สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

องค์กรทันสมัย ใส่ใจบริการ ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ เกิดคุณภาพทุกมิติ

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.นายชัยเดช หรีกประโคน รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Ms Teams Meeting ณ ห้องประชุมอ่างทอง
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.นายชัยเดช หรีกประโคน รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Ms Teams Meeting ณ ห้องประชุมอ่างทอง

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.นางสอาด บุญเอิบ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ หลักสูตรต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมสานฝัน
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.นางสอาด บุญเอิบ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ หลักสูตรต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมสานฝัน

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เข้าร่วมการประชุม โครงการค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม เดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เข้าร่วมการประชุม โครงการค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม เดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการรูปแบบ XYZ และแนวทางการนำเข้าข้อมูลโครงการและรายงานความก้าวหน้าในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการรูปแบบ XYZ และแนวทางการนำเข้าข้อมูลโครงการและรายงานความก้าวหน้าในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

📂 การปฏิบัติงาน

📝ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการทดสอบระดับชาติ

ข่าวโรงเรียน

Made with Padlet