ยินดีต้อนรับสู่ " สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง     
                         

  

 

📝  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  📓 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 สพป.อ่างทอง
  📓 รายละเอียดโครงการงบประมาณจาก สพฐ.
  📓 รายละเอียดโครงการงบประมาณของ สพป.อ่างทอง


📝 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  📃 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ฯ
ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
  📃

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามมาตรการการดำเนินงาน
ตามแผนป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

  📃 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ
งบประมาณ สพฐ.
  📃 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ
งบประมาณ สพป.อ่างทอง
  📃 การประชุมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานฯ
และกำหนดการ
  📃 ภาพข่าวการประชุม ITA ปี 2564 ของ สพป.อ่างทอง
  📃 คู่มือ ITA Online 2021 สพป.อ่างทอง
  📃 หนังสือแจ้งการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
  📃 การประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
  📃 บันทึกข้อความนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  📃 การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


📝 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  📝 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 14000
อีเมล์ : admin@atg.go.th  โทร. 035-611371  แฟกซ์ : 035-366754