ยินดีต้อนรับสู่ " สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง     
                         

  

 


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  👉 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
     
     

👍 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  👉 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  👉 โครงการพัฒนาวินัยและคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อ่างทอง
  👉 ประกาศ คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
  👉 ประกาศ แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ กรณีการให้หรือการรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด
  👉 ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
  👉 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 14000
อีเมล์ : admin@atg.go.th  โทร. 035-611371  แฟกซ์ : 035-366754