30 ก.ค.61 เรื่อง  รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
(รายละเอียดและหลักเกณฑ์)
7 มิ.ย.61 เรื่อง  ประกาศใช้มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2561 (หนังสือนำ) (รายละเอียด)
25 พ.ค.61 เรื่อง แจ้งรายชื่อข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนาตนเอง
ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(หนังสือนำ) (รายงาน สพฐ.) (รายงาน สพฐ.เพิ่มเติม)
18 พ.ค.61
เรื่อง  ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
<ประกาศ สพป.อ่างทอง> <ประกาศคณะกรรม ศธจ.อท.>
16 พ.ค.61 เรื่อง  แจ้งให้เปลี่ยนหลักสูตรการพัฒนาตนเอง
ตามโครงการการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รายละเอียด)
4 พ.ค.61 เรื่อง การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมิน
วิทยะฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว21/2560
(หนังสือนำ) (Logbook Teacher) (เอกสารประกอบการประชุม)
(ขอมีวิทยฐานะ) (หลักเกณฑ์) (ช่วงเปลี่ยนผ่าน) (บันทึกประวัต)
2 พ.ค.61 ประกาศโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน
แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู (รายละเอียด)
2 พ.ค.61 เรื่อง จัดสรรงบประมาณ 2561 งบดำเนินงาน
(ค่าใช้สอย) หนังสือแจ้ง  รายละเอียด
2 พ.ค.61 เรื่อง จัดสรรงบประมาณ 2561 งบดำเนินงาน
(โครงการ ICU) หนังสือแจ้ง   รายละเอียด
19 เม.ย.61 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%) และ
จัดสรรงบประมาณเพิ่มให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ
ยังไม่ครบของภาคเรียนที่ 2/2560 (30%)
(หนังสือนำส่ง) (สิ่งที่ส่งมาด้วย1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย2)

   28 มี.ค.61

 การบรรยายพิเศษของ ผอ.สพป.อ่างทอง
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 โครงการ"สานฝันวันปิดภาคเรียน"
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
   9 มี.ค.61 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานสมัครเข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา (รายละเอียด )
16 ก.พ..61
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(30%) (หนังสือนำ) (คชจ.ภ.2/60) (นร.ลดลง)
8 ม.ค.61
เรื่อง แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสถานศึกษา
(หนังสือนำส่ง) (สิ่งที่ส่งมาด้วย)
4 ม.ค.61
เรื่อง แนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ต
ของกระทรวงศึกษาธิการ (รายละเอียด)
14 ธ.ค. 60
ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา
(ประกาศ)  (แก้ไขประกาศ)
18 ต.ค.  60
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (รายละเอียด)
10 ต.ค.  60
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
รายละเอียด
10 ต.ค..  60
 ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา
เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางใกล
รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ผ่านช่องทาง www.obectv.tv
และ https://www.youtube.com/obectvonline
1 ก.ย.  60
 รายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
เพื่อเป็นลกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.อ่างทอง คลิก
30 ส.ค.. 60
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาคลิก
24 ส.ค.. 60
 การประกวดตราสัญลักษณ์(โลโก้)วันเด็กแห่งชาติคลิก
17 ส.ค.. 60
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
17 ส.ค.. 60
เครื่องมือประเมินการรู้เรื่องการอ่าน PISA ชั้น ม.๑-๓ 1
เครื่องมือประเมินการอ่่านการเขียน ชั้น ป.๑-๖ 1
15 ส.ค.. 60

ขอให้ผู้บริหารแจ้งรายชื่อผู้เข้าเฝ้าฯ
(เตรียมบัตร ปชช.ตัวจริงมาด้วย)
แจ้งจำนวนบุคลากรครูและนักเรียนที่ร่วมเฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จ
(เตรียมป้ายชื่อ ร.ร. มาด้วย พร้อมแจ้งรายชื่อ ส่งกลับ 
ร.ร.อนุบาลวัดนางในฯ ภายในวันพุธที่ 16 ส.ค. 60

9 ส.ค.. 60
เรื่อง   แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2560
(รายละเอียด)
31 ก.ค. 60
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คลิก
18 ก.ค. 60
ขอความร่วมมือตรวจสุขภาพประจำปี
แก้ไขรายละเอียด คลิก
11 ก.ค. 60
ขอความร่วมมือตรวจสุขภาพประจำปี
หนังสือนำ รายละเอียด
2 ก.ค. 60
ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
รายละเอียด
29 มิ.ย. 60
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คลิก
20 มิ.ย. 60

การวัดและประเมินผลการอ่านเขียน คลิก

25 พ.ค. 60
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
รายละเอียด
22 พ.ค. 60
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
รายละเอียด
22 พ.ค. 60
ด้วยมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับ
กลุ่ม ปตท.และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำโครงการประกวด
วัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560  ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และทุนการศึกษา โรงเรียนใดสนใจสมัครลงทะเบียน
ได้ที่   http://www.yga2017.com
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
หรือที่คุณนีรนุช  ตามศักดิ์ 08 8490 9448 e-mail :
youthgreenovationawards@gmail.com
17 พ.ค. 60
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เรื่อง  ขยายเวลาการรับสมัครรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ประจำปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)
8 พ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์เสนอโครงการวิจัย รายละเอียด
4 พ.ค. 60
การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ
ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ http://www.obec.go.th/documents/79595
1 พ.ค. 60
การประชุมผู้บริหาร รายละเอียด
19 เม.ย. 60
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด
19 เม.ย. 60
จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญรับฟังผลงาน
ตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
ทางรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ทุกวันจันทร์-ศุกร์
เวลา 12.05-12.25 น. ทางคลื่นความถี่ FM 91 MHz
(สวพ.91) หรือ www.fm91bkk.com หรือรับฟังรายการ
ย้อนหลังได้ทาง www.pr.moi.go.th และคลังข่าวมหาดไทย
29 มี.ค. 60
ประชาสัมพันธ์การรับสมครครูผู้ช่วย
เพิ่มเติม รายละเอียดคลิก

29 มี.ค. 60

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 10-16 ปี มัครเข้าร่วมโครงการ
ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp Junior)
ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2560 หมดเขตรับสมัครวันที่
10 เมษายน 2560 ดูรายละเอียดและสมัครได้ทางเว็บไซต์
http://www.rdpbcamp.com/
29 มี.ค. 60
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รับสมัครบุคคล อายุระหว่าง 18-30 ปี เพื่อคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560
รับสมัครถึงวันที่ 5 เมษายน 2560 ดูรายละเอียด
และสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th
27 มี.ค. 60
ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
รายละเอียด
21 มี.ค. 60
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
รายละเอียด
8 มี.ค. 60
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น
ทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2560 ดูรายละเอียด
http://sd.rmutt.ac.th
8 มี.ค. 60
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ขอเชิญประกวด วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า
ประจำปี 2560 ส่งผลงานถึงวันที่ 28 เมษายน 2560
ดูรายละเอียด www.parliament.go.th/phan
27 ก.พ. 60
ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คลิก
23 ก.พ. 60
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คลิก
20 ก.พ. 60
ด้วย สภาวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง โดยกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดเรียงความและ
ประชันกลอนสดโดยเน้นเรื่อง คุณธรรมตามพระราชดำรัส
และคุณธรรม ตามพระบรมราโชวาท ๙ ประการ เพื่อแสดง
ความจงรักภักดีและถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานแนวทาง
การประพฤติปฏิบัติคุณธรรม ๙ ประการ แก่ปวงชนชาวไทยและ
เชิญชวนสถานศึกษา ส่งนักเรียน ระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา เข้าร่วมประกวดเรียงความภายใต้หัวข้อ “หนึ่งใน
คุณธรรมตามพระราชดำรัส ๙ ประการ” และประชันกลอนสด
โดย ส่งใบสมัครโดยตรง ไปยังสภาวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
ภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดได้ทาง
เว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
7 ก.พ. 60
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และอุดมศึกษา (อายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์)สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ภายในวันที่
7 เมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่
www.culture.go.th
7 ก.พ. 60
 ประกาศจังหวัดอ่างทอง
กำหนดแนวทาง ให้หน่วยงานในจังหวัดอ่างทองถือปฏิบัติ
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส การประกาศ
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริ รายละเอียด
3 ก.พ. 60
ขอเลื่อนการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา รายละเอียด
3 ก.พ. 60
ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานประกวด
สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปี พ.ศ.2560 ในหัวข้อ “เครื่องจักรกล พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร” รับสมัครถึงวันที่
2 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดที่
http://createc.most.go.th/node/1321
3 ก.พ. 60
มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
(สคส.)ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การปรึกษาทางเลือกเพื่อสานพลังเครือข่ายทางสังคม
ในการช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม รุ่นที่ 1
(วันที่ 19-22 มีนาคม 2560) รุ่นที่ 2(วันที่ 14-17
พฤษภาคม 2560) รุ่นที่ 3 (วันที่ 16-19 กรกฎาคม 2560)
ค่าใช้จ่ายอบรม 1,200 บาท/คน สอบถามเพิ่มเติมที่
0-2525-4922-3 ,093-604-4604 รายละเอียด
1 ก.พ.60
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
ครูผู้สอน (รายละเอียด)
31 ม.ค. 60
 ขอให้ข้าราชการบำนาญที่เพิ่งเกษียณ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 พิมพ์หนังสือรับรองภาษี
หัก ณ ที่จ่าย ( 1 มค. 59 - 30 กย. 59 ) ได้ที่เว็บ
E - money ( ที่เดียวกับที่ดูสลิปเงินเดือนก่อนเกษียณฯ )
18 ม.ค. 60
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คลิก
16 ม.ค. 60
 โครงการประกันอุบัติเหตุหมู่ส่วนบุคคลหมู่
ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด
30 ธ.ค. 59
ประกาศ สพป.อ่างทอง
เรื่อง...ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายการสอน รายละเอียด
21 ธ.ค. 59
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รายละเอียด
15 ธ.ค. 59
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียน รายละเอียด
23 พ.ย. 59
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รายละเอียด
8 พ.ย. 59
การเฝ้าระวังระงับเหตุการณ์ใช้ความรุนแรง 1 2
8 พ.ย. 59
ขอเชิญศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเสนอชื่อบุคคลที่เป็นศิษย์เก่า
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
เป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ ประจำปี
2559 เสนอชื่อได้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ดูรายละเอียด
http://ednet.kku.ac.th/home.php
8 พ.ย. 59
ปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอ
รายละเอียด
8 พ.ย. 59
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลง รุ่นที่ 2 ” ณ สถาบัน
การศึกษาแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ดูรายละเอียด คลิก
8 พ.ย. 59
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง ขอเชิญชวน
สถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2560
ระดับจังหวัด ส่งใบสมัครภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
สอบถามโทร.035-615916 ดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิก
8 พ.ย. 59
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง ขอเชิญชวน
ข้าราชการ บุคลากรและนักเรียน เข้าชมนิทรรศการน้อมรำลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ห้องโถง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า)
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
2 พ.ย. 59
โรงเรียนวัดงิ้วราย รายละเอียด
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙
28 ต.ค.59
ด้วย สำนักงาน สกสค. ประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.
จังหวัด /กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ที่
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตดุสิต กรุงเทพฯ รับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 25-29 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 ไม่เว้น
วันหยุดราชการ ดูรายละเอียด
28 ต.ค.59
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง...รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการครูผู้ทรงคุณค่า
แห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สังกัด สพป.อ่างทอง
รายละเอียด
25 ต.ค.59
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง...รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโครงการครูผู้ทรงคุณค่า
แห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สังกัด สพป.อ่างทอง
รายละเอียด
25 ต.ค.59
เอกสารการประชุมคอนเฟอเรนซ์ 27 - 28 ต.ค. 59
เอกสารแจก วันที่ 27 ตุลาคม 2559 (ประถม) ชุดที่1 ชุดที่ 2
เอกสารแจก วันที่ 27- 28 ตุลาคม 2559 (ประถมและมัธยม)
25 ต.ค.59
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  รายละเอียด
18 ต.ค.59
เสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
รายละเอียดคลิก
 17 ต.ค.59
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง  เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกและประเมินรางวัล
หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เป็นตัวแทนในระดับสำนักงานเขตพื้นที่ไปเข้าประกวดเพื่อรับ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 6 ประจำปี
การศึกษา 2559 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (คลิก)
 13 ต.ค.59
สถาบันการศึกษาทางไกล รับสมัครนักศึกษาทางไกล
ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) รับสมัครระหว่าง
วันที่ 10 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559 ดูรายละเอียด
www.dei.ac.th
6 ต.ค.59
ขอเชิญร่วมอนุโมทนา ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ตามนี้ สพป.อ่างทอง เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด ร่วมบริจาค
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี 2559  เนื่องจาก
มีสถานศึกษาได้ร่วมทำบุญจำนวนน้อย ดังนั้น เพื่อส่งเสริม
ให้สถานศึกษา ได้ร่วมทำบุญดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกัน
จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ร่วมทำบุญ ได้ส่งเงินบริจาค
ให้เขตพื้นที่ ภายในวันที่ 12 ต.ค. 2559 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
13 ก.ย..59
การมอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน
ประจำปี พ.ศ.2559 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยศูนย์
พัฒนาคุณภาพชิวิตครู ร่วมกับธนาคารออมสิน มอบทุนการศึกษา
ให้แก่สมาชิก บุตรสมาชิกและทุนสนับสนุนโรงเรียนที่มีสมาชิก
 ช.พ.ค. เข้าร่วมโครงการสวัสดิการเงินกู้ฯ ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.tdc.go.th
13 ก.ย..59
สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกครูเกียรติคุณผู้ตามรอย
พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560
สมัครระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2559-31 มกราคม 2560
ดาวน์โหลดแบบ (ก1-ก6) และดูรายละเอียดที่
http://www.edualumnichula.com
13 ก.ย..59
มูลนิธิร่มฉัตร โดยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2559
ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดที่ www.rittiya.ac.th
13 ก.ย..59
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ครูต้นแบบ” โครงการ “บีเจซี
ครูไทยของแผ่นดิน” ประจำปี 2559-2560 ดาวน์โหลด
ใบสมัครและดูรายละเอียดที่ http://www.o-bec.go.th
และ http://www.bjc.co.th
19 ส.ค..59
ขอเชิญผู้สนใจ สั่งจองสมุดบันทึกแม่บ้านมหาดไทย
ประจำปี 2560 ราคาเล่มละ 250 บาท (แนบใบสั่งจอง)
19 ส.ค..59
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญนักเรียน
ระดับชั้น ป.5-6 ข้าร่วมโครงการแข่งขันและคัดเลือก
ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลพร้อมทุนการศึกษา
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
www.royin.go.th
18 ส.ค..59
ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
จากเดิมวันที่ 29 ส.ค. 59 เป็นวันที่ 1 ก.ย. 59 สถานที่
และเวลาคงเดิม
17 ส.ค..59

ซักซ้อมความเข้าใจการขออนุญาตไปศึกษาดูงาน
ต่างจังหวัดของสถานศึกษาในสังกัด โดยขอให้ส่งเอกสาร
ประกอบการพิจารณาอนุญาตได้ที่ กลุ่มอำนวยการ ดังนี้
1. โครงการฯ จำนวน 1 ชุด   2. กำหนดการ จำนวน 1 ชุด
และ  3. รายชื่อผู้ร่วมศึกษาดูงาน  จำนวน 1 ชุด

15 ส.ค..59
คู่มืออบรมการเงิน ปี 2559 และ เฉลยแบบฝึกหัดอบรม
15 ส.ค..59
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รายละเอียด
1 ส.ค..59
ขอเชิญท่านผู้บริหารสถานศึกษาร่วม
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
ในวันอังคารที่ 2 ส.ค.2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ หอประชุม ชั้น 3 โรงเรียนปัทมโรจน์วิทยาคม อำเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง
29 ก.ค.59
ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
เพื่อนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแนว
พระราชดำริสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและสมัคร
ได้ที่เว็บไซต์ http://www.utokapat.org/juniorwaterchallenge.html
 หรือ หรือ 02282 3320
29 ก.ค.59
จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญบุคลากรในสังกัด สพป.อ่างทอง
ร่วมแต่งกายอย่างกายไทย ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยพร้อมเพียงกัน
ทั่วทังจังหวัดอ่างทอง ในระหว่างวันที่ 1 - 11 สิงหาคม 2559 และ
เชิญร่วมงาน "รำลึก 110 ปี เสด็จประพาสต้นเมืองอ่างทอง ในวีนที่
5 - 9 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
รายละเอียด
28 ก.ค.59
  กศจ.อ่างทอง
เรื่อง รายละเอียดการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา รายละเอียด
26 ก.ค.59
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมแข่งขันทางวิทยาศาสตร์
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี
พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 18-23 สิงหาคม 2559 รายละเอียด
Http://sci.aru.ac.th
22 ก.ค.59
โครงการแว่นตาสภากาชาดไทย รายละเอียด
22 ก.ค.59
ขอเปลี่ยนแปลงการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา
จากเดิม วันที่ 29 ก.ค. 59 เป็นวันที่ 26 ก.ค. 59 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
13 ก.ค.59
ขอความร่วมมือโรงเรียน
ที่มีรายชื่อโครงการ ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2559 ให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องหากข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้แจ้ง กลุ่มอำนวยการ
 ภายในวันศุกร์ที่ 15 ก.ค. 59   รายละเอียด
13 ก.ค.59
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559 ในวันที่
13 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ดูรายละเอียดและ
ดาวน์โหลดใบสมัคร www.apt4kru.org/science/
13 ก.ค.59
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์
ครั้งที่ 7/2560 ในวันที่ 15 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนราชวินิต
ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร www.apt4kru.org/math/
13 ก.ค.59
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ครั้งที่ 5/2559 ในวันที่ 18 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต
ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร www.apt4kru.org/eng/
13 ก.ค.59
ขอเชิญส่งประกวดเรียงความหัวข้อ“อาหารปลอดภัย
ด้วยน้ำพระราชหฤทัยพระแม่ของแผ่นดิน”ชิงเงินรางวัลและ
ใบประกาศเกียรติคุณ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร www.acfs.go.th
8 ก.ค.59
เรื่อง   การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษภายใต้โครงสร้าง
ความตระหนักรู้การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ให้กับสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ระดับภูมิภาค  รายละเอียด
4  ก.ค.59
ประกาศคำขวัญ หัวข้อ "คนไทยรักชาติ รักและนิยม
ความเป็นไทย" รายละเอียด
24  มิ.ย.59
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งประกวด
คำขวัญ หัวข้อ “คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย” ภายใน
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลด ใบสมัครและดูรายละเอียดที่
www.culture.go.th
24  มิ.ย.59
สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก
(ประเทศไทย) ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพ
ชิงทุนการศึกษา พร้อมรางวัล ในวันที่ 23 กันยายน 2559
ดูรายละเอียด http://www.wfwpthai.org/
23  มิ.ย.59
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด รายละเอียด
23  มิ.ย.59
การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา
รายละเอียด
20  มิ.ย.59
แนวทางการดำเนินงานการคัดแยกขยะมูลฝอย
ในสถานศึกษา  รายละเอียด

20  มิ.ย.59

เรื่อง...ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต รายละเอียด
20  มิ.ย.59
ดาวน์โหลดคู่มือ"รู้ทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์
และ มาตรการในการลดการเผยแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม
http://www.mict.go.th/view/1/home
20  มิ.ย.59
ขอเชิญส่งตัวแทนนักเรียนสอบแข่งขันเศรษฐศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ในวันที่ 10-11 ก.ย. 2559 
ณ ร.ร. สตรีวิทยา 2 รับสมัครถึงวันที่ 31 ก.ค. 59
http://www.set.or.th/phetecon
20  มิ.ย.59
การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียน คลิก
ตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
17 มิ.ย.59
ขอเชิญประชุม (ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่)
17 มิ.ย.59
โรงเรียนวัดท่า
เรื่อง...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรับสมัครสอบคัดเลือก
ครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู
ขั้นวิกฤต รายละเอียด
15 มิ.ย.59
มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ รับสมัครนักเรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประกวดบรรเลงดนตรีไทย
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2559 ดูรายละเอียด
http://www.facebook.com/sornthongthai
13 มิ.ย.59
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
9 มิ.ย.59
โรงเรียนวัดท่า
เรื่อง...รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน
แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต รายละเอียด
6  มิ.ย.59
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ขอเชิญส่งประกวดภาพวาด หัวข้อ
“ประเทศไทยในฝัน” ดูรายละเอียด www.nesdb.go.th
หมดเขตวันที่ 20 มิถุนายน 2559
6  มิ.ย.59
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
ขอเชิญนักเรียนส่งประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรม
ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัล
พร้อมโล่เกียรติคุณ ดูรายละเอียด www.rscience.go.th
หรือ www.moathai.co
6  มิ.ย.59
ขอเชิญโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 ร่วมส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวดโครงการ
“นักวิทย์น้อยทรู” ประจำปี 2559 หมดเขตวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
ดูรายละเอียด www.trueplookpanya.com/new/csa/profect/10
3  มิ.ย.59
โรงเรียนหัวตะพาน
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง รายละเอียด
2  มิ.ย.59
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ธุรการแทนครูโครงการคืนครูให้นักเรียน (รายละเอียด)
28  พ.ค.59
โรงเรียนวัดคำหยาด
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบเพื่อคัดเลือกเป็น
พนักงานราชการ รายละเอียด
27  พ.ค.59
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
26  พ.ค.59
โรงเรียนวัดคำหยาด
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็น
พนักงานราชการ รายละเอียด
25  พ.ค.59
บัญชีรายละเอียดการเรียกบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ อ.ก.ค.ส.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง รายละเอียด
24  พ.ค.59
สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผู้ฝึกสอนมินิบริดจ์  ในเขตภาค 2
ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2559  ณ ห้องประชุมการศึกษา
แห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี ดูรายละเอียด
24  พ.ค.59
โรงเรียนวัดถนน   
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู
ขั้นวิกฤต   รายละเอียด
17  พ.ค.59
เรื่อง....การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
รายละเอียด
17  พ.ค.59
โรงเรียนวัดถนน
รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต รายละเอียด 1 2
16  พ.ค.59
การจัดสรรเงินหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด
12  พ.ค.59
   โรงเรียนวัดคำหยาด
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป
 รายละเอียด
12  พ.ค.59
การดำเนินโครงการอ่างทองมินิ - ฮาล์ฟมาราธอล
รายละเอียด
11  พ.ค.59
โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ
2559 รายละเอียด
10  พ.ค.59
ขอเชิญข้าราชการครูในสังกัด สพป.อ่างทองและสังกัด
สพม.5 จังหวัดอ่างทอง ประชุมทางไกล " รายการนายกรัฐมนตรี
พบครู"ในวันศุกร์ที่ 13 พ.ค. 2559 เวลา 14.00 น.- 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสังเวียน พัฒนมงคล โรงเรียนสตรีอ่างทอง 
รับรายงานตัว
เวลา 12.30 น  - 13.30 น. แต่งกายเสื้อตุ๊กตา
จังหวัดอ่างทอง
2 พ.ค.59
ขอเชิญประชุม นายกรัฐมนตรีพบครู
หมายเหตุ การแต่งกายใส่เสื้อตุกตา จังหวัดอ่างทอง
รายละเอียด
29 เม.ย.59
 ติดตามรับชมรายการนายกพบครู
ย้อนหลังได้ทางอินเตอร์เน็ตที่ http://www.etvthai.tv/
มือถือระบบสมาร์ทโฟนที่ http://www.etvthai.tv.m หรือ
http://www.m.etv.thai.tv
29 เม.ย.59
 ขอเชิญข้าราชการครู ผู้บริหาร ทุกท่าน
ทั้งสังกัดสพป.อ่างทอง และ สพม.5 (สถานศึกษาใน
จังหวัดอ่างทอง) เข้าร่วมประชุมและรับชมรายการ นายกพบครู
พร้อมกัน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง
29 เม.ย.59
การจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดหาสื่อ BBL Resource
con (BBL) ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด   บัญชีจัดสรร
28 เม.ย.59
การประชุมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่ก่อนเปิดภาคเรียน
ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
25 เม.ย.59

การจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบ
การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้มีผลงาน
ดีเด่น ที่ประสพผลสำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รายละเอียด

21 เม.ย.59
จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรปฏิบัติงานนักการภารโรง
โครงการคืนครูให้นักเรียน ปรงบประมาณ 2559 ครั้งที่2 รายละเอียด
21 เม.ย.59
การจัดสรรงบประมาณ 2559 โครงการคืนครูให้นักเรียน
ครั้งที่ 3 รายละเอียด
20 เม.ย.59
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบสารสนเทศ
โดยใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ScoolMis รายละเอียด
20 เม.ย.59
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้บูรณาการ
Stem Education" (ระดับมัถยมศึกษาตอนต้น) รายละเอียด
20 เม.ย.59
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้บูรณาการ
Stem Education" (ระดับประถมศึกษา) รายละเอียด
11 เม.ย.59
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์
พ.ศ.2559  รายละเอียด
7 เม.ย.59
ขอความร่วมมือ ร.ร.ในฝัน รายงานผลสำฤทธิ์การเรียนรู้
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ลงในเว็บไซต์ http://www.labschools.com
ในปี 2557 และ 2558 ของนักเรียน ป.6 และ ม.3 ภายในวันที่
 
11 เม.ย. 59

29 มี.ค.59
    การ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ทุกตำแหน่ง รายละเอียด
29 มี.ค.59
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รายละเอียด
17 มี.ค.59
เรื่อง ....ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุ
พิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 รายละเอียด
7 มี.ค.59
 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพัน สพป.อ่างทอง
ครั้งที่ 5 ระหว่าวันที่ 18-24 มี.ค. 59 ณ สนามกีฬา ร.ร. วัดไชโย
รายละเอียด
7 มี.ค.59
กำหนดการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของสถานศึกษาประจำปี 2558 กลุ่มโรงเรียนดอกแก้ว รายละเอียด
2 มี.ค.59
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร
ขอเชิญสมัครประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559
ประเภทบทกวี และเรื่องสั้น เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย รับสมัครถึงวันที่ 29 เมษายน 2559 ดูรายละเอียด
www.parliament.go.th/phan
2 มี.ค.59
 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางกรทางการศึกษา
ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี้ยวชาญ
รายละเอียด
26 ก.พ.59
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และด้านคณิตศาสตร์ โดรงการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง
ปีงบประมาณ 2559
23 ก.พ.59

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ โดรงการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง รอบ 2 ฯ

23 ก.พ.59
 เรื่อง.....ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
ประกวดชุมชนปลอดขยะ รายละเอียด
18 ก.พ.59
 เรื่อง....ของดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
งวดประจำเดือนพันธ์ 2559  รายละเอียด
12 ก.พ.59

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
ด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง รองที่ 2
ปีงบประมาณ 2559-2561 (รายละเอียด)

11 ก.พ.59

กองทุนมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดถนน
เรื่อง  การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายละเอียด)

18 ม.ค.58
เรื่อง....โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด
18 ม.ค.58
เรื่อง...เผยแพร่การสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-NET และ NT ปีการศึกษา 2558
(หนังสือนำส่ง) (รายละเอียด)
8 ม.ค.58
 เรื่อง....การเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง
ปี  2559  รายละเอียด
8 ม.ค.58
ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุม
ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม ในวันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
7 ม.ค.58
เรื่อง...การจัดสรรงบประมาณ 2559 
โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 2 รายละเอียด
30 ธ.ค.58
เรื่อง...จัดสรรงบประมาณ จ้างบุคลากรปฎิบัติงาน
นักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน รายละเอียด
24 ธ.ค.58

เรื่อง  รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
(แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน) (หนังสือนำ)

24 ธ.ค.58
บัญชีรายละเอียดการเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน
ได้ในบัญชีของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
(บัญชีรายละเอียด)
24 ธ.ค.58
เรื่อง   การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปี 2558 (หนังสือนำ)
23 ธ.ค.58
เรื่อง   โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจังหวัดอ่างทอง
(หนังสือนำ และสิ่งที่ส่งมาด้วย)
21 ธ.ค.58
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
ในวันที่ 29 ธ.ค. 58 เวลา 09.00 - 16.30 รายละเอียด
16 ธ.ค.58
เพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สพป.อ่างทอง
จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานของรัฐ งดเว้นอบายมุขในวัน
พระราชทานเพลิงพระศพ ถวายเป็นพระราชกุศล เป็นกรณีพิเศษ
11 ธ.ค.58
การจัดสรรเงินงบประมาณศูนย์แข่งขัน
และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 หนังสือนำ รายละเอียด
11 ธ.ค.58
เรื่อง  การสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปีการศึกษา 2558 "สอนเสริม เพิ่มสุข"
(หนังสือนำ) (ตารางสอนเสริม) (ของขวัญ)
11 ธ.ค.58
การต่ออายุการประกันชีวิตกลุ่มข้าราชการและลูกจ้าง
(กธ.เลขที่ 150052) รายละเอียด
1 ธ.ค.58
การให้สิทธิพิเศษแก่ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม
ที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย รายละเอียด
1 ธ.ค.58
  เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต
ดวงตา อวัยวะ และร่างกายเพื่อการศึกษาแพทย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชน
มพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558
เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมสงฆ์วัดอ่างทองวรวิหาร
1 ธ.ค.58

จังหวัดอ่างทอง ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดสวมเสื้อ
สีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในห้วงเดือนธันวาคม 2558 โดยพร้อมเพรียงกัน

1 ธ.ค.58
อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากร
และจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2559(1 ธ.ค. 2558
- 1 มี.ค. 2559 ) รายละเอียด
30 พ.ย.58
  ระดมความคิดเห็นเส้นทางความก้าวหน้าและ
ผักดันสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุราชการ
ของลูกจ้างประจำ รายละเอียด
26 พ.ย.58
เรื่อง   ขอเชิญประชุม  รายละเอียด
26 พ.ย.58
  แผนบูรณาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2559 รายละเอียด
26 พ.ย.58
 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์
การประชุมสัมนาวิชาการ "ปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะเด็กไทย
เก่งภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558" ในวันที่ 27 ถึง 28 
พ.ย. 58 ระหว่างเวลา 09.00 - 1530 น.   โดย ทางบริษัทฯ
จะรับผิดชอบค่าลงทะเบียน สัมนาและอาหารกลางวัน ยกเว้น
ค่าเดินทางและที่พัก รายละเอียด
20 พ.ย.58
ประกาศผลการคัดเลือกและประเมินรางวัลหน่วยงาน
และผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ประจำปี 2558 (คลิก)
 20 พ.ย.58
เรื่อง   ขอเชิญประชุม  รายละเอียด
16 พ.ย.58
เรื่อง   ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัล
หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อ
รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ ( OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 5
ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียด คู่มือ
9 พ.ย.58
เรื่อง  โครงการอุปสมบทจาริกบุญแดนพุทธภูมิ
เฉลิมพระเกียรติ (รายละเอียด)
7 พ.ย.58
ด้วยคุณแม่สุทิน แซ่เอี้ย มารดาของครูพรรณี  โสมนัส
ข้าราชการบำนาญ ร.ร.อนุบาลแสวงหา และครูกรรณิการ์
ก้าวหน้าชัยถาวร  ร.ร.วัดวังน้ำเย็น เสียชีวิต กำหนด
สวดพระอภิธรรม วันที่ 7-10 พ.ย.58 เวลา 20.00 น.
ณ วัดศีลขันธาราม และฌาปณกิจศพ ในวันพุธที่ 11
พ.ย.58 เวลา 16.00 น ณ วัดศีลขันธาราม
6 พ.ย.58
เรื่อง   การจัดสรรงบประมาณ ปี 2559 งบดำเนินงาน
รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการสำหรับจ้างพี่เลี้ยง
เด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม รายละเอียด
4 พ.ย.58
เรื่อง   เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2560 งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายละเอียด
2 พ.ย.58
เรื่อง  จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด
30 ต.ค.58
เรื่อง   การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
ขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ 8,180 อัตรา ครั้งที่ ๑ รายละเอียด
26 ต.ค.58
เรื่อง  ขอเชิญประชุม ประธานกลุ่มโรงเรียนและ
ประธานเครือข่ายฯ ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในวันอังคารที่
27 ต.ค.58 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสานฝัน
26 ต.ค.58
เรื่อง   ขอเชิญประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาจากเดิมวันศุกร์ที่ 30 ต.ค.58 เป็นวันจันทร์
ที่ 9 พ.ย.58 เวลา 09.00 น.   ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
21 ต.ค.58
เรื่อง   การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นค่าตอบแทน
จ้างนักการภารโรง ๔,๖๐๐ อัตรา ครั้งที่ ๑ รายละเอียด

20 ต.ค.58

 เรื่อง   จัดสรรงบประมาณ จ้างบุคลากรปฏิบัติงาน
นักการภารโรงโครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑  รายระเอียด
19 ต.ค.58
 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกปัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๘ รายละเอียด
19 ต.ค.58
เรื่อง ขอเชิญประชุม รายละเอียด
30 ก.ย.58
เรื่อง  การจัดสอบ pre O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 (รายละเอียด)
30 ก.ย.58
เรื่อง  การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.- กบข.
เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 11" (รายละเอียด)
30 ก.ย.58
เรื่อง  ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
(รายละเอียด)

สพป.อ่างทอง ขอเชิญ ผู้บริหาร ร.ร.ทุกโรงเรียน
(เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ) เข้าร่วมประชุมวันที่ศุกร์ที่ 11
ก.ย.58 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า90

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม
ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ในวันอังคารที่ 8 ก.ย. 58 เวลา 09.00-16.30 น. ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

โรงเรียนวัดมะขาม (วิบูลย์อุปถัมภ์) รับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (รายละเอียด)
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  มาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง กรณีค้างชำระ
ค่าไฟฟ้า-ประปา (หนังสือนำ) (รายละเอียด)
ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดประดับธง
อักษรพระนามาภิไธย "มวก" เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมา 28 ก.ค.58 ณ บริเวณสถานที่ตั้ง
หน่วยงานหรือสถานที่ที่เหมาะสม ให้สวยงามตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป
สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา ขอเชิญสถานศึกษา
ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ดูรายละเอียดและใบสมัคร
www.apt4kru.org/eng หรือ www.facebook.com/apt.eng
สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา ขอเชิญสถานศึกษา
ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ดูรายละเอียด และใบสมัคร
www.apt4kru.org/math หรือ www.facebook.com/apt.math
ขอเชิญสถานศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๒ ระดับประถมศึกษา ในวันเสาร์ที่ ๒๖
กันยายน ๒๕๕๘  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดและกรอกข้อมูลการสมัคร
ออนไลน์ที่ http//www.tun.ac.th , http://www.romchatra.com
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมเป็นผู้ประเมิน
ภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดูรายละเอียดที่ www.onesqa.or.th
ประกาศโรงเรียนวัดท่าโขลง มิตรภาพที่ 135
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (รายละเอียด)
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน) ขอเชิญส่งผลงานประกวดภาพวาดระดับเยาวชน
อายุ ๘-๑๑ ปี หัวข้อ “Careers in Space” ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
www.gistda.or.th, learn.gistda.or.th
บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ขอเชิญสถานศึกษา
สมัครเข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างวินัยจราจร สู่ความปลอดภัย
ในทุกการเดินทาง” (Road Safety Education Project)
ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดที่ (คลิก)
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
จัดประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น
ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๘ ระดับ ป.๑-ป.๖ ดาวน์โหลดใบสมัคร
และดูรายละเอียดที่ www.rscience.go.th
มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) จัดประกวด
บรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง” พุทธศักราช ๒๕๕๘ ระ ดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา สอบถามโทร ๐๘-๓๑๓๔-๗๔๖๖ ดาวน์โหลด
ใบสมัครและดูรายละเอียดที่ www.facebook.com/sornthongthai
สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ขอเชิญสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกครู บุคลากร สถานศึกษาและหน่วยงานที่จัดการ
แนะแนวดีเด่น ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียด
ที่ www.thaiguidance.net
ขยายเวลาการรับสมัครประกวดท่องพุทธวจน ประเภททีม
10 คน ไปจนถึงวันที่ 10 ก.ค.58
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ขอเชิญสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
การประกวด แข่งขัน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๘ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่
๑๓-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ทาง http://sci.aru.ac.th
ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิ
ร่มฉัตร กระทรวงศึกษาธิการ จัดการแข่งขันเศรษฐศาสตร
์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ในวันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
รับสมัครภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘   ดาวน์โหลด
ระเบียบการและใบสมัครที่ www.set.or.th/phetecon
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิร่มฉัตร
และ สพฐ. จัดแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๘
ในวันที่ ๑๕ และ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ สถานศึกษาที่สนใจ
ส่งใบสมัครทางโทรสาร ๐-๒๖๗๕-๒๙๘๔ เท่านั้น ภายใน
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดและดาวน์โหลด
ใบสมัครได้ที่ www.suthi.ac.th
ตามหนังสือ สพป.อ่างทอง ที่ ศธ 04010/ว904
ลว 22 พ.ค.58 เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบายปี 2558 เป็นปี
ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ขอชี้แจงเพิ่มเติมในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ e-me ดังนี้ จำนวนนักเรียน (1) เด็กปกติ + บกพร่อง
เช่น เด็กปกติ 10 คน บกพร่อง 2 คน รวม 12 คน   (2) เด็กบกพร่อง
= 2 คน (10) รวมการอ่าน (คน) = นักเรียนปกติ คือ 10 คน
หมายเหตุ เด็กบกพร่องไม่นำมาประเมินให้ทุกโรงเรียน
ตรวจสอบในระบบด้วย
ขอให้โรงเรียนที่จัดทำสนาม BBL ที่ใช้ยางรถยนต์ให้กลบฝัง
หรือเจาะรูไม่ให้น้ำขังเป็นที่วางไข่ของยุง
ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) เรื่อง  การใช้บริการทดสอบวัดสมรรถนะครู
ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 (รายละเอียด)
ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดประเมินผล
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เมื่อวันที่ 20 , 21 มิ.ย.58
ผ่านระบบ DLIT REPORT ได้ที่ www.dlthailand.com/dlitreport
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัคร
ป.บัณฑิต  ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.- 5 ก.ค. 58   สามารถติดต่อ
สอบถามรายละเอียดได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
ได้โดยตรง
คำชี้แจงเพิ่มเติม ตามหนังสือ สพป.อ่างทอง
ที่ 04174/2749 ลงวันที่ 18 มิ.ย.58 เรื่อง  รายงานประเมิน
นักเรียน ป.1-6 ปี 58 อ่านออกเขียนได้ รายงานข้อมูลครั้งที่ 1
ให้โรงเรียนสร้างเครื่องมือด้านการอ่านการเขียนเอง และสรุป
ลงในแบบ ที่ส่งไปในระบบ e-office สพป.อ่างทอง
และรายงานลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ EME
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ " อบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการการทำผลงานทางวิชาการเพื่อการขอมีและเลื่อน
วิทยฐานะของข้าราชการครู"
หน่วยงานจากศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 70 จังหวัดอ่างทอง
สังกัด กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ แจ้งเปลี่ยนชื่อ เป็น ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง
ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (รายละเอียด)
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ขอเชิญสถานศึกษา
สมัครเข้าร่วมโครงการ Read Thailand: อ่านเถิด...เด็กไทย
อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีที่ 2 ติดตามรายละเอียดได้ที่
www.readthailand.com
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) ขอเขิญสมัคร
เข้าร่วมโครงการประกวดเยาวชนดีเด่นด้านการปลูกและบำรุงรักษา
ต้นไม้ ภายใต้อุปถัมภ์ของโครงการ "ธรรมวนาภิบาล" ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 (รายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (รายละเอียด)
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลก
ประจำปีการศึกษา 2558 (รายละเอียด)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง  ขายทอดตลาดอาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัด (คลิก)
ด้วยมติมาเถรสมาคม ให้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกและวันอัฏฐมีบูชา
ประจำปี 2558  ในระหว่างวันที่ 29 พ.ค.- 9 มิ.ย.58   โดยให้ทุก
หน่วยงาน แต่งกายชุดสีขาวหรือชุดปฏิบัติธรรมสีขาว และรณรงค์
ลด ละ เลิกอบายมุข
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง  แก้ไขการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (คลิก)

ขอเลื่อนการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาตาม
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมี
ส่วนร่วมวันพฤหัสบดีที่ 11 มิ.ย.58 เลื่อนเป็นวันศกร์ที่ 5
มิ.ย. 58 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

บริษัท ทิชชิ่งทอยส์ จำกัด ร่วมกับ สถาบันภาษาและ
วัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ
ตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา โดยจัดมอบทุนการ
ศึกษาเข้าค่ายทัศนศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนระยะสั้น
ณ ประเทศสิงคโปร์และกัมพูชา www.es-ilc.org

ด้วยมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา
2558 แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่กำลังศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษารับรอง จำนวน 5 ทุนๆ ละ 25,000 บาท
ดาวน์โหลดแบบขอรับทุน www.otep.go.th
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญส่งผลงานประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่ เนื่องในโอกาส
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 http://www.ncswt.or.th
ขอเชิญชวนผู้บริหารและคณะครู ชมรายการมิติใหม่
การศึกษาเดินหน้าประเทศไทยทาง NBT ในวันพฤหัสบดี
ที่  21  พ.ค. 58  เวลา  08.00  -  09.30 น.   พิธีเปิดโดย
พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
เรียน  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และโรงเรียนเอกชน
เรื่อง  โครงการตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา
(หนังสือนำ) (รายละเอียด)
เรียน  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส
 เรื่อง  ให้ตรวจสอบความชำรุดของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต)    ตามที่โรงเรียนขยายโอกาได้รับมอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา ขณะนี้ใกล้หมดระยะเวลารับประกัน
ความชำรุดของเครื่องแล้ว   ขอให้ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา  ว่ามีความชำรุดเกิดขึ้นหรือไม่  หากพบว่ามีความชำรุด
ให้นำเครื่องส่งซ่อมภายในวันที่ 22 พ.ค.58
ประกาศโรงเรียนวัดยางมณีฯ
เรื่อง  การสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่
ทรุดโทรม ประจำปีงบประมาณ 2558 (คลิก)
ด้วย อาจารย์โอภาส  ศรีสะอาด อาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ถึงแก่กรรม รดน้ำศพในวันนี้
ที่ 19 พ.ค.58  ณ วัดประสาท จ.พระนครศรีอยุธยา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื้อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) (คลิก)

เรื่อง  การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (หนังสือนำส่ง) (คำสั่ง)
ประกาศโรงเรียนวัดโพธิ์เอน (คลิก)
เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน
เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ (คลิก)
เรียนเชิญท่านผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูทุกท่าน
ร่วมงานฌาปนกิจศพ ผอ.สุทนต์  สีหมอก ณ วัดหลวงสุนทราราม
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 7 พ.ค.58 เวลา 16.00 น.

เรียน...ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
เรื่อง...การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (คลิก)

เรียน...ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน
เรื่อง...การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (คลิก)
ประกาศโรงเรียนวัดโพธิ์เอน (คลิก)
เรื่อง...รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ความรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะในตำแหน่งพนักงานราชการ
เรื่อง  การจัดการแข่งขันกิจกรรม ครอสเวิรค์ เอเแม์ท
คำคม และซูโดกุ ปีการศึกษา 2557 (รายละเอียด)
เรื่อง  ทุนการศึกษาแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง
ประจำปีการศึกษา 2558 (รายละเอียด)
เรื่อง  ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมแสดงงานประชุมครู
ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 (รายละเอียด)
เรื่อง  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
จังหวัดอ่างทอง (คลิก)
เรื่อง  การอบรมครูผู้สอนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ภาค 1 (ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง (คลิก)
เรื่อง  ขออนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุม
สัมมนาทางวิชาการ (หนังสือนำส่ง และกำหนดการ)
ประกาศโรงเรียนวัดโพธิ์เอน
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการ (คลิก)
ประกาศโรงเรียนวัดท่าโขลง
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง (คลิก)
 เรียนผู้อำนวยการสถานศึกษา ทุกโรงเรียน
เรื่อง....การฝึกอบรมวิธีปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รายละเอียด
 เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง....ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา รายละเอียด
 ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินช่วยเหลือกรณี
เหตุการแผ่นดินใหวในประเทศเนปาล รายละเอียด
ด้วย คุณแม่ขวัญ  พูลสิ มารดา  นายสมบัติ  พูลสิ 
ผอ.ร.ร.วัดทองเลื่อน เสียชีวิตวันที่ 30 เม.ย. 58  ฌาปณกิจ
วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ค. 58 เวลา 13.00 น. ณ วัดเขาน้อยสามผาน
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เรื่อง....การแพร่ภาพออกอากาศสด รายละเอียด
ด้วย นายทอ  ธรรมดา  บิดาของนายมาโนชย์  ธรรมดา  ครู
ร.ร.วัดสีบัวทอง และนางวิษณุ  รุ่งแจ้ง ครู ร.ร.วัดโพธิ์เอน  เสียชีวิต
เมื่อวันท่ 28 เม.ย.58 กำหนดรดน้ำศพในวันที่ 29 เม.ย.58 เวลา
15.00 น. ณ วัดโพธิ์เอน อ.โพธิ์ทอง และกำหนดพระราชทาน
เพลิงศพ ในวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ค.58 เวลา 16.00 น. ณ วัดโพธิ์เอน
เรื่อง.... แจ้งประชาสัมพันธ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว
เดือนเมษายน 2558 (รายละเอียด)
โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์)
เรื่อง....บัญชีรายชื่อผู่ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป รายละเอียด
เรื่อง  ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรักชาติถูกทาง
สร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
5 รอบ (คลิก) (สิ่งที่ส่งมาด้วย)
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง   การสัมมนาการเตรียมรับการประเมินตามโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสาตร์น้อยฯ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 4 (คลิก)
เรื่อง  เลื่อนการประชุม โครงการพัฒนคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษา (คลิก)
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียน
เรื่อง  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครื่องข่ายพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
จังหวัดอ่างทอง (คลิก)

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน (ยกเว้น ร.ร.เอกชน)
เรื่อง  ขอความร่วมมือรวบรวม "วิธีปฏิบัติที่ดี (BEST PRACTICES)
ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย (คลิก)

เรียน  ประธานกลุ่มโรงเรียน
เรื่อง  การเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน (คลิก)
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
เรื่อง  การเลือกตั้งคณธกรรมการกลุ่มโรงเรียน (คลิก)
เรียนประธานกลุ่มโรงเรียน/ประธานเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
เรื่อง....ขอเชิญประชุม    รายละเอียด
เรียนผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง
เรื่อง.....การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในเดือนเมษายน รายละเอียด
เรียนผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง
เรื่อง....ขอเชิญประชุม รายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
เรื่อง...รับสมัครบุคลคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ครั้งที่ 1/2558 (คลิก)
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติเชิญชวนเยาวชน
อายุระหว่าง 9-14 ปี ส่งผลงานประกวด ภาพวาดเพื่อสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 24
ในหัวข้อ "เรามีพลัง"  http://www.unep.org/tunza/children/
 เรียน...ผู้อำนวยการโรงเรียน
เรื่อง.... การประกันชีวิตกลุ่มข้าราชการและลูกจ้าง รายละเอียด
ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในวันที่ 3 เม.ย.58
เลื่อนเป็นวันที่ 8 เม.ย.58 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียนสมเด็จย่า90
ประกาศโรงเรียนวัดมะขาม (วิบูลย์อุปถัมภ์)
เรื่อง...รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  รายละเอียด
แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมือง เป็น
รายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เรียน..ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง
เรื่อง....ขอเชิญประชุม รายละเอียด
ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพบิดา นายดิเรก บำเพ็ญ ผอ.ร.ร.วัดเยื้องคงคาราม
วันจันทร์ที่ 16 มี.ค. 58 เวลา 16.00 น. ณ วัดบุญเกิด อ.โพธิ์ทอง
ขอเชิญสมัครเข้าร่วม กิจกรรมเปิดชั้นเรียน open Class ระดับชาติ
ประจำปีการศึกษา 2557 http://www.crme.kku.ac.th/
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฏร์อุปถัมภ์)
เรื่อง....สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2558 รายละเอียด
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฏร์อุปถัมภ์)
เรื่อง...สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ประจำปี 2558 รายละเอียด
 ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฏร์อุปถัมภ์)
เรื่อง....ผลการสอบราคาปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ
เรื่อง.....ผลการสอบราคาจ้างงานทาสีอาคารเรียนภายนอก รายละเอียด
แจ้งกำหนดการประเมินประสิทธิภาพฯ กลุ่ม ร.ร.พัฒนมิตร
เปลี่ยนแปลงครั้งครั้งที่ 1  รายละเอียด
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดที่มีความพร้อม
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ.
ประจำปี 2558 ภายในวันที่ 6 มี.ค.58 ทางเวบไซต์ http://www.innoobec.com
ทั้งนี้โรงเรียนที่จะเข้าร่วมแข่งขันจะต้องดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เข้าร่วมการแข่งขันตลอดงาน รายละอียด

โรงเรียนใดที่สั่งจองเข็มที่ระลึกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ให้ไปรับเข็มที่ระลึกฯ ได้ที่กลุ่มอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กำหนดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ประพฤติดีเด่น
ตามค่านิยม 12 ประการ ในวันที่ 27 ก.พ. 58 ให้นักเรียนที่จะรับมอบ
เกียรติบัตรไปรายงานตัว ลงทะเบียนในวันที่ 27 ก.พ. 58 เวลา 08.00 น.
บริเวณชั้นล่างศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (รายชื่อ) 
ประกาศโรงเรียนบ้านชะไว (ชวลิตวิทยาคาร)
เรื่อง...ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น
4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา(ฉบับ ราษฏร์อุปถัมภ์ )
เรื่อง...สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ประจำปี
งบประมาณ 2558 รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฏร์อุปถัมภ์ )
เรื่อง....สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ
2558 รายละเอียด
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง...การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ขอเชิญประธานกลุ่ม และประธานเครือข่าย เข้าร่วมประชุมในวันพุธ
ที่ 25 ก.พ.58 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสานฝัน
ขอเลื่อนประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
จากกำหนดเดิมวันพุธที่ 25 ก.พ.58 เลื่อนเป็นวันที่ 3 มี.ค.58 เวลา13.00 น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552 - 2561) ผ่านระบบออนไลน์
ปีการศึกษา 2557
การรายงานสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ผ่านระบบออนไลน์ <รายละเอียด>
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง ขอเชิญสถานศึกษา
ส่งประกวดผลงาน ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ค่านิยม 12 ประการ รายละเอียด
บริษัทมีเดย สแตนดาร์ด จำกัด ร่วมกับ บริษัท เมเจอร์
ซีนีเพล็ก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกาศบอร์ดนิทรรศการภายใต้แนวคิด
"ฮีโรใน่ใจเรา" ชิงโล่เกียรติคุณ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เงินรางวัล และของสมนาคุณ รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ
เรื่อง...สอบราคาจ้างงานทาสีอาคารภายนอก (รายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ(รายละเอียด)
เรื่อง...ประกาศสอบราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศโรงเรียนวัดโพธิ์ราฏร์
เรื่อง....การสอบราคาการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบการ
และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฏร์บำรุง)
เรื่อง....สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนวัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง)
เรื่อง....ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดทรุดโทรม
และประสบอุบัติภัย รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนวัดหนองกร่าง
เรื่อง...สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสามัญ 140 <รายละเอียด>
ประกาศโรงเรียนวัดท้ายย่าน
เรื่อง...การสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 014
ปีงบประมาณ  2557 รายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
เรื่อง...สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน เงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน   รายละเอียด
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง...รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 1/2558
(ประกาศ อ.ก.ค.ศ.) (หลักสูตรการคัดเลือก) (รายละเอียดคุณวุุฒิ) (ตัวชีวัด)
(ใบสมัคร) (หนังสือรับรอง) (แบบรายงานประวัติ) (จำนวนอัตราที่รับสมัคร)
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (รายชื่อ)
ประกาศโรงเรียนวัดห้วยคันแหลน
เรื่อง...สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (รายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนบ้านชะไว
เรื่อง...ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 รายละเอียด
ด้วยศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย คณะคุรุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะดำเนินการคัดเลือกครูอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ
สอนภาษาไทยในต่างประเทศ ประจำปีพุทธศักราช 2558 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่
19 ม.ค. - 6 ก.พ. 2558 สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทย
และวัฒนธรรมไทย คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึง
วันที่ 6 ก.พ.2558 สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0 2218 2621 ต่อ 201
ประกาศโรงเรียนวัดโพราษฎร์
เรื่อง....การสอบราคาการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบการ
และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง.....ขายทอดตลาดอาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัด รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนวัดยางช้าย
เรื่อง...ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง
2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) รายละเอียด
 ด้วย...นายเสถียร   ฝ่ายไทย ข้าราชการบำเหน็จบำนาญ
สังกัด สพป.อ่างทอง เสียชีวิต กำหนดสวดพระอภิธรรม 3-7 ก.พ. 58
เวลา 20.00 น. ณ วัดแก้วกระจ่าง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง พระราชทาน
เพลิงศพวันอาทิตย์วันที่ 8 ก.พ. 58 เวลา 16.00 น. ณ วัดแก้วกระจ่าง
 คุณครูท่านใดที่สั่งจองภาพถ่ายรับรางวัลเชิดชูเกียรติ งาน"วันครู"
ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 58 ให้มารับภาพถ่ายได้ที่กลุ่มอำนวยการ
สพป.อ่างทอง ตั้งแต่ฃนี้เป็นต้นไป
สพป.อ่างทอง ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จากเดิม
เป็นวันที่ 6 ก.พ.58 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
ประกาศรับทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพและบุคคลพลเรื่อน
(ชาย) อายุตั้งแต่ 20 - 28 ปี เพื่อเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัคร) เป็นจำนวนมาก โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่
วันที่ 15 ธ.ค. 27 - 26 ก.พ. 58 http://www.angthong.go.th/
ประกาศโรงเรียนวัดคลองพูล (บุญส่งอนุสรณ์
เรื่อง...การเรียกสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการ
และการเรียนการสอนและการเรียนรู้สู่อาชีพ  รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ    รายละเอียด
เรื่อง.....สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง...ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   รายละเอียด

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง...รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
<รายละเอียด>

   เอกสารแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามฯ โครงการขยายผลการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม   รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดอ่างทอง
เรื่อง....รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2558 รายละเอียด
ด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวน ชุมชน และโรงเรียน
สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) โดย Download
รายละเอียดและใบสมัครได้ทาง www.deqp.go.th และ Facebook หมดเขต
รับสมัครภายในวันที่ 16 ม.ค.58 (รายละเอียด)

สพป.อ่างทอง ได้จัดทำร่างคำสั่งคณะกรรมการจัดสอบ O-NET
เรียบร้อยแล้ว ขอให้สถานศึกษาตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการ ถ้ามี
ความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงขอให้ทำหนังสือแจ้ง สพป.อ่างทอง
ภายในวันที่ 15 ม.ค.58 อ.เมือง อ.ไชโย อ.ป่าโมก อ.วิเศษฯ อ.โพธิ์ทอง
อ.แสวงหา อ.สามโก้

เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
การประกวดการประพันธ์เพลงและการประกวดวาดภาพระบายสี ค่านิยม
12 ประการ ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมที่ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02-6286397 หรือ www.skp.moe.go.th
โรงเรียนใดที่สั่งซื้อหนังสือ "วันเด็ก" ให้มารับได้ที่กลุ่มอำนวยการ
สพป.อ่างทอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
บัญชีรายชื่อขอรับของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2558 ของมูลนิธิปอเต็กตึ้ง
ที่แจกจ่ายให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดอ่างทอง (รายชื่อโรงเรียน)
   แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  ขอให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ไปรับทุนได้ที่ อบจ.อ่างทอง ในวันเสาร์
ที่ 10 ม.ค. 2558 เวลา 07.30 น. ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ปกครองหรือครูนำไป
ประกาศโรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฏร์บำรุง)
เรื่อง...สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 014 เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา
และทาสีอาคารเรียน (รายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนวัดราชสกุณา(ราษฏร์รังสฤษฏ์) (รายละเอียด)
เรื่อง...สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนปรจำปีงบประมาณ 2557
 ประกาศโรงเรียนวัดชัยสิทธาราม
เรื่อง....สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  (รายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนวัดบ้านเพชร
เรื่อง...สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (รายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนวัดสีบัวทอง
เรื่อง...สอบราคาจ้างสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานรายการค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย (รายละเอียด)
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ในวันจันทร์ที่ 29 ธ.ค. 57 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมือง
เป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 (รายละเอียด) (หนังสือนำส่งมาทาง e-office)
รายละเอียดการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
ภาคกลางและภาคตะวันออก (คลิก)
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 2443/2557  
เรื่อง...แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและประเมินหน่วยงานและ
ผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวับทรงคุณค่า
(OBEC AWARDS) ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
จังหวัดอ่างทอง (รายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนวัดถนน
เรื่อง... การสอบราคาจ้างเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา เปลี่ยนฝ้าอาคารเรียน
แบบ สปช.105/29 และเปลี่ยนฝ้าโรงอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2558 (คลิก)
ประกาศโรงเรียนวัดจำปาหล่อ
เรื่อง...การสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน บันได และ
ทาสีฝ้าเพดาน ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนวัดยางช้าย
เรื่อง...สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26
เปลี่ยนกระเบื่องหลังคา  รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนวัดศรีกุญชร
เรื่อง...สอบราคาจ้างปรับปรุงซ้อมแซมอาคารเรียน แบบ 014 รายละเอียด
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง...ผลงานที่บุคคลส่งประเมิน   (รายละเอียด)
เรียน....ประธานกลุ่มโรงเรียน/ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา   เรื่อง.....ขอเชิญประชุม   รายละเอียด
เรียน....ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน รายละเอียด
เรื่อง......การต่ออายุประกันชีวิตกลุ่มข้าราชการและลูกจ้าง (กธ. เลขที่ 150052)
ประกาศโรงเรียนวัดมะขาม
เรื่อง...การสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน แบบ สปช.
105/2529 ประจำปีงบประมาณ 2558 (รายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนวัดลั่นทม
เรื่อง...สอบราคาจ้างเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารเรียน แบบ 014 (รายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนวัดท่าโขลง มิตรภาพที่ 135
เรื่อง...สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 (รายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนวัดรางฉนวนมิตรภาพที่ 202
เรื่อง...สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและเชิงชาย
อาคารเรียนแบบ 014 และแบบ 017 ประจำปีงบประมาณ 2558 (รายละเอียด)

ประกาศโรงเรียนวัดจันทร์มณี
เรื่อง...ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคากระเบื้อง
อาคารเรียน รางน้ำ ฝ้าเพดานและทาสี (รายละเอียด)

ประกาศโรงเรียนวัดนางชำ (ประชาราชรังสฤษฏ์)
เรื่อง...ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
ประจำปี 2558 (รายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
เรื่อง...สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (รายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
เรื่อง...สอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอเนกประสงค์ (รายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนวัดยางทอง
เรื่อง..การสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารเรียนแบบ 014
(รายละเอียด)
ประกาศ....อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง...รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ
ปีการศึกษา 2557 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย รายละเอียด
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย  ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง (SP2 ขาดแคลนขั้นวิกฤต) บุคลากรวิทย์-คณิต  ธุรการโรงเรียน
ตามบัญชีรายชื่อดังแนบ
 ประกาศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
เรื่อง...สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม สปช.605/45 ขนาด 10 ที่นั้ง
พื้นติดดิน รายละเอียด
เรียน...ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
เรื่อง....ขอเชิญประชุม รายละเอียด
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ขอเชิญร่วมชมงาน
.วันนักประดิษฐ์ 2558 ระหว่าวันที่ 2-5 ก.พ. 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี http://rrm.nrct.go.th/
ประกาศโรงเรียนวัดจำปาหล่อ
เรื่อง  การสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน บันได
และทาฝ้าเพดาน ประจำปีงบประมาณ 2558 (รายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยคล้า
เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องอาคารเรียนแบบ สปช.
105/29 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 และทาสีอาคารเรียน แบบ
105/29 (ใต้ถุนโล่ง) (รายละเอียด)
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน
เรื่อง   ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานการประกวดหน่วยงาน
และผู้ที่มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. (OBEC AWARDS)
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ
ปีการศึกษา 2557 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง (รายละเอียด)
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ยกเว้นโรงเรียนเอกชน)
เรื่อง  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2558
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันฯ
         และโรงเรียนวัดสิทธาราม
เรื่อง  ขอเชิญร่วมเสวนา "รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกันจัดทำกรอบแนวคิด
ในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อบัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย"
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะ 20 โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร)
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2558
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง 14 โรงเรียน)
เรื่อง  ขอความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครู

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง   การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย ประจำปี 2557


เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด
เรื่อง  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียนธรรมาภิบาล

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ยกเว้นโรงเรียนเอกชน)
เรื่อง  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินความสามารถของผู้เรียน
ด้านภาษา การคิดคำนวณและด้านเหตุผล
กำหนดการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย ประจำปี 2557
วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง (คลิก)
ให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด แต่งกายในการมาปฏิบัติงาน
ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้ วันจันทร์ แต่งเครื่องแบบราชการ
วันอังคาร พุธ พฤหัสบดี ใส่เสื้อสีเหลือง   วันศุกร์ ใส่เสื้อตุ๊กตา จว.อ่างทอง
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ขอเชิญบริจาคโลหิต โลหิต ดวงตา และอวัยวะ
เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันศุกร์ที่ ๕
ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ หอประชุมสงฆ์วัดอ่างทองวรวิหาร
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อปฏิรูปประเทศไทยและจัดร่างรัฐธรรมนูญ
ผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง
http://angthong.ect.go.th
ขอความร่วมมือ ประธานกลุ่มโรงเรียน คัดเลือกตัวแทนกลุ่มโรงเรียน
กลุ่มละ 1 คน เพื่อเข้าร่วมประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย ประจำปี 2557 โดย
ส่งรายชื่อได้ที่กลุ่มอำนวยการ ภายในวันที่ 28 พ.ย.57 ก่อนเวลา 12.00 น. ทั้งนี้
ได้แจ้งหนังสือไปยังระบบ e-office แล้ว (รายละเอียดหลักเกณฑ์และใบสมัคร)
เอกสารประกอบการรับนักเรียนสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ปีการศึกษา 2558 ตามหนังสือเลขที่ ศธ.04174/3911  รายละเอียดคลิก
โรงเรียนที่สั่งเสื้อฝีพระหัตถ์รูปแพะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และ
"กระเป๋าให้ใจ" ให้ไปรับได้ที่กลุ่มอำนวยการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สำหรับ
เสื้อยืดคอปก size M ยังไม่ได้มา ส่วน size XL ได้มาไม่ครบ หากโรงเรียนใด
มาก่อนจะได้รับก่อน ส่วนที่เหลือเมื่อได้มาแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
ปีที่ 4 - 6 โดยส่งใบสมัครได้ที่ ศน.โสรส  มั่นดี ภายในวันที่ 1 ธ.ค.57 สอบถาม
รายละเอียดได้ที่ 0818524263 (รายละเอียด)

 ประกาศโรงเรียนวัดบ้านป่า  เรื่อง...สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบแผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง....การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกาา 2557
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา)
เรื่อง....สอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงหลังอาคารเรียน คลิก
ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จากเดิมวันที่ 26 พ.ย. 57
เป็นวันที่ 27 พ.ย.57 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
ประกาศ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน (รายละเอียด)

ให้โรงเรียนนำนักเรียนที่ชนะการประกวดคัดลายมือบทกลอน
"ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ" ไปรับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
ในวันศุกร์ที่ 31 ต.ค.2557 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตามรายชื่อดังแนบ

ประกาศโรงเรียนวัดท่าโขลง มิตรภาพที่ 135 เรื่อง การรับสมัครบุคคล
เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (รายละเอียด)

ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา แจ้งครูวิชาการโรงเรียนและ
ครผู้สอนสังคมศึกษา ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เข้ารับการอบรม ในวันที่ 27 - 28
ต.ค.57 ณ หอประชุมสงฆ์วัดอ่างทองวรวิหาร อ.เมือง จ.อ่างทอง
(รายละเอียด)
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมคณะกรรมการจัดทำกระทง
จากเดิมวันที่ 28 ต.ค.57 เวลา 13.30 น. เปลี่ยนเป็นวันศุกร์ที่ 24 ต.ค.57
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสานฝัน (ตามหนังสือที่ ศธ 04174/3513
ลว. 20 ต.ค.57)
เรื่อง...การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยระบบ e-Training โดยศึกษาระเบียบการอบรมและลงทะเบียนได้
ทาง www.utqplus.com (รายละเอียด)
ขอเชิญประธานกลุ่ม และประธานเครือข่าย เข้าร่วมประชุม
ในวันศุกร์ที่ 24 ต.ค.57 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
เรียน...ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง...การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ
การฝึกอบรมแบบ E - Training  (รายละเอียด)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม
ขอเชิญประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ในวันอังคารที่ ๒๘ ต.ค.๕๗
คลิก
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ยาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง <รายชื่อ>
ขอให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดคัดลายมือคำกลอน
"ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ" เขียนใบสำคัญรับเงิน ตามที่แนบ
มาพร้อมนี้ ตามจำนวนที่ได้รับรางวัล ส่ง สพป.อ่างทอง กลุ่มอำนวยการ
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 สำหรับพิธีมอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป (ใบสำคัญรับเงิน)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด จังหวัดอ่างทอง เรื่อง...หลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี
ประจำปี 2558 สำหรับจังหวัดอ่างทอง <รายละเอียด>
คู่มือการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBECAWARDS) คลิก
ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.obecawards.net
เรื่อง....ร.ร.ขนาดเล็ก กรอกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
อุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม ด่วน  คลิก
ประกาศโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (มีเพิ่มพิทยาภูมิ)
เรื่อง...รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่
บุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2558 <รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก>
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง....รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รายละเอียด
ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การแต่งกายในการปฏิบัติราชการ
จึงขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรในสังกัดกระทรวง ทบวง
กรมต่าง ๆ ในจังหวัดอ่างทอง แต่งกายในการปฏิบัติราชการ (รายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (มีเพิ่มพิทยาภูมิ) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรวิทยาศาสตร์ 
โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2558 <รายชื่อ>
ขอให้โรงเรียนนำนักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสี และ
การประกวดเรียงความคัดลายมือ ในลำดับที่ 1-3 ของทั้ง 2 กิจกรรม ไปรับ
เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ในวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 และรายงานตัว
เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียน <รายชื่อนักเรียน>
กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม   สังกัดโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (มีเพิ่มพิทยาภูมิ) รายละเอียด
การจัดกิจกรรมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน
ได้นำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้โรงเรียนจัดประกวดคัดลายมือคำกลอน
"ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และคัดเลือกผลงานของนักเรียนในระดับ
ชั้นต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ ภายในวันที่ 26 ก.ย.57 <รายละเอียด>
กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนประวัติ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความ
เข้าใจสามารถเข้าระบบเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน <รายละเอียด>
กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์
และการสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยจัดประกวดเขียนเรียงความ
ในหัวข้อ "การสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์" และการประกวดวาดภาพ
ระบายสี ในหัวข้อ "ประวัติศาสตร์เมืองอ่างทอง" <รายละเอียด>
 ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
<รายละเอียด>
ก.ค.ศ.รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยให้ถือว่าเป็นหน้าที
ตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
มาตรา 83  ที่กำหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสนับสนุน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และ
มาตรา 93 กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรฯต้องวางตนเป็นกลาง
ทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ <รายละเอียดดังแนบ>

ขอเชิญร่วมประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ หัวข้อ
"การส่งเสริมเยาวชนให้มีความชื่อสัตย์สุจริตและไม่ทุจริตคอรัปชั่น" ในเวลา
3 นาที ชิงรางวัลเป็นทุนการศึกษาใน 3 ระดับชั้น คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 800 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล
500 บาท รับสมัครด้วยตนเองในวันจันทร์ที่ 8 ก.ย.57 ตั้งแต่เวลา 09.00 -
12.00 น. และทำการแข่งขันในเวลา 13.30 น.เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียด
ได้ที่โทร 0818565517

ด้วยในขณะนี้ได้เกิดโรคตาแดงกำลังระบาด ประกอบกับความห่วงใย
ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  จึงขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัด มีมาตรการ
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว หากเกิดการระบาดของโรคตาแดง
เกิดขึ้นในโรงเรียนของท่าน ให้โรงเรียนได้ใช้กระบวนการคัดกรอง แล้วแจ้ง
ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือมีมาตรการปิดสถานศึกษา 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตาแดงต่อไป

ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด  สำรวจรายชื่อข้าราชการ
ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เนื่องจากเกษียณอายุ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เกิดตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2557-1 ตุลาคม 2558)
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ผู้บริหาร อ.เมือง อ.ไชโย อ.ป่าโมก อ.โพธิ์ทอง อ.วิเศษฯ อ.สามโก้ อ.แสวงหา
ครู อ.เมือง อ.ไชโย อ.ป่าโมก อ.โพธิ์ทอง อ.วิเศษฯ อ.สามโก้ อ.แสวงหา
ขอเชิญข้าราชการและลูกจ้างทุกท่านรับชมการสื่อสารนโยบายของ สพฐ.
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 ทางสถานีโทรทัศน์
Modern  Nine TV  ตั้งแต่เวลา 16.05 - 17.30 น.  โดยท่านผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตได้ร่วมรับโทรศัพท์ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ
ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด แจ้งครูผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน
จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน จำนวน 1 คน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 1 ก.ย. 57 เวลา
08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
กำหนดวัน เวลา เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จากเดิมวันเสาร์
ที่ 6 ก.ย.57 เวลา 09.00 - 15.00 น. เป็นวันอาทิตย์ที่ 7 ก.ย.57 เวลาเดิม
ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อ
ขยายเวลาการสรรหาบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูป
แห่งชาติ ประจำจังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. 57 ถึงวันที่ 2 ก.ย.57
ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบ
นโยบายการจัดการศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ในวันที่ 29 ส.ค.57
และให้ไปรายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น. โดย ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการอบรมฯ เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง <รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก>
 ขอให้ประธานกลุ่มโรงเรียนคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง <รายชื่อผู้มีสิทธิ์>
เกณฑ์การประเมินและแนวทางการให้คะแนนการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
การดำเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รับสมัคร
ระหว่างวันที่ 18 - 22 ส.ค.57 กำหนดเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 6 ก.ย.57

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การยื่นคำร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ ร.ร.ขนาดเล็ก
รายละเอียด
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล รายละเอียด
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ รายละเอียด
จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญชวนหน่วยงานร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
"อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย ถวายองค์ราชินี" โดยสวมใส่ ผ้าไทย สตรีใส่เสื้อผ้าฝ้าย
ผ้าไหม นุ่งผ้าถุง กระโปรง สุภาพบุรุษสวมใส่กางเกงสุภาพ (งดสวมใส่กางเกงยีนส์)
เสื้อตัดด้วยผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าขาวม้า ในระหว่างวันที่ 1 - 31 ส.ค.57

การประกวดห้องสมุดมาตรฐาน ระหว่างวันที่ 15 - 29 ส.ค. 57 คลิก
โรงเรียนใดที่ยังกรอกข้อมูล P-OBEC ไม่ครบถ้วน ขอความกรุณา
กรอกข้อมูลในช่องว่างให้ครบถ้วน สมบูรณ์ แล้วส่งคืนได้ที่คุณเจริญ  วงษ์อ่อน
งานทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร.0891663698 (คลิก)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันโครงงานและทักษะทางวิชาการนักเรียน
วิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  http://www.pccl.ac.th/
การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัล พระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามยรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557
http://www.psc.ac.th/
ขอเชิญ ผู้ที่สนใจการเข้าบูชาพระเครื่องเมืองสุพรรณบุรี รุ่น สัจจะบารมี
http://www.angthong.go.th/ หัวข้อ หนังสือเวียน
เชิญชวนบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันอังคารที่ 12 ส.ค. 2557 เวลา 08.30 น.
เป็นต้นไป ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง(หลังเก่า)
ขอเชิญสาบันการศึกษาเข้าชมสวนพฤกษาศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ตลอดเดือนสิงหาคม 2557 โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชม รวมทั้งค่าธรรมเนียม
ยานพาหนะที่นำเข้ามา http://www.qsbg.org/
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2  (1 ตุลาคม 2557) คลิก
 การประชุมปฎิบัติการจัดทำรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบ O-net  คลิก
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2557 คลิก 1 2 3 4
 รับสมัครนักเรียนผู้มีความมามารถเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรีและด้านนาฎศิลป์ดูรายละเอียด
ที่ www.obec.go.th
 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส รับรางวัลรองชนะเลิศ เพลงลูกทุ่ง
ระดับประถมศึกษา "โครงการผลิตสื่อเพลง อย.น้อย Music & Song
Contest ระดับประเทศ วันที่ 23 มิ.ย. 2557 คลิก
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ธุรการแทนครูโครงการคืนครูให้นักเรียน รายละเอียด
 ประกาศคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2557 รายละเอียด
โปรแกรมการแข่งขันกีฬานักเรียน  57  รายละเอียด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
รายละเอียด
ขอเลื่อนประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จากวันที่ 29 ก.ค. 57
เป็นวันที่ 28 ก.ค. 57 เวลาและสถานที่ คงเดิม
สายการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา จังหวัดอ่างทอง ปี 2557 คลิก
ขอให้ส่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
 1 - 6 เข้าอบรมหลักสูตร "English For Daily Life" รายละเอียด
การจัดกิจกรรม "สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน" รายละเอียด
การแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ประจำปี ๒๕๕๗  รายละเอียด
  ประกาศโรงเรียนวัดบ้านป่า เรื่อง... รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง
รายเดือน บุคลากรด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา รายละเอียด
โครงการประกวด"สถาบันการศึกษาปลอดภัย...สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ %" 
รายละเอียด
แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ. และแบบฟอร์ม
คำร้องขอย้ายครู สังกัด สพฐ. แบบฟอร์มคลิก
แบบฟอร์มการบริหารจัดการและมาตรฐาน สพป.อ่างทอง ปี ๕๗ 
รายละเอียด
การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
รายละเอียด
วัดอ่างทองวรวิหาร จะมอบโถส้วมแบบนั่งยอง จำนวน ๓๐ โถ โรงเรียน
ที่สนใจจะนำไปใช้ประโยชน์ ติดต่อได้ที่ สพป.อ่างทอง กลุ่มอำนวยการ
สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
"การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ ๑๓ ติดต่อ
ได้ที่ www.kpi.ac.th
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานแก่
ข้าราชการพลเรือน วันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ รายละเอียด
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๗  รายละเอียด
ประกาศ   เรื่อง...ความต้องการใช้ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ รายละเอียด