วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย รอง ผอ. ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย และบุคลากร
ทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรม และจริยธรรม ข้าราชการ โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูวิสิฐสังฆกิจ
เจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ วัดกุญชรชาติการาม (วัดช้าง) ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก
จังหวัดอ่างทอง มารับบาตรและให้ข้อคิดหลักธรรมในเรื่องบุญมี 3 อย่าง ได้แก่
1. ทาน 2. ศีล 3. ภาวนา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วยรอง ผู้อำนวยการเขต ผอ.กลุ่มภารกิจ บุคลากรทางการศึกษาแลt
เลูกจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี
ตามโครงการเขตสุจริต และได้พบปะแจ้งข้อราชการ แนวปฏิบัติจากที่ประชุม
ผอ.เขตทั่วประเทศ กับข้าราชการ ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.อ่างทอง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้
ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย นายโสรส มั่นดี
ผอ.กลุ่มนิเทศก์ฯ และนางสมคิด ชีระภากร นักวิเคราห์นโยบายและแผนฯ
รวมทั้งนายชัยวัติ มั่นอก ผอ.โรงเรียนวัดแปดแก้ว แถลงข่าวการเปิด
ภาคเรียน 1 พ.ย.2561 โดยให้โรงเรียนขนาดเล็ก 96 โรงเรียน จัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV ณ โรีงเรียนวัดแปดแก้ว
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV โดยมีนายสมเกียรติ แก้วมณี
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
ให้ได้มาตรฐาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบ
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 192 คน
มีนายปราโมทย์ สุวรรณเวก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป.สุพรรณบุรี
เขต 1 เป็นวิทยากร ให้ความรู้และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย NEW DLTV ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผน
พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564
และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.อ่างทอง ครั้งที่
1/2561 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย,
ศึกษานิเทศก์, คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO),
ผู้แทน ก.ต.ป.น.,และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 41/2561
วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 41/2561
ผ่านระบบ VDO Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.
เป็นประธานการประชุมและและคณะ ดำเนินรายการ เพื่อรับทราบนโยบาย
การจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ รับชม
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 14
และงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ อาคารโดมโรงเรียน
อนุบาลวัดอ่างทอง โดยนายฉลอง อำพันเรือง ผอ.ร.ร.อนุบาลให้การต้อนรับ
ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง กล่าวรายงานเพื่อเตรียมตัวแทนนักเรียนไปเข้าร่วม
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 การจัดการประกวด/แข่งขัน ระหว่างวันที่ 10-12
ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง,โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง,
โรงเรียนวัดราชปักษี และโรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล 3

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผอ.กลุ่ม/หน่วย
และบุคลากรทางการศึกษาร่วมรบชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.
ครั้งที่ 39/2561 ผ่านระบบ VDO Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการ กพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาเพือนำไปสู่
การปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน รับชม ณ ห้องประชุมสานฝัน
สพป.อ่างทอง.////

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร สำหรับ
อังคารนี้เป็นวันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 10 ตรงกับวันสารทไทย ได้รับ
ความเมตตาจากพระครูสุทธิกิจจาทร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เป็นผู้รับบิณฑบาตรและให้ข้อคิดหลักธรรมในเรื่อง
อานิสงส์ของการสวดมนต์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง
ครั้งที่ 14 และงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผู้เข้า
ประชุมเป็นคณะกรรมการาตัดสิน 8 กลุ่มสาระ 3 กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน
รวม 500 คน ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง โดยจะมีสนามแข่ง
4 สนามได้แก่โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง/ อนุบาลเมืองอ่างทอง/ โรงเรียน
วัดราชปักษี/โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล เพื่อให้คณะกรรมการตัดสิน
ด้วยความเป็นธรรม.

วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 38/2561 ผ่านระบบ
VDO Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธาน
การประชุมและและคณะ ดำเนินรายการเพื่อรับทราบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน
ด้านการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยรับชม
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง.////

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. /ผอ.กลุ่มภารกิจและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
ร่วมทำบุญตักบาตร ทุกวันอังคาร ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสุวัฒนวรกิจ เจ้าอาวาสวัดช้าง,
เจ้าคณะตำบลบ้านแห, เลขานุการเจ้าคณะ อำเภอเมือง เป็นผู้รับบิณฑบาต
และให้ข้อคิดหลักธรรม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง.///

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสมปอง คงอ่อน รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างช่ัวคราวตำแหน่ง
ธุรการโรงเรียน ของ สพป.อ่างทอง ผุ้เข้าประชุมประกอบด้วยธุรการโรงเรียน
จำนวน 59 ราย

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานต้อนรับและให้โอวาท คำแนะนำ การแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2561 จำนวน 16 ราย พร้อมด้วย
นายสมปอง คงอ่อน รอง ผอ.สพป. ดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล, นางนิทรา อุ่นทรัพย์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลพร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการทำทะเบียนประวัติ
และที่เกี่ยวข้องอื่น

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจ ครั้งที่ 6/2561 โดยได้นำผู้บริหารสถานศึกษากล่าวคำปฏิญาณการเป็น
ข้าราชการที่ดีและนำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม โดยได้ขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.
สู่การปฏิบัติตามโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV  
โดยในปีการศึกษา 2562 ได้มอบนโยบายให้ โรงเรียนในสังกัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ครบทุกโรงเรียน 100 % เพื่อแก้ไขปัญหา
ครูไม่ครบชั้นและได้เชิญนางพรรณี สีม่วง ผอ.ร.ร.วัดโพธิ์เกรียบ อำเภอโพธิ์ทอง
ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
รูปแบบ NEW DLTV ในการแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น และมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับ
ประเทศทุกกลุ่มสาระ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

NEW DLTV
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น นายสมปอง คงอ่อน
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการรับชมการถ่ายทอดสด การประชุม
ผอ.สพป./ สพม.ทั่วประเทศ พร้อมด้วยรองผอ.สพป./ผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ร่วมรับชม การถ่ายทอดสด ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV
พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขา กพฐ.กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร

“ครูดี ศรี สพฐ.”
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “ครูดี ศรี สพฐ.” เพื่อจัดทำสารคดี
ชุด “ครูดี ศรี สพฐ.” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ครูสายผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งผลให้การดำเนินงานของ
สพฐ.บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการพิจารณาฯ คณะกรรมการมีมติ
เป็นเอกฉันท์พิจารณาคัดเลือก นางทิพวรรณ ช้างต่อ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางในฯ
อำเภอวิเศษชัยชาญ

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
มอบหมายให้ นายสมชัย ปานผาสุข รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการพัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2561 โดยมีนางนิทรา อุ่นทรัพย์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลกล่าวรายงาน เพื่อพัฒนาลูกจ้าง และให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ, กฎหมายที่ควรรู้ และศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้
ค่ายสุรสีห์ ตามแนวทางพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกาญจนบุรี
มีลูกจ้างประจำเข้ารับการอบรม จำนวน 72 คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง และในเวลา 11.00 น. ผอ.สพป.อ่างทอง ได้เยี่ยม
พบปะให้กำลังใจลูกจ้าง

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา เรื่องการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาไทย
และเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-NET วิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอบภาษาไทย ป.6 จำนวน 70 คน โดยมีอาจารย์ประเทือง
คล้ายสุบรรณ์ (อดีตอาจารย์ ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา) เป็นวิทยากร นายไพบูลย์
ปรากฏผล ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดนางในกล่าว ณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางในฯ

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมอบรมสัมมนาการจัดทำบัญชีระบบควบคุมการเงิน
และบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อยและบรรยายพิเศษ โดยนางจันทรา จันท์พันแจ้ง
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทบทวน
การเงิน การบัญชีและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบันทึกบัญชีของระบบ
บัญชีโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน ผู้เข้ารับ
การอบรมเป็นครูที่รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีของสถานศึกษา จำนวน 146 คน
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย บุคลากรทางการศึกษา และ พ.ต.ท.ภิมล มากกุญชร
สว.ฝอ.ภ.จว.อ่างทอง รับชมรายการ “พุธเช้า....ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 32/2561 โดย
ดร.บุญรักษ์ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.และคณะดำเนินรายการ พร้อมนโยบาย
สู่การปฏิบัติ ผ่าน VDO Conference โดยมีหัวข้อความร่วมมือของ สพฐ. กับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการเฝ้าระวังการเล่นพนันอย่างต่อเนื่อง
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
และคณะ ร่วมต้อนรับ ดร.อนุสรณ์ ฟูเจริญ และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม ได้มาติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
และศูนย์ไทยคม ของโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ อำเภอโพธิ์ทอง โดยมี นางพรรณี สีม่วง
ผอ.โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบผู้บริหารสถานศึกษาให้การต้อนรับและรายงานผลการ
ดำเนินงานของโรงเรียนในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจัดการศึกษาทางไกล
DLTV เพื่อการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วยรอง
ผอ.สพป./ผอ.กลุ่มภารกิจบุคลากรทางการศึกษา และลกจ้าง สพป.อ่างทอง ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ณ สพป.ลำพูน เขต 1
โดยมี ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต1 และคณะให้การต้อนรับและ
บรรยายพิเศษและร่วมแลกเปลียนเรียนร้บเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึง
คุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อจะได้ขับเคลื่อนการทำงานไปสู
่เป้าหมายขององค์กร

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
มอบหมายให้ นายสมปอง คงอ่อน รอง ผอ.สพป. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม
เชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค
์และค่านิยมของชาติ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย
บุคลากร สพป.อ่างทองและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด รวม 204 คน วิทยากร
ดร.สมชาย พวงโต และนางประภาพรรณ พูลเจริญศิลป์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี
ซึ่งเป็นทีม Roving Team เขตตรวจราชการที่ 2 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่า 90

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
มอบหมายให้ นายสมปอง คงอ่อน รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพร้อมด้วย
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ
“พุธเช้า....ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 31/2561 ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง

รับมอบสระ ว่ายน้ำสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา10.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี รับมอบสระ ว่ายน้ำสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ ชุดยาสามัญและอุปกรณ์ห้องพยาบาล และเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ โครงการซัมซุงประกันชีวิต   We Love & Share ให้น้องปลอดภัย ห่วงใยชุมชน โดยมี ศ.ดร.ศิลา ชอง ประธานมูลนิธิพระคุณกรุงเทพ เป็นตัวแทนซัมซุง, ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ เป็นตัวแทนกระทรวงศึกษา และนายสุดใจ มอญรัต ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ณ โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ และโรงเรียนวัดวันอุทิศ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

กลุ่มโรงเรียนวิเศษเมืองอ่างทอง
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิเศษเมืองอ่างทอง ปีการศึกษา 2561 โดยมี นายธีรวุธ จิระโภคิน ประธานกลุ่มโรงเรียนวิเศษเมืองทอง กล่าวรายงาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 ให้สูงขึ้นร้อยละ 3 กลุ่มกลุ่มสาระ ณ โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์)

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายโสรส มั่นดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯรักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางหัวข้อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องน้ำ เทคโนโลยีและการเรียนรู้แบบบันไดเวียน (Learning Spiral) เพื่อต่อยอดการจัดกิจกรรมเรื่องน้ำ เทคโนโลยี เรื่องการตั้งคำถาม การเรียนรู้แบบบันไดเวียน ผู้เข้ารับการประชุมประกอบด้วยครูปฐมวัยที่รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โรงเรียนละ 1 คน รวม 76 คน วิทยากรให้ความรู้จากศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน

โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ เพื่อพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ให้มีความรู้และทักษะในการบริหารงาน ตนเอง และทีมงานให้บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการอบรมพัฒนาและศึกษาดูงาน ดังนี้ วันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) สพป.เพชรบุรี เขต 2 และศูนย์การเรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี

นิทรรศการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium)
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธี เปิดนิทรรศการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) และนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการที่ 2 (สพป.อ่างทอง ลพบุรี เขต 1, เขต 2, ชัยนาท, สิงห์บุรี, สพม.5)

ประกวดโครงงานคุณธรรม
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง ปีการศึกษา 2561 มีกลุ่มโรงเรียนส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 6 กลุ่มโรงเรียน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการเขต ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 28/2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.และคณะดำเนินรายการพร้อมนโยบายสู่การปฏิบัติ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง และบุคลากรทางการศึกษา สพป.อ่างทอง นำเทียนจำนำพรรษาและปัจจัยบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดต่าง ๆ รวม 9 วัดได้แก่
1. วัดอ่างทองวรวิหาร
2. วัดสระแก้ว อำเภอป่าโมก
3. วัดแปดแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ
4. วัดโบสถ์ อำเภอสามโก้
5. วัดบ้านพราน อำเภอแสวงหา
6. วัดเกาะ อำเภอโพธิ์ทอง
7. วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย
8. วัดมหานาม อำเภอไชโย
9. วัดตาลเจ็ดช่อ อำเภอเมืองอ่างทอง

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ,เจ้าคณะอำเภอแสวงหา ,เจ้าอาวาสวัดอ่างทอง เป็นผู้รับบิณฑบาต และให้ข้อคิดหลักธรรม พร้อมนี้ ชาว สพป.อ่างทอง ได้ถวายเทียนจำนำพรรษาสำหรับวัดอ่างทองวรวิหารด้วย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำข้อสอบของครูผู้สอน
ระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้ครูมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบออนไลน์สำหรับ
ในการทำข้อสอบเพื่อพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษา และให้ผู้บริหารและครู
ตระหนักถึงความสำคัญของการสอบและผลการสอบ PISA 2018 และเพื่อติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน และครู
ผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนละ
3 คน รวม 117 คน คณะวิทยากรประกอบด้วย นายเสนาะ อำไพ, นายโสรส มั่นดี,
นางจารุณี ปานแดง ศึกษานิเทศก์ และนางสมคิด ชีระภากร นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า90 สพป.อ่างทอง

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.45 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
มอบหมายให้ ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานเปิดการอบรม
เชิงปฏิบัติการ พัฒนาความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.อ่างทอง ระหว่างวันที่ 10 -11 กรกฎาคม 2561
โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 20 คน รวม 60 คน   โดยมีนางสมคิด ชีระภากร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการเป็นวิทยากร เพื่อให้บุคลากรในหน่วยทุกระดับ
ได้พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศ และบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 และสอดคล้องกับเป้าประสงค์
ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องวิทยบริการ สพป.อ่างทอง

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วย รองผอ.สพป.อ่างทอง ผอ.กลุ่มภารกิจและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
ร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ทุกวันอังคาร สำหรับวันอังคารนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูประภัสสรสีลคุณ เจ้าอาวาส
วัดลาดเค้า อำเภอป่าโมก มาบรรยายธรรมและให้ข้อคิดในเรื่องหลัก การบริหารจัดที่ได้รับ
จากภารกิจพาทีมหมูป่ากลับบ้าน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
พิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตนักเรียน มีนายศรีรัตน์ รัตนราศรี
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อหยุดยั้งและลดระดับการขยายตัวของ
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 คือยึดมั่นในประชาธิปไตย
มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็ก
และเยาวชนได้อย่างยั่งยืน สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้เข้าอบรม
เป็นนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนละ 3 คน รวม 120 คน วิทยากร
จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้
นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีนายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
มีกิจกรรมเดินรณรงค์แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด การชุมนุมรวมพลังประกาศเจตนารมณ์เอาชนะ
ยาเสพติด การประกวดและการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE การแสดงนิทรรศการของ
ส่วนราชการต่าง ๆ ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานแก่ครูผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายและบรรยายพิเศษ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครูผู้รับผิดชอบเรื่องระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่
รวมทั้งสิ้น 159 คน วิทยากร ได้รับความร่วมมือจาก นายสมพงษ์ อิ่มอรชร กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พีซี ดิจิตอบ ซิสเท็ม จำกัด กิจกรรมการอบรมเป็นแบบบรรยายให้ความรู้ ประกอบสื่อ
Powerpoint ศึกษาเอกสารประกอบการอบรมการและฝึกปฏิบัติ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
รองผอ.สพป.อ่างทอง ผอ.กลุ่มภารกิจและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ร่วมโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกวันอังคาร โดยได้รับความเมตตา
จากพระครูสุทธิกิจจาทร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง , เจ้าคณะอำเภอแสวงหา, เจ้าอาวาส
วัดอ่างทองวรวิหาร เป็นผู้บรรยายธรรมในเรื่องความรัก ความสามัคคีและความกตัญญูและ
รับบิณฑบาต ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธี
เปิดการอบรมโครงการพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารบุคลากรและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานใน
สพป.อ่างทอง เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายปกครอง และผลประโยชน์ทับซ้อน ,เพื่อเสริมสร้างวินัย จรรยาบรรณคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อป้องกันการขัดแย้งและปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่อันจะนำไปสู่
การฟ้องร้องทางปกครอง การอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มอบหมายให้
นายสมปอง คงอ่อน รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนาปลูกข้าว
เพื่อเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างแหล่งเรียนรู้ โดยมีนายกมล ศิริบรรณ ผู้เชี่ยวชาญ
สพฐ.,อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนร่วมกันแบบเครือข่าย ระหว่างโรงเรียนวัดยาง อำเภอแสวงหาส สพป.อ่างทอง
โรงเรียนค่ายบางระจัน สพป.สิงห์บรี , กศน.อำเภอแสวงหา และ กศน.ค่ายบางระจัน
วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่มภารกิจและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุม
ทาง Conference “พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ...ข่าว สพฐ” ครั้่งที่ 23/2561
ณ ห้องประชุมสานฝัน
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น . ดร.มโน ชุนดี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธาน
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมตักบาตร ทุกวันอังคาร พร้อมด้วย
รองผู้อำนวยการเขต, ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง
ใน สพป.อ่างทอง โดยวันอังคารนี้ ได้รับความเมตตาจากพระมหาทะสันติ มหาลาโภ
เปรียญธรรม 6 ประโยค รองเจ้าอาวาสวัดสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
เป็นผู้ให้ข้อคิดหลักธรรม
วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น. นายสมปอง คงอ่อน
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
รองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา
เข้ารับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่
22/2561 ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับฟังและรับมอบนโยบายห้าม
นักเรียน ข้าราชการครู เล่นพนันบอลในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสานฝัน
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. นายสมปอง คงอ่อน
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร
สำหรับอังคารนี้ได้รับความเมตตาจาก พระครูโสภิต ศีลวัตร มาบรรยายธรรม
ได้ให้ข้อคิดในเรื่อง พรมวิหารสี่ เพื่อใช้กับตนเอง ตลอดจนเป็นการส่งเสริม
ความปรองดอง สมานฉันท์ การสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ
สร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยชายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ,
ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และ
รองผู้อำนวยการ สพป.อ่างทอง , ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ รวม 32 คน
เพื่อแจ้งการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา O-NET และ NT ในสังกัด สพป.อ่างทอง
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
ประชุมผ่านระบบ Conference เรื่อง การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 11.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดอ่างทอง ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมประชุมผ่านระบบ
Conference เรื่อง การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
และนโยบาย สพฐ. ในเรื่อง
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธาน
พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
ของผู้ทีจะเกษียณอายุราชการและการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร สำหรับอังคารนี้หลวงตาเพลิน วัดต้นสน อำเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง มาบรรยายธรรม ได้ให้ข้อคิดในเรื่อง เจตนา, กิเลส และสติ เพื่อใช้กับตนเอง
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความปรองดอง สมานฉันท์ การสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
และสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยชายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
;วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รับการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ครั้งที่ ๑ โดยมี นายกำจัด คงหนู ผอ.สพป.นนทบุรีเขต 1 เป็นประธาน นายดำหริ งิมสันเทียะ
ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต เป็นกรรมการ และดร.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์)
อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๕ เป็นกรรมการ ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง จากนั้น ผอ.สพป.อ่างทอง ได้รายงาน
ละองค์ประกอบ ตัวชี้วัด โดยมีรองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมรายงาน
ตามภารกิจแต่ละกลุ่ม ตามรายการประเมินที่กำหนด ก่อนการประเมินได้รับชมวงดนตรี
ของโรงเรียนวัดสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายสมปอง คงอ่อน
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นผู้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.อ่างทอง ดำเนินโครงการเขตสุจริตกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบปะพี่น้องบุคลากรทางการศึกษาให้ข้อคิดในการทำงาน ณ บริเวณ
ด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธาน
พิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะชีวิต ลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรม ว่ายน้ำเพื่อชีวิต
(LIFE SAVING) เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด มีทักษะในการเอาชีวิตรอด
และรู้จักเข้าใจวิธีการในการช่วยชีวิตผู้อื่นจากการประสบเหตุ หรือพบอุบัติเหตุทางน้ำ
ได้ถูกต้องตามวิธีการและมาตรฐานสากล กลุ่มเป้าหมายเป็นลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
อยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 จำนวน 240 คน แบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 80 คน ภาคเช้า
ศึกษาด้านทฤษฎี ภาคบ่าย ฝึกปฏิบัติจริง ณ สระว่ายน้ำเทศบาลเมืองอ่างทอง
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบันการพลศึกษาจังหวัดอ่างทอง และ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง.///
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2561
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2561 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ
การประชุมได้นำกล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และได้มอบของขวัญ
เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้ที่มีเดือนเกิดในเดือนพฤษภาคม
จากนั้นได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ประชุมบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.อ่างทอง
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานการบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.อ่างทอง ครั้งที่ 4/2561 ก่อนเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุมได้นำกล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และได้มอบ
ของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้ที่มีเดือนเกิดในเดือน
พฤษภาคม จำนวน 5 ราย จากนั้นได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการเขต, ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมต้อนรับ ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2, นายกิตติ บุญเชิด
ผอ.สพม.1 และคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) มาติดตามและ
ให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะแก่ ผอ.สพป.อ่างทอง ในการประเมิน
ผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ในระยะเวลา 1 ปี รอบที่ 2 (6 เดือนแรก)
โดย ผอ.สพป.อ่างทอง ได้นำเสนอผลงาน ณ ห้องประชุม สานฝัน สพป.อ่างทอง
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับการพิจารณา
รวม จำนวน 56 คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
พุธเช้า “ข่าว สพฐ. “ ครั้งที่ 18
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขต
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า
ข่าวโรงเรียน” รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2561โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา
และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสานฝัน

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับในวันอังคารนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (ดร.ไพเราะ ฐิตะสีโล) เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว เจ้าคณะอำเภอป่าโมก เป็นผู้รับบิณฑบาตและให้ข้อคิด หลักธรรม การปฏิบัติหน้าที่ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธาน
เปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 145 คน ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเป็นประธานการรับชมการถ่ายทอดสด
การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการเขต,ประธานกลุ่มโรงเรียน 14 กลุ่ม และครูบรรจุใหม่ระหว่าง
ปีการศึกษา 2558 -2561 จำนวน 28 คน ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ดร.มโน ชุนดี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561
เพื่อชี้แจงการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผล ณ ห้องประชุมอ่างทอง

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30. น. ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขต
ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมทางไกลทาง Conference
รายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ” .
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป. อ่างทอง

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานและบรรยายพิเศษ
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่
(วซ.21/2560) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (วซ.21/2560) ให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครุ รวม 282 คน แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เยี่ยมโรงเรียน /ห้องเรียน จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียน
วัดอรัญญิกาวาส 2.โรงเรียนวัดปลดสัตว์ 3. โรงเรียนวัดจำปาหล่อ 4. โรงเรียนวัดโพธิ์วงษ์
อำเภอเมืองอ่างทอง เพื่อให้ขวัญและกำลังใจผู้บริหารและครู พนักงานราชการ และลูกจ้าง
เพื่อทราบปัญหาความต้องการ ความสำเร็จของเรียนที่มีความภาคภูมิใจและข้อเสนอแนะ
ของโรงเรียนที่ต้องการรับการสนับสนุน

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร
ทางการศึกษา เข้ารับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 16/2561
ผ่านระบบ VDO Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง นำรองผู้อำนวยการเขต ,
ผู้อำนวยการกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาและ ลูกจ้าง ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร) และในวันอังคารนี้
ฟังธรรมข้อคิดจากพระคุณเจ้าพระครูสุทธิกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร
เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานเปิดการอบรม
เชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2561 รวม 2 วัน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูปฐมวัย
จาก 144 โรงเรียน วิทยากร รศ.ดร.สุนี บุญพิทักษ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90

วันที่ 11 เมษายน 2561รองผู้อำนวยการเขต ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
รดน้ำขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 3/2561

วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน
เมษายน 2561 และมอบของขวัญให้กับผู้ที่มีเดือนเกิดในเดือนมีนาคมและ เมษายน
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

;วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานการประชุมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน การเงิน บัญชีและพัสดุ เพื่อเตรียมพร้อมในการตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 38 คน จากตัวแทนกลุ่มโรงเรียนละ 4 คน ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง

วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมทางไกล พุธเชา ....ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13
ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. รองนพปฎล บุญพงษ์ / รองสมเกียติ แก้วมณี/
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง สพป.อ่างทอง ร่วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยทำความสะอาดบริเวณภายนอกอาคารสำนักงาน

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.45 น. ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
โดยมีนายโสรส มั่นดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน
ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนละ 2 คน โดยมี รศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ เป็นวิทยากร
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561   เวลา 08.00 น. ดร.มโน  ชุนดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง นำบุคลากรทางการศึกษาเคารพธงชาติ  กล่าวคำปฏิญาณตนเป็น
ข้าราชการที่ดี ตามโครงการเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.อ่างทอง

วันที่ 30 มีนาคม 61 สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอ่างทอง จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์
ครู บุคลากรทางการศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน (ปิดกล่องชอล์ก) โดยมี ดร. มโน ชุนดี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นประธาน  โดยมีการแข่งขัน
ในนามทีมกลุ่มโรงเรียน รวม 14 กลุ่ม และทีม สพป.อ่างทอง รวม 15 กลุ่ม เพื่อส่งเสริม
ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อ่างทอง จำนวน 1,900 คน
ได้มีสุขภาพพลานามัยที่ดีด้วยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา  และมีโอกาสปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในช่วงปิดภาคเรียน ณ สนามโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง.

สพป.อ่างทอง จัดประชุมใหญ่ครูก่อนปิดภาคเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประชุมใหญ่ครูก่อนปิดภาคเรียน เพื่อชี้แจง
นโยบายสู่การปฏิบัติและแนวทางขับเคลื่อน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
พนักงานลูกจ้าง ในสังกัดกว่า 1, 900 คน เพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัด   ดร.มโน ชุนดี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพป.) อ่างทอง เปิดเผยว่า สพป.อ่างทอง ได้กำหนดประชุมครูก่อนปิดภาคเรียนตามโครงการสานฝันวันปิดภาคเรียน เพื่อชี้แจงนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพื่อนำไปปฏิบัติและสนองนโยบายได้ถูกต้อง
ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร
์และคณิตศาสตร์ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ธุรการโรงเรียน ครูอัตราจ้างในสถานศึกษา
และครูผู้ทรงคุณค่าแก่แผ่นดิน รวมทั้งสิ้น 1,950 คน คน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จตุพล ชมพูนิช
เป็นวิทยากรพิเศษ , นายสมหมาย เก่งการ ผอ.สกสค.จังหวัดอ่างทอง พบสมาชิก ช.พ.ค.และ ชพส
จากนั้น ผอ.สพป.อ่างทอง พบปะเพื่อนครู.///

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติ ตามโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ได้แก่ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ และนำกล่าวปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และได้พบปะให้ข้อคิดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 น. เวลา 09.00 น.  ดร.มโน  ชุนดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมสร้างความเข้าใจ “หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560” ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสอนปฐมวัย ในสังกัดและโรงเรียนเอกชน รวมทั้งสิ้น 314 คน  และร่วมประชุมทาง www.youtube.com/obectvonline    หลังจากนั้น นายนายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง และนายเสนาะ  อำไพ  ศึกษานิเทศก์ ได้สรุปการจัดทำหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560     สู่หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยในสังกัด   ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานประชุมชี้แจงการสอบ NT ( National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2560 ให้กับหัวหน้าสนามสอบ รวมทั้งหมด 99 สนามสอบ โดยมีนายโสรส มั่นดี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ชี้แจงแนวทางการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน National Test
เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนวทาง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแนวทางปฏิบัติกรณีต่าง ๆ
ของผู้เข้าสอบ กรณีพิเศษ กรณีกระดาษคำตอบชำรุด หรือกรณีเด็กขาดสอบ หรือกรณีข้อมูลของ
นักเรียนคลาดเคลื่อน รวมถึงข้อปฏิบัติในการสอบของผู้เข้าสอบ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นายสมปอง คงอ่อน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เป็นประธานการประชุมทางไกล Video Conference ขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ Boot Camp ระดับภูมิภาค ผู้เข้าประชุม
ประกอบด้วย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ศึกษานิเทศก์
สพป.อ่างทอง และเจ้าหน้าที่ ณ ICT ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ดร.มโน ชุนดี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มอบหมายให้
นายนพปฎล บุญพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เป็นประธานร่วมประชุมทางไกล ระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่องการมอบนโยบาย
การบริหารจัดการระบบอินเตอร์เนตของสถานศึกษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
สพป.อ่างทอง

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง มอบหมายให้ นายนพปฎล บุญพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานร่วมรับชมการประชุมผ่านระบบ (Video Conference)
การรายงานการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา /ครู
ที่รับผิดชอบการรับนักเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 145 คน ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มอบหมายให้ นายนพปฏล บุญพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาของเด็กปฐมวัย
โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 16 โรงเรียน โดยมี
นายฉลอง อำพันเรือง ผอ.ร.ร.อนุบาลกล่าวรายงาน ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง

วันที่ 16 มกราคม 2561 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ดังนี้
   - อำเภอเมือง จัดที่ โรงเรียนสตรีอ่างทอง/
   - อำเภอวิเศษชัยชาญ จัดที่โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”
   - อำเภอป่าโมก จัดที่ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวัดปาโมกข์
   - อำเภอไชโย จัดที่ โรงเรียนราชสถิต/โรงเรียนวัดนางเล่ว
   - อำเภอโพธิ์ทอง จัดที่โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”
   - อำเภอแสวงหา จัดที่โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพปอ่างทอง พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดอ่างทอง ปี 2561โดยมีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน และ สพป.อ่างทอง ได้จัดเต็นท์กิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็ก ๆ เช่น
ตอบปัญหาชิงรางวัล แจกอุปกรณ์การเรียน แจกของเล่นต่าง ๆ กิจกรรมสร้างความสนุกสนาน
ร้อง เล่น เต้น รำ สร้างความสุขสนุนสนานให้กับเด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน ร่วมกับบุคลากร
ทางการศึกษาของ สพป.อ่างทอง  นำโดยนายเสนาะ อำไพ ศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทองและคณะ

ผอ.สพป.อ่างทอง ขับเคลื่อนนโยบายสู่สถานศึกษา
วันที่ 8-9 มกราคม พ.ศ. 2561 ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทองพร้อมคณะ เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดอำเภอป่าโมก เพื่อให้กำลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่การสอนของครู รวมทั้งมอบนโยบายการศึกษา ของ สพป.อ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน6 โดยตั้งเป้าหมายให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3

ประชุมทางไกล Conference ผอ.สพป.ทั่วประเทศ
วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทองพร้อมด้วย นายสุดใจ  มอญรัต  ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการ
สถานศึกษาทุกโรง  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์  เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ICT  และ
บุคลากรทางการศึกษา สพป.อ่างทอง ร่วมประชุมทางไกล (Conference)  จากกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานการนำมอบของขวัญของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ โดยรับชม
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

             พุธเช้าข่าว สพฐ.
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560   เวลา 08.00 น. นายมโน  ชุนดี  ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
รอง ผอ.สพป.ผอ.กลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อ่างทอง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า” 
ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุมสานฝัน  โดยมี  ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร 
เลขาธิการ กพฐ. ดำเนินรายการ

             วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  เวลา 09.00 น. ดร. มโน  ชุนดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  เยี่ยมคารวะ และแนะนำตัวต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 2 ท่าน ได้แก่ นายประมวล  มุ่งมาตร, 
นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี   และหัวหน้าส่วนราชการ   ณ ห้องประชุม
โพธิ์ทอง  ศาลากลางจังหวัดอ่าทอง

           วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 11.00 น.
นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง  พร้อมด้วย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.อ่างทอง ร่วมต้อนรับ ดร.มโน  ชุนดี  ผอ.สพป.อ่างทอง
คนใหม่ และประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 14 กลุ่มโรงเรียน 
ณ หอประชุม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

             วันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2560 นายสมปอง  คงอ่อน 
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ 2561 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท  อำเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.,
ผอ กลุ่มทุกกลุ่ม,ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา, ประธานกลุ่มโรงเรียนและประธานกลุ่มเครือข่าย ผู้แทน กตปน.
และผู้แทนภาคประชาชน รวมผู้อบรมทั้งสิ้น  45  คน


พุธเช้า “ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5
        วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  เวลา 08.00 
นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง ติดตามรับชม VDO Conference รายการ
"พุธเช้า...ข่าวสพฐ."  ครั้งที่ 5 ออกอากาศประจำทุกวันพุธ   
โดย ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธาน  
มีรอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา
ที่เป็นตัวแทนกลุ่ม เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  
ณ ห้องประชุมสานฝัน  สพป.อ่างทอง


วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  เวลา 09.00 น.
    นายสมปอง  คงอ่อน รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง  เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาครั้งที่ 8/2560  ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ
การประชุมได้มอบโล่เกียติยศ โรงเรียนที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็น
       1. โรงเรียนต้นแบบ โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 5
       2. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประกวด Science Show
       3. มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการสอบ O -NET ประจำปี 2559
       4.การประดับเครื่องหมายอินทรธนู ให้กับข้าราชการครู
ตำแหน่งครูผู้ช่วย 17 คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง


วันที่ 10  พฤศจิกายน 2560         
          สพป.อ่างทอง เข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนางลำพึง  ศรีมีชัย เป็น
ประธาน นางจันทิรา จิตรชื่น ผอ.สนง.ป.ป.ช.ประจำ
จังหวัดอ่างทอง เป็นกรรมการ และนางนางกนกพร มินทะขัติ 
เลขานุการ   โดยนายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.
รักษาราชการแทน ผอ.สพป. ให้การต้อนรับพร้อมคณะ
ข้าราชการและ บุคลากรทางการศึกษา  และ ประเมิน
ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และประเมิน
ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ณ ห้องวิทยบริการ สพป.อ่างทอง


พุธเช้า “ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 3
        วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  เวลา08.00 
นายสมปอง  คงอ่อน รอง ผอ.สพป.  รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง  ติดตามรับชม VDO Conferenceรายการ
  "พุธเช้า...ข่าวสพฐ."  ครั้งที่ 3 ออกอากาศประจำทุกวันพุธ
โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร   เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน  
มีรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุม โดย
พร้อมเพรียงกัน    ณ ห้องประชุมสานฝัน  สพป.อ่างทองวันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น.
        นายสมปอง คงอ่อน รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง และคณะเยี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ที่ประสบน้ำท่วมขัง
โดยในวันนี้ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑล
ทหารบกที่ 13 และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 สำนักงาน
พัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับเทศบาล
จะดำเนินการล้อมพื้นที่เพื่อสูบน้ำออก และจะเปิดเรียนในวันที่
6 พฤศจิกายน 2560

วันศุกร์ที่  ๒๒  กันยายน ๒๕๖๐
       นายสมบัติ  กลิ่นกุหลาบ ผอ.กลุ่มอำนายการ
และคณะเป็นตัวแทน  สพป.อ่างทอง ได้นำดอกไม้จันทน์
ส่งมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ในนามผู้บริหาร
และผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา
ในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทอง  ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) รวมดอกไม้จันทน์
ที่นำมาส่งมอบในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งสิ้น
จำนวน  ๖๔,๘๐๐   ดอก


วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560
       นายสมเจตน์   จงศุภวิศาลกิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมสัมมนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำอาวุโส
ประจำปี 2560 จำนวน 153 ราย และได้มอบประกาศเกียรติคุณ
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมท้งได้ร่วม
แสดงมุทิตาจิต ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
สพป.อ่างทอง

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560
        นายสมปอง  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง
ครั้งที่ 13 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา 2560 ภาคเช้าและภาคบ่าย

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560
       นายสมปอง คงอ่อน รอง ผอ.สพป.
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร“กฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
รวม 300 คน  โดยมี นางสาวปทิตตา เลาหพิบูลย์รัตนา
ผอ.การส่วนตรวจสอบและกำกับการคลัง สำนักงานคลังเขต 1
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากร


วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560
       นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 5/2560
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้มอบเกียรติบัตรให้กับ
คณะทำงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ก็ได้ทีมผู้บริหารอำเภอโพธิ์ทอง 5 ท่านและช่างสี 12 ท่าน
และมอบนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาไทย
ตามโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ปี 2560 โดยมอบให้ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นตัวแทน
ของนักเรียน จำนวน  20  โรงเรียน


วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560
       นายสมชัย ปานผาสุข รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนคณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว (แบบอินเดีย) เพื่อให้ครูมีความเข้าใจเทคนิค
การคิดเลขเร็ว (แบบอินเดีย) มีทักษะ การบวก การลบ
การคูณ และหาร และนำเทคนิคคิดเลขเร็ว(แบบอินเดีย)
ไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ผู้เข้าประชุม
เป็นครูสอนคณิตศาสตร์โรงเรียนละ 1 คน รวม 145 คน
อบรมระหว่างวันวันที่ 14-15 สิงหาคม 2560


วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
      นายสมชัย  ปานผาสุก  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.อ่างทอง
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. ร่วมพิธี
ตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณ หน้าศาลากลางหลังเก่า
เวลา ๐๘.๓๐ น.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง เวลา ๑๙.๐๐ น.
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัย
ถวายพระพระชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
       สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
28 กรกฎาคม 2560 สพป.อ่างทอง จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐาน
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดับพุ่มดอกไม้พร้อมทั้ง
ตั้งธูปเทียนและกรวยดอกไม้รวมถึงโต๊ะเก้าอี้และสมุดลงนาม
ถวายพระพร โดยมีนายสมปอง  คงอ่อน รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง ได้นำข้าราชการ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาสพป.อ่างทอง ร่วมลงนามถวายพระพร
เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณและ
แสดงความสามัคคี ณ ห้องรับรอง สพป.อ่างทอง


วันศุกร์ที่  28 กรกฎาคม 2560
       เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
เวลา 06.30  น.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.อ่างทอง  ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและ
ปล่อยปลา เวลา 07.50  น. ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล
3 ศาสนา เวลา  10.00 น. ร่วมลงนามถวายพระพร
ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง และที่ห้องรับรอง สพป.อ่างทอง


วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
       นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เข้ารับโล่รางวัล
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ปี 2560 เนื่องจาก สพป.อ่างทอง มีผลการประเมิน
การอ่านเขียน ชั้น ป.1 สูงกว่าระดับประเทศ
10 อันดับแรก 3 ปีต่อเนื่อง จาก พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา  จังหวัดชลบุรี


วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
       นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
เปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2560
กิจกรรมที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา
ทุกโรงเรียนในสังกัด  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
สพป.อ่างทอง และในวันที่ 25 – 26  กรกฎาคม 2560 ศึกษาดูงาน
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง  จังหวัดอุดรธานี


วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
       นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
พิธีเปิดประชุม โครงการพัฒนาวินัย และคุณธรรม
จริยธรรม ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ข้าราชการครู  146โรงเรียนๆละ 2 คน รวม  292 คน
วิทยากรจาก  สำนักงาน  ปปช ประจำจังหวัดอ่างทอง
ณ ห้องประชุมสังเวียนพัฒนมงคล  โรงเรียนสตรีอ่างทอง


วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
       นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานเปิด
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแนวทางการเขียน
แผนการจัดประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย
จำนวน 170 คน วิทยากร ได้แก่ อาจารย์ภัทราวรรณ จันทร์เนตร
ประธานสาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา


วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
       นายนพฎล  บุญพงษ์  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนเกิด
เดือนกรกฎาคม 2560 ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
      นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนา
การบริหารจัดการสำนักงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
Amss++Smart Areaรอบเช้ากลุ่มอำนวยการและ
การบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
      นายสมปอง   คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
ผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ปีการศึกษา 2559   ณ  ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง


วันพฤหัสบดีที่  6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
      นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการสะเต็มศึกษา
(รุ่นที่ 2) การอบรมออกเป็น 4 รุ่น  รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 2
อบรม ครูจำนวน 76  คน เพื่อให้ความรู้เรื่องสะเต็มศึกษา
และนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรม
การเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพื่อสร้างเยาวชนรองรับยุคประเทศไทยวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
       นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานเปิด
โครงการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) กิจกรรมการแข่งขันภาษาอังกฤษ 3 รายการ
ได้แก่ 1. Impromptu Speech 2. Story telling 3. Multi-Skills
Competition เพื่อคัดเลือกตัวแทนในแต่ละกลุ่มเข้าร่วมแข่งขัน
ในงานศิลปหัตถกรรมครั้งต่อไป


วันนี้ (15 มิถุนายน 2560
       นายสมปอง  คงอ่อน
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย
เพื่อน้อมรำลึกถึง พระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ปี  ๒๕๖๐ กิจกรรมแข่งขันประกอบด้วยการเขียน เรียงความ
แต่งกลอนสี่, คัดลายมือ เขียนตามคำบอกและการอ่านออกเสียง
โดยเพื่อนำผลงานของนักเรียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศส่งไปยัง
สถาบันภาษาไทยไปร่วมคัดเลือกในระดับประเทศ


วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560
       นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานประชุมโครงการวิจัย  “การพัฒนาโรงเรียนดี
ประจำตำบล สร้างคน สร้างชาติ” และได้กล่าวต้อนรับ
คณะกรรมการจาก สพฐ.  ณ ห้องประชุมสานฝัน


วันที่ 12 มิถุนายน 2560
      นายสมปอง  คงอ่อน
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่4/2560
ขับเคลื่อนการบริหารงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และมอบวุฒิบัตรให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและนักเรียน
ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และ( NT) ชั้นประถมปีที่ 3 ปีการศึกษา
2559 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน เมื่อ12  มิถุนายน 2560
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

วันที่  30  พฤษภาคม 2560
       นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง  เป็นประธาน
พิธีเปิดประชุมเชิงชี้แจงระบบการประเมินแนวใหม่เพื่อ
เตรียมความพร้อมแก่สถานศึกษาที่รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่
โดยจัดประชุม 2 รุ่นๆ ละ วัน ในวันที่ 30
และ 31 พฤษภาคม 2560   ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน และครูผู้รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษา อีกโรงเรียนละ 1  คน
ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า
90


วันที่  29  พฤษภาคม 2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานพิธีทำบุญปฏิบัติธรรมโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
 กิจกรรมทำบุญปฏิบัติธรรม เดือนเกิด ประจำเดือน
พฤษภาคม 2560  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90


วันที่  29  พฤษภาคม 2560
      นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
รักษาการ ผอ.สพป. อ่างทอง ร่วมพิธีเปิด โครงการ
"ค่ายพลังแห่ง บวร." : บ้าน วัด โรงเรียน จังหวัดอ่างทอง
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด  "โรงเรียนรักษาศีล 5
ครอบครัวอบอุ่นจังหวัดอ่างทอง" รุ่นที่ 2 ระยะที่ 3 ค่ายที่ 1
โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทอง
และอำเภอไชโย  โรงเรียนละ 12 คน  รวมจำนวน 132 คน
เข้ารับการอบรม โดย  นายประมวล  มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานพิธีเปิด ณ วัดช้าง  อ.เมืองอ่างทอ

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
        ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อ่างทอง
 เป็นประธาน
เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพป.อ่างทอง รุ่นที่ 1
ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ
โรงเรียนคุณธรรมจำนวน 86 โรงเรียน 162 คนรุ่นที่ 2
อบรมวันที่ 27 พฤษภาคม 2560  จำนวน 166 คน รุ่นที่ 3
อบรมวันที่ 28 พฤษภาคม 2560  จำนวน176 คนโดยมี
ว่าที่ ร.อ.อรรรพ  คงสมนาม  ผอ.ร.ร.ชุมชนแก่งเสือเต้น
และคณะเป็นวิทยากร


วันที่ 25  พฤษภาคม 2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต
พิชิตภัยในวัยเรียน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
ป.ป.ส. มีนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน
เป็นเวลา 3  วัน  ณ  ค่ายนวภพ  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี


วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
       นายสุดใจ  มอญรัต  ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมกิจกรรมลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือมีความรู้
เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตและห่างไกลยาเสพติด
และยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันโดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจาก ป.ป.ส.มีลูกเสือเข้ารับ
การอบรม จำนวน  300  คน เป็นเวลา  3  วัน
ณ ค่ายนวภพ  อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 


วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
      นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงโครงการสถานศึกษารักษาศีล 5
เชิงคุณภาพ ระยะที่ 3  จังหวัดอ่างทอง  โดยมีนายวีร์รวุทธ์
ปุตระเศรษณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
ณ พระอุโบสถวัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง


วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
       นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
ด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2560  เพื่อชี้แจง
แนะนำ ให้ความรู้ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูล
สารสนเทศ ทางการศึกษาและลูกจ้างชั่วคราว (ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ธุรการโรงเรียน)มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงาน
ด้านระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ.
ที่พัฒนาขึ้น ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น
รุ่น ละ 2 วัน สำหรับรุ่นที่ 1 วันที่ 22-23  พฤษภาคม 2560
ประกอบด้วย อำเภอเมือง  ป่าโมก  โพธิ์ทอง และสามโก้
รวมทั้งสิ้น  106  คน
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง


วันที่  21  พฤษภาคม 2560
    นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธี
เปิดโครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน
ในสังกัดมีการ ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้มีทักษะในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเต็มตามศักยภาพสามารถอยู่ในสังคม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข
โดย นางสุพรรณี  อินมะณี ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนโพธิ์ทอง
“จินดามณี” มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่
ครูที่ปรึกษาโรงเรียนละ 1 คน รวม 146 คน  ณ  หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90วันที่  20  พฤษภาคม 2560
       นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาความเข้มแข็ง
ระบบแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี
2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูแนะแนวให้มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถจัดบริการแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยวิทยากร จากกองส่งเสริมการมีงานทำ  มาให้ความรู้แก่ครู
ผู้รับผิดชอบงานแนะแนว โรงเรียนละ 1 คน  รวม 146 คน

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90


วันที่ 11  พฤษภาคม 2560
     บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด มอบหนังสือส่งเสริมการอ่าน
ให้ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด สพป.อ่างทอง  จำนวน 10 แห่ง
มูลค่า 141,000 บาท
  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90


วันที่  11  พฤษภาคม  2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานมอบเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2559 ระดับ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90


วันที่  11  พฤษภาคม  2560
       นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโครงการ
การบริหารจัดการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม  ครั้งที่ 3/2560 ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90


วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
       นายสุดใจ  มอญรัต ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดและอบายมุข
ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
จำนวน 146 คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
สพป.อ่างทอง


วันที่  5  พฤษภาคม 2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความความโรงเรียนในสังกัด
ก่อนเปิดภาคเรียน
  ณ  ร.ร.วัดลาดเค้า  , ร.ร.วัดท่า
ร.ร.วัดจันทร์นิรมิตร  และ ร.ร.วัดไผ่ล้อม


วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐
      นายสุดใจ มอญรัต ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสถานศึกษา
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีผลการดำเนินงาน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
รับโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. และเกียรติบัตรปีการศึกษา
๒๕๕๘ ประเภทหน่วยงาน ประเภทสถานศึกษา และ
ประเภทบุคคล โดย  หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานมอบ
  ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


วันที่  22 และวันที่ 23  เมษายน  2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
ตรวจติดตามการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ปี พ.ศ.
2560  สังกัดสำนักงานศึกษาธิการสิงห์บุรี
ณ  สนามสอบโรงเรียนสิงห์บุรี การดำเนินการสอบ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


วันที่  20  เมษายน 2560
      นายสุดใจ   มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานประชุมกรรมการคุมสอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ในวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90


วันที่  22  เมษายน  2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ประชุมคณะกรรมการ
คุมสอบและตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.
2560 ณ สนามสอบ
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองมีผู้มาเข้าสอบทั้งสิ้นจำนวน 
771  คน
ขาดสอบ 
26  คน การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


วันที่  19  เมษายน 2560
      นายสุดใจ   มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
เป็นประธานประชุมชี้แจง
ทำความเข้าใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด สพป.อ่างทอง 
เกี่ยวกับการเกลี่ยอัตรากำลังรองรับจัดตั้ง
สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90


      ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาเปตอง
โรงเรียนวัดสีบัวทอง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
3
การแข่งขันกีฬาเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิค ระดับภูมิภาค
ภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2560
โดยการนำของ นายบุญยิ่ง  เชื้อนิล  ผอ.ร.ร.วัดสีบัวทอง และ
คุณครูพัชนี  คุณครูมาโนชย์ ผู้ฝึกสอน


โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ลูกเสือ เนตรนารี
กิจกรรม
“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”(LIFE SAVING)
ตามนโยบาย สพฐ. และมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในการป้องกันนักเรียนจมน้ำ
การสาธิตทักษะชีวิต (Life skills)
การเอาชีวิตรอดทางน้ำ  เทคนิคการช่วยชีวิตด้วยการ ตะโกน
โยน ยื่น การลอยตัว การใช้ชูชีพ และการเคลื่อนตัว
    โดย
วิทยากรจากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง
 ผู้เข้ารับ
การอบรมประกอบด้วย ครู และนักเรียน จำนวน 4 รุ่น รวม
300 คน ระหว่างวันที่ 9
– 12 เมษายน
2560  ณ  สระว่ายน้ำ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง


วันที่  10  เมษายน 2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธาน มอบเกียรติบัตรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น
ประจำปี พ.ศ.2559
  ประเภท  ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
จำนวน  6  ราย  ได้แก่
1. นางกานต์สินี  เอี่ยมดี  ครูโรงเรียนวัดถนน
2. นางเกษะณี  สอนภู  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว
3. นายธีรพงศ์  ทองพันชั่ง  ครูโรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
4. นายเชษฐพันธ์  ฟองสวัสดิ์  ครูโรงเรียนวัดงิ้วราย
5. นายวัชระ  ทองนิล  ครูโรงเรียนวัดห้วยคันแหลน
6. นางสมคิด  พุ่มพวง  ครูโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง


วันที่ 10 เมษายน 2560
     นายสุดใจ มอญรัต ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ ร.ร.อนุบาลวัดนางใน
ผู้ส่งผลงานเพื่อพิจารณาลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ
ปี
2560  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90


วันที่ 10 เมษายน 2560
นายสุดใจ มอญรัต ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ ร.ร.วัดนางเล่ว
ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90


วันที่  10  เมษายน 2560
       นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โครงการการบริหารจัดการ
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ครั้งที่ 2/2560  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90

วันที่  8  เมษายน 2560
       นายสมเกียรติ    แก้วมณี  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารและครู
โรงเรียนเอกชนจังหวัดอ่างทอง เรื่องการวัดและประเมิน
ตามสภาพจริง (
Authentic Assessment) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560   โดย สพป.อ่างทอง ร่วมกับคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอ่างทอง ผู้เข้ารับการอบรม
จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมขันตยาภิวัฒน์โรงเรียนวัดสระแก้ว
(รุ่งโรจน์ธนกุล อุปถัมภ์)


วันที่ 23 มีนาคม 2560
       นายสุดใจ  มอญรัต  ผู้อำนวยการลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง   ร่วมพิธีเปิดงาน
ชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ  องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
โดย  หม่อมหลวงปนัดดา   ดิศกุล   รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิด   มีลูกเสือในสังกัด
สำนักงานลูกเสือจังหวัดอ่างทอง   จำนวน  150  คน
ร่วมงานชุมนุมลูกเสือและเข้าค่ายพักแรม ระหว่างวันที่
23-27 มีนาคม 2560  ณ   ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  จังหวัดชลบุรีวันที่  22  มีนาคม 2560
       นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดห้องศาสตร์พระราชาและ
เป็นประธาน มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา  2559   ณ  ร.ร.วัดท่าชุมนุม


วันเสาร์ที่ 18  มีนาคม พ.ศ. 2560
       นายสุดใจ  มอญรัต ผอ.สพป.อ่างทอง
ประธานการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ปี พ.ศ. 2560 มีผู้มีสิทธิเข้าสอบ ทั้งสิ้น 72  คน มาสอบ 72 คน
โดยมี ดร.ต่อศักดิ์   บุญเสือ ผอ.สพป. ลพบุรีเขต 2 ได้มาเยี่ยม
สนามสอบวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ดำเนินการสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 ณ สนามสอบ
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประกาศผลสอบภายในวันที่
24 มีนาคม 2560  ดูได้จากทาง www. atg.obec.go.th


วันที่  17 มีนาคม 2560
        นายนันทภพ  เคหา  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เพื่อหลักประกัน โอกาสทางการเรียนรู้
(ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2
 เพื่อขยายผล
การจัดเก็บข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน ผ่านระบบ
สารสนเทศ โดย  นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
ได้พบปะพูดคุยและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้ารับการอบรม
ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อคัดกรองนักเรียนยากจนที่สมควร
ได้รับการช่วยเหลือตามเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือทุกคน
โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน  2 รุ่น  โรงเรียนละ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 146 คน  ณ  ห้องประชุมธงทอง  ร.ร.อนุบาลวัดอ่างทอง

วันที่  10  มีนาคม 2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
นายสมเกียรติ  แก้วมณี  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ตรวจเยี่ยม
การจัดการเรียนการสอน  พร้อมติดตามการอ่านคล่องเขียนคล่อง
และการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน  ณ  ร.ร.วัดสามโก้


วันที่  10  มีนาคม 2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการบัณฑิตน้อย
ณ  โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ


วันที่  9  มีนาคม 2560
      นายนพปฏล  บุญพงษ์  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาการอ่านและการเขียน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มโรงเรียนพระตำหนัก  กิจกรรม
เข้าค่ายภาษาไทย  มีนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน  150  คน
ณ  ร.ร.วัดโพธิ์ทอง


วันที่   8  มีนาคม  2560
      นายสมปอง  คงอ่อน รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ   (
National Test: NT)  ชั้น ป.3
ปีการศึกษา 2559  ณ ศูนย์สอบ สถานศึกษาในสังกัด
ตามที่ สพฐ. กำหนด  เพื่อวัดความสามารถพื้นฐานสำคัญ
3  ด้าน คือ ด้านภาษา(
Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy)
และด้านเหตุผล (
Reasoning Abilities)   มีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น
จำนวน  2
,716  คน


วันที่  7   มีนาคม 2560
      นายนพปฏล  บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีมอบถุงเท้ากีฬาให้กับนักเรียน โดย
บริษัท ถุงเท้าไทย จำกัด  นำมามอบให้กับโรงเรียนในสังกัด
สพป.อ่างทอง  จำนวน  40  แห่ง  ณ  ร.ร.วัดโบสถ์ (ประชานุกูล)


วันที่  7  มีนาคม 2560
      นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผวจ.หวัดอ่างทอง
และนายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมให้กำลังใจ
นักเรียน ร.ร.วัดหนองยาง  และ ร.ร.วัดจำปาหล่อ เข้าร่วม
ประกวดแข่งขันกิจกรรมการประกวด
TO BE NUMBER ONE
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2560 และการนำเสนอ
ผลงานการดำเนินโครงการ
TO BE NUMBER ONE จังหวัดอ่างทอง
ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน  พัทยา  ชลบุรี


วันที่ 7 มี.ค.2560
      ว่าที่ ร. ต.จิรวัฒน์ นาคพนม  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
เป็นประธานพร้อมคณะ จนท.ออกพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจ
กับชุมชน ตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียน.ขนาดเล็ก
ที่มีนักเรียน ต่ำกว่า40คน ณรร.วัดจันทราราม อ.โพธิ์ทองวันที่  1  มีนาคม 2560
      นายนพปฏล  บุญพงษ์  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง  เป็นประธานพิธีเปิดค่ายอบรมภาษาอังกฤษกลุ่มโรงเรียนพระตำหนัก
โดย  นายธีรวุฒิ  บุญสอน ผอ.ร.ร.วัดยางซ้าย  กล่าวรายงาน
ณ  โรงเรียนวัดลั่นทม


วันที่  27  กุมภาพันธ์ 2560
       นายนันทภพ  เคหา  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
นายณนพพล  เสนาะดนตรี  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
และคณะ  ออกตรวจเยี่ยมการรับนักเรียน  ณ  ร.ร.อนุบาลวัดอ่างทอง
และ ร.ร.อนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)


วันที่  25  กุมภาพันธ์  2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง  เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน
สำหรับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ 2560 เข้ารับการอบรม จำนวน  100 คน
โดย นางนวลเนตร  กวยาวงศ์ นายกสมาคมการศึกษาเอกชน
จังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน  ณ  ห้องประชุมขันตยาภิวัฒน์
ร.ร.วัดสระแก้ว  (รุ่งโรจน์ธนกุล อุปถัมภ์)


วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2560
    นายสมปอง  คงอ่อน   นายสมเกียรติ  แก้วมณี
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง  ออกติดตามตรวจเยี่ยมการสอบ
การอ่านการเขียน ของนักเรียน ในการวัดประเมินผล
การอ่านการเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4
โดย นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง ได้มอบหมาย
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง และศึกษานิเทศก์ ออกติดตามตรวจเยี่ยม
ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ ระหว่างวันที่  23-24  กุมภาพันธ์ 2560


วันที่  21  กุมภาพันธ์ 2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี
2560  โดย นายนันทภพ   เคหา  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุม 51  คน  ณ  สวนไทรโยครีสอร์ท
อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่  19  กุมภาพันธ์ 2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วยข้าราชการครูและผู้บริหารในสังกัด สพป.อ่างทอง
ร่วมกิจกรรมประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และบทเพลงจาก
นักร้องกิตติมศักดิ์ ในงาน อ่างทองรำลึก
31 ปี ใต้ร่มพระบารมี
องค์ภูมิพล  ณ  เวทีกลางสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดอ่างทอง
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ นักร้องจาก ร.ร.อมราวิทยาภูมิ รองชนะเลิศ
อันดับ
1   ได้แก่ ร.ร.อนุบาลวัดอ่างทอง   รองชนะเลิศ อันดับ 2
จากสำนักงานเกษตร นักร้องขวัญใจ  ได้แก่ ร.ร.อนุบาลวัดนางใน


      นางสุนทรี  สายสุทธิ  ครูเชี่ยวชาญ
ร.ร.อนุบาลวัดอ่างทอง ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพดีเด่น มีคุณประโยชน์ต่อการศึกษา รับมอบเข็มทองคำ
“คุรุสภาสดุดี”  ประจำปี พ.ศ.2559 ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู
(ซึ่งได้รับคัดเลือก จำนวน  5 คน จากทั่วประเทศ)   โดย พลเอก
ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบ ณ หอประชุม
คุรุสภา  เมื่อวันที่
16  มกราคม 2560


16  กุมภาพันธ์ 2560
       นายนันทภพ    เคหา  รอง  ผอ.สพป.อ่างทอง
นำลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา จำนวน 160 คน
เข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์และถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ณ  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง รอบที่ 2


      เด็กชายณัฐนันท์  จุ๊สุวรรณ
นักเรียนชั้น ม.
2 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์
ได้รับคัดเลือกนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ประจำปี
2559  รับมอบทุนการศึกษาจากธนาคารออมสิน
จำนวน
40,000 บาท ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากทั่วประเทศ
จำนวน 
136  คน  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559


วันที่  9  กุมภาพันธ์ 2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1/2560  ณ  ห้องประชุมธงทอง
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง

วันที่  กุมภาพันธ์ 2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาส)
โดยมีผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด
39 โรงเรียน
และเทศบาล
โรงเรียน  รวม 41  คน เข้าร่วมประชุม
ณ  ห้องประชุม ร.ร.วัดม่วงคัน


วันที่  7  กุมภาพันธ์  2560
      นายสมเกียรติ  แก้วมณี  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วย นายอารักษ์  อินทร์พยุง  ผอ.กลุ่มส่งเสริม
สถานศึกษาเอกชน 
ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน
ประจำปี 2560 
โดย  นายบัณฑิต ศรีพุทธรางกูร
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานพิธีเปิด  ณ  ร.ร.วัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์)


วันที่ 29  มกราคม 2560
     นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
ร่วมพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2560 โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน
และ นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ เลขาฯ สพฐ. กล่าวรายงาน
ณ  ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี มีนักเรียน
ในสังกัด สพป.อ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรม ประกวดแข่งขัน
ร.ร.วัดท่าสามัคคี  ได้นำผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่มาจัดแสดง
และ จำหน่าย  และ  ร.ร.วัดม่วงคัน ได้ผลิตขนมเกสรลำเจียก
และ ขนมวุ้นกะทิลำไย  จำหน่ายภายในงาน   ระหว่างวันที่
29 -31 มกราคม  2560


วันที่  28  มกราคม 2560
   สพป.อ่างทอง จัดโครงการยกระดับคุณภาพการสอน
และการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา "การประชุม
เชิงปฏิบัติการ อบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ" จัดอบรม
ลูกเสือสามัญ จำนวน 160 คน และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน
44 คน  เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่  28-29   มกราคม  2560
ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 


วันที่  28  มกราคม 2560
      นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมพลังแห่งความดี โดยความร่วมมือ
ระหว่าง อบจ.อ่างทอง
และ สพป.อ่างทอง ได้จัดกิจกรรม
อบรมธรรมะให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัด
สพป.อ่างทอง  เป็นเวลา 2 วัน  โดยมี นางพนตา ทองคำใส

รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธาน
พิธีเปิด  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง


วันที่  25  มกราคม 2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ในการพิจารณาดำเนินการ
ตามแผนการดำเนินงาน  ณ  ห้องประชุมสานฝัน  สพป.อ่างทอง


วันที่ 25 มกราคม 2560
      นายประมวล  มุ่งมาตร  รอง ผวจ.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ
ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 40
ให้กับโรงเรียนในจังหวัดอ่างทอง
จำนวน  42  แห่ง  โดย  นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
กล่าวรายงาน ณ  ห้องประชุมธงทอง  ร.ร.อนุบาลวัดอ่างทอง


วันที่ 22  มกราคม 2560
      จัดสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
ประจำปี 2560 รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มีนักเรียนสมัครสอบ จำนวน 382 คน ประกอบด้วย
วิชาคณิตศาตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 195 คน
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา จำนวน  5  คน  และ
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 212 คน
ณ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง


วันที่  24  มกราคม 2560
     นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผวจ.
อ่างทอง เป็นประธาน
ประชุมกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิ
ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม จำนวน
1  คน  ณ  อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์  วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี  ระหว่างวันที่ 21-28 เมษายน 2560  เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาส ที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานมูลนิธิฯ
จะทรงเจริญพระชันษา 5 รอบ วันที่ 13 กรกฏาคม 2560
มีนักเรียนทุนมูลนิธิฯ  เข้ารับการพิจารณา จำนวน  5  คน
ณ  ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง


วันที่ 14 มกราคม 2560
     นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผวจ.อ่างทอง เป็นประธาน
พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2560
ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
พิธีมอบทุนการศึกษา มอบรถจักรยานให้กับนักเรียน
โดยมี นายสุดใจ  มอญรัต ผอ.สพป.อ่างทอง และ
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบ ณ หอประชุมอำเภอ
เมืองอ่างทอง และการจัดกิจกรรมแจกของขวัญของรางวัล
โดยส่วนราชการในจังหวัดอ่างทอง
ณ  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง


วันที่  13  มกราคม 2560
      นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยมีนายฉลอง  อำพันเรือง
ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดอ่างทอง และนายไพบูลย์  ปรากฏผล
ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ได้ร่วมลงนามเป็นพยาน
มีผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 34  คน ลงนามบันทึกข้อตกลง
ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90


วันที่  9  มกราคม 2560
       นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียน
ที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน
(
ICU)  จำนวน  10  โรงเรียน ณ  ห้องประชุมสานฝัน


 วันที่  26  ธันวาคม 2559
          นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ที่ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงกว่า
การเรียนปกติ
” โดยทีมวิทยากรจาก บริษัท อักษร
อินสไปร์ จากัด ได้มาให้ความรู้ เกี่ยวกับเทคนิคการสอน
และหลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 โดยมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้ารับการอบรม  จำนวน
166  คน   ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90


วันที่ 21 ธันวาคม 2559
     นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง 
เป็นประธานประชุม ปฏิบัติการตัวแทนภาคเอกชน
(
School Partners) ในการดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ
โดยตัวแทน บริษัท ทรู คอร์เปอเรชั่น จำกัด  ได้มาชี้แจง
ทำความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ จำนวน  35 แห่ง  และศึกษานิเทศก์
สพป.อ่างทอง  จำนวน  11 คน  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่า 90


วันที่  17  ธันวาคม 2559
        นางกัลยา  มาลัย  รองผู้อำนวยการลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง  เป็นวิทยากรบรรยาย
และเป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) โดย
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง จัดอบรม
ระหว่าง วันที่ 17-19  ธันวาคม 2559 มีลูกเสือเข้ารับ
การอบรม  73  คน ณ  ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง


วันที่  16  ธันวาคม 2559
       นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
และคณะ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่
66  ปีการศึกษา 2559 และเยี่ยม
ให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน ที่เข้าร่วมประกวดแข่งขัน
โดย  นายพะโยม   ชิณวงศ์  รองเลขาธิการ คณะกรรมการ
การศึกษาธิการขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานพิธีเปิด
ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี


วันที่  13  ธันวาคม 2559
   พลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
มอบชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ พร้อมมอบ
ทุนการศึกษา
20,000 บาท ทุนบำรุงห้องสมุด 10,000 บาท
ชุดนักเรียน ชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา และตู้ยาเวชภัณฑ์
ซึ่งเป็นโครงการ ที่สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียน
ที่ขาดแคลนโดย นายชัยวัฒน์  มั่นอก  ผอ.ร.ร.วัดแปดแก้ว
รับมอบ ณ  โรงเรียนวัดแปดแก้ว (สพันธ์พุ่มระชัฏกุล)
ตำบลหัวตะพาน  อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


วันที่  13  ธันวาคม 2559
  นายสุดใจ  มอญรัต ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีลงนาม
ความร่วมมือเครือข่ายครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง โดย ดร.วรรณา  ด้วงสว่าง
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีพโพธิ์ทอง กับโรงเรียนในเครือข่าย
แนะแนว สังกัด สพป.อ่างทอง และ สพม.5 ณ วิทยาลัยการอาชีพ
โพธิ์ทอง


วันพุธที่  14 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
       นายสมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่มภารกิจและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกกลุ่มให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามโครงการ
สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่นในภาคเช้าสำรวจ
ความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรในสพป.อ่างทอง
และประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์  ในภาคบ่ายตรวจ
หลักฐานต่อ และสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียระดับ
สถานศึกษา ณ  โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง


วันที่ 14 ธันวาคม 2559
          นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
ร่วมพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียน
ในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส โดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง
รองนายก รัฐมนตรีเป็นประธาน มอบชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัล
เพื่อการเรียนรู้พร้อมมอบทุนการศึกษา
20,000 บาท
ทุนบำรุงห้องสมุด
10,000 บาท ชุดนักเรียน ชุดกีฬา อุปกรณ์
กีฬา และ ตู้ยาเวชภัณฑ์ ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถช่วยเหลือ
และสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลน  โดย นายชัยวัฒน์  มั่นอก
ผอ.ร.ร.วัดแปดแก้ว รับมอบ ณ โรงเรียนวัดแปดแก้ว (สพันธ์พุ่ม
ระชัฏกุล) ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
        นายสุดใจ  มอญรัต ผอ.สพป.อ่างทองง พร้อมด้วย
รอง ผอ.สพป.นำบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างจัดกิจกรรม
รวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 89 
ณ บริเวณสนามหน้าอาคาร สพป.อ่างทอง กิจกรรมประกอบด้วย
เคารพธงชาติและกล่าวปฏิญาณตน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ตั้งจิตอธิษฐานด้วย การยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที  ปลูกต้นไม้
ของพ่อ (ต้น ราชพฤกษ์)


วันที่  15-17  พฤศจิกายน 2559
       นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
พร้อมด้วย นายสมเกียรติ  แก้วมณี รอง ผอ.สพป
และนายณรงค์  สังข์สอาด ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม
การจัดการเรียนการสอน  ณ  ร.ร.วัดกำแพง อำเภอไชโย
โรงเรียนในเขตอำเภอเมือง และอำเภอวิเศษชัยชาญ


วันที่  17 พฤศจิกายน 2559
       นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สพป.อ่างทอง
และคณะกรรมการรับนักเรียน สพม. 5  เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ  ห้องประชุมสานฝัน ซึ่งได้กำหนดปฏิทินการรับนักเรียน  ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ –
30 มีนาคม 2560


วันที่  15  พฤศจิกายน 2559
        นางกัลยา  มาลัย  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย
คณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา  2559
นักเรียนที่เข้ารับการประเมินได้แก่ เด็กหญิงสุพิดชญา  บรรเลง
ร.ร.วัดสระแก้ว เด็กชายณัฐนันท์  จุ๊วรรณ ร.ร.วัดสุวรรณราชหงส์
และ นางสาวมรกต  แซ่ว้าน ร.ร.วัดสระแก้ว และสถานศึกษาที่รับ
การประเมิน ได้แก่  ร.ร.วัดสุวรรณราชหงษ์ และ ร.ร.อนุบาลวัดนางใน
 


วันที่  14  พฤศจิกายน 2559
       นายสมชัย  ปานผาสุข  รอง  ผอ.สพป.อ่างทอง
และข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด
และพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องใน
“วันพระบิดา
แห่งฝนหลวง
” โดย  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ณ  หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง


วันที่  12  พฤศจิกายน  2559
       นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน
เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2559  มีนักเรียนสมัคร
เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 465 คน ณ สนามสอบ
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง


วันที่ 31  ตุลาคม 2559
       นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง
เป็นประธานพิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามที่พระครู
ปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ เจ้าคณะอำเภอ ป่าโมก เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว
และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดสระแก้วฯ ได้จัดทำโครงการฯ ขึ้น
โดยจัดพิธีอุปสมบทพระภิกษุที่เป็นครูและบุคลากรของโรงเรียน
จำนวน
5 รูป  และพิธีบรรพชาสามเณร จำนวน 99  รูป
ได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญตนสร้างมหากุศล  เป็นเวลา 
5 วัน
ระหว่าง วันที่ 
27-31 ตุลาคม 2559  ณ  ร.ร.วัดสระแก้ว
(รุ่งโรจน์ ธนกุลอุปถัมภ์)