สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

องค์กรทันสมัย ใส่ใจบริการ ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ เกิดคุณภาพทุกมิติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 9/2567 โดยมี นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ (ประธานอนุกรรมการ) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป. อ่างทอง มอบหมายให้ นายธีรศักดิ์ จำนงค์เนียร รอง ผอ.สพม.ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่น (ลิเก) เพื่อพัฒนา การจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งยังเพื่อเป็นการบูรณาการ ให้เกิดSoft Power ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมอ่างทอง สพป.อ่างทอง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความเป็นพลเมืองดีจิตสาธารณะ และการเรียนรู้ภูมิปัญญา สู่นวัตวิถีชุมชน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อุโบสถวัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้นางสาวริยาภรณ์ ยงคณะ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด สพป. อ่างทอง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมสงฆ์ วัดอ่างทองวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ นายชัยเดช หรีกประโคน รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย บุคลากร และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.อ่างทอง ร่วมพิธีพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ พระครูสิริวุฒิกิจ วัดไชโยวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดอ่างทอง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ นายธีรศักดิ์ จำนงค์เนียร รอง ผอ.สพม.ยะลา เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90

รูปภาพเพิ่มเติม : https://obecmail-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/somkid2512_obecmail_org/EhJsTRZ4WMNIuWDoAXYRhDwBSypObIf5ezlRirOCruu_uw?e=ria4z5

Read More
ไม่มีหมวดหมู่

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น.นางสาวริยาภรณ์ ยงคณะ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุม การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลดภาระการประเมินของสถานศึกษาอง สพป.อ่างทอง ครั้งที่ 2/2567 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจณ ห้องประชุมสานฝัน สพป. อ่างทอง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.นายชัยเดช หรีกประโคน รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ “จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดจันทร์ ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/1jt4-Gk…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.ดร.ธีรศักดิ์ จำนงค์เนียร รอง.ผอ.สพม.ยะลา เป็นประธานการ เปิดโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรม Symposium โรงเรียนสุจริตกิจกรรม Symposium หลักสูตรต้านทุจริตณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น.นายชัยเดช หรีกประโคน รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทองเป็นประธาน การรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 29/2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยเพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติงานณ ห้องประชุมสานฝัน สพป. อ่างทอง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมการประชุมชี้แจงการส่งเสริมสนับสนุน ภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.รัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้  นางสาวริยาภรณ์ ยงคณะ รอง ผอ.สพป.อ่างทองเป็นประธาน การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2567 เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาและสนองนโยบายให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป. อ่างทอง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวริยาภรณ์ ยงคณะ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษา จำนวน 101 คน โดยมีโรงเรียนวัดนางเล่ว โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ (หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) และโรงเรียนบ้านชะไว (ชวลิตวิทยาคาร) เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ (หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง นำผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2567เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาณ วัดอ่างทองวรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ. สพป. อ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมชี้แจงการสำรวจและประเมินผลการใช้อุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สมุดใบงาน) ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสานฝัน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 07.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวริยาภรณ์ ยงคณะ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วยคณะ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ อาคารมหาวัชรราชธิดา วัดนางในธัมมิการาม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ. สพป. อ่างทอง ร่วมประชุม “สพฐ. สัญจร รวมพลังแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร” ร่วมกับคณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของรัฐบาลและกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวริยาภรณ์ ยงคณะ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง และคณะ ร่วมต้อนรับ นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง เพื่อดำเนินการติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมแสดงความยินดีแก่ นางสาวริยาภรณ์ ยงคณะ และนายธีรศักดิ์ จำนงค์เนียร ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 21 ปี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สพป. อ่างทอง ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

Read More