กลับหน้าแรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
1. โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 50.โรงเรียนวัดทางพระ 99.โรงเรียนวัดโพธิ์
2. โรงเรียนวัดโคศุภราช 51.โรงเรียนวัดท่าโขลง 100.โรงเรียนวัดลาดเป็ด
3. โรงเรียนวัดจำปาหล่อ 52.โรงเรียนวัดยางทอง 101.โรงเรียนวัดบางจักร
4. โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ 53.โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 102.โรงเรียนวัดขุมทอง
5. โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 54.โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 103.โรงเรียนวัดราชสกุณา
6. โรงเรียนกระทุ่มราย 55.โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 104.โรงเรียนวัดวันอุทิศ
7. โรงเรียนวัดรุ้ง 56.โรงเรียนวัดสามประชุม 105.โรงเรียนวัดไผ่วง
8. โรงเรียนวัดปลดสัตว์ 57.โรงเรียนโบสถ์ (โพธิ์ทอง) 106.โรงเรียนวัดต้นทอง
9. โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 58.โรงเรียนวัดข่อย 107.โรงเรียนวัดยางมณี
10.โรงเรียนวัดบ้านอิฐ 59.โรงเรียนวัดบุญเกิด 108.โรงเรียนวัดศาลาดิน
11.โรงเรียนอรัญญิกาวาส 60.โรงเรียนวัดศรีกุญชร 109.โรงเรียนวัดน้อย
12.โรงเรียนวัดไทรย์ 61.โรงเรียนวัดยางช้าย 110.โรงเรียนวัดอบทม
13.โรงเรียนวัดราชปักษี 62.โรงเรียนวัดงิ้วราย 111.โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด
14.โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง 63.โรงเรียนวัดลั่นทม 112.โรงเรียนวัดหลวง
15.โรงเรียนวัดลิ้นทอง 64.โรงเรียนวัดม่วงคัน 113.โรงเรียนวัดมะนาวหวาน
16.โรงเรียนวัดมหาดไทย 65.โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 114.โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
17.โรงเรียนวัดโบสถ์ (เมือง) 66.โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 115.โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษฯ
18.โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร 67.โรงเรียนวัดสว่าง 116.โรงเรียนบ้านห้วยคล้า
19.โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 68.โรงเรียนวัดสนธิธรรม 117.โรงเรียนวัดสิทธาราม
20.โรงเรียนวัดเซิงหวาย 69.โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 118.โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ
21.โรงเรียนวัดมะขาม 70.โรงเรียนวัดทองกลาง 119.โรงเรียนวัดสี่ร้อย
22.โรงเรียนบ้านชะไว 71.โรงเรียนวัดท่าสามัคคี 120.โรงเรียนวัดทำนบ
23.โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 72.โรงเรียนวัดศีลขันธาราม 121.โรงเรียนวัดหลักแก้ว
24.โรงเรียนวัดนางเล่ว 73.โรงเรียนวัดน้ำอาบ 122.โรงเรียนวัดลานช้าง
25.โรงเรียนวัดมหานาม 74.โรงเรียนวัดป่ามุณี 123.โรงเรียนวัดคลองสำโรง
26.โรงเรียนวัดโบสถ์ (ไชโย) 75.โรงเรียนวัดท่าตลาด 124.โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม
27.โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ 76.โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 125.โรงเรียนวัดห้วยโรง
28.โรงเรียนวัดไชโย 77.โรงเรียนวัดรัตนาราม 126.โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน
29.โรงเรียนวัดละมุด 78.โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 127.โรงเรียนวัดหัวตะพาน
30.โรงเรียนวัดบ้านป่า 79.โรงเรียนบ้านดอนกร่าง 128.โรงเรียนวัดแปดแก้ว
31.โรงเรียนวัดไทรย์นิโคธาราม 80.โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 129.โรงเรียนวัดโบสถ์ (สามโก้)
32.โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด 81.โรงเรียนวัดหมื่นเกลา 130.โรงเรียนวัดท่าชุมนุม
33.โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 82.โรงเรียนวัดหนองยาง 131.โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
34.โรงเรียนวัดวงภาศน์ 83.โรงเรียนวัดรางฉนวน 132.โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิตร
35.โรงเรียนวัดกำแพง 84.โรงเรียนวัดจันทร์มณี 133.โรงเรียนวัดหนองกร่าง
36.โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 85.โรงเรียนวัดบ้านแก 134.โรงเรียนวัดเกษทอง
37.โรงเรียนวัดลาดเค้า 86.โรงเรียนวัดบ้านพราน 135.โรงเรียนวัดสามโก้
38.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 87.โรงเรียนบ้านหนองเสือ 136.โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น
39.โรงเรียนวัดถนน 88.โ.รงเรียนวัดสีบัวทอง 137.โรงเรียนบ้านดอนตาวง
40.โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 89.โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 138.โรงเรียนวัดสามขาว
41.โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 90.โรงเรียนอนุบาลแสวงหา  
42.โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 91.โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์  
43.โรงเรียนอนุบาลป่าโมก 92.โรงเรียนวัดบ้านเพชร  
44.โรงเรียนวัดเอกราช 93.โรงเรียนวัดทองเลื่อน  
45.โรงเรียนวัดคำหยาด 94.โรงเรียนวัดยาง  
46.โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 95.โรงเรียนประสิทธิวิทยา  
47.โรงเรียนวัดโคกพุทรา 96.โรงเรียนวัดนางชำ  
48.โรงเรียนวัดจันทราราม 97.โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี  
49.โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 98.โรงเรียนวัดตลาดใหม่