การประชุม Vedio Conference ย้อนหลัง

 

 

  28 กุมภาพันธ์ 2562
การประชุมทางไกล "แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562"
 

ประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์  การติดตามและมวลผลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
วันที่ 4 กรกฏาคม 2561

 

   
 
ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย สพฐ. วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9
   
 
(ย้อนหลัง) รายการพุธเช้า....ข่าวสพฐ ครั้งที่ 21/2561 ประจำวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561
   
 
 
ประชุมทางไกล vedio conference สำรวจสภาพการจัดการเรียนการสอน
และความต้องการอุปกรณ์เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม รูปแบบใหม่ NEW DLTV เมื่อวันที่ 22 พ.ค.61
   
       ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูล
     การเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษาปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่
     21 พฤษภาคม 2561