอ.ร.ร.วัดยางซ้าย  กล่าวรายงาน
ณ  โรงเรียนวัดลั่นทม